Սպորտ

1. Դիմողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը

 

«ԴԻՋԻԳԵՅՄ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Իրավաբանական հասցեն և գտնվելու վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 26:

Գործունեության իրականացման վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 26:

 

2. Վիճակախաղի ֆիրմային անվանումը (լոգոն), վիճակախաղի անվանումը

 

Վիճակախաղի անվանումն է «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ», լոգոն` TOTOGAMING, WWW.TOTOGAMING.AM:

 

3. Վիճակախաղի տեսակը

 

Վիճակախաղը իր տեսակով հանդիսանում է «Տոտալիզատոր»:

 

4. Վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նկարագիրը

 

4.1. «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» տոտալիզատորի էությունը խաղի մասնակիցներից խաղադրույքների ընդունումն է խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի (այսուհետ` իրադարձության ելք) կանխագուշակման վրա, ընդ որում շահումը պայմանավորված է կանխագուշակման մասնակի կամ լրիվ համընկնումից տեղի ունեցած փաստով: Կազմակերպիչը խաղադրույքներ է ընդունում աշխարհում կատարվող որոշակի իրադարձությունների վրա` նախօրոք հայտարարված ծրագրով:

 

Սույն կանոնակարգով նշված տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները`

 

Ծրագիր (գիծ)  առաջիկայում սպասվող իրադարձության (իրադարձությունների), դրա (դրանց) հնարավոր ելքի (ելքերի) և շահումային գործակիցների ցուցակն է, որը  կազմակերպչի կողմից պարբերաբար առաջարկվում է խաղի մասնակիցներին: On-line խաղադրույքների ընդունման հայտարարման պահից այն համարվում է ծրագրի անբաժանելի մասը: Վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից կազմված ծրագրին (ներառյալ On-line խաղադրույքները) և դրանում կատարվող փոփոխություններին խաղի մասնակիցները կարող են ծանոթանալ կազմակերպչի գրասենյակում, բուքմեյքերական կետերում, ինչպես նաև ընկերության ինտերնետային էջում:

Խաղադրույք  դրամական գումար, որը խաղի մասնակիցը իր ընտրությամբ ներդնում է որևէ իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի ելքի կանխատեսման համար և տանուլ տալու պարագայում զրկվում է այն ետ պահանջելու իրավունքից (կորցնում է այն):

Իրադարձության ելք  խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի արդյունքն է, որին կազմակերպիչը տրամադրել է շահման գործակից:

Շահման գործակից  կազմակերպչի կողմից տվյալ իրադարձության ելքի համար սահմանված գործակիցն է, արտահայտված թվային միավորով:

 

Գործակիցները կարող են փոփոխվել յուրաքանչյուր խաղադրույքից հետո, սակայն պայմանով, որ մինչ այդ կատարած խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ և չեն վերանայվում:

 

Մասնակից  «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տոտալիզատորի մասնակցության և ավելի տարիք ունեցող անձ, որը կնքել է գրազի պայմանագիր ընկերության հետ` սույն կանոնակարգով սահմանված խաղի կանոններով:

Գրազ  կազմակերպչի և մասնակցի միջև կնքված պայմանագիր, որով պարտվածը պետք է կատարի ստանձնած պարտականությունները: Գրազները կնքվում են կազմակերպչի կողմից սույն կանոնակարգով առաջարկված պայմաններով` մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու ձևով:

Բուքմեյքեր – կազմակերպչի աշխատակից` բուքմեյքեր, համակարգչային օպերատոր, որը լիազորված է խաղի մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու, շահումներ վճարելու և սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործարքներ կատարելու համար:

Բուքմեյքերական կետ – վայր, որտեղ խաղի մասնակիցները կարող են կատարել խաղադրույքներ, ստանալ շահումներ, հետևել որոշակի խաղերի ընթացքին, ինչպես նաև կատարել սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործողություններ:

Ինտերնետային կայք – կազմակերպչին պատկանող sport.totogaming.am ինտերնետ կայք, որտեղ մասնակիցը գրանցվելուց հետո կարող է ներդնել գումարներ, կատարել խաղադրույքներ, ունենալ շահումներ և այլն:

Տոտալիզատորի տոմս – այս վիճակախաղում (տոտալիզատորում) տոմսի դերը կատարում է պաշտոնական գրառումը մագնիսական կրիչի կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորման վրա (սերվերի):

Նախապես պայմանավորված իրադարձություն – իրադարձություն, որի ավարտի համար կա նախապես պայմանավորվածություն: Նախապես պայմանավորված իրադարձություններ են համարվում կազմակերպչի գրավոր հարցման հիման վրա Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) կազմակերպության կողմից տրված գրավոր հիմնավորումը՝ տվյալ իրադարձության նախապես պայմանավորվածության մասին:

Մասնակցի քարտ (RFID) – մասնակցի խաղային հաշվի պայմանական անվանմանը (լոգինին) և գաղտնաբառին փոխարինող քարտ, որը Կազմակերպչի կողմից Բուքմեյքերական կետերում Մասնակցի պահանջով տրամադրվում է նրան և հնարավորություն է տալիս Բուքմեյքերական կետերում կատարել խաղադրույքներ, ինչպես  կանխիկ, այնպես էլ Մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակցի քարտը ինտերնետի միջոցով ինքնուրույնաբար խաղադրույք կատարելու հնարավորություն չի տալիս:

 

Հետևյալ տերմինները գործածվում են ֆինանսական խաղադրույքները նկարագրելու համար՝

Ակտիվ – այն ամենը, ինչը շրջանառվում է համաշխարհային շուկայում. օրինակ՝  ընկերությունների բաժնետոմսեր (օրինակ՝ Մայկրոսոֆթ (Microsoft), Գուգլ (Google)), հումքային ակտիվներ (օրինակ՝ սուրճ (coffee), պլատին (platinum), շաքար (sugar)), արժույթներ (օրինակ՝ դրամ (AMD), դոլար (USD), եվրո (EUR)), բորսայական ինդեքսներ (օրինակ՝ ԴոուՋոնս (DowJones), Նասդաք (Nasdaq)), ինչպես նաև դրանց միմյանց հետ հարաբերակցությունը (օրինակ՝ Microsoft/Google, սուրճ/ցորեն, USD/EUR, DowJones/Nasdaq):

Ֆինանսական խաղադրույքներ (ֆին. խաղադրույքներ) – ընտրված սպառման ժամկետում բաժնետոմսերի, հումքային ակտիվների, ինդեքսների կամ արտարժույթների գների և/կամ գնային հարաբերակցությունների ուղղության որոշում: Ֆինանսական խաղադրույքների դեպքում մասնակիցը երբեք չի գնում կամ սեփականացնում ակտիվը. նա ընդամենը գուշակում է՝ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը կաճի, թե կնվազի: Հնարավոր շահման չափը հաշվարկվում է կազմակերպչի կողմից ծրագրով նախապես հայտարարված գործակցի միջոցով:

Սպառման Ժամկետ – խաղադրույքի յուրաքանչյուր տեսակից ելնելով մասնակցի կողմից ընտրված ժամկետ, որի ավարտին կորոշվի խաղադրույքի ելքը:

Սպառման գին (expiry rate) – Սպառման ժամկետի ավարտին ակտիվի գին կամ ակտիվների գնային հարաբերակցություն: Սպառման գնից ելնելով որոշվում է խաղադրույքի ելքը:

“Վերև” (Выше) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի բարձր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ: 

“Ներքև” (Ниже) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի ցածր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ:

“Թայ” – ելք, որի դեպքում սպառման ժամկետի ավարտին գրանցված ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը համընկնում է խաղադրույքի կատարման պահին գրանցված համապատասխանաբար գնի կամ գնային հարաբերակցույան հետ: Այս դեպքում շահումը հաշվարկվում է 1 (մեկ) գործակցով:

 

Քանի որ միջազգային թիմերի անվանումները, իրադարձությունների հնարավոր ելքերը, դրանց պայմանական սահմանումները (տերմինները), համաշխարհային ինդեքսների, բաժնետոմսերի և այլ ակտիվների անվանումները դրանց կազմակերպիչների կողմից տրվում են օտար լեզուներով, ըստ այդմ խաղերի ծրագիրը, իրադարձությունների արդյունքները, կտրոնը, սույն կանոնակարգը, խաղային հաշիվներ բացելու և վարելու կարգերը կազմակերպիչը կարող է կիրառության մեջ դնել նաև դրանց օտար լեզուներով տարբերակներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլն), որոնք հայերեն լեզվի հետ ունեն հավասար իրավական ուժ:

 

4.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են կազմակերպչի բուքմեյքերական կետերում կամ ինտերնետային sport.totogaming.am կայքի միջոցով:

 

4.2.1. Բուքմեյքերական կետերում խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Խաղի մասնակիցը հրապարակված ծրագրից պատվիրում է բուքմեյքերին իր կողմից ընտրած իրադարձության կամ իրադարձությունների (այսուհետ՝ իրադարձություն) վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Մասնակիցը խաղադրույք կարող է կատարել նաև ինքնուրույն՝ առանց բուքմեյքերին պատվիրելու: Այս դեպքում մասնակիցն ինքն է կատարում խաղադրույք՝ ընտրելով իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Ինքնուրույն խաղադրույք կատարելու դեպքում մասնակիցը բուքմեյքերին վճարում է իր ցանկությամբ որոշակի գումար (ոչ պակաս քան 1000 ՀՀ դրամ) և ստանում հնարավորություն կատարել խաղադրույք(ներ) այդ գումարի շրջանակներում: Գումարը վճարելիս մասնակցին կտրվի ստացական (կտրոն): Յուրաքանչյուր անգամ մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարելիս մասնակցին կտրվի կատարած խաղադրույքը հավաստող կտրոն:

Շահում գրանցվելու դեպքում մասնակիցը ներկայացնում է շահած խաղադրույքը հավաստող կտրոնը և ստանում շահումը: Նախապես վճարած կանխավճարը ամբողջությամբ չխաղարկելու դեպքում, գումարի չխաղարկված մասը վերադարձվում է մասնակցին:

Մինչև խաղադրույք ընդունելը, ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ՝ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) տեսակում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարի վճարումից հետո նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված կտրոնը, և այդ պահից խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Կտրոնը ստանալուց հետո մասնակիցն իրավունք ունի համոզվելու, որ իր կատարած խաղադրույքի տվյալները անփոփոխ ձևով ֆիքսվել են կազմակերպչի սերվերի (համակարգչային սերվեր) վրա, քանի որ դրանց բացակայության կամ անհամապատասխանության դեպքում կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում միայն սերվերի վրա ֆիքսված տվյալների համար: Խաղադրույքի ընդունումից հետո դրանք փոփոխության կամ ուղղումների ենթակա չեն: Խաղադրույքի ձևակերպման հետ կապված առարկությունները ընդունվում են միայն կտրոնը մասնակցի կողմից ստանալուց հետո 5 (հինգ) րոպեի ընթացքում՝ բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Նշված ժամանակահատվածի ընթացքում առարկություններ չեն ընդունվում այն դեպքում, երբ իրադարձությունը, որի վրա կատարվել է խաղադրույքը, արդեն սկսվել է, կամ եթե խաղադրույքը կատարվել է ինտերնետի միջոցով:

Եթե մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարված իրադարձության համար խաղադրույք կատարելու պահին գործում է Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը, մասնակցին տրվող կտրոնի վրա այդ մասին կատարվում է նշում և մասնակիցը սահմանված կարգով կարող է օգտվել այդ գործիքից: Եթե այդ պահին գործիքը ակտիվ չէ և կտրոնի վրա չկա նշում, մասնակիցը Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվել չի կարող: Եթե խաղադրույք կատարելու պահին Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիք չկա կամ այն ակտիվ չէ, դա արգելք չէ մասնակցի կողմից նույն իրադարձության վրա նոր խաղադրույք կատարելու համար այն պահին, երբ  Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքն ակտիվ է: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու համար մասնակիցը պետք է մոտենա բուքմեյքերին, ներկայացնի Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի նշան պարունակող կտրոնը և ցանկություն հայտնի օգտվել այդ գործիքից: Բուքմեյքերը մասնակցին տեղեկացնում է հատուցման ենթակա գումարի չափի մասին և վերջինիս համաձայնության դեպքում տրամադրում է նրան հատուցումը և փակում է խաղադրույքը: Եթե մասնակիցը համաձայն չէ հատուցման գումարի չափին, խաղադրույքը գործում է մինչև իրադարձության ավարտը: Եթե մասնակցի կողմից Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու մասին ցանկություն հայտնելու պահին կտրոնում նշված իրադարձության համար գումարի առաջարկ չի կատարվում, բուքմեյքերը տեղեկացնում է մասնակցին այդ մասին: Օրինակ` պայմանականորեն ենթադրենք, որ կատարվել է 1000 դրամի խաղադրույք «Հայաստան – Դանիա» ֆուտբոլային խաղում Հայաստանի հաղթանակի վրա (Հ1)`2.2 գործակցով: Հաղթանակի դեպքում շահումը կկազմի 2200 դրամ՝ (1000 x 2.2): Խաղադրույքը կատարելուց հետո Հ1-ի գործակիցը 2․2-ից իջնում է 1․5: Այդ դեպքում Ստրախովկայի գումարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ գործակիցների հարաբերությունը (2.2/1.5) բազմապատկվում է խաղադրույքի գումարով, ապա ստացված արդյունքից հանվում է կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը, որը տվյալ օրինակում կազմում է 8.5 %` (2.2/1.5 x 1000) - 8.5 % = 1342: Այսպիսով մասնակիցը հնարավորություն է ունենում նախքան իրադարձության ելքի պարզ դառնալը Ապահովագրում (Страховка, cashout)-ի միջոցով վերցնել ստացված 1342 դրամը:   

Մասնակցի քարտը տրամադրվում է բուքմեյքերական կետերում մասնակցի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա: Մասնակիցը բուքմեյքերական կետերում կարող է խաղադրույքներ կատարել նաև Մասնակցի քարտի միջոցով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակիցը քարտով բուքմեյքերական կետում խաղադրույք կատարելու համար բուքմեյքերին է տալիս իր Մասնակցի քարտը, բուքմեյքերը Մասնակցի քարտը տեղադրում է քարտը կարդացող սարքի վրա: Եթե մասնակիցը ցանկանում է խաղադրույք կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ պահին համակարգը մասնակցի խաղային հաշվում նշված բջջային հեռախոսահամարին ուղարկում է գաղտնաբառ պարունակող հաղորդագրություն, որից հետո բուքմեյքերի միջոցով այդ գաղտնաբառը մուտքագրվում է համապատասխան դաշտում: Մասնակիցը հրապարակված ծրագրից բուքմեյքերին պատվիրում է իր կողմից ընտրած իրադարձության վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարը: Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարը կանխիկ վճարելու դեպքում նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված  կտրոնը և այդ պահից  խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Իսկ եթե մասնակիցը խաղադրույք է կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ դեպքում խաղադրույքը կհամարվի ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվի «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում, որից հետո բուքմեյքերը մասնակցին է տրամադրում համակարգչով տպված  կտրոնը: Նշված ձևով կանխիկ և մասնակցի խաղային հաշվից կատարված խաղադրույքների ընդունման հետ կապված մնացած հարաբերությունները և շահումների վճարումը կարգավորվում է համապատասխանաբար բուքմեյքերական կետերում և ինտերնետային կայքի միջոցով կատարված խաղադրույքների համար սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

Մասնակցի քարտի կիրառման հետ կապված կազմակերպիչը կարող է մասնակիցներին տրամադրել բոնուսներ, որոնք կուտակվելու են մասնակցի խաղային հաշվի համապատասխան մասում և կարող են օգտագործվել խաղադրույքներ կատարելու համար:   

Մասնակիցը քարտը կորցնելու դեպքում պետք է զանգահարի քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով և տեղեկացնի քարտի կորստի մասին, որից հետո կազմակերպիչն արգելափակում է Մասնակցի քարտը՝ մինչև նոր քարտի տրամադրումը: Նոր քարտ ստանալու համար, ինչպես նաև քարտը վնասվելու դեպքում, մասնակիցը պետք է դիմի բումեյքերական կետի աշխատակցին:

 

4.2.2. Ինտերնետային կայքի միջոցով խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Ինտերնետի միջոցով խաղադրույքները ընդունվում են հետևյալ կերպ: Նախ մասնակիցը պարտավոր է գրանցվել կազմակերպչի ինտերնետային էջում, որը պարունակում է տեղեկատվություն խաղի ծրագրի, խաղի կանոնների (սույն կանոնակարգի), ինտերնետային էջում մասնակցի գրանցման, խաղային հաշվի, շահումները ստանալու, ինտերնետային էջ մուտքի վերաբերյալ և այլ նման տեղեկատվություն: Ինտերնետային էջում գրանցվելիս մասնակիցը պարտավոր է նշել իր իրական անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, բջջային հեռախոսահամար, քաղաքացիություն, տարիք կամ ծննդյան տարեթիվ, անձնագրի համար, քանի որ շահումը կամ հաշվից գումար վճարվում է միայն իրական շահառուին), պայմանական անունը (լոգին), գաղտնաբառը, ինչպես նաև կազմակերպչի կողմից պահանջվող այլ տեղեկություններ` զետեղված ինտերնետային էջում: Գրանցվելիս մտացածին կամ թերի տեղեկատվություն մուտքագրելու դեպքում մասնակիցը զրկվում է նաև վիճելի հարցերը վերանայելու հնարավորությունից: Ինտերնետային էջում գրանցվելուց հետո մասնակցին տրվում է անձնական խաղային հաշիվ: Մեկ ֆիզիկական անձը կարող է ունենալ միայն մեկ խաղային հաշիվ: Ինտերնետային էջում գրանցումը չի կարող տեղի ունենալ, եթե այնտեղ նույն լոգինով գրանցում կա: Այն դեպքում, երբ խաղային հաշվի տիրոջ հաշիվը օգտագործվել է որևէ երրորդ անձի կողմից խաղադրույք կատարելու կամ այլ նպատակով, և/կամ եթե հաշվետերը գրանցել է երկրորդ խաղային հաշիվ որպես նոր հաճախորդ՝ մուտքագրելով նոր գրանցման տվյալներ (նոր անուն, նոր էլ. հասցե և այլն), կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում վճարման ոչ ենթակա համարել նման հաշիվներից կատարված խաղադրույքները և չվճարել շահումները:

Որևէ իրադարձության վրա խաղադրույք կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր՝ նշելով այն իրադարձությունը, որի վրա խաղադրույք է կատարվում, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարի չափը: Մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) օպցիոնում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքը համարվում է ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվին «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում: Ինտերնետային էջի բովանդակությունը, ձևը և դրանից օգտվելու կարգը, քայլերի հաջորդականությունը սահմանվում և փոփոխվում է կազմակերպչի կողմից: Ինտերնետային էջի հասցեն կամ հասցեի փոփոխությունը հրապարակվում է տեղեկատվության տարածման այն միջոցով, որը առավել նախընտրելի է կազմակերպչի համար:

Կապի խաթարման կամ տեխնիկական այլ թերությունների դեպքում խաղադրույքը 1 գործակցով չի հաշվարկվում, եթե այն արդեն գրանցվել է կազմակերպչի համակարգչի սերվերի վրա:

Խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառի գաղտնիության համար մասնակիցը կրում է անհատական պատասխանատվություն: Ընկերությունը երաշխավորում է իր աշխատակիցների կողմից մասնակցի տվյալների չհրապարակումը  և պատասխանատու չէ մասնակցի  անձնական տվյալները այլ անձանց հասանելի դառնալու  հետևանքների համար: Երբ մասնակցին հայտնի է իր անձնական տվյալների կորստյան փաստը, կամ երբ նա ունի հիմնավոր կասկածներ այդ ուղղությամբ, ապա նա պետք է այդ մասին տեղեկացնի ընկերությանը և փոխի իր գաղտնաբառը: Լոգինը և գաղտնաբառը մոռանալու կամ կորստի դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով հաշվարման ենթակա չեն ճանաչվում:

Գաղտնաբառի փոփոխությունը մասնակիցը կարող է կատարել կայքի իր խաղային հաշվի «Փոխել գաղտնաբառը» բաժնում:

 

Իր խաղային հաշիվը մասնակիցը կարող է համալրել.

ա. Ընկերության բուքմեյքերական կետերում, որտեղ մասնակիցը վճարում է կանխիկ գումարը, հայտնում իր պայմանական անունը (լոգին), որից հետո 1 ժամվա ընթացքում գումարը մուտքագրվում է նրա խաղային հաշվին:

բ. ՏոտոԳեյմինգ-քարտի միջոցով: ՏոտոԳեյմինգ-քարտերն ունեն իրենց վրա նշված անվանական արժեք: ՏոտոԳեյմինգ-քարտն ունի նաև պաշտպանիչ շերտ, որը պարունակում է պաշտպանիչ շերտով ծածկված 16 նիշանի գաղտնաբառ (այսուհետ «Փին-Կոդ»): Մասնակիցն այցելում է կազմակերպչի էլեկտրոնային էջ, ծանոթանում տվյալ էջից օգտվելու կանոններին, գրանցվում է տվյալ էջում (իսկ եթե մասնակիցը նախկինում գրանցված է, ապա վերագրանցման անհրաժեշտությունը վերանում է), որից հետո մաքրում է քարտի պաշտպանիչ շերտը և համապատասխան տեղում մուտքագրում «Փին-Կոդ»-ը: «Փին-Կոդ»-ը մուտքագրելուց հետո քարտի վրա առկա գումարը (անվանական արժեքը) փոխանցվում է մասնակցի խաղային հաշվին, որից հետո մասնակիցը հնարավորություն է ստանում խաղադրույքներ կատարել: Եթե մասնակցի կողմից ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով խաղային հաշվին համալրված գումարը առանց խաղադրույքներ կատարելու ետ է պահանջվում մասնակցի կողմից, ապա կազմակերպիչը պահում է քարտի անվանական արժեքի 2 (երկու) %-ը:

գ. Բանկային փոխանցումների, բանկային պրակտիկայում ընդունված վճարային քարտերի` ArCa, Master Card և այլն, համապատասխան վճարային համակարգերի, ավտոմատ դրամարկղային սարքավորումների` տերմինալների, բանկոմատների և այլն (այսուհետ՝ վճարային համակարգեր) միջոցով: Կոնկրետ բանկային և վճարային համակարգերի մասին մասնակիցը կարող է ծանոթանալ ընկերության ինտերնետային կայքում: Եթե բանկի կամ վճարային քարտի կամ վճարային համակարգի միջոցով մասնակցի կողմից կատարվել է խաղային հաշվի համալրում և այդ գումարն ամբողջությամբ չի խաղարկվել, ապա մասնակցի կողմից չխաղարկված գումարը ետ պահանջելու դեպքում նրանից կարող է գանձվել (գանձում իրականացնելու որոշումը կայացնում է կազմակերպիչը՝ հաշվի առնելով մասնակցի իր մոտ ունեցած խաղային պատմությունը, օրինակ եթե կազմակերպիչը գնահատի, որ մասնակիցը չի դրսևորում պատշաճ խաղային վարքագիծ) բանկի կամ վճարային համակարգի ծառայության տոկոսը այն չափով, որքանով բանկը կամ վճարային համակարգը գանձել է կազմակերպչից` մասնակցի տվյալ գումարը կազմակերպչի հաշվին փոխանցելու համար: Բանկային փոխանցման կամ վճարային համակարգի միջոցով խաղադրույքներ կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր տվյալ բանկին կամ վճարային համակարգին իր քարտից որոշակի գումար կամ իր կողմից վճարած գումարը կազմակերպչի համապատասխան հաշվին փոխանցելու համար: Եթե կազմակերպչի մոտ համապատասխան վճարային համակարգից ստացվել է հավաստում տվյալ գումարը կազմակերպչի խաղային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ, ապա մասնակիցը կարող է ընկերությունում բացված իր անհատական խաղային հաշվից խաղադրույքներ կատարել խաղային հաշվի գումարի սահմաններում:

Մասնակցի խաղային հաշվին ներդրված գումարը կարող է օգտագործվել միայն խաղադրույք կատարելու նպատակով կամ հետ պահանջվել մասնակցի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

Մասնակիցը իր խաղային հաշվից կարող է գումար պահանջել կանխիկ կամ անկանխիկ:

Վճարային քարտերով և/կամ վճարային համակարգերի միջոցով և/կամ բանկային փոխանցմամբ և/կամ ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով կազմակերպչի հետ կատարած ցանկացած գործարք համարվում է կատարված մասնակցի կողմից:

Եթե մասնակիցը հայտնում է, որ կորցրել է իր վճարային քարտը, ապա այդ պահից նրա խաղային հաշիվը սառեցվում է, մինչև քարտը սպասարկող վճարային համակարգի համապատասխան որոշում կայացնելը:

Կազմակերպիչը կարող է սահմանել խաղային հաշվի մնացորդի նվազագույն չափ, որի կիրառման կարգը և պայմանները կներկայացվեն ինտերնետային կայքում:

 

4.3. Ընդունված խաղադրույքի շահելու կամ չշահելու փաստը որոշվում է ընտրված իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի կայացած լինելու փաստի արձանագրմամբ` հաշվի առնելով իրադարձության ելքը (արդյունքը):

Իրադարձության ելքը (արդյունքը) որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

Եթե կայացած իրադարձության նախնական արդյունքը հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարվել, ապա այդ հանգամանքը հաշվի չի առնվում, իսկ խաղադրույքները ենթակա են վճարման ըստ սկզբնական (փաստացի) արդյունքների՝ բացառությամբ, եթե տվյալ իրադարձության սկզբնական հրապարակված արդյունքները փոփոխվում են դրանց սկզբնական հրապարակումից հետո 24 ժամվա ընթացքում: Սկզբնական (փաստացի) համարվում է այն արդյունքը, որը հայտարարվել է իրադարձության ավարտից անմիջապես հետո տվյալ իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակերպիչների կողմից: Եթե իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակեպիչների կողմից իրադարձությունը ավարտվելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում իրադարձության (իրադարձությունների) արդյունքը չի հայտարարվում, ապա Վիճակախաղի Կազմակերպիչը կարող է օգտվել տեղեկատվության այլ աղբյուրներից` խաղի մասնակիցներին տեղեկացնելով տվյալ տեղեկատվության աղբյուրի և արդյունքների մասին: 

 

Ֆուտբոլ

Աշխարհի առաջնություն,

Աշխարհի ակումբային առաջնություն,

Կոնֆեդերացիաների գավաթ,

միջազգային առաջնություններ

www.fifa.com

Ֆուտբոլ

ՈւԵՖԱ. Չեմպիոնների լիգա,

ՈւԵՖԱ. Եվրոպայի լիգա,

Եվրոպայի առաջնություն

www.uefa.com

Ֆուտբոլ

Արաբական երկրների գավաթ

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Արաբական երկրների չեմպիոնների լիգա

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Անգլիա

www.soccernet.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը` 

www.sportinglife.com

Ֆուտբոլ

Գերմանիա

www.bundesliga.de

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը` 

www.kicker.de

Ֆուտբոլ

Իտալիա

www.legaseriea.it

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը` 

www.gazzetta.it

Ֆուտբոլ

Իսպանիա

www.marca.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակա­յության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.as.com

Ֆուտբոլ

Ֆրանսիա

www.lequipe.fr

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակա­յության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.lfp.fr

Ֆուտբոլ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.rfpl.org

Ֆուտբոլ

Ավստրիա

www.bundesliga.at

Ֆուտբոլ

Ավստրալիա

www.a-league.com.au

Ֆուտբոլ

Արգենտինա

www.argentinesoccer.com

Ֆուտբոլ

Ալժիր

www.faf.org.dz

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Ասիա (AFC)

www.the-afc.com

Ֆուտբոլ

Աֆրիկա (CAF)

www.cafonline.com

Ֆուտբոլ

Բելգիա

www.sport.be

Ֆուտբոլ

Բուլղարիա

www.pfl.bg

Ֆուտբոլ

Բրազիլիա

www.fnf.org.br

Ֆուտբոլ

Բահրեյն

www.bahrainfootball.org

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Եգիպտոս

www.efa.com.eg

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Իսրայել

www.one.co.il

Ֆուտբոլ

Իրան

www.persianleague.com

Ֆուտբոլ

Հայաստան

www.ffa.am

Ֆուտբոլ

Հոլանդիա

www.eredivisielive.nl

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.soccernet.com

Ֆուտբոլ

Հունաստան

www.galanissportsdata.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.sportnet.gr

Ֆուտբոլ

Հունգարիա

www.mlsz.hu

Ֆուտբոլ

Հորդանան

www.jfa.com.jo

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Հարավային Ամերիկա (CONMEBOL)

www.conmebol.com

Ֆուտբոլ

Հյուսիսային Ամերիկա (CONCACAF)

www.concacaf.com

Ֆուտբոլ

Հյուսիսային Իռլանդիա

www.bbc.co.uk/sport

Ֆուտբոլ

Սլովակիա

www.futbalsfz.sk

Ֆուտբոլ

Սլովենիա

www.nzs.si

Ֆուտբոլ

Սիրիա

www.syrian-soccer.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Սաուդյան Արաբիա

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Սուդան

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Սինգապուր

www.sleague.com

Ֆուտբոլ

Օման

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

ԱՄՆ

www.mlsnet.com

Ֆուտբոլ

ԱՄԷ

www.uaefootball.org

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Թուրքիա

www.tff.org

Ֆուտբոլ

Խորվաթիա

www.prva-hnl.hr

Ֆուտբոլ

Ռումինիա

www.prosport.ro

Ֆուտբոլ

Ուկրաինա

www.fpl.ua

Ֆուտբոլ

Դանիա

www.dbu.dk

Ֆուտբոլ

Իսլանդիա

www.ksi.is

Ֆուտբոլ

Իռլանդիա

www.bbc.co.uk/sport

Ֆուտբոլ

Լեհաստան

www.ekstraklasa.org

Ֆուտբոլ

Չեխիա

www.fotbal.cz

Ֆուտբոլ

Պորտուգալիա

www.maisfutebol.iol.pt

Ֆուտբոլ

Պարսից ծոց

www.soccerway.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Ֆինլանդիա

www.futisporssi.fi

Ֆուտբոլ

Նորվեգիա

www.vg.no

Ֆուտբոլ

Մեքսիկա

www.femexfut.org.mx

Ֆուտբոլ

Մարոկկո

www.frmf.ma

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Քաթար

www.qfa.com.qa

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Քուվեյթ

www.kfa.org.kw

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում հետևյալ կայքերը`

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Ֆուտբոլ

Շվեդիա

www.svenskfotboll.se

Ֆուտբոլ

Շվեյցարիա

www.football.ch

Ֆուտբոլ

Շոտլանդիա

www.scotprem.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.sportinglife.com

Ֆուտբոլ

Ճապոնիա

www.j-league.or.jp

Ֆուտզալ

Միջազգաին մրցաշարեր

www.fifa.com

Ֆուտզալ

Եվրոպական մրցաշարեր

www.uefa.com

Ֆուտզալ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.amfr.ru

Ֆուտզալ

Իտալիա

www.divisionecalcioa5.it

Ֆուտզալ

Իսպանիա

www.lnfs.es

Ֆուտզալ

Պորտուգալիա

www.futsalportugal.com

Ֆուտզալ

Բրազիլիա

www.futsaldobrasil.com

Լողափի ֆուտբոլ

 

www.beachsoccer.com

Ամերիկյան ֆուտբոլ

Հյուսիսային Ամերիկա (NFL)

www.nfl.com

Հոկեյ

Աշխարհի առաջնություն

www.iihf.com

Հոկեյ

Հյուսիսային Ամերիկա (NHL)

www.nhl.com

Հոկեյ

Հյուսիսային Ամերիկա (AHL)

www.theahl.com

Հոկեյ

Ավստրիա

www.erstebankliga.at

Հոկեյ

Դանիա

www.ishockey.dk

Հոկեյ

Գերմանիա

www.del.org

Հոկեյ

Ռուսաստանի Դաշնություն (КХЛ, МХЛ)

www.khl.ru

www.mhl.khl.ru

նշված կայքերում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.global-sport.ru

Հոկեյ

Ֆինլանդիա

www.sm-liiga.fi

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.finhockey.fi

Հոկեյ

Չեխիա

www.hokej.cz

Հոկեյ

Շվեդիա

www.swehockey.se

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում, հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.hockeyligan.se

Հոկեյ

Շվեյցարիա

www.sehv.ch

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.nationalleague.ch

Հոկեյ

Սլովակիա

www.szlh.sk

Հոկեյ

Նորվեգիա

www.hockey.no

Գնդակով հոկեյ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.rusbandy.ru

Բասկետբոլ

Եվրոլիգա (ULEB)

www.euroleague.net

Բասկետբոլ

Եվրոգավաթ

www.eurocupbasketball.com

Բասկետբոլ

Աշխարհի առաջնություն,

միջազգային առաջնություններ (FIBA)

www.fiba.com

Բասկետբոլ

Հյուսիսային Ամերիկա (NBA)

www.nba.com

Բասկետբոլ

Հյուսիսային Ամերիկա (WNBA)

www.wnba.com

Բասկետբոլ

Ադրիատիկ լիգա

www.adriaticbasket.com

Բասկետբոլ

Բալթյան լիգա

www.bbl.net

Բասկետբոլ

Ավստրալիա

www.nbl.com.au

Բասկետբոլ

Ավստրիա

www.oebl.at

Բասկետբոլ

Բելգիա

www.basketleague.be

Բասկետբոլ

Բուլղարիա

www.bulgarianbasket.com

Բասկետբոլ

Իտալիա

www.legabasket.it

www.legabasketfemminile.it

Բասկետբոլ

Իսպանիա

www.acb.com

Բասկետբոլ

Ֆրանսիա

www.lnb.fr

Բասկետբոլ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.basket.ru

Բասկետբոլ

Հունաստան

www.esake.gr

Բասկետբոլ

Թուրքիա

www.tbl.org.tr

Բասկետբոլ

Սերբիա

www.kls.rs

Բասկետբոլ

Լեհաստան

www.plk.pl

Բասկետբոլ

Գերմանիա

www.basketball-bundesliga.de

Բասկետբոլ

Ուկրաինա

www.ukrbasket.net

Բասկետբոլ

Չեխիա

www.cbf.cz

Բասկետբոլ

Ֆինլանդիա

www.basket.fi

Բասկետբոլ

Լիտվա

www.lkl.lt

Բեյսբոլ

Հյուսիսային Ամերիկա (MLB)

www.mlb.com

Թենիս

Տղամարդկանց թենիսի ասոցիացիա (ATP)

www.atpworldtour.com

Թենիս

Կանանց թենիսի ասոցիացիա (WTA)

www.wtatour.com

Թենիս

Թենիսի միջազգային ֆեդերացիա (ITF)

www.itftennis.com

Վոլեյբոլ

Միջազգային մրցաշարեր

www.fivb.org

Վոլեյբոլ

Եվրոպական մրցաշարեր

www.cev.lu

Վոլեյբոլ

Բուլղարիա

www.volleybg.com

Վոլեյբոլ

Գերմանիա

www.volleyball-bundesliga.de

Վոլեյբոլ

Հունաստան

www.volleyball.gr

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.volleyleague.gr

Վոլեյբոլ

Լեհաստան

www.pls.pl

www.lsk.net.pl

Վոլեյբոլ

Իտալիա

www.legavolley.it

www.legavolleyfemminile.it

Վոլեյբոլ

Իսպանիա

www.rfevb.com

Վոլեյբոլ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.volley.ru

Վոլեյբոլ

Չեխիա

www.cvf.cz

Լողափի վոլեյբոլ

Միջազգային մրցաշարեր

www.fivb.org

Ձեռքի գնդակ

Միջազգային մրցաշարեր

www.ihf.info

Ձեռքի գնդակ

Եվրոպական մրցաշարեր

www.eurohandball.com

Ձեռքի գնդակ

Ռուսաստանի Դաշնություն

www.rushandball.ru

Ձեռքի գնդակ

Գերմանիա

www.handball-bundesliga.de

Ձեռքի գնդակ

Ֆրանսիա

www.ff-handball.org

Ձեռքի գնդակ

Իսպանիա

www.asobal.es

Ձեռքի գնդակ

Շվեդիա

www.handboll.info

Ձեռքի գնդակ

Դանիա

www.infosport.dk

Շախմատ

 

www.fide.com

Բիլիարդ

 

www.worldsnooker.com

նշված կայքում ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում հետևյալ կայքը`

www.globalsnookercentre.co.uk

Բոքս

 

www.boxrec.com

Բիատլոն

 

www.ibu.at

Ինչ, որտեղ, երբ

 

www.tvigra.ru

Ֆորմուլա 1

 

www.formula1.com

7-ը 42-ից

 

https://betgames.tv/ru/rezultaty

5-ը 36-ից

 

https://betgames.tv/ru/rezultaty

Զառեր

 

https://betgames.tv/ru/rezultaty

Ֆինանսական խաղադրույքներ

 

www.binaryexpiries.com

 

Եթե www.fifa.com և www.uefa.com կայքերում առկա է իրար հակասող տեղեկատվություն, ապա հիմք է ընդունվում «PDF» ֆորմատով հաշվետվությունը:

Եթե առկա են իրադարձությունների ելքեր, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է վերոնշյալ աղբյուրներում, ապա դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է կազմակերպիչը` նշելով տեղեկատվության աղբյուրը:

 

4.4. Խաղադրույքների ձևերը

 

Միայնակ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել կատարվող նվազագույն խաղադրույքի այլ չափ, օրինակ` Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Զույգեր խաղադրույքների համար նվազագույն խաղադրույքի չափը սահմանվում է 300 ՀՀ դրամ): Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը Միայնակ խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկ իրադարձության ելքը: Միայնակ խաղադրույքներն ընդունվում են ծրագրում ներկայացված ցանկացած իրադարձության համար: Միայնակ խաղադրույքի շահումը հավասար է խաղագումարի և շահումային գործակցի արտադրյալին:

 

Էքսպրես  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 300 (երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկից ավելի միմյանցից անկախ իրադարձությունների արդյունքները միաժամանակ (էքսպրեսում իրադարձությունների առավելագույն քանակը 30-ն է): Եթե էքսպրեսում գոնե մեկ իրադարձություն սխալ է գուշակվել, ամբողջ էքսպրեսը համարվում է տանուլ տրված: Էքսպրեսում կարելի է ընդգրկել իրարից կախում չունեցող ցանկացած իրադարձությունների ցանկացած համակցություն, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով սահմանված խաղերի կանոններով: Կազմակերպչի հայեցողությամբ որոշ իրադարձությունների համար կարող են էքսպրես խաղադրույքներ չընդունվել: էքսպրեսում չի կարելի ընդգրկել միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ: Միևնույն իրադարձությունը չի կարող մասնակցել էքսպրեսում մեկ անգամից ավելի: Եթե էքսպրեսում հայտնվել են միմյանց հետ կապակցված կամ միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ, ապա հաշվարկման համար մնում է առավելագույն շահումային գործակցով իրադարձությունը: էքսպրեսի շահումային գործակիցը հավասար է ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների շահումային գործակիցների արտադրյալին: էքսպրեսի շահումը հավասար է խաղադրույքի գումարի և էքսպրեսի շահումային գործակցի արտադրյալին:

Կազմակերպչի հայեցողությամբ մասնակցին կարող է տրվել էքսպրեսում չպարտվելու լրացուցիչ հնարավորություն, որի մասին նախապես կտեղեկացվի ծրագրում կամ կազմակերպչի ինտերնետային կայքում: Եթե էքսպրեսում ընդգրկված է վեց և ավելի իրադարձություն, և յուրաքանչյուր իրադարձության շահման գործակիցը պակաս չէ 1.7-ից, և այդ էքսպրեսում սխալ է կանխագուշակվել միայն մեկ իրադարձության ելքը, իսկ մնացած իրադարաձությունների խաղադրույքները շահել են սահմանված գործակիցներով, ապա այդ էքսպրեսը չի համարվում պարտված, իսկ խաղագումարը վերադարձվում է:

 

Համակարգ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող նվազագույն խաղադրույքը ամբողջ համակարգի համար սահմանվում է 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 30 (երեսուն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 հազար (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս խաղը նախօրոք ընտրված իրադարձությունների խմբից ընտրված թվով միաչափ, գոնե մեկ իրադարձությամբ իրարից տարբերվող էքսպրեսների (համակարգի տարբերակներ) լրիվ համակցություն է (իրադարձությունների առավելագույն քանակը համակարգում 16-ն է): Բնորոշվում է խաղադրույքի միևնույն չափով յուրաքանչյուր տարբերակի (էքսպրեսի) համար և իրադարձությունների միևնույն քանակով յուրաքանչյուր տարբերակում (էքսպրեսում): Համակարգում յուրաքանչյուր կոմբինացիա (տարբերակ) հաշվարկվում է որպես առանձին էքսպրես: Համակարգով խաղադրույքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել իրադարձությունների ընդհանուր քանակը համակարգի համար և իրադարձությունների քանակը մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար: Մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի մեծությունը որոշվում է համակարգով դրված խաղադրույքը բաժանելով տարբերակների (էքսպրեսների) քանակի վրա: Համակարգով շահումը հավասար է համակարգի մեջ ընդգրկված բոլոր շահած տարբերակների (էքսպրեսների) շահումների գումարին: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակը և հարաբերակցությունը որոշվում է կազմակերպչի կողմից և կազմակերպչի հայեցողությամբ ցանկացած պահի ենթակա է փոփոխման: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակի և հարաբերակցության ցուցակը հրապարակվում է ծրագրին կից կամ էլ դրանից առանձին:

Օրինակ` կատարենք 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք: Խաղադրույքի գումարը պայմանականորեն ընդունենք 3,000 դրամ:

Վերցնենք հետևյալ իրադարձությունները`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

Հ 1

Х

Հ 2

Ինտեր Մ.  Այաքս

1.5

4.2

7.5

Բայեր Լ. – Մայնց

1.75

3

5.5

Շարապովա  Մ. – Իվանովիչ Ա.

1.45

-

2.5

 

Ընտրենք իրադարձության ելքերը`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ինտեր Մ.  Այաքս

Հ 1

1.5

Բայեր Լ. – Մայնց

X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա.

Հ 2

2.5

 

Տարբերակների (էքսպրեսների) քանակը 2-ը 3-ից համակարգում 3-ն է, հետևաբար

 

տարբերակ (էքսպրես) 1

տարբերակ (էքսպրես) 2

տարբերակ (էքսպրես) 3

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձություն, ելք

գործակից

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

 

1 տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի չափը կլինի 1,000 դրամ (3,000 / 3 = 1,000):

Շահումները ըստ տարբերակների կլինեն.

1-ին տարբերակ = 1.5 x 3 x 1,000 դրամ = 4,500 դրամ;

2-րդ տարբերակ = 1.5 x 2.5 x 1,000 դրամ = 3,750 դրամ;

3-րդ տարբերակ = 2.5 x 3 x 1,000 դրամ = 7,500 դրամ:

Շահումը համակարգի համար հավասար կլինի բոլոր 3 տարբերակներով շահումների գումարին` 4,500 + 3,750 + 7,500 = 15,750 դրամ:

Այն դեպքում, երբ 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք կատարելիս 2 կամ ավելի իրադարձությունների ելքերը սխալ է գուշակվում, ապա խաղադրույքը համարվում է պարտված (բոլոր 3 տարբերակներն էլ չեն շահում): Եթե սխալ է գուշակվում ելքերից որևէ մեկը, ապա շահում է միայն 1 տարբերակ:

Օրինակ՝ ենթադրենք սխալ է գուշակվել Ինտեր Մ.  Այաքս մրցախաղի ելքը` խաղը ավարտվել է Այաքսի հաղթանակով: Այդ դեպքում 1-ին և 2-րդ տարբերակները համարվում են պարտված, իսկ համակարգի շահումը հավասար է լինում 3-րդ տարբերակի շահած գումարին` 7,500 դրամ:

 

Խաղադրույքների բոլոր ձևերում առավելագույն շահումը մեկ տոմսի համար, անկախ տոմսում ներառված խաղադրույքների քանակից, սահմանվում է 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Սպորտլոտո «5-ը 36-ից» խաղի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 25,000,000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ Սպորտլոտո «7-ը 42-ից» և Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» խաղերի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ:

 

4.4.1. Տոմսի փոփոխություն (Cheque redact)

 

Տոմսի փոփոխությունը (Cheque redact)  գործիք է (սույն՝ 4.4.1. կետի հետագա շարադրանքում, նաև՝ Գործիք), որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն արդեն իսկ կատարված խաղադրույքում կատարել իրադարձության ելքի փոփոխություն և/կամ ավելացում: 

Բուքմեյքերական կետում կոնկրետ իրադարձության ելքի համար Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է համակարգում համապատասխան նշանի առկայությամբ, իսկ ինտերնետով խաղադրույքներ կատարելիս Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է մասնակցի անձնական էջի խաղային պատուհանում Տոմսի փոփոխությունCheque redact») անվանումով համապատասխան կոճակի հայտնվելով:

Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված էքսպրես խաղադրույքների՝ դեռևս չսկսված (pre-match) իրադարձությունների ելքերը կարող են փոփոխվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերով: Փոխարինող իրադարձության ելքի՝ փոխարինման պահին գործակիցը պետք է հավասար կամ մեծ լինի փոխարինվող իրադարձության ելքի համար տվյալ պահին առաջարկվող գործակցից:

 

Օրինակ՝  ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս  Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է տվյալ իրադարձությունների ելքերից ցանկացածը փոփոխել մեկ այլ իրադարձության ելքով:

Օրինակ՝ «Յուվենտուս  Միլան Հ1 1.7»-ը փոխարինել «Ինտեր Մ. – Այաքս Հ1 2.0»-ով, եթե «Յուվենտուս  Միլան Հ1»-ի համար կազմակերպիչն այդ պահին առաջարկում է 2.0 կամ ավելի ցածր գործակից:

Այս դեպքում խաղադրույքը կունենա հետևյալ տեսքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Ինտեր Մ. – Այաքս

Հ 1

2.0

 

Գործիքի ակտիվության ժամանակահատվածում վերոգրյալ կանոնների պահպանումով փոփոխությունների քանակը չի սահմանափակվում:

Չի թույլատրվում խաղադրույքի որևէ իրադարձության ելքը փոխարինել նույն իրադարձության այլ ելքով:

Տոմսում նոր իրադարձության ելքի ավելացում. Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված միայնակ և էքսպրես խաղադրույքների ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերին կարող են ավելացվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքեր՝ բացառությամբ, եթե մեկ տոմսով կատարվել են մեկից ավել միայնակ խաղադրույքներ:

Միայնակ խաղադրույքում մեկ այլ իրադարձության ելք ավելացնելիս խաղադրույքը դառնում է էքսպրես: Նոր իրադարձության ելքի ավելացման արդյունքում ձևավորված էքսպրես խաղադրույքների վրա տարածվում են «Միջազգային Բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» վիճակախաղի (տոտալիզատորի) կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված էքսպրես խաղադրույքների նորմերը:

 

Օրինակ 1. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ միայնակ խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել տոմսում (օր՝ Յուվենտուս – Միլան Հ1 1.7)՝ սկզբնական միայնակ խաղադրույքը դարձնելով էքսպրես:

 

Օրինակ 2. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս – Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել (օր․՝ Բայեր Լ. – Մայնց Հ1) տոմսում՝ երկու իրադարձության ելքի վրա կատարված Էքսպրես խաղադրույքը դարձնելով 3 իրադրաձությունների ելքի վրա կատարված խաղադրույք:

Նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս ավելացվող իրադարձության ելքի նվազագույն գործակցի պահանջ չի սահմանվում: Ավելացվող խաղադրույքների քանակը սահմանափակվում է տվյալ ձևի խաղադրույքների համար՝ սույն կանոնակարգով սահմանվող խաղադրույքների առավելագույն քանակով:

Բուքմեյքերական կետում կատարված խաղադրույքների տոմսում իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակիցը վերադարձնում է նախորդ խաղադրույքի կտրոնը, որի դիմաց տրամադրվում է նոր՝ փոփոխված և/կամ ավելացված իրադարձության ելքով կտրոն:

Ինտերնետով կատարված խաղադրույքը փոփոխելիս համակարգը չի հաստատում խաղադրույքի հեռացումը, եթե փոփոխվող խաղադրույքի հեռացնելուց հետո Գործիքն ապաակտիվանում է:

Բուքմեյքերական կետում տոմսի իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակցին վերադարձվում է նախկին կտրոնը, եթե Գործիքի ապաակտիվանալու պատճառով իրադարձության ելքի փոփոխություն կամ ավելացում կատարել հնարավոր չէ: 

 

4.5. Խաղադրույք ընդունելու հիմնական կանոնները

 

4.5.1. Խաղադրույքներն ընդունվում են միայն այն անձանցից, ովքեր համաձայն են կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններին: Ցանկացած կատարված խաղադրույք հավաստիքն է այն բանի, որ մասնակիցը ծանոթացել է խաղի կանոններին և լիովին համաձայն է դրանց:

4.5.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը, բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Այն դեպքում, երբ ինչ-ինչ պատճառով խաղադրույքը կատարվել է իրադարձության փաստացի սկզբից հետո, այն համարվում է 1 գործակցով վճարման ենթակա, բացառությամբ On-line խաղադրույքների:

4.5.3. On-line խաղադույքները կազմակերպչի հայեցողությամբ ընդունվող խաղադրույքներ են, որոնք ընդունվում են իրադարձության ընթացքում: Այս դեպքում խաղադրույքներ կարող են ընդունվել միայն մինչև տվյալ իրադարձության ելքի հայտնի դառնալը: Իրադարձության ելքի հայտնի դառնալուց հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա: On-Line խաղադրույքներ ընդունելիս կազմակերպչի կողմից իրադարձության ընթացքի վերաբերյալ տրվող տեղեկատվությունը` մրցախաղի հաշիվ, խաղացած խաղաժամանակ և այլն, կրում է զուտ տեղեկատվական բնույթ և խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք չի հանդիսանում:

4.5.4. Կազմակերպիչն իրավունք ունի մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը ցանկացած պահի ետ վերադարձնել դրված խաղադրույքի գումարը: Այս դեպքում կատարված խաղադրույքը կամ խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա, որի մասին հայտարարությունը կազմակերպչի կողմից կատարվում է կամ ծրագրում համապատասխան փոփոխություն կատարելու, կամ էլ տեղեկատվության միջոցներով համապատասխան հայտարարություն տալու միջոցով:

Չի թույլատրվում խաղադրույք կատարել այն իրադարձության վրա, որին խաղադրույք կատարողը ունի անմիջական մասնակցություն, ինչպես նաև, եթե տվյալ իրադարձությունը համարվում է նախապես պայմանավորված: Օրինակ, եթե խաղադրույք կատարողը հանդիսանում է մրցախաղի մասնակից, մրցավար, թիմի սեփականատեր, մարզիչ կամ եթե Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) կազմակերպության գրավոր հիմնավորման հիման վրա մրցախաղի մասնակիցների, մրցավարների, մարզիչների կամ երկու թիմերի մեջ պայմանավորվածություն է եղել իրադարձության ավարտի համար և այլն: Խաղադրույք կատարելով, մասնակիցը հաստատում է, որ իրադարձության ելքը, որի վրա կատարել է խաղադրույքը, իրեն հայտնի չէ: Սույն պայմանների խախտման դեպքում, ինչպես նաև նախապես պայմանավորված իրադարձությունների վրա կատարված խաղադրույքների դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի չվճարել շահումը և խաղադրույքը համարել 1 գործակցով վճարման ենթակա:

4.5.5. Բոլոր դեպքերում, երբ խաղադրույքը համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա, այն ենթակա է վերադարձման, իսկ եթե խաղադրույքը ընդգրկված է «էքսպրեսում» կամ «համակարգում», ապա հաշվարկվում է «1» (մեկ) գործակցով, այսինքն չի ազդում «էքսպրեսում» կամ «համակարգում»  ընդգրկված մյուս իրադարձությունների արդյունքների վրա:

4.5.6. Բոլոր խաղադրույքները ընդունվում են առաջարկված ծրագրի (գծի) իրադարձությունների հիման վրա` ըստ կազմակերպչի սահմանած գործակիցների: Յուրաքանչյուր իրադարձության համար ծրագրում հատկացված է եզակի համար, ինչպես նաև նշված է տվյալ իրադարձության համար ընդունվող խաղադրույքի ընդունման ավարտի ամսաթիվն ու ժամանակը: Ծրագրում նշվող ամսաթիվն ու ժամանակը, որոնք ազդարարում են իրադարձության սկիզբը, կրում են տեղեկատվական բնույթ: Սխալ հրապարակված ամսաթիվը խաղադրույքը չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում: Այն դեպքում, եթե իրադարձությունը կայացել է նախապես հայտարարված ժամանակից շուտ կամ ուշ, խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա չի համարվում: Այդ դեպքում խաղադրույքները համարվում են վավեր, եթե դրանք կատարվել են մինչև տվյալ իրադարձության փաստացի սկիզբը: Իրադարձության փաստացի սկզբից հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են «1» գործակցով վճարման ենթակա (բացառությամբ On-line խաղադրույքների): Խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես իրադարձության սկիզբ ընդունվում է իրադարձության սկսվելու փաստացի ժամանակը, որը որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

«Իրադարձություն» սյունակում նշվում է մրցակից թիմերի կամ այն իրադարձությունների անվանումը, որի համար ընդունվում են խաղադրույքները: Իրադարձությունների ցուցակում առաջինը նշվում է այն թիմը, որի դաշտում անցկացվում է մրցախաղը: Եթե խաղը անցկացվում է այն թիմի դաշտում, որի անունը նշվում է երկրորդ տեղում, ապա այդ մրցախաղի վրա դրված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի` ա) երկու թիմերն էլ նույն քաղաքից են, բ) խաղերը անց են կացվում նույն քաղաքում, միջազգային մրցաշարերի դեպքում` նույն երկրում, գ) երբ երկրի գավաթային խաղի եզրափակիչ փուլն է:

Խաղը չեզոք դաշտ տեղափոխելը բոլոր դեպքերում խաղադրույքները չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում:

Այնուհետև ծրագրում նշվում են իրադարձությունների ելքերը, գործակիցները, ֆորան, տոտալը իրենց պայմանական նշանակումներով (օրինակ` հայերեն տարբերակ` ամիս, ամսաթիվ, իրադարձությունը ֆուտբոլ` Անգլիա – Բելգիա, իրադարձության ելքը` առաջին թիմի հաղթանակը  Հ1, գործակիցը` 1.28; Տոտալ` 2.5, Շատ` 1.7;  Քիչ` 2;  Ֆորան` առաջին թիմի համար -1.5; ռուսերեն տարբերակ` дата, событие, футбол Англия  Бельгия, исход. победа первой команды – П1, коэф.  1.28, Тотал  2.5, Больше  1.7, Меньше  2, Фора  для первой команды Ф1 -1.5):

Ծրագրում կարող են պարունակվել նաև այլ տեղեկություններ, որոնք խաղադրույքները կատարելիս ունեն էական նշանակություն և մասնակցին հնարավորություն են տալիս ճիշտ օգտվել ծրագրից, ինչպես նաև հասկանալ  դրանում առկա պայմանական նշանների իմաստն ու էությունը:

4.5.7. Թենիսի անհատական մրցաշարերում, ինչպես նաև խոշոր մրցաշարերի ավարտական փուլի մրցախաղերում, որոնք անցկացվում են մեկ երկրում, մրցակիցների կարգը զույգում կամավոր է:

4.5.8. Դեռևս չսկսված իրադարձությունը ոչ ավելի, քան 72 ժամով հետաձգվելու դեպքում խաղադրույքները պահպանվում են, իսկ 72 ժամը լրանալու դեպքում վերադարձվում, եթե այլ բան սույն կանոնակարգում նախատեսված չէ: Եթե 72 ժամվա ընթացքում հայտնի է դառնում իրադարձությունը 72 ժամից ավելի ժամկետով հետաձգելու մասին, ապա խաղադրույքների ուժի մեջ մնալու կամ վերադարձման վերաբերյալ վերջնական որոշումը ընդունում է բուքմեյքերական գրասենյակը: Եթե ԲԱԱ (NBA), ՀԱԼ (NHL), ՖԱԼ (NFL), բեյսբոլի (MLB) մրցախաղերը նշանակված օրը չեն կայացել, ապա խաղագումարները վերադարձվում են անմիջապես հաջորդ օրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սխալ ամսաթիվ է նշված եղել:

4.5.9. Սկսված իրադարձությունը կարող է ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել, այսինքն մինչև վերջ չընթանալ: Իրադարձությունը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացել են ոչ պակաս, քան ֆուտբոլում 70 րոպե, բասկետբոլում ԲԱԱ (NBA) 40 րոպե, եվրոբասկետբոլում 35 րոպե, հոկեյում` ՀԱԼ (NHL) 54 րոպե, եվրոհոկեյում 50 րոպե, ամերիկյան ֆուտբոլում 50 րոպե, բեյսբոլում 5 իննինգ, գնդակով հոկեյում 60 րոպե, այս դեպքերում կայացած համարվող իրադարձության ելքը (փաստացի արդյունքը) իրադարձության ընդհատման պահին գրանցված արդյունքն է (բացառությամբ թենիսի): Մնացած դեպքերում իրադարձությունը համարվում է չկայացած, այդ թվում հավասար արդյունքի ժամանակ մրցախաղի դադարեցումը այն ձևերում, որտեղ ոչ ոքի արդյունքը չի թույլատրվում (բասկետբոլում, բեյսբոլում և ՀԱԼ (NHL)-ի Playoff սերիայում), և խաղադրույքները (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքները) վերադարձվելու ենթակա  են:

Եթե իրադարձությունը ընդհատվել է և համարվում է չկայացած, ապա այն ելքերը, որոնք նրա ընդհատման պահին որոշված են և կախված չեն իրադարձության վերջնական արդյունքից (օրինակ թիմը գոլ չի խփի, ով կխփի առաջին գոլը, առաջին խաղակեսի ելքը և այլն) հիմք են ընդունվում խաղադրույքների (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքների) հաշվարկման համար:

Եթե որևիցե ակտիվի վրա խաղադրույք է կատարվել և մինչ մասնակցի ընտրած սպառման ժամկետը տվյալ ակտիվը համաշխարհային շուկայում այլևս չի շրջանառվում, ապա խաղադրույքը 1 գործակցով վճարման ենթակա է համարվում միայն սպառման ժամկետի ավարտին:

4.5.10. Մեկ փուլի (տուրի) կամ մեկ խաղային օրվա վիճակագրական արդյունքների վրա կատարվող խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ, եթե մեկ կամ մի քանի իրադարձություններ (մրցախաղեր) կայացած չեն համարվում, ապա խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» գործակցով, բացառությամբ այն խաղադրույքների, որոնց արդյունքը միանշանակ պարզ է դարձել` անկախ մնացած իրադարձությունների (մրցախաղերի) կայացման փաստից:

Օրինակ` ենթադրենք Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության «Ա» սերիայի որևէ փուլի (տուրի) տասը հանդիպումներից (խաղերից) երկուսը չեն կայացել, հինգը ավարտվել են դաշտի տերերի հաղթանակով, երկուսը` հյուրերի հաղթանակով, մեկում գրանցվել է 2:2 հաշիվը:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե հինգում դաշտի տերերը կհաղթեն,

բ) փուլում 2:2 հաշիվ կգրանցվի, ապա այդ խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե երեքում հյուրերը կհաղթեն,

բ) փուլում խփված գոլերի ընդհանուր քանակը զույգ կլինի, ապա այդ խաղադրույքները վերադարձվելու ենթակա են (կհաշվարկվեն «1» գործակցով):

Եթե կատարվել է խաղադրույք, որ փուլում ոչ մի խաղի արդյունքում 2:2 հաշիվ չի գրանցվի, ապա այդ խաղադրույքը համարվում է պարտված:

4.5.11. Աշխատակիցների կամ ծրագրային խոտանի պատճառով առաջացած սխալների (ակնհայտ վրիպակներ ծրագրում, գործակիցներում, տոտալներում, ֆորաներում, տարբեր դիրքերում գործակիցների անհամապատասխանություն, ոչ բնորոշ, սխալ գործակիցներ և այլն) և խաղադրույքի անկոռեկտությունը հաստատող այլ փաստարկների դեպքում խաղադրույքը (ներառյալ On-line խաղադրույքը) համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա՝ անկախ խաղադրույքի շահելու կամ տանուլ տալու փաստից:

4.5.12. Եթե տեխնիկական սխալ է տեղի ունեցել, բայց այն չի ազդում իրադարձության արդյունքի վրա, ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է սահմանված գործակցով: Օրինակ` եթե Ռուսաստանի առաջնության ԲԿՄԱ-Զենիթ մրցախաղը ծրագրում հայտնվել է Իսպանիայի առաջնության ցուցակում, ապա այն կհաշվարկվի սահմանված գործակցով, եթե իհարկե Իսպանիայի առաջնությունում չկան նույնանուն թիմեր:

4.5.13. Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում խաղացողների ազգանունների, թիմերի, քաղաքների (որտեղ կատարվում է իրադարձությունը) անվանումների ոչ պատշաճ թարգմանության համար: Նման դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով վճարման ենթակա չեն համարվում:

Եթե ֆինանսական խաղերում մասնակիցը իր կատարած խաղադրույքի ակտիվի անվան մեջ սխալ գտնի և պահանջի (նամակով դիմի կազմակերպչի սպասարկման կենտրոն կայքում ներկայացված էլ. հասցեով) խաղադրույքի վերադարձ, ապա նրա խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա կհամարվի, մինչև խաղադրույքի սպառման ժամկետի լրանալը:

4.5.14. Խաղադրույքների ընդունման, ֆինանսական գործարքների իրականացման ժամանակ խարդախությունների, կեղծիքների բացահայտման դեպքում շահումները չեն վճարվում, իսկ մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության ՀՀ օրենսդրությամբ:

4.5.15. Վիճելի հարցերի վերաբերյալ բողոքները ընդունվում են իրադարձության ավարտից հետո 5 օրվա ընթացքում` գրավոր դիմումի տեսքով: Նախադեպը չունեցող, սույն կանոնակարգով չկարգավորվող վիճելի հարցերի քննարկման ժամանակ վերջնական որոշումը կայացնում է վիճակախաղի կազմակերպիչը:

 

4.5.16. «7-ը 42-ից» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 7-ից (յոթից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.17. «5-ը 36-ից» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 5-ից (հինգից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.18. «Զառեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե նետումից հետո զառերից մեկը կամ մի քանիսը կանգ են առնում կողմնային կողերի վրա կամ մնում են խաղային սրվակում, ապա հաղորդավարը կրկնում է տվյալ խաղը՝ կրկին նետելով բոլոր 5 զառերը;

բ) եթե զառերից մեկը կամ մի քանիսը նետումից հետո հայտնվում են խաղասեղանի սահմաններից դուրս, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

գ) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 5-ից (հինգից) պակաս զառեր, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

դ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել զառերի համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

ե) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.19. Ապահովագրում (Страховка, cashout)  գործիք, որի միջոցով Մասնակիցը հնարավորություն կունենա մինչև իրադարձության ավարտը փակել իր խաղադրույքը Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարի դիմաց և հրաժարվել իրադարձության ելքի արդյունքում իր խաղադրույքի հնարավոր կորստից կամ շահումից: Այդ գործիքը հասանելի կլինի բոլոր այն խաղադրույքների համար, որոնց համար Ծրագրում առկա և ակտիվ կլինի Ապահովագրում (Страховка, cashout) հատուկ նշանը (կոճակը): Այդ դեպքում Մասնակիցը կարող է սեղմել կոճակը և տեսնել այն գումարը, որը Կազմակերպիչը առաջարկում է իր խաղադրույքի դիմաց: Կազմակերպչի կողմից տոմսի հնարավոր շահումի դիմաց կարող է առաջարկվել հնարավոր շահումից ցածր, բարձր կամ հավասար գումար, ինչպես նաև կարող է առաջարկ չարվել: Եթե Մասնակիցը համաձայն է ստանալ առաջարկվող գումարը, նա պետք է հաստատի իր կամքը՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը և իր խաղադրուքի դիմաց կստանա Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարը, որից հետո իր խաղադրույքը կփակվի: Եթե Մասնակիցը չի օգտվի այս գործիքից կամ համաձայն չի լինի առաջարկվող գումարին, նրա խաղադրույքը կշարունակի համարվել գործող մինչև իր ընտրած իրադարձության ավարտը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը կարող է հասանելի լինել խաղադրույք կատարելուց հետո մինչև իրադարձության ավարտը և այդ ընթացքում խաղադրույքի դիմաց առաջարկվող գումարի չափը կարող է փոփոխվել՝ կախված մի շարք հանգամանքներից (օրինակ՝ խաղադրույքի չափից, իրադարձության գործակցից, Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու ժամանակ այդ իրադարձության համար սահմանված գործակցից, կազմակերպչի սահմանած դիսկոնտից (վերջինս սահմանվում է կազմակերպչի հայեցողությամբ)): Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու դեպքում մասնակցին առաջարկվող գումարը վճարվում է նույն կարգով ինչ շահումը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի ակտիվացումը կամ ապաակտիվացումը պայմանավորված է կազմակերպչի հայեցողությամբ:

 

4.6. Խաղադրույքների հիմնական տեսակները

 

4.6.1. Խաղադրույքներ իրադարձության փաստացի արդյունքի վրա

 

Կարելի է խաղադրույք կատարել իրադարձության ելքի վրա, առանց հաշվի առնելու ֆորան, եթե տրված են համապատասխան գործակիցները (իրադարձության առաջին մասնակցի հաղթանակը ծրագրում նշվում է «Հ1», ոչ ոքին՝ «X», իրադարձության երկրորդ մասնակցի հաղթանակը՝ «Հ2»): Այս դեպքում խաղադրույքի ելքը իրադարձության փաստացի արդյունքն է:

Կարելի է խաղադրույք կատարել այն բանի վրա, որ առաջին թիմը (իրադարձության մասնակիցը) չի պարտվի՝ «1X» , թիմերից որևէ մեկը կհաղթի, այսինքն խաղը ոչ ոքի չի ավարտվի՝ «12», երկրորդ թիմը (իրադարձության մասնակցը) չի պարտվի՝ «X2» , եթե տրված են համապատասխան գործակիցները:

 

4.6.2. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի հաղթանակի վրա` հաշվի առնելով ֆորան (հանդիկապը): Ասիական կրկնակի հանդիկապ և հաշվով հանդիկապ

 

- Ասիական կրկնակի հանդիկապ (Ֆորայի կրկնակի խաղադրույք): Սա ֆորայով խաղադրույք է, որտեղ ֆորայի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: 

Օրինակ` -0.25, +0.25, կամ -0.75, +0.75, բայց ոչ 0, -1, +1, -1.5, +1.5 և այլն:

- Տոտալի կրկնակի խաղադրույք: Սա տոտալով խաղադրույք է, որտեղ տոտալի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: Օրինակ` 2.25, 2.75, 3.25, բայց ոչ 2, 2.5, 3 և այլն:

Այսպիսի խաղադրույքը դիտարկվում է որպես երկու առանձին խաղադրույքների գումար` նույն գործակցով, կատարված խաղագումարի կես չափով և մոտակա հասարակ ֆորաների և հասարակ տոտալների սովորական նշանակությամբ` Ֆ -0.75 = Ֆ -0.5 և Ֆ -1, Տոտալ 2.25 = Տոտալ 2 և Տոտալ 2.5:

Ենթադրենք՝ ֆորան -0.25  է, իսկ գործակիցը` 2.2: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք -0.25 ֆորայով և 2.2  գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով: Ենթադրենք տոտալը 2.75 է, իսկ գործակիցը 2.75-ից շատ դեպքում` 2.4: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք 2.75 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով:

Կախված վերոհիշյալից և ֆորայի ու տոտալի սովորական նշանակությունից, հնարավոր է խաղադրույքի հաշվարկման 4 դեպք.

1. Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ շահել են): Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և գործակցի արտադրյալ:

2. Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և (Գործ. + 1) / 2 գործակցի արտադրյալ:

3. Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և 0.5 թվի արտադրյալ:

4. Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Ֆ1

Գործ.1

Ֆ2

Գործ.2

Տոտալ

Շատ

Քիչ

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

-0.25

2.2

+0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

Վերոհիշյալ դեպքերը դիտարկենք` ելնելով աղյուսակի տվյալներից.

1. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով: Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է:

Շահումը հավասար է 1000 դր. x 2.2 = 2200 դր.

2. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է` 1000 դր. x (2.4 + 1)/2 = 1700 դր.

3. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է 1000 դր. x 0.5 = 500 դր.

4. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

Այն դեպքում, երբ կրկնակի խաղադրույքն ընդգրկված է էքսպրեսի կամ համակարգի մեջ, խաղադրույքի գործակիցը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես կհաշվարկվեր միայնակ խաղադրույքի դեպքում:

 

Հաշվով հանդիկապ

Կարող են տրվել խաղադրույքներ, որոնց գործակիցները կբխեն մրցախաղի այն հաշվից, որը կստացվի ընթացիկ հաշիվը հանդիկապով (ֆորայով) փոփոխելուց հետո (երևակայական հաշիվ): Այսինքն խաղադրույքը տրվում է` ելնելով մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշվից:

Կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես խաղի հաշիվ ընդունվում է մրցախաղի ավարտից հետո փաստացի գրանցված և հանդիկապով փոփոխված հաշիվը:

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը 0:0 է, իսկ խաղի ելքի համար տրված գործակիցները` ըստ աղյուսակ 1-ի:

 

Աղյուսակ 1. Ընթացիկ հաշիվը (0:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.4

4

6.8

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (0:1): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը կլինի (0:1), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 2-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 2. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (0:1)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

2.15

3.6

2.7

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:1, որից ելնելով կհաղթեն X-ի (ոչ-ոքի) վրա կատարված հաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 3:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 3:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (1:0): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը այս դեպքում կլինի (1:0), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 3-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 3. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (1:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.18

5.8

11

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:0, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:1, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:3 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:3, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

4.6.3. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի (մասնակիցների) խփած գոլերի, հավաքած միավորների, խաղացած գեյմերի և այլնի քանակի վրա

 

Ծրագրում այդ քանակը կոչվում է «տոտալ», որն առաջարկվում է ըստ երկու ելքի` շատ և քիչ: Տոտալի հետ համընկնելու դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում է: Տոտալի զույգ  կամ կենտ լինելու վրա կատարված խաղադրույքի ժամանակ 0:0 (զրո - զրո) արդյունքը համարվում է զույգ:

 

4.6.4. Խաղադրույքներ իրադարձության կայացման ժամանակի վրա, թե երբ կկայանա այս կամ այն իրադարձությունը, օրինակ` երբ տեղի կունենա առաջին անկյունային հարվածը, առաջին գոլը և այլն: Ժամանակի հաշվարկման համար հաշվի չեն առնվում վայրկյանները: Օրինակ` առաջին գոլը խփվել է 10 րոպե 07 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 10 րոպե 59 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 11 րոպե 00 վայրկյանին`գրանցվում է 12-րդ րոպեին:

 

4.6.5. Խաղադրույքներ մրցույթներում հաղթելու կամ մրցաշարի հաջորդ փուլ դուրս գալու վրա։ 

 

4.6.6. Կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող են սահմանվել խաղադրույքի այլ տեսակներ։

 

4.6.7. Կարող են տրվել խաղադրույքներ երկու և ավելի իրադարձությունների ելքերի կանխատեսման համար։

 

Օրինակ 1. առաջին թիմի հաղթանակ և տոտալ ավել 2.5 գոլից։

Օրինակ 2. առաջին թիմը կհաղթի, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը կլինի շատ 3.5-ից և անկյունային հարվածների թիվը կլինի քիչ 10-ից, և այլն։

Օրինակ 3. դաշտի կենտրոնից խաղը կսկսի առաջին թիմը, առաջին գոլը կխփի երկրորդ թիմը և խաղը կավարտվի ոչ-ոքի։

Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ճիշտ է կանխատեսվել ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների ելքերը:

Խաղադրույքը համարվում է պարտված, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից որևէ մեկը ճիշտ չի կանխատեսվել:

Խաղադրույքը ենթակա է վերադարձման, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից գոնե մեկը ենթակա է վերադարձման, իսկ մյուսները համարվում են հաղթած:

Ենթադրենք`

օրինակ 1-ում մրցախաղը ընդհատվել է 2:1 հաշվի ժամանակ, խաղի 15-րդ րոպեին և չի շարունակվել (մրցախաղը համարվել է չկայացած),

օրինակ 2-ում մրցախաղը ավարտվել է 1:0 հաշվով, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը 5 է, իսկ անկյունային հարվածների թիվը` 10:

 

4.7․ Խաղադրույքներ ֆուտբոլում

 

Ֆուտբոլային մրցախաղերում խաղադրույքները ընդունվում են խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե ծրագրում նշված չէ այլ բան: Կոմպենսացված ժամանակը վերագրվում է համապատասխան խաղակեսի կամ խաղի հիմնական ժամանակին և համարվում է 45-րդ կամ 90-րդ րոպե:

Օրինակներ`

N

Ամսաթիվ

Իրադար-ձություն

Հ1

X

Հ2

1X

12

X2

Ֆ1

Գործ.1

Ֆ2

Գործ.2

Տոտալ

Շատ

Քիչ

1

14/04/200617:00

Բելգիա - Անգլիա

4.5

3.15

1.5

2.5

1.3

1.15

+1.5

1.8

-1.5

1.9

2.5

1.85

1.85

 

Մրցախաղն ավարտվել է 2:3 հաշվով (առաջին խաղակեսը` 2:1)

N

Ամսաթիվ

Իրադար-ձություն

Հ1

X

Հ2

1X

12

X2

Ֆ1

Գործ.1

Ֆ2

Գործ.2

Տոտալ

Շատ

Քիչ

1

24/03/2006

19:00

Չեխիա – Դանիա

1.75

3.15

4.3

1.2

1.3

1.95

-1

2.2

+0.5

1.9

2.5

1.95

1.75

 

Մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով (առաջին խաղակեսը 0:0):

Որպես օրինակ հարմարության համար ընդունվում է 1000 դրամ պայմանական խաղագումարը:

 

Խաղադրույքներ իրադարձության փաստացի արդյունքի վրա։

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

Առաջին օրինակում խաղագումարը պարտված է, իսկ երկրորդում՝ շահած: Երկրորդ օրինակում Չեխիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղագումարը բերել է 1000 x 1.75 = 1750 դրամ շահում: Շահույթը կազմում է 750 դրամ՝ 1750 – 1000 = 750 (սա կիրառելի է բոլոր օրինակների համար):

- Ոչ ոքի (գծում «X» սյունակը): 

Երկու օրինակներում էլ խաղագումարները տանուլ են տրված: Ոչ ոքիի դեպքում շահումը կկազմեր 1000 x 3.15 = 3150 դրամ:

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

Երկրորդ օրինակում խաղագումարը տանուլ է տրված, իսկ առաջինում Անգլիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղագումարը բերել է 1000 x 1.5 = 1500 դրամ շահում:

- Իրադարձության առաջին թիմը (մասնակիցը) չի պարտվի (գծում «1X» սյունակը):

Առաջին օրինակում խաղագումարը տանուլ է տրված, իսկ երկրորդում շահած է: Երկրորդ օրինակում Չեխիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղագումարը բերել է 1000 x 1.2 = 1200 դրամ շահում:

- Իրադարձության թիմերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կհաղթի (գծում «12» սյունակը): Երկու օրինակներում էլ խաղագումարները շահած են և յուրաքանչյուրի համար դրված խաղագումարը բերել է 1000 x 1.3 = 1300 դրամ շահում:

- Իրադարձության երկրորդ թիմը (մասնակիցը) չի պարտվի (գծում «X2» սյունակը):

Երկրորդ օրինակում խաղագումարը տանուլ է տրված, իսկ առաջինում Անգլիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղագումարը բերել է 1000 x 1.15 = 1150 դրամ շահում:

 

Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի հաղթանակի վրա` հաշվի առնելով ֆորան։

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը՝ հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «Գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

Առաջին օրինակում խաղադրույքը շահել է, քանի որ խաղի արդյունքը, հաշվի առնելով  ֆորան, կլինի 3.5:3 և շահումը կկազմի 1000 x 1.8 = 1800 դրամ: Երկրորդ օրինակում խաղագումարը վերադարձվում է, քանի որ խաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան, կլինի 0:0:

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը՝ հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

Երկու օրինակներում էլ խաղագումարները տանուլ են տրված, քանի որ առաջին օրինակում մրցախաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան, կլինի  2:1.5, իսկ երկրորդում` 1:0.5:

Ֆուտբոլային մրցախաղերում առաջարկվում է նաև ֆորայի գնում` կես գոլով: Այս դեպքում շահման գործակիցը համապատասխանաբար նվազում է:

Առաջին օրինակում խաղադրույքը Բելգիայի վրա կես գոլի գնումով նշանակում է խաղադրույք Բելգիայի հաղթանակի վրա +2 ֆորայով և շահումային 1.4 գործակցով: Այդպիսի  խաղադրույքը շահում է, քանի որ մրցախաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան 4:3 է և շահումը կկազմի 1000 x 1.4 = 1400 դրամ: Երկրորդ օրինակում Չեխիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղադրույքը կես գոլի գնումով նշանակում է խաղադրույք Չեխիայի հաղթանակի վրա -0.5 զիջումով և 1.6 շահումային գործակցով: Այդպիսի խաղադրույքը նույնպես շահել է, որովհետև մրցախաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան, 0.5:0 է և շահումը կազմում է 1000 x 1.6 = 1600 դրամ: Առաջին օրինակում Անգլիայի հաղթանակի վրա կատարած խաղադրույքը կես գոլի գնումով նշանակում է խաղադրույք Անգլիայի հաղթանակի վրա -1 ֆորայով և շահումային 1.6 գործակցով: Այդպիսի  խաղագումարը վերադարձվում է, քանի որ մրցախաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան, 2:2 է: Երկրորդ օրինակում խաղադրույքը Դանիայի վրա կես-գոլի գնումով նշանակում է խաղադրույք Դանիայի հաղթանակի վրա +1 ֆորայով և 1.7 շահումային գործակցով: Այդպիսի խաղագումարը նույնպես վերադարձվում է, քանի որ մրցախաղի արդյունքը, հաշվի առնելով ֆորան, 1:1 է:

 

Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի (մասնակիցների) խփած գոլերի, հավաքած միավորների և այլնի քանակի վրա։

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը մեծ է նշված թվից (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է գոլերի ընդհանուր թիվը, իսկ «Շատ» սյունակում` շահումային գործակիցը:

Առաջին օրինակում խաղադրույքը շահել է, քանի որ մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը 5 (2+3) մեծ է տոտալից` 5 > 2.5, շահումը կկազմի 1000 x 1.85 = 1850 դրամ: Երկրորդ օրինակում խաղադրույքը տանուլ է տրված:

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը փոքր է նշված թվից (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է գոլերի ընդհանուր թիվը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Առաջին օրինակում խաղագումարը տանուլ է տրված, իսկ երկրորդում` շահած է, քանի որ մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը 1 (1+0) փոքր է տոտալից` 1 <  2.5, շահումը կկազմի 1000 x 1.75 = 1750 դրամ:

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը զույգ է, թե կենտ (0:0 հաշիվը համարվում է զույգ):

 

Խաղադրույքներ խաղակեսերի համեմատական արդյունավետության վրա (որ խաղակեսում ավելի շատ գոլ կխփվի):

Առաջարկվում է հետևյալ երեք տարբերակը.

ա. երկրորդ խաղակեսում ավելի շատ գոլ կխփվի, քան առաջինում` 1 < 2 (շահում է երկրորդ օրինակի խաղադրույքը);

բ. խաղակեսերի միևնույն արդյունավետություն`1 = 2 (օրինակ, երբ խաղը ավարտվում է 0:0);

գ. առաջին խաղակեսում ավելի շատ գոլ կխփվի, քան երկրորդում` 1 > 2 (շահում է առաջին օրինակի խաղադրույքը):

 

Խաղադրույքներ մրցախաղի հաշվի վրա։

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի ճիշտ հաշիվը ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների: Ծրագրում չներառված մնացած բոլոր հնարավոր հաշիվների ընտրության դեպքում առաջարկվում է այս իրադարձության «որևէ այլ հաշիվ» ելքը:

 

Խաղադրույքներ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա։

- Գուշակել միաժամանակ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը:

Առաջարկվում են հետևյալ 9 տարբերակները․

Հ1Հ1  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ամբողջ մրցախաղում,

Հ1Ո  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և մրցախաղի ոչ ոքի ավարտը,

Հ1Հ2  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում (ինչպես Բելգիա – Անգլիա օրինակում),

ՈՀ1  ոչ ոքի առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում (ինչպես Չեխիա – Դանիա օրինակում),

ՈՈ  ոչ ոքի առաջին խաղակեսում և ամբողջ մրցախաղում,

ՈՀ2  ոչ ոքի առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

Հ2Հ1  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

Հ2Ո  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ոչ ոքի մրցախաղում,

Հ2Հ2  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ամբողջ մրցախաղում:

-  Գուշակել, արդյոք առաջին թիմը մրցախաղում գոլ կխփի, թե ոչ, երկրորդ թիմը գոլ կխփի, թե ոչ, արդյոք երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն, թե դրանցից գոնե մեկը չի խփի կամ գոնե մեկը կխփի, 1-ին խաղակեսում դարպասի գրավում կգրանցվի, թե ոչ, 2-րդ խաղակեսում դարպասի գրավում կգրանցվի, թե ոչ:

- Գուշակել, մրցախաղում որ թիմը կխփի առաջին գոլը, առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի առաջին գոլը (րոպեների ինտերվալը նշվում է ներառյալ), ինչպես կխփվի առաջին գոլը`գլխով, 11 մետրանոցից, տուգանային հարվածից, խաղից` ոչ գլխով: Եթե մրցախաղն ավարտվել է 0:0 հաշվով, ապա խաղադրույքները համարվում են պարտված:

- Գուշակել, մրցախաղում որ թիմը կխփի երկրորդ գոլը, առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի երկրորդ գոլը (րոպեների ինտերվալը նշվում է ներառյալ):

Եթե մրցախաղն ավարտվել է 0:0, 0:1 կամ 1:0 հաշվով, ապա խաղադրույքները համարվում են պարտված:

- Գուշակել, մրցախաղում որ թիմը կխփի վերջին գոլը, առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի վերջին գոլը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

Եթե մրցախաղն ավարտվել է 0:0, 0:1 կամ 1:0 հաշվով, ապա խաղադրույքները համարվում են պարտված: Խփված միակ գոլը վերջին գոլ չի համարվում:

Ինքնագոլը սեփական դարպասը խփած գնդակն է: Ինքնագոլը որպես գոլ հաշվում են այն թիմի օգտին, որի հաշվին գնդակը գրանցվել է:

- Գուշակել, մրցախաղում 11 մետրանոց հարված կնշանակվի, թե ոչ:

- Գուշակել, մրցախաղում դաշտից հեռացում (կարմիր քարտ) կլինի, թե ոչ:

- Գուշակել, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը մրցախաղում շատ է, թե քիչ առաջարկված տոտալի թվից, թե որ թիմի խաղացողին կտրվի առաջին զգուշացումը մրցախաղում (այն դեպքում, երբ ըստ մրցախաղի արձանագրության նշված իրադարձությունը երկու թիմերում էլ գրանցվել Է նույն րոպեին, ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» գործակցով), թե զգուշացում ընդհանրապես չի լինի, առաջարկված որ ժամանակահատվածում կտրվի առաջին զգուշացումը թիմերից մեկի խաղացողին (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ): Եթե խաղացողը հեռացվել է դաշտից երկու զգուշացման հետևանքով, ապա զգուշացումների հետ կապված խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ հաշվի է առնվում միայն մեկը:

Հեռացումների և զգուշացումների հետ կապված խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում միայն մրցախաղի ընթացքում խաղադաշտում գտնվող խաղացողներին` խաղին անմիջական մասնակցություն ունենալու ժամանակ տրված հեռացումները և զգուշացումները:

- Գուշակել, թե փոխարինումների թիվը մրցախաղում շատ է, թե քիչ առաջարկված տոտալի թվից:

- Գուշակել, թե մրցախաղում թիմերից որը կկատարի առաջին փոխարինումը (այն դեպքում, երբ ըստ մրցախաղի արձանագրության նշված իրադարձությունը երկու թիմերում էլ գրանցվել է նույն րոպեին, խաղագումարը վերադարձվում է), թե առաջարկված որ ժամանակահատվածում կկատարվի առաջին փոխարինումը թիմերից մեկում (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ), թե փոխարինման դուրս եկած խաղացողը գոլ կխփի, թե ոչ: Եթե չի առաջարկվել այն տարբերակը, որ մրցախաղում ընդհանրապես փոխարինում չի լինի, ապա փոխարինում չլինելու դեպքում խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» գործակցով:

- Գուշակել, թե անկյունային հարվածների թիվը մրցախաղում շատ է, թե քիչ առաջարկված տոտալի թվից:

- Գուշակել, թե թիմերից որը կիրացնի մրցախաղի առաջին անկյունային հարվածը, թե առաջարկված որ ժամանակահատվածում կիրացվի առաջին անկյունային հարվածը: Եթե չի առաջարկվել այն տարբերակը, որ մրցախաղում ընդհանրապես անկյունային հարված չի լինի, ապա անկյունային հարված չլինելու դեպքում խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» գործակցով:

- Գուշակել, թե տուգանային հարվածների թիվը մրցախաղում շատ է, թե քիչ առաջարկված տոտալի թվից:

- Գուշակել, թե խաղից դուրս վիճակների թիվը մրցախաղում շատ է, թե քիչ առաջարկված տոտալի թվից:

- Գուշակել, թե մրցախաղում առաջին թիմի գնդակին տիրելու ժամանակը` արտահայտված տոկոսով, շատ է, թե քիչ տրված թվից (տոկոսից):

Գուշակել, թե մրցախաղում երկրորդ թիմի գնդակին տիրելու ժամանակը` արտահայտված տոկոսով, շատ է, թե քիչ տրված թվից (տոկոսից):

- Գուշակել, թե նշված խաղացողը մրցախաղում հակառակորդ թիմի դարպասը գոլ կխփի, թե ոչ: Եթե նշված խաղացողը մրցախաղի ընթացքում ընդհանրապես խաղադաշտ դուրս չի գալիս (խաղին չի մասնակցում), ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» գործակցով: Ինքնագոլը հաշվի չի առնվում:

- Գուշակել, թե մրցախաղում կգրանցվի արդյոք․

ա. կրկնագոլ (дубль) – նույն խաղացողի կողմից մրցակցի դարպասը խփած երկու գոլը,

բ. հետ-տրիկ (хет-трик) – նույն խաղացողի կողմից մրցակցի դարպասը խփած երեք գոլը,

գ. պոկեր (покер)  նույն խաղացողի կողմից մրցակցի դարպասը խփած չորս գոլը:

Այս իրադարձությունների ելքերը հաշվարկվում են հետևյալ կարգով` հետ-տրիկի վրա դրված խաղադրույքի գուշակումը չի նշանակում նաև կրկնագոլի իրադարձության գուշակում, կամ պոկերի վրա դրված խաղադրույքի գուշակումը չի նշանակում նաև կրկնագոլի և/կամ հետ-տրիկի իրադարձությունների գուշակում:

- Գուշակել, թե արդյոք մրցախաղում թիմը կամային հաղթանակ կտանի, թե ոչ: Կամային է համարվում հաշվի մեջ հետ լինելուց հետո մրցախաղի արդյունքում տարած հաղթանակը:

- Գուշակել, թե որ թիմը կսկսի մրցախաղը դաշտի կենտրոնից: Այս իրադարձության ելքերի վրա կատարած խաղադրույքների (ներառյալ On-line խաղադրույքների) հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում տեղեկատվության հետևյալ աղբյուրները․

ա) կազմակերպչի կողմից նշված հեռուստաալիքները,

բ) կազմակերպչի կողմից նշված ինտերնետային կայքերը,

գ) մրցախաղի պաշտոնական կազմակերպչի կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվությունը:

Եթե տեղեկատվության վերոհիշյալ աղբյուրներից պարզ չի դառնում այս իրադարձության ելքը, ապա խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

- Գուշակել, թե մրցախաղի ժամանակը քանի րոպեով կավելացնի խաղի մրցավարը։

Այս իրադարձության վրա կատարվող խաղադրույքները հաշվարկվում են հետևյալ պայմաններով.

- պահեստային մրցավարի կողմից լուսատախտակի վրա ցուցադրված ժամանակով (րոպե);

- հեռուստաէկրանին ցուցադրված ավելացված րոպեի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ;

- եթե վերոնշյալ տարբերակներից գոնե մեկը չհայտնվի էկրանին, ապա տվյալ իրադարձության վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» գործակցով;

- եթե ցուցադրված ավելացված ժամանակը և փաստացի խաղացված ավելացված ժամանակը տարբերվում են, ապա հաշվի է առնվում ցուցադրված ավելացված ժամանակը;

- եթե հեռուստաէկրանին կամ պահեստային մրցավարի կողմից լուսատախտակին ցուցադրված ավելացված րոպեի մասին տեղեկատվությունը հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով փոփոխվում է (ավելացվում կամ պակասեցվում է), ապա տվյալ խաղադրույքները հաշվարկվում են ըստ սկզբնական (առաջին) ցուցադրված տեղեկատվության:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև ֆուտբոլային խաղերում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.8․ Խաղադրույքներ հոկեյում և գնդակով հոկեյում

 

Հոկեյում Ռուսաստանի առաջնության և ՀԱԼ (NHL) խաղերի վրա խաղադրույքները ընդունվում են` հաշվի առնելով լրացուցիչ ժամանակը (օվերթայմ), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է հատուկ նշում կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ծրագրում: NHL Playoff սերիայի կամ այլ մրցաշարերի խաղերում, որտեղ ոչ ոքիները բացառված են, նախօրոք տեղեկացվում է այն մասին, որ խաղադրույքներ ընդունվում են միայն խաղի հիմնական ժամանակի համար: Հոկեյի այլ երկրների առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի  խաղերի, ինչպես նաև գնդակով հոկեյի խաղերի վրա խաղադրույքներ ընդունվում են` հաշվի առնելով բացառապես հիմնական ժամանակը (առանց օվերթայմի), եթե այլ բան նշված չէ կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ծրագրում:

 

Հոկեյի մրցախաղի ելքի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

- Ոչ ոքի (գծում «X»  սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմը (մասնակիցը) չի պարտվի (գծում «1X»  սյունակը):

- Իրադարձության թիմերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կհաղթի (գծում «12» սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմը (մասնակիցը) չի պարտվի (գծում «X2»  սյունակը):

 

Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի հաղթանակի վրա` հաշվի առնելով ֆորան։

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

Հոկեյի մրցախաղերում առաջարկվում է նաև ֆորայի գնում` կես գոլով: Այս դեպքում շահման գործակիցը համապատասխանաբար նվազում է:

 

Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի (մասնակիցների) խփած գոլերի, հավաքած միավորների և այլնի քանակի վրա։

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը մեծ է նշված թվից (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է գոլերի ընդհանուր թիվը, իսկ  «Շատ» սյունակում`  շահումային գործակիցը):

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը փոքր է նշված թվից (գծի «ՙՏոտալ» սյունակում նշվում  է գոլերի ընդհանուր թիվը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Հոկեյի մրցախաղերում առաջարկվում է տոտալի գնում` ավելացնել կամ պակասեցնել խփված գոլերի չափը կես գոլով: Այս դեպքում շահման գործակիցը համապատասխանաբար նվազում է:

- Մրցախաղի գոլերի ընդհանուր քանակը զույգ է, թե կենտ (0:0 հաշիվը համարվում է զույգ):

 

Խաղադրույքներ առաջին խաղափուլի (պերիոդի) և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա։

- Գուշակել միաժամանակ առաջին խաղափուլի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը:

Առաջարկվում է հետևյալ 9 տարբերակը․

Հ1Հ1  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և ամբողջ մրցախաղում,

Հ1Ո  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և մրցախաղի ոչ ոքի ավարտը,

Հ1Հ2  առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

ՈՀ1  ոչ ոքի առաջին խաղափուլում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

ՈՈ  ոչ ոքի առաջին խաղափուլում և ամբողջ մրցախաղում,

ՈՀ2  ոչ ոքի առաջին խաղափուլում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

Հ2Հ1  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում,

Հ2Ո  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և ոչ ոքի` մրցախաղում,

Հ2Հ2  երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղափուլում և ամբողջ մրցախաղում:

- Գուշակել, մրցախաղում որ թիմը կխփի առաջին գոլը, առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի առաջին գոլը (րոպեների ինտերվալը նշվում է ներառյալ):

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև հոկեյում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.9․ Խաղադրույքներ բասկետբոլում

 

Բասկետբոլում բոլոր խաղադրույքները համանման են ֆուտբոլային մրցախաղի խաղադրույքներին, բացառությամբ այն հանգամանքի, որ բասկետբոլում արդյունքը որոշվում է` հաշվի առնելով լրացուցիչ ժամանակը (օվերթայմը): Բացառություն են կազմում այն իրադարձությունները, որոնց համար ծրագրում տրված է ոչ-ոքի ելքը` «X»: Այդ դեպքում խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում խաղի հիմնական ժամանակը:

Բասկետբոլում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

- Ոչ ոքի (գծում «X» սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Բասկետբոլում թույլատրվում է ավելացնել դրական և պակասեցնել բացասական ֆորան: Այդ դեպքում գործակիցը նվազում է համապատասխան աղյուսակի համաձայն:

- Միավորների ընդհանուր քանակը մրցախաղում նշված թվից շատ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

- Միավորների ընդհանուր քանակը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Թույլատրվում է նաև փոխել տոտալի քանակը` «շատի» դեպքում իջեցնել ընդհանուր արդյունավետության չափը, իսկ «քչի» դեպքում  ավելացնել:

Ընդունվում են խաղադրույքներ խաղի ընդհանուր միավորների զույգ կամ կենտ լինելու վերաբերյալ:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև բասկետբոլում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.10․ Խաղադրույքներ թենիսում

 

Թենիսի մրցախաղը համարվում է սկսված, եթե խաղարկվել է գոնե մեկ միավոր: Եթե թենիսի սկսված մրցախաղում մասնակիցներից մեկը որևէ պատճառով որակազրկվում է, հրաժարվում է խաղալ կամ ի վիճակի չէ շարունակել խաղը (խաղը վաղաժամ ավարտվում է), բոլոր խաղադրույքները (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքները) հաշվարկվում են հետևյալ կերպ. այն խաղադրույքները (այդ թվում վիճակագրական տվյալների վրա կատարվող խաղադրույքները՝ էյսերի տոտալ, մատուցման կրկնակի սխալների տոտալ և այլն), որոնք միանշանակ համարվում են կայացած մրցախաղի դադարեցման պահին՝ փաստացի գրանցված արդյունքից ելնելով (համաձայն մրցախաղի անցկացման ձևաչափի)` ենթակա են հաշվարկման: Մնացած խաղադրույքները վերադարձվում են (հաշվարկվում են 1 գործակցով):

Մրցախաղի ելքի վրա կատարված խաղադրույքները՝ «Հ1», «Հ2», ենթակա են հաշվարկման, եթե ամբողջությամբ խաղացվել և ավարտվել է խաղի առաջին սեթը, իսկ մասնակիցը հրաժարվել է խաղը շարունակելուց առաջին սեթի ավարտից հետո: Պարտվող է համարվում այն մասնակիցը, որը որևէ պատճառով որակազրկվում է, հրաժարվում է խաղալ կամ ի վիճակի չէ շարունակել խաղը: Եթե մրցախաղը դադարեցվում է (վաղաժամ ավարտվում է) մինչ առաջին սեթի ավարտը, ապա մրցախաղի ելքի վրա կատարված խաղադրույքները՝ «Հ1», «Հ2» վերադարձվում են (հաշվարկվում են 1 գործակցով): Օրինակ՝ մասնակիցը հրաժարվում է շարունակել խաղը 4:4 (15:0) հաշվի ժամանակ: Այս դեպքում առաջին սեթի «Հ1», «Հ2», առաջին սեթի տոտալ 10.5, առաջին սեթի տոտալ 12.5, առաջին սեթի ֆորա 1.5, առաջին սեթի ֆորա -1.5, մրցախաղի «Հ1», «Հ2», մրցախաղի տոտալ 21.5, մրցախաղի ֆորա -3.5, մրցախաղի ֆորա 3.5, սեթի և մրցախաղի տոտալի զույգ կամ կենտ լինելու վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են վերադարձման (հաշվարկվում են 1 գործակցով): Իսկ առաջին սեթի տոտալ 6.5, առաջին սեթի տոտալ 7.5, առաջին սեթի տոտալ 8.5, առաջին սեթի տոտալ 9.5, առաջին սեթի ֆորա 2.5, առաջին սեթի ֆորա 3.5, առաջին սեթի ֆորա 4.5, առաջին սեթի ֆորա 5.5, առաջին սեթի ֆորա -2.5, առաջին սեթի ֆորա -3.5, առաջին սեթի ֆորա -4.5, առաջին սեթի ֆորա -5.5, առաջին սեթի 1-ից 8-րդ գեյմերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկման: Առաջին սեթի 9-րդ գեյմի «Հ1», «Հ2» խաղադրույքները ենթակա են վերադարձման, իսկ 9-րդ գեյմի առաջին միավորի «Հ1», «Հ2» խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկման:

Մրցախաղում սեթերի սխալ նշված թվի դեպքում ֆորայի և տոտալի վրա դրված խաղագումարը վերադարձվում է: Խաղի արդյունքի վրա դրված խաղադրույքը մնում է ուժի մեջ:

Որևէ առաջնության ծածկը սխալ նշելը չի կարող հիմք հանդիսանալ խաղադրույքները չեղյալ համարելու համար:

Եթե թենիսի մրցախաղը հետաձգվել կամ ընդհատվել է, խաղադրույքները (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքները) մնում են ուժի մեջ մինչև այն մրցաշարի ավարտը, որի շրջանակներում այն անց էր կացվում, քանի դեռ խաղը չի սկսվել, շարունակվել կամ խաղացողներից մեկը չի հրաժարվել:

Եթե մինչ մրցախաղը սկսվելը թենիսիստներից որևէ մեկը որևէ պատճառով հրաժարվում է, ի վիճակի չէ խաղին մասնակցել կամ որակազրկվում է, ապա այդ մրցախաղի վրա կատարված խաղադրույքները վերադարձվում են (հաշվարկվում են «1» գործակցով):

Ֆորան և տոտալը թենիսում նշվում են գեյմերով:

Եթե թենիսի մրցախաղում որոշիչ սեթում խաղարկվում է «Սուպեր թայ-բրեյկ», ապա ֆորան և տոտալը հաշվվում են միավորներով:

Թենիսում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

Իրադարձության առաջին մասնակցի հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

Իրադարձության երկրորդ մասնակցի հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

Իրադարձության առաջին մասնակցի հաղթանակը մրցախաղում, հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշվում է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

Իրադարձության երկրորդ մասնակցի հաղթանակը մրցախաղում, հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշվում է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

Գեյմերի թիվը մրցախաղում նշված թվից մեծ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է գեյմերի ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Գեյմերի թիվը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է գեյմերի ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Խաղադրույք թենիսի մրցախաղի կոնկրետ հաշվի վրա։ Գծում համապատասխան սյունակները վերնագրված են 2:0, 2:1 և այլն:

Կազմակերպիչն իր հայեցողությամբ կարող է սահմանել նաև խաղադրույքներ թենիսի մրցախաղում կատարվող այլ իրադարձությունների վրա, օրինակ՝ էյսերի տոտալ, մատուցման կրկնակի սխալների տոտալ, թայ-բրեյկի տոտալ և այլն:

         

4.11. Խաղադրույքներ վոլեյբոլում

 

Ֆորան և տոտալը վոլեյբոլի համար նշվում է միավորներով:

Վոլեյբոլում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում շահման գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից մեծ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում`  շահումային գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

- Խաղադրույք վոլեյբոլի մրցախաղի կոնկրետ հաշվի վրա: Գծում համապատասխան սյունակները վերնագրված են 3:0, 3:1 և այլն:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև վոլեյբոլում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.12․ Խաղադրույքներ ավտոմրցարշավներում

 

Ավտոմրցարշավներում խաղադրույքի ընդունման կանոնները.

ա) նախավարժանքի շրջանը մտնում է մրցարշավի մեջ,

բ) եթե երկու մրցարշավորդներն էլ դուրս են մնում մրցավազքից, ապա զույգում հաղթող է ճանաչվում նա, ով ավելի շատ շրջաններ է անցել,

գ) եթե մրցարշավորդը որակավորված է, ապա նա ավարտել է մրցարշավը:

Ավտոմրցարշավում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները․

- Մրցարշավորդի հաղթանակը արշավում:

- Մրցարշավորդը կգրավի 1-ից 3-րդ տեղը ներառյալ:

- Մրցարշավորդը կավարտի մրցարշավը (կորակավորվի):

- Մրցարշավորդը մրցարշավը չի ավարտի (չի որակավորվի):

- Մրցարշավորդը կանցնի մրցարշավի ամենաարագ շրջանը:

- Առաջին մրցարշավորդը արդյունքային արձանագրության մեջ կհայտնվի ավելի բարձր տեղում, քան երկրորդը (գծի «1» սյունակը):

- Երկրորդ մրցարշավորդը արդյունքային արձանագրության մեջ կհայտնվի ավելի բարձր տեղում, քան առաջինը (գծի «2» սյունակը):

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև ավտոմրցարշավում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

       

4.13․ Խաղադրույքներ բեյսբոլում

 

Խաղադրույքներ ընդունվում են մրցախաղի վերջնական արդյունքի վրա` հաշվի առնելով բոլոր հնարավոր լրացուցիչ խաղափուլերը (ինինգները): Եթե խաղը հետաձգվել է կամ տեղափոխվել է մեկ այլ օր, ապա խաղադրույքը վերադարձվում է: Եթե նույն օրում կայացել է երկու միանման խաղ, որոնք ընդգրկված են տվյալ օրվա ծրագրում, ապա հաշվի է առնվում առաջինի արդյունքը: Եթե խաղը սկսվել է և ավարտին չի հասցվել, ապա խաղադրույքները հաշվարկվում են սույն կանոնակարգի 4.3.9. կետի պայմաններին համապատասխան:

Բեյսբոլում կարելի է  կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1»սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից մեծ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում`շահումային գործակիցը):

- Ընդունվում են խաղադրույքներ խաղի ընդհանուր միավորների զույգ կամ կենտ լինելու վերաբերյալ:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև բեյսբոլում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.14. Խաղադրույքներ սնուկերում

 

Հիմնական խաղում ֆորան և տոտալը նշվում են խաղափուլերի քանակով, առանձին խաղափուլերում` միավորներով:

Սնուկերի կանոնների համաձայն, խաղափուլում հնարավոր է առաջանա պատային իրավիճակ, որի դեպքում մրցավարի որոշմամբ խաղափուլը վերախաղարկվում է: Նմանատիպ դեպքերում տվյալ խաղափուլի վրա կատարած խաղադրույքները հաշվարկվում են 1 (մեկ) գործակցով: Խաղի վերաբերյալ մնացած տեղեկատվությունը` իրադարձությունները, դրանց կայացման ժամանակը, հնարավոր ելքերը, որոնց կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից, խաղադրույքների ձևը, տեսակը և այլն արտացոլված են ծրագրում:

         

4.15․ Խաղադրույքներ «Ինչ, Որտեղ, Երբ» հեռուստախաղում

 

«Ինչ, Որտեղ, Երբ» հեռուստախաղի կանոնների համաձայն, գիտակները կարող են օգտվել «Վճռական ռաունդի» իրավունքից, որի դեպքում խաղն ավարտվում է 6:0 կամ 0:6 հաշվով: Նմանատիպ դեպքերում հաղթանակների վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են ըստ վերջնական արդյունքի, իսկ ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են հնչած հարցերի (կայացած ռաունդների) քանակով: Խաղի վերաբերյալ մնացած տեղեկատվությունը` իրադարձությունները, դրանց կայացման ժամանակը, հնարավոր ելքերը, որոնց կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից, խաղադրույքների ձևը, տեսակը և այլն արտացոլված են ծրագրում:

         

 4.16. Խաղադրույքներ «Շների կամ ձիերի մրցավազքում, մոտոսպորտային մրցավազքում» (Արագ խաղեր)

 

Խաղադրույքներն ընդունվում են մրցավազքի վերջնական արդյունքի վրա՝ հետևյալ տարբերակներով՝

 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին տեղը (կճանաչվի մրցավազքի հաղթող),
 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին կամ երկրորդ տեղը,
 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին, երկրորդ կամ երրորդ տեղը,
 • Ընտրված երկու մասնակիցները կզբաղեցնեն առաջին և երկրորդ տեղերն՝ ըստ նշված հերթականության (հաղթող զույգ),
 • Ընտրված երեք մասնակիցները կզբաղեցնեն առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերն՝ ըստ նշված հերթականության (հաղթող եռյակ):

 

4.17․ Խաղադրույքներ «7-ը 42-ից» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված սև և դեղին, 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա: 

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը 42 (քառասուներկու) սև և դեղին գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրում է (դուրս է բերում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

«7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Ընտրված համարանիշով գնդակը կխաղարկվի
 • Ընտրված համարանիշով գնդակը չի խաղարկվի
 • Երկու ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Երեք ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Չորս ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կենտ համարանիշերով գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ զույգ համարանիշերով գնդակներ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված վերջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված վերջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված առաջին երկու գնդակների համարանիշերը կլինեն կենտ թվեր
 • Խաղարկված առաջին երկու գնդակների համարանիշերը կլինեն զույգ թվեր
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ, իսկ երկրորդինը՝ զույգ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ, իսկ երկրորդինը՝ կենտ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ, իսկ վերջինինը՝ զույգ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ, իսկ վերջինինը՝ կենտ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի գույնը կլինի դեղին
 • Խաղարկված առաջին գնդակի գույնը կլինի սև
 • Խաղարկված վերջին գնդակի գույնը կլինի դեղին
 • Խաղարկված վերջին գնդակի գույնը կլինի սև
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սև գնդակներ
 • Խաղարկված առաջին և երկրորդ գնդակները կլինեն միևնույն գույնի
 • Խաղարկված առաջին և երկրորդ գնդակները կլինեն տարբեր գույների
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 100.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 125.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 125.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 150.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 150.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 175.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 175.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 200.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Դեղին գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Սև գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն յոթ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ վեց դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ հինգ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ դեղին գնդակ
 • Կխաղարկվեն յոթ սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ վեց սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ հինգ սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու սև գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ սև գնդակ
 • Չի խաղարկվի ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից ոչ մեկը
 • Կխաղարկվի ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե մեկը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե երկուսը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե երեքը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե չորսը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե հինգը

 

4.18․ Խաղադրույքներ «5-ը 36-ից» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«5-ը 36-ից» (հինգը երեսունվեցից) խաղ է՝ հիմնված կապույտ, կանաչ, կարմիր և սպիտակ, 1-ից 36 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը 36 (երեսունվեց) գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրում է 5 (հինգ) հատը: Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

«5-ը 36-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Ընտրված համարանիշով գնդակը կխաղարկվի
 • Ընտրված համարանիշով գնդակը չի խաղարկվի
 • Երկու ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Երեք ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կենտ համարանիշերով գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ զույգ համարանիշերով գնդակներ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 92.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 92.5-ից
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ սպիտակ գնդակ
 • Սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կանաչ գնդակ
 • Կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կարմիր գնդակ
 • Կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կապույտ գնդակ
 • Կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ սպիտակ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու սպիտակ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք սպիտակ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կանաչ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կանաչ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կանաչ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կարմիր գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կարմիր գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կարմիր գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կապույտ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կապույտ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կապույտ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ամենաքիչը երեք միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ամենաքիչը չորս միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հինգ միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կանաչ, քան կարմիր և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կարմիր, քան կանաչ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կապույտ, քան կանաչ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կանաչ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կանաչ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կարմիր և կապույտ գնդակներ

 

4.19․ Խաղադրույքներ «Զառեր» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Զառեր»-ը խաղ է, որի ընթացքում հաղորդավարը սրվակից խաղասեղանին է նետում թվով 5 խաղային զառեր (յուրաքանչյուրը՝ 1-6 նշագրումներով): Խաղադրույքները կատարվում են զառերի նետման արդյունքի հատկանիշների վրա, ինչպես բերված է ստորև:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

«Զառեր» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Կխաղարկվի գոնե մեկ զույգ
 • Կխաղարկվեն գոնե երկու տարբեր զույգեր
 • Կխաղարկվի գոնե երեք միանման ելք
 • Կխաղարկվի 1–ից 5 ելքերից կազմված «շարք»
 • Կխաղարկվի 2–ից 6 ելքերից կազմված «շարք»
 • Բոլոր 5 ելքերը կլինեն միմյանցից տարբեր
 • Կխաղարկվեն երեք տարբեր ելքեր և մեկ զույգ
 • Կխաղարկվի գոնե չորս միանման ելք
 • Կխաղարկվի գոնե հինգ միանման ելք
 • Կխաղարկվի միայն մեկ ընտրված արժեքներից կազմված զույգ
 • Ընտրված արժեքը կխաղարկվի ուղիղ երեք զառերի վրա
 • Ընտրված արժեքը կխաղարկվի
 • Ընտրված արժեքը չի խաղարկվի
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի փոքր 17.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի մեծ 17.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի փոքր 13.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի մեծ 13.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի փոքր 21.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի մեծ 21.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի փոքր 10.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի մեծ 10.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի փոքր 24.5-ից
 • Բոլոր զառերի ելքերի գումարը կլինի մեծ 24.5-ից
 • Ավելի շատ զառեր կունենան կենտ արժեքով ելքեր
 • Ավելի շատ զառեր կունենան զույգ արժեքով ելքեր
 • Կխաղարկվեն 4 կենտ և 1 զույգ արժեքով ելքեր
 • Կխաղարկվեն 4 զույգ և 1 կենտ արժեքով ելքեր
 • Բոլոր զառերի ելքերը կլինեն զույգ
 • Բոլոր զառերի ելքերը կլինեն կենտ

 

4.20․  Մասնակիցը կարող է ֆինանսական խաղադրույքներ կատարել Ընկերության կայքի «Ֆինանսական Խաղադրույքներ» բաժնում: Մասնակիցը խաղադրույք է կատարում կայքում առաջարկված ակտիվներից ցանկացածի վրա, իր իսկ նախընտրած սպառման ժամկետներում, որոնք նույնպես առաջարկվում են կազմակերպչի կողմից, գուշակելով ակտիվ(ներ)ի գինը, գնային հարաբերակցությունը, տատանման ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև»:

Մասնակիցը կարող է խաղադրույք կատարել կայքում առկա հետևյալ խմբի ակտիվների վրա՝

1. Արտարժույթներ (Արժույթներ) – օրինակ՝ ՀՀ դրամ (AMD), ԱՄՆ դոլար (USD):

2. Հումքային ապրանքներ – օրինակ՝ ոսկի (GOLD), սուրճ (COFFEE)։

3. Ինդեքսներ – օրինակ՝ Նասդաք ֆյուչեր (NASDAQ FUTURE):

4. Բաժնետոմսեր – օրինակ՝ Ռենո (RENAULT), Ֆեյսբուք (FACEBOOK)։

Յուրաքանչյուր ակտիվ համաշխարհային շուկայում ունի առևտրային կոնկրետ ժամեր, հետևաբար, յուրաքանչյուր ակտիվի վրա խաղադրույք կարելի է կատարել, կախված կոնկրետ ակտիվի առևտրային ժամերից: Երբ ակտիվի առևտրային ժամն ավարտվում է, տվյալ ակտիվի վրա խաղադրույք այլևս չի առաջարկվում:

Չեղարկման հրահանգի ֆունկցիա (Отмена)  ինտերնետ կայքով մասնակիցների համար մշակված եզակի գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս խաղադրույքը կատարելուց հետո 35 վայրկյանների ընթացքում չեղարկել խաղադրույքը: Եթե այդ ընթացքում խաղադրույքը չի չեղարկվում, ապա այն ավտոմատ ընդունվում է համակարգի կողմից: Այս ֆունկացիայից ինտերնետ կայքով մասնակիցը կարող է օգտվել վերջին 25 գործողությունների ընթացքում ոչ ավել, քան կատարված գործողությունների 20%-ը: Եթե ինտերնետ կայքով մասնակիցների կողմից չեղարկումների քանակը գերազանցում է սահմանված քանակը, այդ ֆունկցիան ապաակտիվանում է: Այն կարող է նորից վերագործարկվել կազմակերպչի հայեցողությամբ:

4.20.1․  Ամենօրյա խաղադրույքներ (Ежедневные) – խաղադրույքի այս տեսակում անհրաժեշտ է գուշակել ակտիվի գնի կամ ակտիվների հարաբերակցության ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև», ընտրելով ակտիվը կամ դրանց հարաբերակցությունը, առաջարկվող խաղադրույքի սպառման ժամկետը և մուտքագրելով խաղադրույքի գումարը: Խաղադրույքի այս տեսակում սպառման նվազագույն ժամկետը 15 (տասնհինգ) րոպեն է, իսկ առավելագույն ժամկետը՝ խաղադրույքի կատարման օրվա վերջին առևտրային րոպեները: Սպառման ժամկետներն ու ակտիվները կամ գնային հարաբերակցությունները առաջարկվում են կազմակերպչի կողմից: Օրինակ՝ 17.04.2014 12:30-ի դրությամբ կատարել ենք խաղադրույք EUR/USD-ի վրա, երբ գնային հարաբերակցությունը 1.3695 է, կարծել ենք, որ հարաբերակցությունը կբարձրանա և ընտրել «Վերև» օպցիոնը, ընտրելով առաջարկվող սպառման ժամկետներից 13:00-ն: Նույն ամսաթվի ժամը 13:00-ին EUR/USD հարաբերակցության գինը բարձրացել է և դարձել 1.3697, հետևաբար խաղադրույքը համարվել է հաղթած: Եթե ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3690, ապա խաղադրույքը կհամարվեր պարտված: Եթե 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3695, ելքը կգրանցվեր Թայ և խաղադրույքը կշահեր 1 գործակցով:

Խաղադրույքի այս տեսակի համար գործում է «Խաղադրույքների Խորհրդատու» գործիքը, որը կրում է տեղեկատվական բնույթ:

Երկարաժամկետ խաղադրույքներ (Долгосрочные խաղադրույքի այս տեսակում անհրաժեշտ է գուշակել ակտիվի գնի կամ գների հարաբերակցության ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև», ընտրելով ակտիվը, խաղադրույքի սպառման ժամկետը և մուտքագրելով խաղադրույքի գումարը: Այստեղ՝ ի տարբերություն Ամենօրյա խաղադրույքների (Ежедневные), մասնակցին հնարավորություն է տրվում ընտրել առաջարկվող սպառման ժամկետ, որը կարող է լինել մինչև մեկ տարի: Օրինակ՝ 17.04.2014 12:30-ի դրությամբ կատարել ենք խաղադրույք EUR/USD-ի վրա, երբ գնային հարաբերակցությունը 1.3695 էր, կարծել ենք, որ EUR/USD հարաբերակցության գինը կբարձրանա և ընտրել՝ «Վերև» օպցիոնը, ընտրելով առաջարկվող սպառման ժամկետներից 19.04.2014 ժամը 13:00-ն: 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին EUR-ի գինը բարձրացել է և հետևաբար հարաբերակցությունը նույնպես բարձրացել է և դարձել 1.3726: Խաղադրույքը հաշվարկվել է որպես հաղթած: Եթե 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3690, ապա խաղադրույքը կհամարվեր պարտված: Եթե 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3695, ելքը կգրանցվեր Թայ և խաղադրույքը կշահեր 1 (մեկ) գործակցով:

Կարճաժամկետ (Краткосрочные խաղադրույքի այս տեսակում մասնակցին առաջարկվում են 30, 60, 120, 180, 300 վայրկյան տևողությամբ սպառման ժամկետներ: Սա նշանակում է, որ ցանկացած ակտիվի վրա կատարված խաղադրույքի ելքը հայտնի կդառնա ընտրած վայրկյանների սպառման ժամանակ ակտիվի համար համաշխարհային շուկայում առաջարկված գնի վրա հիմնվելով: Այս օպցիոնի դեպքում սպառման վայրկյանները հետ հաշվարկի տեսքով հայտնվում են խաղային հաշվի ներքևի մասում՝ Կարճաժամկետ (Краткосрочные)-ի «Ընթացիկ Խաղադրույքներ» բաժնում:

Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Կարճաժամկետ խաղադրույքների տեսակներում ակտիվների գնային հարաբարեկցության գոնե մեկ բաղադրիչը արտարժույթ է:

Զույգեր (Парные– ինչպես Երկարաժամկետ խաղադրույքներում, այստեղ նույնպես մասնակիցը պետք է գուշակի՝ արդյոք հարաբերակցության գինը կբարձրանա թե կիջնի: Ի տարբերություն Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Կարճաժամկետ խաղադրույքների, այստեղ գնային հարաբերակցությունների ոչ մի բաղադրիչը արտարժույթ չի: Օրինակ՝ մասնակիցն ընտրել է Apple ընդդեմ Google: Apple–ի արժեքը համաշխարհային շուկայում 486 դոլլար է, Google–ի արժեքը՝ 871, Հարաբերակցության գինն այս դեպքում կլինի 486/871 = 0.55: Երբ Apple–ը ներկայացրեց իր նոր Iphone 5S–ը, Apple–ի արժեքը ի համեմատ Google–ի շատ ավելի բարձր էր, հետևաբար հարաբերակցության գինը նույնպես բարձրացավ: Եթե մասնակիցը կարծում է, որ հաջորդ շաբաթ սպասվող Google–ի շահույթները կբարձրացնեն շուկայական գնահատականները, ապա պետք է ընտրի «ներքև», որը կնշանակի Google–ի գնի բարձրացում:

4.20.2․ Ներքոնշյալ գործողություններն ակտիվ են այն ժամանակ, երբ կատարված խաղադրույքը դեռ «Ընթացիկ Խաղադրույքներ» բաժնում է, այսինքն ընտրված սպառման ժամկետը դեռ չի լրացել: Գործողություններն ոչ բոլոր դեպքերում են հնարավոր:

Կրկնել խաղադրույքը – այս գործողությամբ մասնակիցը կարող է կրկնել իր խաղադրույքը, քանի դեռ ընտրված ակտիվի վրա հնարավոր է խաղադրույք կատարել: Սա հնարավորություն է տալիս կրկին խաղադրույք կատարել կարճ ժամանակում, կրկնօրինակելով հիմնական խաղադրույքի բոլոր պայմանները, բացի ակտիվի մուտքային գնից: Խաղադրույքի կրկնապատկման դեպքում փոփոխվում են ակտիվի նախնական մուտքային գինը և սկսման ժամկետը: Սեղմելով «Կրկնել խաղադրույքը» կոճակը, մասնակցի կատարած խաղադրույքը կրկնօրինակվում է պահպանելով՝

ա) նախնական խաղադրույքի միևնույն ակտիվը,

բ) նախնական խաղադրույքի միևնույն սպառման ժամկետը,

գ) նախնական խաղադրույքի միևնույն ուղղությունը (Վերև/Ներքև),

դ) նախնական խաղադրույքի միևնույն գումարը:

Կրկնված խաղադրույքը համակարգում գրանցվում է որպես նոր խաղադրույք:

Փակել խաղադրույքը – մասնակիցը կարող է փակել իր խաղադրույքը առաջարկվող որոշակի շահման դիմաց: Այսինքն, ստանալով որոշակի շահում, հրաժարվել խաղադրույքի հնարավոր ելքի շահումից: Փակել խաղադրույքը հնարավոր է խաղադրույքի սպառումից մեկ ժամ առաջվանից սկսած մինչ խաղադրույքի սպառումը: Խաղադրույքը փակելու համար առաջարկվող գինը կարող է լինել համեմատաբար բարձր/շահավետ նախնական կատարված խաղադրույքի համեմատ, կարող է լինել ցածր նախնական կատարված խաղադրույքի համեմատ կամ ընդհանրապես չլինել: Եթե մասնակիցը հրաժարվում է (չի ընդունում) Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարից(ը), ապա խաղադրույքը շարունակում է համարվել գործող մինչև խաղադրույքի համար ընտրված սպառման ժամկետի ավարտը:

Խաղադրույք փակել հնարավոր է միայն կազմակերպչի կողմից սահմանված որոշակի ակտիվների համար:

 

4.21․ Խաղադրույքներ «Տոտո Բինգո» խաղում    

 

Այս Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը մեկ առ մեկ պատահական հերթականությամբ ընտրում է (առանձնացնում է) բոլոր 90 (իննսուն) գնդակները: Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և/կամ ինտերնետով՝ ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության համար նախատեսված գործակցով բազմապատկելու արդյունքում:

«Տոտո Բինգո» խաղում կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

1. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնհինգ թվերից բոլորը կամ տասնչորսը կամ տասներեքը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

2. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնչորս թվերից բոլորը կամ տասներեքը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

3. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներեք թվերից բոլորը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

4. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից բոլորը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

5. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից բոլորը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

6. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից բոլորը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

7. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից բոլորը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

8. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից բոլորը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

9 .Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից բոլորը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

10. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված վեց թվերից բոլորը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

11. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված հինգ թվերից բոլորը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

12. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված չորս թվերից բոլորը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

13. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված երեք թվերից բոլորը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

14. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված երկու թվերից բոլորը կամ մեկը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

15. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնի ընտրված մեկ թիվը

16. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակները կլինեն զույգ

17. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 1 կենտ

18. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 2 կենտ

19. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակները կլինեն կենտ

20. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակները կլինեն զույգ

21. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 1 կենտ

22.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 2 կենտ

23. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 3 կենտ

24. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակները կլինեն կենտ

25. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակները կլինեն զույգ

26. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 1 կենտ

27. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 2 կենտ

28. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 3 կենտ

29.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 4 կենտ

30. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակները կլինեն կենտ

31. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակները կլինեն զույգ

32.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 1 կենտ

33.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 2 կենտ

34. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 3 կենտ

35. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 4 կենտ

36. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 5 կենտ

37. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակները կլինեն կենտ

38. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակները կլինեն զույգ

39. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 1 կենտ

40. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 2 կենտ

41. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 3 կենտ

42. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 4 կենտ

43. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 5 կենտ

44. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 6 կենտ

45. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակները կլինեն կենտ

46. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակները կլինեն զույգ

47. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 1 կենտ

48. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 2 կենտ

49. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 3 կենտ

50. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 4 կենտ

51. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 5 կենտ

52. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 6 կենտ

53. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 7 կենտ

54. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակները կլինեն կենտ

55. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակները կլինեն զույգ

56. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է ինը գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 1 կենտ

57. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 2 կենտ

58. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 3 կենտ

59. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 4 կենտ

60. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 5 կենտ

61. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 6 կենտ

62. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 7 կենտ

63. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 8 կենտ

64. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակները կլինեն կենտ

65. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակները կլինեն զույգ

66. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 9 զույգ և 1 կենտ

67. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 2 կենտ

68.  Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 3 կենտ

69.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 4 կենտ

70. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 5 կենտ

71. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 6 կենտ

72. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 7 կենտ

73. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 8 կենտ

74. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 9 կենտ

75. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակները կլինեն կենտ

76. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակները կլինեն զույգ

77. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 10 զույգ և 1 կենտ

78. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 9 զույգ և 2 կենտ

79. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 3 կենտ

80. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գդակներից կլինեն 7 զույգ և 4 կենտ

81. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 5 կենտ,

82. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 6 կենտ

83. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 7 կենտ

84. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 8 կենտ

85. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 9 կենտ

86. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակները կլինեն կենտ։

Սույն խաղադրույքների համարակալված 1-15-ը կազմակերպիչը պայմանականորեն կդասակարգի որպես «Բինգո Բլից», իսկ 16-86-ը՝ «Բինգո զույգ և կենտ»:

         

4.22․ Սպորտլոտո «5-ը 36-ից»

 

«5-ը 36-ից» (հինգը երեսունվեցից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 36 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 3-5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 36 (երեսունվեց) գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է 5 (հինգ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատաս­խան գործակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություն: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը  իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 5 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 25  միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[Խաղադրույքի գումար] x [իրադարձության գործակից] x [25 մլն․] / [շահումների հանրագումար]

 

Սպորտլոտո «5-ը 36-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված վեց թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված հինգ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

 

4.23․ Սպորտլոտո «7-ը 42-ից»

 

«7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 42 (քառասուներկու)  գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է (դուրս է բերվում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում:  Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 7 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[Խաղադրույքի գումար] x [իրադարձության գործակից] x [50 մլն] / [շահումների հանրագումար]

 

Սպորտլոտո «7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնչորս թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներեք թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

 

4.24․ Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից»

 

Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 42 (քառասուներկու) սև և դեղին գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է (դուրս է բերվում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրա­քան­չյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդուն­ման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գոր­­­­ծակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է 250 դրամը իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 7 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[50 մլն․] / [շահողների քանակ]

 

Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 12 թվով հնարավոր է կազմել 792 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 11 թվով հնարավոր է կազմել 330 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 10 թվով հնարավոր է կազմել 120 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 9 թվով հնարավոր է կազմել 36 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 8 թվով հնարավոր է կազմել 8 համակցություն)  յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն )
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 7 թվով հնարավոր է կազմել 1 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը: 

 

4.25․ Խաղադրույքներ «Պատերազմ» խաղում

 

 «Պատերազմ»–ը խաղ է` հիմնված խաղաքարտերի պատահական խաղարկման (դուրս բերման) վրա: Այս Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 1 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղարկություն ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղի հեռարձակման պաշտոնական աղբյուրը՝ https://ru.tonybet.com/betgamestv կայքն է:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և/կամ ինտերնետով՝ ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության համար նախատեսված գործակցով բազմապատկելու արդյունքում:

 

Խաղի ընթացքը

 

Խաղավարը խառնում է 4 երանգներից (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) բաղկացած 6 կապուկ խաղաքարտերը (յուրաքանչյուրում 52 խաղաքարտ, որոնցում առկա են 13-ական քարտ (երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը, վալետ, թագուհի, թագավոր, տուզ, ընդ որում խաղաքարտերը նշված են ըստ մեծության, որտեղ երկուսն ամենափոքր քարտն է, իսկ տուզն՝ ամենամեծը) և տեղավորում արկղի մեջ: Յուրաքանչյուր խաղաքարտն ունի եզակի գծիկային կոդ, որով խաղաքարտը, արկղի մեջից դուրս բերելիս, սկանավորվում է սեղանին հարմարեցված սկաների միջոցով:

Յուրաքանչյուր խաղարկության ընթացքում խաղավարը (դիլերը) սեղանի «խաղացող» (player) և «խաղավար» (dealer) հատվածներում տեղադրում է արկղի միջից դուրս բերված մեկական խաղաքարտ՝ երեսով դեպի վեր (տեսանելի): Միշտ առաջին խաղաքարտը տեղադրվում է սեղանի «խաղացող» հատվածում: Խաղադրույքների պատմությունը հասանելի է «Արդյունքեր» (results) էջում:

«Պատերազմ» խաղում կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

1. Սեղանի՝ «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտը մեծ կլինի սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտից:

2. Սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտը մեծ կլինի սեղանի «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտից:

3. Սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտը հավասար կլինի սեղանի «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտին:

 

Հատուկ դեպքեր

 

Խաղի ընթացքում՝ նախքան խաղարկության սկսելը, խաղաքարտերի արկղը կարող է փոխարինվել այլ խաղաքարտերով արկղով:

Խաղաքարտերի դուրս բերումը կարող է չեղարկվել հետևյալ պատճառներով․

1. խաղաքարտն ընթերցող սարքը (սկաները) սխալ է կարդացել խաղաքարտը, կամ կարդացածը չի համապատասխանում սեղանին դրված խաղաքարտին;

2. խաղաքարտերը տեղադրվում են սեղանի վրա ոչ ճիշտ հերթականությամբ;

3. տեխնիկական խնդիրների դեպքում (ինտերնետ կապի խափանում, տեխնիկական խոչնդոտ, դիլերի սխալ);

4. խաղաքարտերի վրա առկա է նշան կամ խաղաքարտը վնասված է;

5. խաղարկողի սխալի հետևանքով խաղաքարտը ընկնում է սեղանից կամ չի երևում էկրանին;

6. խաղաքարտերի կապուկում հայտնվել են երեսն ի վեր քարտեր, և ոչ ճիշտ խառնելու արդյունքում խաղաքարտի թիվը կամ նկարը տեսանելի են դարձել:

Չեղարկման ժամանակ տվյալ խաղարկության վրա կատարված բոլոր խաղադրույքները չեղարկվում են և վերադարձվում են խաղացողներին 1 գործակցով:

Խաղաքարտը կարող է «վառվել» հետևյալ դեպքերում․

- խաղարկողը բացում է քարտը արկղից և ցույց է տալիս դեմքով՝ մինչև խաղադրույքների կատարման ավարտը;

խաղաքարտը հնարավոր չէ սկանավորել կամ տեխնիկական պատճառով ծրագիրը չի կարդում այն:

Այս դեպքում խաղարկողը բոլոր խաղացողներին ցույց է տալիս խաղաքարտը դեմքով դեպի վեր և հայտարարում է, որ տվյալ խաղաքարտը «վառվելու» է: Այնուհետև տեղավորում է խաղաքարտն օգտագործված խաղաքարտերի համար նախատեսված արկղում և վերցնում է նոր քարտ արկղից՝ տեղադրելով այն «վառված» քարտի փոխարեն:

         

4.26․ Այլ խաղադրույքներ

 

Սույն կանոնակարգով սահմանված պայմաններին համապատասխան կարող են խաղադրույքներ ընդունվել նաև սույն կանոնակարգով չնախատեսված այլ իրադարձությունների կապակցությամբ: Այս դեպքում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր իրադարձության առանձնահատկությունները, ծրագրում սահմանվում են տվյալ իրադարձության (իրադարձությունների) այն ելքը (ելքերը), որին (որոնց) կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից:

         

5. Ակցիաներ և բոնուսներ

 

Կազմակերպիչը բոնուսներ և գործող ակցիաներին մասնակցելու հնարավորություն է տրամադրում իր կայքում գրանցված այն մասնակիցներին, ովքեր օգտվում են իր ծառայություններից ժամանցային նպատակներով: Անվճար խաղադրույքները, բոնուսները և ակցիաներին մասնակցելու հնարավորությունը կմերժվեն և կկասեցվեն այն հաճախորդների համար, ովքեր կչարաշահեն այդ առաջարկի նպատակային օգտագործումը։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնելու բոնուսային առաջարկը վերջինիս ցանկացած չարաշահման դեպքում և անմիջապես կասեցնելու խախտողի հաշվեհամարը։ Չարաշահումը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում, մի քանի հաշվեհամարների բացումը մեկից ավելի բոնուսներ ստանալու նպատակով։ Մասնակիցները՝ բոնուսային գումարներ պարունակող իրենց Հաշվեհամարներից խաղագումարները կարող են հանել, առաջին հերթին, կատարած կանխիկ դեպոզիտների մնացորդներից, որից հետո միայն՝ Հաշվեհամարի բոնուսային գումարներից։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնելու մասնակցին տրված բոնուսը, եթե նրա կողմից մուտքագրված դեպոզիտը չի օգտագործվել խաղադրույք կատարելու նպատակով։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև կասեցնելու բոնուսը և խաղադրույքներից ստացած շահումները՝ ամբողջ բոնուսային գումարի կամ նրա մի մասի չափով այն դեպքում, երբ կասկածի, որ տեղի է ունեցել բոնուսի չարաշահում։

Մասնակիցը կկարողանա ստանալ կամ օգտվել միայն այն առաջարկներից, որոնք հասանելի են իրեն։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով փոխել շնորհվող բոնուսների պայմանները և մասնակիցների  շրջանակը, որոնց հասանելի են բոնուսները։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև իր հայեցողությամբ և ցանկացած ժամանակ առաջարկել հատուկ բոնուս կոնկրետ հաճախորդին կամ հաճախորդների խմբին, դադարեցնել բոնուսային առաջարկը առանց որևէ նախազգուշացման կամ փոխհատուցման, փոխել բոնուսային առաջարկի պայմանները և/կամ փոխակերպել բոնուսային առաջարկի մի տեսակը մեկ այլով։

Նմանատիպ  ակցիաների շրջանակներում (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիան, առաջին մուտքագրման բոնուսը, «Հրավիրիր Ընկերոջդ» և անվճար խաղադրույքները), միայն մեկ բոնուս է հասանելի յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փոստի հասցեի, կրեդիտ քարտի և ինտերնետային վճարման հաշվեհամարի համար:

         

5.1. Որոշակի քանակով կամ որոշակի գործակցով էքսպրեսների բոնուսային գործակից

 

Կազմակերպիչը իրավունք ունի մասնակցի հնարավոր շահումը ավելացնելու նպատակով որոշակի պայմաններին բավարարող էքսպրես խաղադրույքների համար սահմանել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից։ Այդպիսի պայմաններ կարող են լինել էքսպրես խաղադրույքի՝ որոշակի սահմանված խաղադրույքներից կազմված լինելը, որոշակի նվազագույն քանակի իրադարձությունների առկայությունը էքսպրեսում, էքսպրեսը կազմող իրադարձությունների գործակիցների նվազագույն մեծությունը, ինչպես նաև այդ պայմանների համադրությունը և/կամ այլ պայմաններ։ Միաժամանակ մի քանի պայման բավարարելու դեպքում մասնակցի էքսպրես խաղադրույքի շահումը բազմապատկվում է այդ պայմանների համապատասխան լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցներից առավելագույնով։ Որոշ ֆիքսված խաղադրույքների համադրություն հանդիսացող էքսպրեսի համար կազմակերպիչը կարող է նաև սահմանել անփոփոխ խաղադրույքի չափ։

Օրինակ 1․ Կազմակերպիչը նվազագույնը 10 իրադարձություն պարունակող էքսպրեսի համար սահմանել է լրացուցիչ 1.1 բազմապատիկ գործակից, իսկ 1.7 և բարձր գործակցով նվազագույնը 4 իրադարձությունների ելքերից կազմված էքսպրեսի համար՝ համապատասխանաբար լրացուցիչ 1.2 բազմապատիկ գործակից։

Տարբերակ 1․ Մասնակիցը կազմել է 10 իրադարձություններից էքսպրես, որի ընդհանուր գործակիցը իրադարձությունների գործակիցների պարզ բազմապատկմամբ ստացվել է 20։ Այդ էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատկվի լրացուցիչ 1.1 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 20 x 1.1 = 22,000 դրամ)։

Տարբերակ 2․ Մասնակիցը կազմել է 5 իրադարձություններից էքսպրես, ընդ որում, յուրաքանչյուր իրադարձության ելքի գործակիցը հավասար է 2, էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը հավասար է 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32։ Այդ էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատվկի լրացուցիչ 1.2 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 32 x 1.2 = 38,400 դրամ):

Տարբերակ 3․ Մասնակիցը կազմել է 10 իրադարձություններից էքսպրես, ընդ որում, յուրաքանչյուր իրադարձության ելքի գործակիցը հավասար է 2, ըստ այդմ էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը հավասար է 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024։ Այս էքսպրեսը բավարարում է թե' առաջին և թե' երկրորդ պայմանին։ Այս էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատվկի լրացուցիչ 1.2 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 1,024 x 1.2 = 1,228,800 դրամ):

Օրինակ 2. Կազմակերպիչը հայտարարել է որոշակի 15 իրադարձություններից բաղկացած էքսպրես անփոփոխ 1,000 դրամ խաղադրույքի չափով և նշել, որ 15 ելքերից 15-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը կկազմի 1,000, 14-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 600, 13-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 300, իսկ 3 և ավելի ելքեր սխալ գուշակելու դեպքում էքսպրեսը կհամարվի պարտված։

Մասնակիցը նման էքսպրեսի 15 ելք ճիշտ կանխատեսելու դեպքում կստանա 1,000 x 1,000 = 1,000,000 դրամ, 14 ելք ճիշտ կանխատեսելու դեպքում՝ 1,000 x 600 = 600,000 դրամ, 13 ելք ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 1,000 x 300 = 300,000 դրամ։

         

5.2. Թոփ էքսպրեսի բոնուս

 

Կազմակերպչի հայեցողությամբ, կամայական թվով իրադարձություններից ընտրված ելքերի որոշակի համադրությունից կազմված էքսպրեսի նկատմամբ կարող է կիրառվել լրացուցիչ գործակից։ Այդպիսի էքսպրեսը կոչվում է «Թոփ Էքսպրես»։ Այդպիսով, հաշվի առնելով լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցը (որի չափը որոշվում է կազմակերպչի կողմից) այդ ընտրության արդյունք հանդիսացող էքսպրեսի վերջնական գործակիցը ավելի մեծ կլինի, քան էքսպրեսում մասնակցող իրադարձությունների ելքերի գործակիցների բազմապատիկը։ Կազմակերպչի կողմից «Թոփ էքսպրեսի» իրադարձությունները կարող են ընտրվել թե ընթացող, և թե դեռևս չսկսված իրադարձությունների ցանկից։ Միևնույն ժամանակ կարող են գործել մի քանի «Թոփ էքսպրեսներ»։ «Թոփ էքսպրեսի» մաս կազմող իրադարձությունների ելքերի քանակը որոշվում է կազմակերպչի հայեցողությամբ և ենթակա չէ փոփոխության մասնակցի կողմից` առանց լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի կորստի։ «Թոփ էքսպրեսով» խաղադրույք կատարելու հնարավորության ժամկետը սահմանում է կազմակերպիչը, այդպիսի էքսպրեսները առանց ծանուցման կարող են ավելացվել կազմակերպչի կայքում և ծրագրում և նույն կերպ, առանց ծանուցման, հեռացվել կայքից և ծրագրից։ «Թոփ էքսպրեսի» համար կազմակերպիչը կարող է նաև սահմանվել մինիմալ խաղադրույքի չափ։

Օրինակ՝ կազմակերպիչը հետևյալ իրադարձությունների ելքերի համադրությունը հայտարարել է «Թոփ էքսպրես».

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

Շահման  գործակից

Ինտեր Մ. – Այաքս

Հ 1

1.5

Բայեր Լ. – Մայնց

X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա.

Հ 2

2.5

 

Թոփ էքսպրեսի լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցը հայտարարվել է 1.2, իսկ մասնակցի խաղադրույքը՝ 1000 դրամ։

Նշված երեք իրադարձությունների արդյունքները՝ ելքերի հետ համընկնելու դեպքում, խաղացողի շահումը կլինի 1,000 x 1.5 x 3 x 2.5 x 1.2 = 13,500 դրամ, որտեղ 1,000 դրամը մասնակցի խաղադրույքն է, 1.5-ը, 3-ը և 2.5-ը՝ իրադարձությունների համապատասխան ելքերի գործակիցներն են, իսկ 1.2-ն՝ էքսպրեսի լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցն է։ Ինչպես կարելի է տեսնել հավասարման մեջ՝ մասնակցի խաղադրույքը բազմապատկվում է բոլոր իրադարձությունների ելքերի համապատասխան գործակցով և «Թոփ էքսպրեսի» լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցով։

         

5.3. Շահումը նորից դնելու բոնուսային գործակից

 

Խաղադրույքը շահելու դեպքում մասնակիցը իրավունք ունի շահած գումարով կամ դրա մի մասով կատարել հերթական խաղադրույքը՝ առանց գումարը առձեռն կանխիկ կամ իր հաշվին անկանխիկ ստանալու։ Նման դեպքում կազմակերպիչը իրավունք ունի սահմանել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից, որը գործում է միայն շահած խաղադրույքների դեպքում։ Կազմակերպիչը իրավունք ունի սահմանափակել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի առարկա հանդիսացող խաղադրույքների ցանկը և իրավունք ունի այդ խաղադրույքների ցանկը փոփոխել առանց նախօրոք ծանուցման։ Լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի չափը որոշում է կազմակերպիչը, այն կարող է տարբեր լինել տարբեր տիպերի խաղադրույքների և սպորտաձևերի համար, և ենթակա է փոփոխության առանց ծանուցման։

Օրինակ՝ մասնակիցը որևէ տիպի խաղադրույք է կատարել և շահել է 1,000 դրամ։ Նոր խաղադրույք կատարելու պահին կազմակերպիչը սահմանել է լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից միայնակ և էքսպրես խաղադրույքների համար, համապատասխանաբար 1.1 և 1.2։

Տարբերակ 1. Մասնակիցը որոշում է առանց իր շահումը ստանալու շահած գումարի չափով կատարել նոր խաղադրույք, որը 2.0 գործակցով միայնակ խաղադրույք է։ Այդ նոր խաղադրույքով շահելու դեպքում նրա ընդհանուր շահումը կկազմի 1,000 x 2.0 x 1.1 = 2,200 դրամ։

Տարբերակ 2. Մասնակիցը որոշում է առանց իր շահումը ստանալու՝ շահած գումարի չափով կատարել նոր խաղադրույք, որը 4.0 ընդհանուր գործակցով էքսպրես է։ Այդ նոր խաղադրույքով շահելու դեպքում նրա ընդհանուր շահումը կկազմի 1,000 x 4.0 x 1.2 = 5,000 դրամ։

 

5.4. «Հրավիրիր ընկերոջդ» գովազդային ակցիա

 

«Հրավիրիր ընկերոջդ» գովազդային ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Առաջարկվելու դեպքում բոնուսը հասանելի է միայն արդեն գրանցված մասնակիցներին, ովքեր ունեն խաղային  հաշվեհամար («հրավիրող») և ովքեր գրանցման համար Կայք են ուղղորդում ընկերոջը կամ գործընկերոջը, ովքեր չունեն և երբևէ չեն ունեցել խաղային հաշվեհամար («հրավիրվող»)։ Հրավիրողներին արգելվում է ուղղորդել իրենց ընտանիքի անդամին, արգելվում է նաև ուղղորդել մեկից ավելի ընկերներ միևնույն ընտանիքից կամ նրանց, ում հետ համատեղ նրանք ունեն կրեդիտային կամ դեբետային քարտ կամ էլեկտրոնային վճարման հաշվեհամար։ Այն դեպքում, երբ կազմակերպիչը հիմնավոր կասկածներ ունենա, որ հրավիրողը օգտագործել է սպամ, էլեկտրոնային փոստի տարածման մեծ ցուցակներ կամ էլեկտրոնային փոստի չարաշահման որևէ այլ տեսակ նոր մասնակիցներ ուղղորդելու համար, հրավիրողին բոնուս չի շնորհվի։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել կամ սահմանել մասնակցի կողմից օրեկան ուղարկվող հրավերների թույլատրելի քանակը: Երբ այս սահմանը լրանում է, մասնակիցը տեղեկացվում է այդ մասին կայքի «Հրավիրիր ընկերոջդ» էջում։

Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում մերժելու բոնուսը հրավիրողին և չեղյալ հայտարարելու մեկ կամ ավելի հրավիրվողների կողմից կատարվող խաղադրույքները, եթե կազմակերպիչը կասկածներ ունենա, որ հրավիրողը և/կամ հրավիրվողը չարաշահել են բոնուսային առաջարկի նպատակային օգտագործումը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ հրավիրվողները կատարում են նույնատիպ կամ շատ նման դեպոզիտներ ու խաղադրույքներ։ Կազմակերպիչը նաև իրեն իրավունք է վերապահում արգելափակելու հրավիրողին և նրա կողմից հրավիրվողներին «Հրավիրիր ընկերոջդ» ակցիային մասնակցելու հնարավորությունից, կասեցնելու հրավիրողի և նրա կողմից հրավիրվողների հաշվեհամարը բոնուսի չարաշահման և/կամ խարդախության հետաքննության ընթացքում և վերացնելու այդ հաշվեհամար(ներ)ը։

Որպեսզի հրավիրողը և հրավիրվողը բոնուս ստանան, Հաշվեհամար բացած հրավիրվողը պետք է կատարի առնվազն կազմակերպչի կողմից նշված չափով մուտքագրում իր հաշվեհամարին, ապա պետք է կատարի առնվազն կազմակերպչի կողմից սահմանված գումարի խաղադրույքներ սահմանված քանակով իրադարձությունների վրա: Այս դեպքում կատարվող խաղադրույքների համար կարող է սահմանվել նաև գործակիցների նվազագույն մեծությունը: Ակցիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները կտեղադրվեն կազմակերպչի կայքի ակցիաներին հատկացված էջում:

Օրինակ՝ որպեսզի հրավիրողը ստանա բոնուս, հրավիրվողից կարող է պահանջվել, որ նա իր հաշվեհամարին մուտքագրի առնվազն 5000 դրամ,  կատարի 10 առանձին խաղադրույքներ առնվազն 3 հնարավոր ելքեր ունեցող սպորտային իրադարձությունների վրա, որոնց գործակիցները պետք է լինեն 1.50 և ավել։ 10 խաղադրույքներից յուրաքանչյուրը պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն խաղադրույքի տարբեր տեսակներ 1 մրցաշարի վրա, կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցաշարերի վրա)։ Պահանջվող խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մուտքագրվող գումարի կրկնապատիկը:

Եթե հրավիրվողը պարտվի իր առաջին խաղադրույքը, նրա Հաշվեհամարի վրա կազմակերպչի հայեցողությամբ կվերադարձվի խաղադրույքի մի որոշակի մաս (ինչը առանձին նշվում է Կայքի ակցիային հատկացված էջում)։ Հրավիրվողի կողմից բոլոր պահանջվող խաղադրույքները կատարելուց հետո, կազմակերպչի նշած ժամկետի ընթացքում հրավիրողի Հաշվեհամարի վրա կփոխանցվի նախապես սահմանված բոնուսը։ Բոնուսը հաշվեհամարից դուրս բերելու համար հրավիրողի բոնուսային գումարով պետք է կազմակերպչի նշած պայմաններին բավարարող գործողություններ կատարվեն: Օրինակ՝ բոնուսային գումարի առնվազն եռապատիկի չափով խաղադրույք կատարվի առնվազն 3 հնարավոր ելքեր ունեցող սպորտային իրադարձությունների վրա, որոնց գործակիցները պետք է լինեն նվազագույնը 1.50։ Եթե բոնուսային գումարով կատարվում է մեկից ավելի խաղադրույք, յուրաքանչյուր խաղադրույք պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն խաղադրույքի տարբեր տեսակներ 1 մրցաշարի վրա, կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցաշարերի վրա)։

Հրավիրվողի բոնուսները ներառնում են, բայց չեն սահմանափակվում, պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի բոնուսը, առաջին մուտքագրման տոկոսային բոնուսը, կամ կազմակերպչի հայեցողությամբ որևէ այլ տիպի բոնուս։

Եթե առաջին անգամ գրանցվողը բավարարում է միաժամանակ մի քանի բոնուսային ակցիաների պայմաններին, ապա կազմակերպիչը իրավունք ունի իր միանձնյա որոշմամբ սահմանել, թե այդ բոնուսներից (կամ բոնուսների համադրությունից) որն է հասանելի տվյալ հաճախորդին։ Մասնավորապես, հրավիրվողը, որը գրանցվել է առաջին մուտքագրման բոնուսային ակցիայի և առաջին մուտքագրման մասնակի վերադարձի ակցիաների ժամանակ, կկարողանա օգտվել այդ ակցիաներից միայն մեկի շնորհներից՝ կազմակերպչի հայեցողությամբ։

«Հրավիրիր ընկերոջդ» ակցիայի նկատմամբ կարող են կիրառվել նաև այլ պայմաններ։ Կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող է անցկացվել ամսվա լավագույն հրավիրողի կոչման հավակնության մրցույթ, որում հաղթող կճանաչվի այն հրավիրողը, որը մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպչին է ուղղորդել առավելագույն քանակով վավեր հրավիրվողների։ Բոլոր այդ պայմանները կարելի է գտնել կազմակերպչի կայքում՝ «Ակցիայի Պայմաններ ու Դրույթներ» հատվածում։

 

5.5. Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիա

 

Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Կազմակեպիչը իրավունք ունի մասնակիցներին առաջարկել մեկ կամ մի քանի պարտված խաղադրույքների, կամ որոշակի ժամանակահատվածում պարտված ընդհանուր խաղագումարի մասնակի վերադարձի ակցիա։ Նման ակցիաների համար կազմակերպիչը իրավասու է սահմանել որոշակի պայմաններ: Օրինակ՝ ակցիան առաջարկել այն մասնակիցներին, որոնք իրենց խաղային հաշվին կկատարեն պահանջվող նվազագույն գումարի մուտքագրում, կամ որոնց պարտված ընդհանուր խաղագումարը որոշակի ժամանակահատվածում կկազմի ավել, քան կազմակերպչի կողմից սահմանված նվազագույն գումարը, և այլն: Կազմակերպչի կողմից կսահմանվեն նաև ակցիայի լրացուցիչ պայմաններ, օրինակ՝ վերադարձվող գումարի և սահմանված ժամկետում պարտված խաղագումարի հարաբերակցություն, վերադարձվող գումարի առավելագույն չափ, խաղադրույքների տեսակներ, որոնցում պարտված գումարը ենթակա է մասնակի վերադարձի և այլն։ Ակցիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները կտեղադրվեն կազմակերպչի կայքի ակցիաներին հատկացված էջում:

Օրինակ 1․ Կազմակերպիչը առնվազն 10,000 դրամ մուտքագրող մասնակիցների համար հայտարարել է առաջին շաբաթում միայն ֆուտբոլի և թենիսի վրա կատարված և պարտված խաղադրույքների 100% վերադարձի ակցիա: Վերադարձվող գումարի առավելագույն չափը սահմանվել է 50,000 դրամ։ Մասնակիցը իր խաղային հաշվին մուտք է արել 150,000 դրամ, որից 110,000 դրամով խաղադրույք է կատարել թենիսի և ֆուտբոլի վրա և պարտվել: Այս դեպքում մասնակցին կվերադաձվի 50,000 դրամ։

Օրինակ 2․ Կազմակերպիչը ակցիայի համար կարող է սահմանել հետևյալ պայմանները՝

– Եթե մասնակիցը մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել 150 000 դրամից մինչև 250 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 5%-ը։

– Եթե մասնակիցը մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել 251 000 դրամից մինչև 400 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 7%-ը։

– Եթե մասնակիցը՝ մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել ավելի քան 400 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 10%-ը։

Բոնուսը տրամադրվում է միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան ամսվա ընթացքում խաղացողը ոչ մի անգամ գումար դուրս չի բերել իր հաշվից։ Ամսվա սկիզբ կարող է սահմանվել օրացույցային ամսվա ցանկացած օր, երբ մասնակիցը կկատարի իր առաջին խաղադրույքը, մինչև հաջորդ ամսվա նույն օրը։ Կազմակերպիչը ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ իրավասու է փոխել տանուլ տրված գումարի և բոնուսային գումարի հարաբերակցությունը։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Բոնուսային գումարը դուրս բերելու համար կազմակերպիչը կարող է սահմանել հավելյալ պայմաններ, օրինակ՝  մասնակիցը պետք է բոնուսային գումարի առնվազն եռապատիկի չափով 1.50 և բարձր գործակցով մեկ կամ ավելի խաղադրույք կատարի առնվազն 3 կամ ավելի պոտենցիալ ելքերով իրադարձության վրա (բոնուսային գումարով կատարվող խաղադրույքների նվազագույն չափը, ինչպես նաև խաղադրույքների գործակիցների նվազագույն մեծությունը կարող են տարբերվել), ընդ որում յուրաքանչյուր խաղադրույք պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն՝ խաղադրույքի տարբեր տեսակներ մեկ մրցախաղի վրա կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցախաղերի վրա)։

Եթե դուրս բերման պայմանները չեն բավարարվել և/կամ եթե կազմակերպիչը կասկածներ ունի, որ տեղի է ունեցել բոնուսի չարաշահում, և մասնակցի կողմից կատարվում է դուրս բերման հայցում, կազմակերպիչը իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնելու բոնուսային առաջարկը և բոնուսային գումարով խաղադրույք կատարելուց ունեցած շահումները։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով փոխելու պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիայի պայմանները որոշակի հաճախորդների համար։

Եթե մասնակիցը բավարարում է միաժամանակ մի քանի բոնուսային ակցիաների պայմանների, ապա կազմակերպիչը իրավունք ունի իր միանձնյա որոշմամբ սահմանել, թե այդ բոնուսներից որն է գործում տվյալ հաճախորդի համար։

 

5.6. Առաջին մուտքագրման բոնուսային գումարի ակցիա

 

Առաջին մուտքագրման բոնուսային գումարի ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Կազմակեպիչը իրավունք ունի այն մասնակիցներին, ովքեր առաջին անգամ են գրանցվում և նախկինում երբեք չեն ունեցել խաղային հաշիվ, երբեք չեն ստացել առաջին մուտքագրման մասնակի վերադարձ և կամ առաջին մուտքագրման բոնուսային գումար, առաջարկել առաջին մուտքագրման գումարի որոշակի մասին համարժեք բոնուսային գումար։ Նման ակցիաների համար կազմակերպիչը իրավասու է սահմանել որոշակի պայմաններ, օրինակ՝ նվազագույն մուտքագրման գումար, բոնուսային գումարի և մուտքագրված գումարի հարաբերակցություն, բոնուսային գումարի առավելագույն չափ և այլն։ Ակցիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները կտեղադրվեն կազմակերպչի կայքի ակցիաներին հատկացված էջում:

Օրինակ՝ կազմակերպիչը հայտարարել է առաջին անգամ գրանցվող և առնվազն 10,000 դրամ մուտքագրող մասնակիցների համար 50% բոնուս, իսկ բոնուսի չափը սահմանափակել է առավելագույնը 50,000 դրամով։ Մասնակիցը գրանցվել է կազմակերպչի կայքում և իր խաղային հաշվին մուտք է արել 150,000 դրամ: Այս դեպքում մասնակցը կստանա ևս 50,000 դրամ բոնուս։

Բոնուսային գումարը դուրս բերելու համար կազմակերպիչը կարող է սահմանել լրացուցիչ պայմաններ, օրինակ՝ մասնակիցը պետք է բոնուսային գումարի առնվազն եռապատիկի չափով 1.50 և բարձր գործակցով մեկ կամ ավելի խաղադրույք կատարի առնվազն 3 կամ ավելի պոտենցիալ ելքերով իրադարձության վրա (բոնուսային գումարով կատարվող խաղադրույքների նվազագույն չափը, ինչպես նաև խաղադրույքների գործակիցների նվազագույն մեծությունը կարող են տարբերվել), ընդ որում յուրաքանչյուր խաղադրույք պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն՝ խաղադրույքի տարբեր տեսակներ մեկ մրցախաղի վրա կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցախաղերի վրա)։

         

 6. Նամակներ գրելու իրավունք

 

Մասնակիցը՝ կազմակերպչի կայքում գրանցվելով, իր համաձայնությունն է հայտնում կազմակերպչից ստանալ պարբերական էլեկտրոնային նամակներ գրանցման ժամանակ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Այդ նամակները կարող են պարունակել կազմակերպչի առաջարկած նորությունները, նոր վճարային համակարգերի ավելացման մասին տեղեկությունները, նոր սպորտային իրադարձությունների մասին հայտարարությունները, նոր ծառայությունների մանրամասները, կազմակերպչի կանոնակարգում և/կամ այլ պայմաններում տեղի ունեցած փոփոխությունները և այլն։

         

7. Կայքում հայտարարություններով ծանուցում

 

Կազմակերպիչը իրավունք ունի իր կայքի նորությունների բաժնում կատարել հանրային ծանուցումներ՝ դրանով մասնակիցներին տեղեկացնելով կազմակերպչի կանոնակարգում և/կամ այլ պայմաններում առկա փոփոխությունների մասին։ Կազմակերպչի կանոնակարգում և/կամ այլ պայմաններում իրականացրած փոփոխությունների մասին ծանուցումը կազմակերպիչը կարող է ուղարկել նաև մասնակցի կայքում ունեցած անձնական էլեկտրոնային փոստարկղին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև վերջինիս անհատական էլ. հասցեին։

Մասնակիցը՝ Կազմակերպչի կայքում գրանցվելով կամ շարունակելով օգտվել Կազմակերպչի կայքի ծառայություններից, իր համաձայնությունն է հայտնում հիմք ընդունելու ծանուցման սույն մեթոդները:

         

8. Խաղի կազմակերպման հաճախականությունը և հրապարակման կարգը

 

Խաղերը կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող են կազմակերպվել տարվա բոլոր օրերին` կազմակերպչի կողմից հրապարակված ծրագրի համաձայն, որին կարելի է ծանոթանալ վիճակախաղի կազմակերպչի գրասենյակում, բուքմեյքերական կետերում կամ ընկերության ինտերնետային կայք էջում` sport.totogaming.am: Ծրագրում արտացոլվում են տվյալ և առաջիկա մի քանի օրերի կամ ամիսների կայանալիք իրադարձությունները, որոնք յուրաքանչյուր օր պարբերաբար թարմացվում են, այսինքն յուրաքանչյուր օր ծրագրից հանվում են նախորդ  և ընդգրկվում են հաջորդ` առաջիկա օրերի իրադարձությունները: Կայացած իրադարձությունների ելքերը հրապարակվում են ընկերության ինտերնետային կայքում և բուքմեյքերական կետերում:

 

9. Տոմսի նկարագիրը

 

Այս վիճակախաղում (տոտալիզոտորում) տոմսի դերը կատարում է խաղադրույքի (խաղադրույքների) պաշտոնական գրառումը կազմակերպչի էլեկտրոնային սարքավորման (համակարգչի, սերվերի) վրա: Մասնակցի կատարած խաղադրույքի պաշտոնական գրառումը ներառում է պաշտոնական գրառման (տոմսի) համարը, խաղարկության համարը, իրադարձությունը (իրադարձությունները), որոնց վրա խաղադրույք է կատարում և դրանց հնարավոր ելքի համար սահմանված (հաշվարկված) շահումային գործակիցը, իրադարձությունների կայացման և խաղադրույքի կատարման օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, խաղադրույքի ձևը, խաղադրույքի գումարը: Տոմսը կարող է պարունակել մեկից ավելի խաղադրույքներ: Կատարված պաշտոնական գրառման պահից տոմսի վրա տարածվում են սույն կանոնակարգով սահմանված պայմանները (մասնավորապես` վիճակախաղի կազմակերպչի և վիճակախաղի ֆիրմային անվանումները (լոգոն), շահումը որոշելու կարգը, շահումների վճարման կարգը, վայրը և ժամկետները): Խաղի կազմակերպման կանոնակարգը, ծրագիրը առկա է ընկերության էլեկտրոնային սարքավորման վրա, որին մասնակիցը կարող է ծանոթանալ ընկերության ինտերնետային կայքում կամ բուքմեյքերական կետերում:

Այս վիճակախաղի տոմսի դեր կատարող պաշտոնական գրառման համար գին չի սահմանվում:

 

 

10. Շահումների վճարման վայրը, ժամկետները և կարգը

 

10.1․ Բուքմեյքերական կետերում կատարված խաղադրույքների գծով

 

10.1.1. Շահումները վճարվում են իրադարձության ավարտի հաջորդ օրվանից 30-օրյա ժամկետում: Նշված ժամկետը լրանալուց հետո չպահանջված շահումները չեն վճարվում:

10.1.2. Շահումները կլորացվում են մեկ դրամի սահմաններում:

10.1.3. Շահումը վճարվում է այն անձին, ով ներկայացնում է խաղադրույքի կատարումը հավաստող կտրոնը: Այն պահվում է կազմակերպչի մոտ` որպես շահումի վճարման փաստի հավաստիք:

10.1.4. Շահումները վճարվում են այն բուքմեյքերական կետում, որում կատարվել է խաղադրույքը: Եթե տվյալ բուքմեյքերական կետը տվյալ պահին դադարեցրել է գործունեությունը (չի գործում), ապա շահումները վճարվում են կազմակերպչի գրասենյակում` ք. Երևան, Ամիրյան 26:

10.1.5. Եթե մասնակցի ներկայացրած կտրոնի գրառումները չեն համընկնում կազմակերպչի սերվերի վրա ֆիքսված տվյալների հետ, ապա հաշվարկման համար հիմք են հանդիսանում կազմակերպչի սերվերի վրա ֆիքսված տվյալները:

10.1.6. Վճարման համար կեղծ կտրոն կամ կտրոնի նույնացումը անհնարին դարձնող վնասվածքներով վերջինիս ներկայացնելու դեպքում վճարում չի կատարվում:

10.1.7. Շահումների հաշվարկման հետ կապված բոլոր առարկություններն ընդունվում են իրադարձության արդյունքների հայտարարումից հետո 5-օրյա ժամկետում` գրավոր դիմումի տեսքով:

         

10.2. Ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքների գծով

           

10.2.1. Ինտերնետային էջում իրադարձության արդյունքի հայտարարումից հետո՝ խաղադրույքների գծով շահումները իրադարձության տեղի ունենալու պահից մեկ օրվա ընթացքում ավելացվում են մասնակցի խաղային հաշվին, որը համարվում է շահումի վճարում մասնակցին: Իր խաղային հաշվից գումար (այդ թվում` շահում) ստանալու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր:

10.2.2. Կազմակերպչին վճարման պատվեր (պատվերի ներկայացման ձևը և կարգը սահմանվում է կազմակերպչի կողմից և զետեղվում է կազմակերպչի ինտերնետային էջում) ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակիցը կարող է ստանալ պատվիրված գումարը կանխիկ կամ անկանխիկ:

10.2.3 Խաղային հաշվից գումարը մասնակցի կողմից նշված բանկային կամ այլ հաշվին փոխանցելու հետ կապված ծախսերը կարող են կատարվել մասնակցի հաշվին (ծախսերը մասնակցի հաշվին կատարելու որոշումը կայացնում է կազմակերպիչը՝ հաշվի առնելով մասնակցի իր մոտ ունեցած խաղային պատմությունը, օրինակ եթե կազմակերպիչը գնահատի, որ մասնակիցը չի դրսևորում պատշաճ խաղային վարքագիծ):

10.2.4. Խաղային հաշվից գումարները (շահումները) կանխիկ վճարվում են ընկերության բուքմեյքերական կետերում կամ կազմակերպչի կողմից` ք. Երևան, Ամիրյան 26 հասցեից:

10.2.5. Մասնակիցը գումար կարող է պատվիրել միայն իր խաղային հաշվի մնացորդի սահմաններում:

10.2.6. Այն դեպքում, երբ իրադարձության ելքերի վերահաշվարկման արդյունքում մասնակցի հաշվի մնացորդը բացասական է, որը կարող է տեղի ունենալ վրիպակների կամ տեխնիկական սխալների արդյունքում (օր.` խաղային հաշվի մնացորդը 5000 դրամ է, մասնակցի շահումը իրականում 2.500 դրամ է, բայց հաշվին գրանցվել է շահում` 25.000 դրամ և մասնակցին վճարվել է այդ 25.000 դրամը, այս ամենի հետևանքով հաշվի բացասական մնացորդը կազմել է 17.500 դրամ), ապա այն կազմակերպչի կողմից կարգելափակվի մինչև մասնակցի կողմից գումարի վերականգնումը:

10.2.7. Շահումները կլորացվում են մեկ դրամի սահմաններում:

10.2.8. Շահումների հաշվարկման հետ կապված բոլոր առարկություններն ընդունվում են իրադարձության արդյունքների հայտարարումից հետո 5-օրյա ժամկետում` գրավոր դիմումի տեսքով:

 

11. Կազմակերպչի իրավունքները և պարտականությունները

 

Կազմակերպիչն իրավունք ունի.

 

1. Խաղադրույք չընդունել այն անձանցից, ովքեր չեն ընդունում սույն կանոնակարգով սահմանված պայմանները։

2. Ինքնուրույն որոշել խաղադրույքներ ընդունելու աշխատանքային գրաֆիկը։

3. Առանց որևէ պատճառաբանության ցանկացած պահի մերժել ցանկացած խաղադրույքի ընդունումը:

Ինտերնետային ցանցի միջոցով կատարված խաղադրույքների դեպքում, եթե կազմակերպչից անկախ պատճառներով (օրինակ` ցանցային թերություններ, կազմակերպչի ինտերնետային էջ ոչ օրինական ներթափանցումներ և այլն) կատարված խաղադրույքը կազմակերպչի մոտ չի ֆիքսվել, կամ ֆիքսվել է այլ կերպ, քան ցանկացել էր կատարել մասնակիցը, կամ ֆիքսվել է ուշացումով, ապա այս դեպքում կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում մասնակցի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման հարցում: Կազմակերպիչը նման պայմաններում պատասխանատվություն է կրում միայն մեղքի առկայության դեպքում: Կազմակերպիչը որևէ պատասխանատվություն չի կրում մասնակցին պատճառված վնասների համար, եթե այդպիսիք արդյունք են այն բանի, որ մասնակիցը չի կատարել խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառերի գաղտնիության պահպանման իր պարտականությունը:

4. Հրաժարվել շահումը վճարելուց, եթե ապացուցում է այն փաստը, որ մասնակիցը նախօրոք գիտեր իրադարձության ելքը:

 

Կազմակերպիչը պարտավոր է.

 

1. Գործել սույն կանոնակարգով հաստատված կանոններին համապատասխան:

2. Օգտագործել տեղեկատվության հուսալի աղբյուրներ և հիմնվելով նշված աղբյուրների վրա մասնակիցներին տեղեկատվություն տրամադրել իրադարձությունների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ:

Կազմակերպչի պարտավորությունները մասնակցի նկատմամբ դադարում են, երբ.

ա) վճարում է մասնակցի շահումը շահումների վճարման ժամկետում;

բ) սույն կանոնակարգի պայմանների համաձայն ետ է վերադարձնում մասնակցի վճարած խաղադրույքը;

գ) վիճակախաղի կազմակերպչի գրասենյակում կամ էլ ընկերության բուքմեյքերական կետերում հրապարակվում է իրադարձությունների վերջնական արդյունքները, որոնք հավաստում են մասնակցի պարտությունը:

 

12. Մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

Մասնակիցն իրավունք ունի.

 

1. Ամբողջությամբ ծանոթանալ խաղադրույքների ընդունման պայմաններին, ինչը նրան հնարավորություն կտա գիտակցաբար ընտրություն կատարել խաղադրույքների ձևերի և տեսակների մեջ:

2. Ծանոթանալ խաղադրույքների հաշվարկման կարգին, ինչպես նաև պահանջել շահումները վճարման ժամկետում:

3. Խաղադրույքների հաշվարկման հետ համաձայն չլինելու դեպքում սահմանված կարգով բողոք ներկայացնել կազմակերպչին:

 

Մասնակիցը պարտավոր է.

 

1. Խաղադրույք կատարելուց առաջ ծանոթանալ ծրագրում կատարված բոլոր փոփոխություններին։

2. Շահումը ստանալու համար ներկայացնել կտրոնը բարվոք վիճակում (բացառությամբ ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքների)։

3. Վիճակախաղի կազմակերպչի պահանջով ներկայացնել անձը հաստատող, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, և պահպանել «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տոտալիզատորի մասնակցության տարիքից բարձր լինելու պայմանը։

4. Օտարերկրյա քաղաքացիները այս վիճակախաղին մասնակցելու դեպքում պարտավոր են պահպանել ինչպես իրենց երկրի օրենսդրությամբ, այնպես էլ փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին օրենքով սահմանված պահանջները: Սույն կետի պահանջի չկատարման հետևանքները կրում է մասնակիցը։

5. Ինտերնետային ցանցի միջոցով խաղադրույքներ կատարելիս` ունենալ միայն մեկ խաղային հաշիվ։

6. Ինտերնետի միջոցով խաղադրույքներ կատարելիս այլ անձանց չթույլատրել օգտվել իր խաղային հաշվից։

7. Պահպանել իր խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառի գաղտնիությունը։

8. Ենթարկվել սույն կանոնակարգով խաղի կազմակերպման և անցկացման կանոններին:

Խաղադրույք կատարելով՝ մասնակիցը հավաստում է, որ ծանոթ է խաղի կազմակերպման և անցկացման սույն կանոնակարգին և համաձայն է կանոնակարգի դրույթներին: