Սպորտ

1. Դիմողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը

 

«ԴԻՋԻԳԵՅՄ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Իրավաբանական հասցեն և գտնվելու վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 26:

Գործունեության իրականացման վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 26:

 

2. Վիճակախաղի ֆիրմային անվանումը (լոգոն), վիճակախաղի անվանումը

 

Վիճակախաղի անվանումն է «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ», լոգոն` TOTOGAMING, WWW.TOTOGAMING.AM:

 

3. Վիճակախաղի տեսակը

 

Վիճակախաղը իր տեսակով հանդիսանում է «Տոտալիզատոր»:

 

4. Վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նկարագիրը

 

4.1. «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» տոտալիզատորի էությունը խաղի մասնակիցներից խաղադրույքների ընդունումն է խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի (այսուհետ` իրադարձության ելք) կանխագուշակման վրա, ընդ որում շահումը պայմանավորված է կանխագուշակման մասնակի կամ լրիվ համընկնումից տեղի ունեցած փաստով: Կազմակերպիչը խաղադրույքներ է ընդունում աշխարհում կատարվող որոշակի իրադարձությունների վրա` նախօրոք հայտարարված ծրագրով:

 

Սույն կանոնակարգով նշված տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները`

 

Ծրագիր (գիծ)  առաջիկայում սպասվող իրադարձության (իրադարձությունների), դրա (դրանց) հնարավոր ելքի (ելքերի) և շահումային գործակիցների ցուցակն է, որը  կազմակերպչի կողմից պարբերաբար առաջարկվում է խաղի մասնակիցներին: On-line խաղադրույքների ընդունման հայտարարման պահից այն համարվում է ծրագրի անբաժանելի մասը: Վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից կազմված ծրագրին (ներառյալ On-line խաղադրույքները) և դրանում կատարվող փոփոխություններին խաղի մասնակիցները կարող են ծանոթանալ կազմակերպչի գրասենյակում, բուքմեյքերական կետերում, ինչպես նաև ընկերության ինտերնետային էջում:

Խաղադրույք  դրամական գումար, որը խաղի մասնակիցը իր ընտրությամբ ներդնում է որևէ իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի ելքի կանխատեսման համար և տանուլ տալու պարագայում զրկվում է այն ետ պահանջելու իրավունքից (կորցնում է այն):

Իրադարձության ելք  խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի արդյունքն է, որին կազմակերպիչը տրամադրել է շահման գործակից:

Շահման գործակից  կազմակերպչի կողմից տվյալ իրադարձության ելքի համար սահմանված գործակիցն է, արտահայտված թվային միավորով:

 

Գործակիցները կարող են փոփոխվել յուրաքանչյուր խաղադրույքից հետո, սակայն պայմանով, որ մինչ այդ կատարած խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ և չեն վերանայվում:

 

Մասնակից  «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տոտալիզատորի մասնակցության և ավելի տարիք ունեցող անձ, որը կնքել է գրազի պայմանագիր ընկերության հետ` սույն կանոնակարգով սահմանված խաղի կանոններով:

Գրազ  կազմակերպչի և մասնակցի միջև կնքված պայմանագիր, որով պարտվածը պետք է կատարի ստանձնած պարտականությունները: Գրազները կնքվում են կազմակերպչի կողմից սույն կանոնակարգով առաջարկված պայմաններով` մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու ձևով:

Բուքմեյքեր – կազմակերպչի աշխատակից` բուքմեյքեր, համակարգչային օպերատոր, որը լիազորված է խաղի մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու, շահումներ վճարելու և սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործարքներ կատարելու համար:

Բուքմեյքերական կետ – վայր, որտեղ խաղի մասնակիցները կարող են կատարել խաղադրույքներ, ստանալ շահումներ, հետևել որոշակի խաղերի ընթացքին, ինչպես նաև կատարել սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործողություններ:

Ինտերնետային կայք – կազմակերպչին պատկանող sport.totogaming.am ինտերնետ կայք, որտեղ մասնակիցը գրանցվելուց հետո կարող է ներդնել գումարներ, կատարել խաղադրույքներ, ունենալ շահումներ և այլն:

Տոտալիզատորի տոմս – այս վիճակախաղում (տոտալիզատորում) տոմսի դերը կատարում է պաշտոնական գրառումը մագնիսական կրիչի կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորման վրա (սերվերի):

Նախապես պայմանավորված իրադարձություն – իրադարձություն, որի ավարտի համար կա նախապես պայմանավորվածություն: Նախապես պայմանավորված իրադարձություններ են համարվում կազմակերպչի գրավոր հարցման հիման վրա Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) կազմակերպության կողմից տրված գրավոր հիմնավորումը՝ տվյալ իրադարձության նախապես պայմանավորվածության մասին:

Մասնակցի քարտ (RFID) – մասնակցի խաղային հաշվի պայմանական անվանմանը (լոգինին) և գաղտնաբառին փոխարինող քարտ, որը Կազմակերպչի կողմից Բուքմեյքերական կետերում Մասնակցի պահանջով տրամադրվում է նրան և հնարավորություն է տալիս Բուքմեյքերական կետերում կատարել խաղադրույքներ, ինչպես  կանխիկ, այնպես էլ Մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակցի քարտը ինտերնետի միջոցով ինքնուրույնաբար խաղադրույք կատարելու հնարավորություն չի տալիս:

 

Հետևյալ տերմինները գործածվում են ֆինանսական խաղադրույքները նկարագրելու համար՝

Ակտիվ – այն ամենը, ինչը շրջանառվում է համաշխարհային շուկայում. օրինակ՝  ընկերությունների բաժնետոմսեր (օրինակ՝ Մայկրոսոֆթ (Microsoft), Գուգլ (Google)), հումքային ակտիվներ (օրինակ՝ սուրճ (coffee), պլատին (platinum), շաքար (sugar)), արժույթներ (օրինակ՝ դրամ (AMD), դոլար (USD), եվրո (EUR)), բորսայական ինդեքսներ (օրինակ՝ ԴոուՋոնս (DowJones), Նասդաք (Nasdaq)), ինչպես նաև դրանց միմյանց հետ հարաբերակցությունը (օրինակ՝ Microsoft/Google, սուրճ/ցորեն, USD/EUR, DowJones/Nasdaq):

Ֆինանսական խաղադրույքներ (ֆին. խաղադրույքներ) – ընտրված սպառման ժամկետում բաժնետոմսերի, հումքային ակտիվների, ինդեքսների կամ արտարժույթների գների և/կամ գնային հարաբերակցությունների ուղղության որոշում: Ֆինանսական խաղադրույքների դեպքում մասնակիցը երբեք չի գնում կամ սեփականացնում ակտիվը. նա ընդամենը գուշակում է՝ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը կաճի, թե կնվազի: Հնարավոր շահման չափը հաշվարկվում է կազմակերպչի կողմից ծրագրով նախապես հայտարարված գործակցի միջոցով:

Սպառման Ժամկետ – խաղադրույքի յուրաքանչյուր տեսակից ելնելով մասնակցի կողմից ընտրված ժամկետ, որի ավարտին կորոշվի խաղադրույքի ելքը:

Սպառման գին (expiry rate) – Սպառման ժամկետի ավարտին ակտիվի գին կամ ակտիվների գնային հարաբերակցություն: Սպառման գնից ելնելով որոշվում է խաղադրույքի ելքը:

“Վերև” (Выше) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի բարձր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ: 

“Ներքև” (Ниже) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի ցածր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ:

“Թայ” – ելք, որի դեպքում սպառման ժամկետի ավարտին գրանցված ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը համընկնում է խաղադրույքի կատարման պահին գրանցված համապատասխանաբար գնի կամ գնային հարաբերակցույան հետ: Այս դեպքում շահումը հաշվարկվում է 1 (մեկ) գործակցով:

 

Քանի որ միջազգային թիմերի անվանումները, իրադարձությունների հնարավոր ելքերը, դրանց պայմանական սահմանումները (տերմինները), համաշխարհային ինդեքսների, բաժնետոմսերի և այլ ակտիվների անվանումները դրանց կազմակերպիչների կողմից տրվում են օտար լեզուներով, ըստ այդմ խաղերի ծրագիրը, իրադարձությունների արդյունքները, կտրոնը, սույն կանոնակարգը, խաղային հաշիվներ բացելու և վարելու կարգերը կազմակերպիչը կարող է կիրառության մեջ դնել նաև դրանց օտար լեզուներով տարբերակներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլն), որոնք հայերեն լեզվի հետ ունեն հավասար իրավական ուժ:

 

4.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են կազմակերպչի բուքմեյքերական կետերում կամ ինտերնետային sport.totogaming.am կայքի միջոցով:

 

4.2.1. Բուքմեյքերական կետերում խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Խաղի մասնակիցը հրապարակված ծրագրից պատվիրում է բուքմեյքերին իր կողմից ընտրած իրադարձության կամ իրադարձությունների (այսուհետ՝ իրադարձություն) վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Մասնակիցը խաղադրույք կարող է կատարել նաև ինքնուրույն՝ առանց բուքմեյքերին պատվիրելու: Այս դեպքում մասնակիցն ինքն է կատարում խաղադրույք՝ ընտրելով իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Ինքնուրույն խաղադրույք կատարելու դեպքում մասնակիցը բուքմեյքերին վճարում է իր ցանկությամբ որոշակի գումար (ոչ պակաս քան 1000 ՀՀ դրամ) և ստանում հնարավորություն կատարել խաղադրույք(ներ) այդ գումարի շրջանակներում: Գումարը վճարելիս մասնակցին կտրվի ստացական (կտրոն): Յուրաքանչյուր անգամ մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարելիս մասնակցին կտրվի կատարած խաղադրույքը հավաստող կտրոն:

Շահում գրանցվելու դեպքում մասնակիցը ներկայացնում է շահած խաղադրույքը հավաստող կտրոնը և ստանում շահումը: Նախապես վճարած կանխավճարը ամբողջությամբ չխաղարկելու դեպքում, գումարի չխաղարկված մասը վերադարձվում է մասնակցին:

Մինչև խաղադրույք ընդունելը, ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ՝ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) տեսակում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարի վճարումից հետո նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված կտրոնը, և այդ պահից խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Կտրոնը ստանալուց հետո մասնակիցն իրավունք ունի համոզվելու, որ իր կատարած խաղադրույքի տվյալները անփոփոխ ձևով ֆիքսվել են կազմակերպչի սերվերի (համակարգչային սերվեր) վրա, քանի որ դրանց բացակայության կամ անհամապատասխանության դեպքում կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում միայն սերվերի վրա ֆիքսված տվյալների համար: Խաղադրույքի ընդունումից հետո դրանք փոփոխության կամ ուղղումների ենթակա չեն: Խաղադրույքի ձևակերպման հետ կապված առարկությունները ընդունվում են միայն կտրոնը մասնակցի կողմից ստանալուց հետո 5 (հինգ) րոպեի ընթացքում՝ բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Նշված ժամանակահատվածի ընթացքում առարկություններ չեն ընդունվում այն դեպքում, երբ իրադարձությունը, որի վրա կատարվել է խաղադրույքը, արդեն սկսվել է, կամ եթե խաղադրույքը կատարվել է ինտերնետի միջոցով:

Եթե մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարված իրադարձության համար խաղադրույք կատարելու պահին գործում է Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը, մասնակցին տրվող կտրոնի վրա այդ մասին կատարվում է նշում և մասնակիցը սահմանված կարգով կարող է օգտվել այդ գործիքից: Եթե այդ պահին գործիքը ակտիվ չէ և կտրոնի վրա չկա նշում, մասնակիցը Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվել չի կարող: Եթե խաղադրույք կատարելու պահին Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիք չկա կամ այն ակտիվ չէ, դա արգելք չէ մասնակցի կողմից նույն իրադարձության վրա նոր խաղադրույք կատարելու համար այն պահին, երբ  Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքն ակտիվ է: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու համար մասնակիցը պետք է մոտենա բուքմեյքերին, ներկայացնի Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի նշան պարունակող կտրոնը և ցանկություն հայտնի օգտվել այդ գործիքից: Բուքմեյքերը մասնակցին տեղեկացնում է հատուցման ենթակա գումարի չափի մասին և վերջինիս համաձայնության դեպքում տրամադրում է նրան հատուցումը և փակում է խաղադրույքը: Եթե մասնակիցը համաձայն չէ հատուցման գումարի չափին, խաղադրույքը գործում է մինչև իրադարձության ավարտը: Եթե մասնակցի կողմից Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու մասին ցանկություն հայտնելու պահին կտրոնում նշված իրադարձության համար գումարի առաջարկ չի կատարվում, բուքմեյքերը տեղեկացնում է մասնակցին այդ մասին: Օրինակ` պայմանականորեն ենթադրենք, որ կատարվել է 1000 դրամի խաղադրույք «Հայաստան – Դանիա» ֆուտբոլային խաղում Հայաստանի հաղթանակի վրա (Հ1)`2.2 գործակցով: Հաղթանակի դեպքում շահումը կկազմի 2200 դրամ՝ (1000 x 2.2): Խաղադրույքը կատարելուց հետո Հ1-ի գործակիցը 2․2-ից իջնում է 1․5: Այդ դեպքում Ստրախովկայի գումարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ գործակիցների հարաբերությունը (2.2/1.5) բազմապատկվում է խաղադրույքի գումարով, ապա ստացված արդյունքից հանվում է կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը, որը տվյալ օրինակում կազմում է 8.5 %` (2.2/1.5 x 1000) - 8.5 % = 1342: Այսպիսով մասնակիցը հնարավորություն է ունենում նախքան իրադարձության ելքի պարզ դառնալը Ապահովագրում (Страховка, cashout)-ի միջոցով վերցնել ստացված 1342 դրամը:   

Մասնակցի քարտը տրամադրվում է բուքմեյքերական կետերում մասնակցի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա: Մասնակիցը բուքմեյքերական կետերում կարող է խաղադրույքներ կատարել նաև Մասնակցի քարտի միջոցով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակիցը քարտով բուքմեյքերական կետում խաղադրույք կատարելու համար բուքմեյքերին է տալիս իր Մասնակցի քարտը, բուքմեյքերը Մասնակցի քարտը տեղադրում է քարտը կարդացող սարքի վրա: Եթե մասնակիցը ցանկանում է խաղադրույք կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ պահին համակարգը մասնակցի խաղային հաշվում նշված բջջային հեռախոսահամարին ուղարկում է գաղտնաբառ պարունակող հաղորդագրություն, որից հետո բուքմեյքերի միջոցով այդ գաղտնաբառը մուտքագրվում է համապատասխան դաշտում: Մասնակիցը հրապարակված ծրագրից բուքմեյքերին պատվիրում է իր կողմից ընտրած իրադարձության վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարը: Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարը կանխիկ վճարելու դեպքում նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված  կտրոնը և այդ պահից  խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Իսկ եթե մասնակիցը խաղադրույք է կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ դեպքում խաղադրույքը կհամարվի ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվի «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում, որից հետո բուքմեյքերը մասնակցին է տրամադրում համակարգչով տպված  կտրոնը: Նշված ձևով կանխիկ և մասնակցի խաղային հաշվից կատարված խաղադրույքների ընդունման հետ կապված մնացած հարաբերությունները և շահումների վճարումը կարգավորվում է համապատասխանաբար բուքմեյքերական կետերում և ինտերնետային կայքի միջոցով կատարված խաղադրույքների համար սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

Մասնակցի քարտի կիրառման հետ կապված կազմակերպիչը կարող է մասնակիցներին տրամադրել բոնուսներ, որոնք կուտակվելու են մասնակցի խաղային հաշվի համապատասխան մասում և կարող են օգտագործվել խաղադրույքներ կատարելու համար:   

Մասնակիցը քարտը կորցնելու դեպքում պետք է զանգահարի քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով և տեղեկացնի քարտի կորստի մասին, որից հետո կազմակերպիչն արգելափակում է Մասնակցի քարտը՝ մինչև նոր քարտի տրամադրումը: Նոր քարտ ստանալու համար, ինչպես նաև քարտը վնասվելու դեպքում, մասնակիցը պետք է դիմի բումեյքերական կետի աշխատակցին:

 

4.2.2. Ինտերնետային կայքի միջոցով խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Ինտերնետի միջոցով խաղադրույքները ընդունվում են հետևյալ կերպ: Նախ մասնակիցը պարտավոր է գրանցվել կազմակերպչի ինտերնետային էջում, որը պարունակում է տեղեկատվություն խաղի ծրագրի, խաղի կանոնների (սույն կանոնակարգի), ինտերնետային էջում մասնակցի գրանցման, խաղային հաշվի, շահումները ստանալու, ինտերնետային էջ մուտքի վերաբերյալ և այլ նման տեղեկատվություն: Ինտերնետային էջում գրանցվելիս մասնակիցը պարտավոր է նշել իր իրական անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, բջջային հեռախոսահամար, քաղաքացիություն, տարիք կամ ծննդյան տարեթիվ, անձնագրի համար, քանի որ շահումը կամ հաշվից գումար վճարվում է միայն իրական շահառուին), պայմանական անունը (լոգին), գաղտնաբառը, ինչպես նաև կազմակերպչի կողմից պահանջվող այլ տեղեկություններ` զետեղված ինտերնետային էջում: Գրանցվելիս մտացածին կամ թերի տեղեկատվություն մուտքագրելու դեպքում մասնակիցը զրկվում է նաև վիճելի հարցերը վերանայելու հնարավորությունից: Ինտերնետային էջում գրանցվելուց հետո մասնակցին տրվում է անձնական խաղային հաշիվ: Մեկ ֆիզիկական անձը կարող է ունենալ միայն մեկ խաղային հաշիվ: Ինտերնետային էջում գրանցումը չի կարող տեղի ունենալ, եթե այնտեղ նույն լոգինով գրանցում կա: Այն դեպքում, երբ խաղային հաշվի տիրոջ հաշիվը օգտագործվել է որևէ երրորդ անձի կողմից խաղադրույք կատարելու կամ այլ նպատակով, և/կամ եթե հաշվետերը գրանցել է երկրորդ խաղային հաշիվ որպես նոր հաճախորդ՝ մուտքագրելով նոր գրանցման տվյալներ (նոր անուն, նոր էլ. հասցե և այլն), կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում վճարման ոչ ենթակա համարել նման հաշիվներից կատարված խաղադրույքները և չվճարել շահումները:

Որևէ իրադարձության վրա խաղադրույք կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր՝ նշելով այն իրադարձությունը, որի վրա խաղադրույք է կատարվում, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարի չափը: Մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) օպցիոնում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքը համարվում է ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվին «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում: Ինտերնետային էջի բովանդակությունը, ձևը և դրանից օգտվելու կարգը, քայլերի հաջորդականությունը սահմանվում և փոփոխվում է կազմակերպչի կողմից: Ինտերնետային էջի հասցեն կամ հասցեի փոփոխությունը հրապարակվում է տեղեկատվության տարածման այն միջոցով, որը առավել նախընտրելի է կազմակերպչի համար:

Կապի խաթարման կամ տեխնիկական այլ թերությունների դեպքում խաղադրույքը 1 գործակցով չի հաշվարկվում, եթե այն արդեն գրանցվել է կազմակերպչի համակարգչի սերվերի վրա:

Խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառի գաղտնիության համար մասնակիցը կրում է անհատական պատասխանատվություն: Ընկերությունը երաշխավորում է իր աշխատակիցների կողմից մասնակցի տվյալների չհրապարակումը  և պատասխանատու չէ մասնակցի  անձնական տվյալները այլ անձանց հասանելի դառնալու  հետևանքների համար: Երբ մասնակցին հայտնի է իր անձնական տվյալների կորստյան փաստը, կամ երբ նա ունի հիմնավոր կասկածներ այդ ուղղությամբ, ապա նա պետք է այդ մասին տեղեկացնի ընկերությանը և փոխի իր գաղտնաբառը: Լոգինը և գաղտնաբառը մոռանալու կամ կորստի դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով հաշվարման ենթակա չեն ճանաչվում:

Գաղտնաբառի փոփոխությունը մասնակիցը կարող է կատարել կայքի իր խաղային հաշվի «Փոխել գաղտնաբառը» բաժնում:

 

Իր խաղային հաշիվը մասնակիցը կարող է համալրել.

ա. Ընկերության բուքմեյքերական կետերում, որտեղ մասնակիցը վճարում է կանխիկ գումարը, հայտնում իր պայմանական անունը (լոգին), որից հետո 1 ժամվա ընթացքում գումարը մուտքագրվում է նրա խաղային հաշվին:

բ. ՏոտոԳեյմինգ-քարտի միջոցով: ՏոտոԳեյմինգ-քարտերն ունեն իրենց վրա նշված անվանական արժեք: ՏոտոԳեյմինգ-քարտն ունի նաև պաշտպանիչ շերտ, որը պարունակում է պաշտպանիչ շերտով ծածկված 16 նիշանի գաղտնաբառ (այսուհետ «Փին-Կոդ»): Մասնակիցն այցելում է կազմակերպչի էլեկտրոնային էջ, ծանոթանում տվյալ էջից օգտվելու կանոններին, գրանցվում է տվյալ էջում (իսկ եթե մասնակիցը նախկինում գրանցված է, ապա վերագրանցման անհրաժեշտությունը վերանում է), որից հետո մաքրում է քարտի պաշտպանիչ շերտը և համապատասխան տեղում մուտքագրում «Փին-Կոդ»-ը: «Փին-Կոդ»-ը մուտքագրելուց հետո քարտի վրա առկա գումարը (անվանական արժեքը) փոխանցվում է մասնակցի խաղային հաշվին, որից հետո մասնակիցը հնարավորություն է ստանում խաղադրույքներ կատարել: Եթե մասնակցի կողմից ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով խաղային հաշվին համալրված գումարը առանց խաղադրույքներ կատարելու ետ է պահանջվում մասնակցի կողմից, ապա կազմակերպիչը պահում է քարտի անվանական արժեքի 2 (երկու) %-ը:

գ. Բանկային փոխանցումների, բանկային պրակտիկայում ընդունված վճարային քարտերի` ArCa, Master Card և այլն, համապատասխան վճարային համակարգերի, ավտոմատ դրամարկղային սարքավորումների` տերմինալների, բանկոմատների և այլն (այսուհետ՝ վճարային համակարգեր) միջոցով: Կոնկրետ բանկային և վճարային համակարգերի մասին մասնակիցը կարող է ծանոթանալ ընկերության ինտերնետային կայքում: Եթե բանկի կամ վճարային քարտի կամ վճարային համակարգի միջոցով մասնակցի կողմից կատարվել է խաղային հաշվի համալրում և այդ գումարն ամբողջությամբ չի խաղարկվել, ապա մասնակցի կողմից չխաղարկված գումարը ետ պահանջելու դեպքում նրանից կարող է գանձվել (գանձում իրականացնելու որոշումը կայացնում է կազմակերպիչը՝ հաշվի առնելով մասնակցի իր մոտ ունեցած խաղային պատմությունը, օրինակ եթե կազմակերպիչը գնահատի, որ մասնակիցը չի դրսևորում պատշաճ խաղային վարքագիծ) բանկի կամ վճարային համակարգի ծառայության տոկոսը այն չափով, որքանով բանկը կամ վճարային համակարգը գանձել է կազմակերպչից` մասնակցի տվյալ գումարը կազմակերպչի հաշվին փոխանցելու համար: Բանկային փոխանցման կամ վճարային համակարգի միջոցով խաղադրույքներ կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր տվյալ բանկին կամ վճարային համակարգին իր քարտից որոշակի գումար կամ իր կողմից վճարած գումարը կազմակերպչի համապատասխան հաշվին փոխանցելու համար: Եթե կազմակերպչի մոտ համապատասխան վճարային համակարգից ստացվել է հավաստում տվյալ գումարը կազմակերպչի խաղային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ, ապա մասնակիցը կարող է ընկերությունում բացված իր անհատական խաղային հաշվից խաղադրույքներ կատարել խաղային հաշվի գումարի սահմաններում:

Մասնակցի խաղային հաշվին ներդրված գումարը կարող է օգտագործվել միայն խաղադրույք կատարելու նպատակով կամ հետ պահանջվել մասնակցի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

Մասնակիցը իր խաղային հաշվից կարող է գումար պահանջել կանխիկ կամ անկանխիկ:

Վճարային քարտերով և/կամ վճարային համակարգերի միջոցով և/կամ բանկային փոխանցմամբ և/կամ ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով կազմակերպչի հետ կատարած ցանկացած գործարք համարվում է կատարված մասնակցի կողմից:

Եթե մասնակիցը հայտնում է, որ կորցրել է իր վճարային քարտը, ապա այդ պահից նրա խաղային հաշիվը սառեցվում է, մինչև քարտը սպասարկող վճարային համակարգի համապատասխան որոշում կայացնելը:

Կազմակերպիչը կարող է սահմանել խաղային հաշվի մնացորդի նվազագույն չափ, որի կիրառման կարգը և պայմանները կներկայացվեն ինտերնետային կայքում:

 

4.3. Ընդունված խաղադրույքի շահելու կամ չշահելու փաստը որոշվում է ընտրված իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի կայացած լինելու փաստի արձանագրմամբ` հաշվի առնելով իրադարձության ելքը (արդյունքը):

Իրադարձության ելքը (արդյունքը) որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

Եթե կայացած իրադարձության նախնական արդյունքը հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարվել, ապա այդ հանգամանքը հաշվի չի առնվում, իսկ խաղադրույքները ենթակա են վճարման ըստ սկզբնական (փաստացի) արդյունքների՝ բացառությամբ, եթե տվյալ իրադարձության սկզբնական հրապարակված արդյունքները փոփոխվում են դրանց սկզբնական հրապարակումից հետո 24 ժամվա ընթացքում: Սկզբնական (փաստացի) համարվում է այն արդյունքը, որը հայտարարվել է իրադարձության ավարտից անմիջապես հետո տվյալ իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակերպիչների կողմից: Եթե իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակեպիչների կողմից իրադարձությունը ավարտվելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում իրադարձության (իրադարձությունների) արդյունքը չի հայտարարվում, ապա Վիճակախաղի Կազմակերպիչը կարող է օգտվել տեղեկատվության այլ աղբյուրներից` խաղի մասնակիցներին տեղեկացնելով տվյալ տեղեկատվության աղբյուրի և արդյունքների մասին: 

 

ՖՈՒՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻՖԱ (FIFA)

http://www.fifa.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒԵՖԱ (UEFA)

http://www.uefa.com

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

ՔՈՆԿԱՔԱՖ (CONCACAF)

http://www.concacaf.com

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

ՔՈՆՄԵԲՈԼ (CONMEBOL)

http://www.conmebol.com

ԱՖՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

ՔԱՖ (CAF)

http://www.cafonline.com

ԱՍԻԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ
Էյ-Էֆ-Սի (AFC)

http://www.the-afc.com

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԱՎԱԹ,
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.soccerway.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

http://www.pfl.az

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.affa.az

ԱԼԲԱՆԻԱ

http://www.fshf.org

ԱԼԺԻՐ

http://www.lfp.dz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԱՄԷ

http://www.uaefa.ae

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.uae2.agleague.ae

ԱՄՆ

1. Էմ-Էլ-Էս (MLS)

2. Յու-Էս-Էլ (USL)

3. Էն-Էյ-Էս-Էլ (NASL)

4. Էն-Դաբլյու-Էս-Էլ (NWSL)

5. Դաբլյու-Փի-Էս-Էլ (WPSL)

 

http://www.mlssoccer.com

http://www.uslsoccer.com

http://www.nasl.com

http://www.nwslsoccer.com

http://www.nwslsoccer.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.premierleague.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.espn.com

ԱՆԳՈԼԱ

http://www.girabola.com

ԱՆԴՈՐՐԱ

http://www.faf.ad

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.a-league.com.au

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.myfootball.com.au

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.bundesliga.at

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝   http://www.oefb.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

 

1. ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.saf.com.ar

 

https://www.copaargentina.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝  http://www.afa.com.ar

ԲԱՀՐԵՅՆ

http://www.bfa.bh

ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ

http://www.bff.com.bd

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.football.by

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.abff.by

ԲԵԼԳԻԱ

 

1. ՊՐՈՔՍԻՄՈՒՍ ԼԻԳԱ
(PROXIMUS LEAGUE)

 

http://www.sport.be

 

https://www.proximus-sports.be/nl/voetbal/proximus-league

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.belgianfootball.be

ԲՈԹՍՎԱՆԱ

http://www.bfa.co.bw

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.belgianfootball.be

ԲՈԼԻՎԻԱ

http://www.fbf.sidbol.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.lfpb.paraelfutbol.com

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

http://www.nfsbih.ba

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.fpleague.bg

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.bfunion.bg

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

 

1. ՓԱՈՒԼԻՍՏԱ (PAULISTA)

2. ՄԻՆԵՅՐՈ (MINEIRO)

3. ՓԱՐԱՆԱԵՆՍ (PARANAENSE)

4. ՍԻԱՐԵՆՍ (CEARENSE)

5. ԳՈՈՒՉՈ (GAUCHO)

6. ՓԱՐԱԵՆՍ (PARAENSE)

7. ՓԵՐՆԱՄԲԱՉՈ (PERNAMBUCHO)

8. ՔԱԹԱՐԻՆԵՆՍ (CATARINENSE)

 

http://www.cbf.com.br

 

http://www.futebolpaulista.com.br

http://fmf.com.br

http://www.federacaopr.com.br

http://www.futebolcearense.com.br

https://www.fgf.com.br

http://www.fpfpara.com.br

https://fpf-pe.com.br/pt/home

http://fcf.com.br

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.fferj.com.br

ԳԱՆԱ

http://www.ghanafa.org

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

 

1. Դի-Էֆ-Բի(DFB)

 

http://www.bundesliga.com

 

http://www.dfb.de

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.kicker.de

ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

http://ligagt.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.guatefutbol.com

ԴԱՆԻԱ

http://www.superliga.dk

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.dbu.dk

ԵԳԻՊՏՈՍ

http://www.efa.com.eg

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԶԱՄԲԻԱ

http://www.fazfootball.com

ԶԻՄԲԱԲՎԵ

http://premierleague.co.zw

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.espn.com

ԷԿՎԱԴՈՐ

http://www.ecuafutbol.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.futbolecuador.com

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.jalgpall.ee

ԹԱԻԼԱՆԴ

http://www.thaileague.co.th

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.ftf.org.tn

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tff.org.tr

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

http://www.liga-indonesia.id

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.sseairtricityleague.ie

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.ksi.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.laliga.es

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.espn.com

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.football.org.il

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.one.co.il

ԻՏԱԼԻԱ

 

1. ՍԵՐԻԱ Ա

2. ՍԵՐԻԱ Բ

3. ԼԻԳԱ ՊՐՈ (PRO)
 

 

 

http://www.legaseriea.it

http://www.legab.it

http://www.lega-pro.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.figc.it

ԻՐԱՆ

http://www.persianleague.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://www.iranleague.ir

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.lff.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.ekstraklasa.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում` https://www.pzpn.pl

ԼԻԲԱՆԱՆ

http://lebanesefootballassociation.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ

http://www.lfv.li

ԼԻՏՎԱ

http://www.lff.lt

ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

http://www.flf.lu

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.prva-hnl.hr

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.hns-cff.hr

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

http://www.soccerway.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.canadiansoccerleague.ca

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.cfa.com.cy

ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ

http://www.dimayor.com.co

ԿՈՆԳՈ

http://www.leopardsfoot.com

ԿՈՍՈՎՈ

http://www.ffk-kosova.com

ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ

http://www.unafut.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://ligadeascensocr.com

ԿՈՏ դ'ԻՎՈՒԱՐ

http://www.fifciv.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՀԱՀ

http://www.psl.co.za

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

http://www.ffa.am

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kleague.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.n-league.net

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://nifootballleague.com

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://www.the-aiff.com

ՀՈՆԴՈՒՐԱՍ

http://www.lnphn.com

ՀՈՆԿՈՆԳ

http://www.hkfa.com

ՀՈՐԴԱՆԱՆ

https://www.jfa.com.jo/en

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.superleaguegreece.net

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.mlsz.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.pflk.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.jleague.jp

ՄԱԼԱՅԶԻԱ

http://www.fam.org.my

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://www.malaysianfootballleague.com

ՄԱԼԹԱ

http://www.mfa.com.mt

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.maltafootball.com

ՄԱԿԱՈՒ

http://www.macaufa.com

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.ffm.com.mk

ՄԱՐՈԿԿՈ

http://www.frmf.ma

ՄԵՔՍԻԿԱ

 

1. Էմ-Էքս ԼԻԳԱ (MXLIGA)

2. ԱՍՑԵՆՍՈ Էմ-Էքս (ASCENSOMX)

http://www.femexfut.org.mx

 

http://www.ligamx.net

http://ascensomx.net

ՄՈԼԴՈՎԱ

http://www.fmf.md

ՅԱՄԱՅԿԱ

http://premierleaguejamaica.com.jm

ՆԻԳԵՐԻԱ

http://npfl.ng

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

 

1. Քեյ-Էն-Վի-Բի (KNVB)

2. ՔԻԹՉԵՆ ՉԵՄՊԻՈՆ ԴԻՎԻԶԻՈՆ
   (KITCHEN CHAMPION DIVISION)

https://eredivisie.nl/nl-nl

 

http://www.knvb.nl

https://keukenkampioendivisie.nl

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.foxsports.nl

ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ

http://www.ligaprimera.com

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.nzfootball.co.nz

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

https://www.eliteserien.no

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.fotball.no

ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ

http://www.spfl.co.uk

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.espn.com

ՇՎԵԴԻԱ

 

1. ՍՈՒՊԵՐԷԹԹԱՆ (SUPERETTAN)

 

https://www.allsvenskan.se

 

https://www.superettan.se

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.svenskfotboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.sfl.ch

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.football.ch

ՈՒԳԱՆԴԱ

http://www.upl.co.ug

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.fufa.co.ug

ՈՒԵԼՍ

http://www.wpl.cymru

ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ

http://www.pfl.uz

ՈՒՐԿՐԱԻՆԱ

http://www.upl.ua

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://pfl.ua

ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

http://www.auf.org.uy

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://elascenso.com

ՉԵԽԻԱ

http://www.fotbal.cz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://en.fortunaliga.cz

ՉԵՌՆՈԳՈՐԻԱ

http://www.fscg.me

ՉԻԼԻ

http://www.anfp.cl

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://csl-china.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.thecfa.cn

ՊԱԿԻՍՏԱՆ

http://www.footballpakistan.com

ՊԱՂԵՍՏԻՆ

http://www.pfa.ps

ՊԱՆԱՄԱ

http://www.fepafut.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://lpf.com.pa

ՊԱՐԱԳՎԱՅ

http://www.apf.org.py

ՊԵՐՈՒ

http://adfp.org.pe

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.peru.com/futbol

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http:// www.ligaportugal.pt

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.maisfutebol.iol.pt

ՋԻԲՐԱԼԹԱՐ

http://www.gibraltarfa.com

ՌՈՒԱՆԴԱ

http://www.ferwafa.rw

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.lpf.ro

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.prosport.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

 

1. ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ

2. Էֆ-Էն-Էլ (FNL)

3. Փի-Էֆ-Էլ(PFL)

 

 

http://www.rfpl.org

http://www.1fnl.ru

http://www.pfl-russia.com

ՍԱԼՎԱԴՈՐ

http://www.fesfut.org.sv

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.primerafutboles.com

ՍԱՆ – ՄԱՐԻՆՈ

http://www.fsgc.sm

ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ

http://www.spl.com.sa

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.saff.com.sa

ՍԵՆԵԳԱԼ

http://www.lsfp.sn

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.superliga.rs

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://prvaliga.rs

ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ

http://www.fas.org.sg

ՍԻՐԻԱ

http://www.syrian-soccer.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.soccerway.com

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԼԻԳԱ
(FORTUNA LEAGUE)

http://www.futbalsfz.sk

http://www.fortunaliga.sk

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://futbalnet.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.nzs.si

ՍՈՒԴԱՆ

http://www.soccerway.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

http://www.federacionvenezolanadefutbol.org

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://www.vff.org.vn

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://vpf.vn

ՎՐԱՍՏԱՆ

http://www.erovnuliliga.ge

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.gff.ge

ՏԱՆԶԱՆԻԱ

http://www.tff.or.tz

ՏԱՋԻԿՍՏԱՆ

http://www.fft.tj

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://tfl.tj

ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ

http://www.soccerway.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ՔԱԹԱՐ

http://www.qfa.com.qa

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.soccerway.com

ՔԵՆԻԱ

http://www.kenyapremierleague.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://footballkenya.org

ՔՈՒՎԵՅԹ

http://www.kfa.org.kw

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.soccerway.com

ՕՄԱՆ

http://www.opl.om

ՖԱՐԵՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

http://www.fsf.fo

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

https://www.pfltv.ph

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.veikkausliiga.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.palloliitto.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.ligue1.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.lfp.fr

ՏԱՓՕՂԱԿՈՎ ՀՈԿԵՅ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.iihf.com

ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.championshockeyleague.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.alhockey.com

ԱԼՊԻԱԿԱՆ ՀՈԿԵՅԻ ԼԻԳԱ

http://www.alps.hockey

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈԿԵՅԻ ԼԻԳԱ
ՄՈԼ(MOL)

http://www.icehockey.hu

ԼԻԳԱ ԲիՆի (BeNe)

http://www.beneleague-icehockey.com

ԱՄՆ

 

1. Էն-Էյչ-Էլ (NHL)

2. ԱՀԼ (AHL)

3. Ի-Սի-Էյչ-Էլ (ECHL)

4. Ի-Էյչ-Էլ (EHL)

5. Էն-Էյ-Էյչ-Էլ (NAHL)

6. Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

7. Յու-էս-Փի-Էյչ-Էլ (USPHL)

8. Էն-Դաբլյու-Էյչ-Էլ (NWHL)

 

 

http://www.nhl.com

http://www.theahl.com

http://www.echl.com

http://www.easternhockeyleague.org

http://www.nahl.com

https://www.ncaa.com

http://www.usphl.com

http://www.nwhleague.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.theaihl.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.iha.org.au

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.erstebankliga.at

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.hockey.at

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.hockey.by

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

 

1. ԴԵԼԼԻԳԱ(DEL)

2. ԴԵԼԼԻԳԱ 2 (DEL 2)

 

 

http://www.del.org

http://www.del-2.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.deb-online.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.ishockey.dk

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.eestihoki.ee

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.fedhielo.com

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.fisg.it

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.lhf.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.polskahokejliga.pl 

ԼԻՏՎԱ

http://www.hockey.lt

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hrhokej.net

ԿԱՆԱԴԱ

 

1. ՕՀԼ (OHL)

2. Քյու-Էմ-Ջեյ-Էյչ-Էլ (QMJHL)

3. Սի-Էյչ-Էլ (CHL)

4. Բի-Սի-Էյչ-Էլ (BCHL)

5. Սի-Սի-Էյչ-Էլ (CCHL)

6. Դաբլյու-Էյչ-Էլ (WHL)

7. Սի-Դաբլյու-Էյչ-Էլ (CWHL)

8. Էլ-Էյչ-Ջեյ-Քյու (LHJQ)

9. Օ-Ջեյ-Էյչ-Էլ (OJHL)

10. Ար-Բի-Սի (RBC)

11. Վի-Ջեյ-Էյչ-Էլ (VIJHL)

12. O-Յու-Էյ (OUA)

13. Էս-Ջեյ-Էյչ-Էլ (SJHL)

 

 

http://www.ontariohockeyleague.com

http://www.theqmjhl.ca

http://www.chl.ca

http://www.bchl.ca

http://www.thecchl.ca

http://www.whl.ca

http://www.thecwhl.com

http://www.lhjaaaq.com

http://www.ojhl.ca

http://www.hockeycanada.ca

http://www.vijhl.com

http://www.oua.ca

http://www.sjhl.ca

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.jegkorongszovetseg.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.icehockey.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.jihf.or.jp

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

http://www.eliteleague.co.uk

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

https://www.nzihl.com

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.hockey.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.shl.se

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.swehockey.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.sihf.ch

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://fhu.com.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.hokej.cz

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.rohockey.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

 

1. Քեյ-Էյչ-Էլ(KHL)

2. Վի-Էյչ-Էլ (VHL)

3. Վի-Էյչ-Էլ Բի (VHL B)

4. Էմ-Էյչ-Էլ(MHL)

5. Էմ-Էյչ-Էլ Բի (MHL B)
 

 

 

http://www.khl.ru

http://www.vhlru.ru

http://www.vhl.su

http://www.mhl.khl.ru

http://www.mhl2.khl.ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mihf.ru

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.hockeyslovakia.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.hokej.si

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.liiga.fi

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mestis.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.hockeyfrance.com

ՖՈՒՏԶԱԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fifa.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.uefa.com

ԱՄՆ

http://www.futsal.com

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.futsalbelgium.com

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

http://www.ligafutsal.com.br

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.fussball.de/homepage

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.lnfs.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.divisionecalcioa5.it

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.ltfa.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://futsalekstraklasa.pl

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.crofutsal.com

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.futsalhellas.com

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.futsalhungary.hu

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.fleague.jp

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.futsal.com.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.efutsal.cz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝  http://www.fotbal.cz

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.futsalportugal.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.fpf.pt

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frf.ro

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.frfotbal.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.amfr.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.fss.rs

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.futsalslovakia.sk

ՋՐԱԳՆԴԱԿ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fina.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.len.eu

ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԼԻԳԱ
Ար-Դաբլյու-Փի (RWP)

http://www.rwp-league.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.bwpl.org

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

https://www.waterpoloaustralia.com.au

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfen.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.federnuoto.it

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hvs.hr

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.koe.org.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.waterpolo.hu

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.waterpolo.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.waterpoloserbia.org

ՌԵԳԲԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.irb.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.worldrugby.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.ԳԻՆԵՍՊՐՈ 14 (GUINNESS PRO14)

2. Ի-Փի-Սի ՌԵԳԲԻ (EPCRUGBY)

3. Այ-Ար-Էֆ-Յու (IRFU)

4. ԳԻՆԵՍ 6 ԱԶԳԵՐԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
(GUINNESS 6 NATIONS)

 

 

 

http://www.pro14rugby.org

http://www.epcrugby.com

http://www.irishrugby.ie

http://www.sixnationsrugby.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www. rugbyeurope.eu

ԱՄՆ

https://www.usarugby.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.usmlr.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandrugby.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.premiershiprugby.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.rugby.com.au

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.ferugby.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.federugby.it

ՀԱՀ

http://www.sarfu.org.za

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.top-league.jp

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.heartlandchampionship.co.nz

ՈԻԵԼՍ

http://www.wru.wales

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frr.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rugby.ru

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.lnr.fr

ՌԵԳԲԻ ԼԻԳԱ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.rlwc2021.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.rlef.eu.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.asiapacificrl.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.rugby-league.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

 

1. Էն-Էռ-Էլ (NRL)

2. Էն-Էս-Դաբլյու(NSW)

 

 

http://www.nrl.com

http://www.nswrl.com.au

ՖՐԱՆՍԻԱ

https://www.ffr13.fr

ԳՆԴԱԿՈՎ ՀՈԿԵՅ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.worldbandy.com

ԱՄՆ

https://www.usabandy.com

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.bandyforbundet.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.svenskbandy.se

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rusbandy.ru

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.finbandy.fi

ԲԵՅՍԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.wbsc.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.baseballeurope.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.baseballasia.org

ԱՄՆ

 

1. Էմ-Էլ-Բի(MLB)

2. Մի-Էլ-Բի (MiLB)

3. Էն-Սի-Էյ-Էյ(NCAA)

 

 

http://www.mlb.com

http://www.milb.com

http://www.ncaa.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www. theabl.com.au

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.theibl.ca

ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ

http://www.lcbp.com.co

ԿՈՒԲԱ

http://www.beisbolcubano.cu

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://eng.koreabaseball.com

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.npb.or.jp

ՄԵՔՍԻԿԱ

http://www.lmp.mx

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.knbsb.nl/

ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ

http://www.ligapr.com

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

https://www.lvbp.com

ՀԱՆԴԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ihf.info

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.eurohandball.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.ehfcl.com

ԿԱՆԱՆՑ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԼԻԳԱ

http://www.wrhl.info

ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.seha-liga.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandhandball.com

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://oehb.sportlive.at

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.handball.by

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.bulgarianhandball.eu

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.dkb-handball-bundesliga.de

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.hbf-info.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.dhf.dk

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.handball.ee

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.thf.gov.tr

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.olympichandball.org

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.hsi.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.asobal.es

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.rfebm.net

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.handballisr.co.il

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.handball.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.zprp.pl

ԼԻՏՎԱ

http://www.rankiniolyga.lt

ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

http://www.flh.lu

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hrs.hr

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.handballkorea.com

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.handball.org.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.keziszovetseg.hu

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.macedoniahandball.com.mk

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.handball.no

ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ

https://www.scottishhandball.com

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.svenskhandboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://handball.ch

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.handball.net.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.chf.cz

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpa.pt

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frh.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rushandball.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.rss.org.rs

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.slovakhandball.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.rokometna-zveza.si

ՔԱԹԱՐ

http://www.qatarhandball.com

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.finnhandball.net

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.ff-handball.org

ՎՈԼԵՅԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fivb.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.cev.lu

ՄԻՋԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԻԳԱ

http://mevza.volleynet.at

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

http://avf.az

ԱԼԺԻՐ

http://www.afvb.org

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.volleyballengland.org

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.volleynet.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

http://www.aclav.com

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.volleyvlaanderen.be

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.bgvolleyball.com

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

http://www.cbv.com.br

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.volleyball-bundesliga.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.volleyliga.dk

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.evf.ee

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tvf.org.tr

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

http://www.voliindonesia.com

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.volleyballireland.com

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.bli.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfevb.com

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.iva.org.il

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.legavolley.it (տղամարդիկ) http://www.legavolleyfemminile.it (կանայք)

ԻՐԱՆ

http://www.iranvolleyball.com

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.volejbols.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.plusliga.pl (տղամարդիկ)
http://www.orlen-liga.pl (կանայք)

ԼԻԲԱՆԱՆ

http://www.lebvolley.com

ԼԻՏՎԱ

http://www.ltf.lt

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hou.hr

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.volleyball.org.cy

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kovo.co.kr

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.volleyleague.gr

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.volleyball.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.hunvolley.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.volley.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.vleague.or.jp

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.volleybal.nl

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.volleyball.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.volleyboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.volleyball.ch

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.fvu.in.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.cvf.cz

ՉԵՌՆՈԳՈՐԻԱ

http://www.oscg.me

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://www.volleychina.org

ՊԵՐՈՒ

http://www.fpv.com.pe

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpvoleibol.pt

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frvolei.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.volley.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.wienerliga.org

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.svf.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.odbojka.si

ՔԱԹԱՐ

http://www.qvba.qa

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

http://www.philippinesuperliga.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.v-league.ph

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.mestaruusliiga.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.lnv.fr

ԱՎՏՈՍՊՈՐՏ

 http://www.formula1.com

ՄՈՏՈՍՊՈՐՏ

http://www.motogp.com

ՀԵՌՈՒՍՏԱՇՈՈՒ

 http://www.eurovision.tv

ԿՅՈՌԼԻՆԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.worldcurling.org

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.curlingengland.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.curling.ca

ԿԻԲԵՌՍՊՈՐՏ

ՔՈՆԹՐ ՍԹՐԱՅՔ (COUNTER-STRIKE)

http://www.counter-strike.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԴՈԹԱ 2 (DOTA 2)

http://www.dota2.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՀԱՐԹՍԹՈՈՒՆ (HEARTHSTONE)

http://www.eu.battle.net/hearthstone/ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՀԻՐՈՈՒԶ ՕՖ ԴԸ ՍԹՈՐՄ
(HEROES OF THE STORM)

http://www.eu.battle.net/heroes/ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԼՈԼ (LOL)

 http://www.eu.lolesports.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՍԹԱՐՔՐԱՖԹ 2(STARCRAFT 2)

http://eu.battle.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԹԵԹԵՎ ԱՏԼԵՏԻԿԱ

http://www.iaaf.org

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

http://www.olympic.org

ՍՆՈՒԿԵՐ

http://www.snooker.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.worldsnooker.com

ԲԱԴՄԻՆՏՈՆ

http://www.bwfbadminton.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.tournamentsoftware.com

ՏԵԳԱԽԱՂ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Փի-Դի-Սի (PDC)

2. Բի-Դի-Օ (BDO)

 

http://www.pdc.tv

http://www.bdodarts.com

ԲԻԱԹԼՈՆ

http://www.biathlonworld.com

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ifafworldchampionship.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.eurobowl.info

ԱՄՆ

1. Էն-Էֆ-Էլ (NFL)

2. Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

3. Էյ-Էֆ-Էլ (AFL)

 

http://www.nfl.com

http://www.ncaa.com

http://www.arenafootball.co

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.football.at

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.cfl.ca

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

http://www.afl.com (տղամարդիկ)
http:// https://womens.afl (կանայք)

ԼՈՂԱՓԻ ՖՈՒՏԲՈԼ

http://www.beachsoccer.com

ԼՈՂԱՓԻ ՎՈԼԵՅԲՈԼ

http://www.fivb.org

Ի՞ՆՉ, Ո՞ՐՏԵՂ, Ե՞ՐԲ

http://chgk.tvigra.ru

ՇԱԽՄԱՏ

http://www.fide.com

ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏ

http://www.boxrec.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.rusboxing.ru

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵՆԱՄԱՐՏԵՐ

1. Յու-Էֆ-Սի (UFC)

2. ԲԵԼԼԱՏՈՐ(BELLATOR)

3.ԳԼՈՐԻ (GLORY)

4. Դաբլյու-Էս-Օ-Էֆ (WSOF)

5. ՏԻՏԱՆ (TITAN)

6. Էմ 1 ԳԼՈԲԱԼ (M1 GLOBAL)

7. ՍԹՐԱՅՔՖՈՐՍ (STRIKEFORCE)

8. ԱԿԱ (ACA)

9. ԼԵԳԸՍԻ Էֆ-Էյ (LEGACY FA)

http://www.ufc.com

http://www.bellator.com

http://www.gloryworldseries.com

http://www.wsof.com

http://www.titanfighting.com

http://www.mixfight.ru

http://www.strikeforce.com

http://www.aca-mma.com

http://www.lfafighting.com

ՀԵԾԱՆՎԱՍՊՈՐՏ

http://www.uci.org

ԳԵՂԱՍԱՀՔ

http://www.isu.org

ԳՆԴԵՐ

http://www.worldbowls.com

ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻԲԱ (FIBA)

http://www.fiba.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. ՖԻԲԱ ԵՎՐՈՊԱ (FIBA EUROPE)

2. ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

3. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԻԳԱ (ԿԱՆԱՅՔ)


 

1.   http://www.fibaeurope.com

2.   http://www.championsleague.basketball

3. http://ewbl.eu

ԵՎՐՈԳԱՎԱԹ

http://eurocupbasketball.com

ԵՎՐՈԼԻԳԱ ՅՈՒ-Էլ-ի-Բի (ULEB)

http://www.euroleague.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.eurocupbasketball.com

 

ԱԴՐԻԱՏԻԿ ԼԻԳԱ
 

1. ԱԴՐԻԱՏԻԿ ԼԻԳԱ 2-ՐԴ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

http://www.aba-liga.com (տղամարդիկ)
http://waba-league.com (կանայք)

 

http://druga.aba-liga.com

ԱԼՊՅԱՆ-ԱԴՐԻԱՏԻԿ ԼԻԳԱ (ԳԱՎԱԹ)

http://www.alpeadriacup.com

ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.balkanleague.net

ԲԱԼԹՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.bbl.net

ԼԻԳԱ Վե-Թի-Բի(VTB)

 

1. Վե-Թի-Բի(VTB) ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ

 

http://www.vtb-league.com

 

http://www.vtbyouth-league.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.pro100basket.ru

ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՍԻԱԿԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.aseanbasketballleague.com

3X3 ՖԻԲԱ (FIBA)

http://www.fiba.basketball

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.play.fiba3x3.com

ԲԻԳ 3 ԼԻԳԱ (BIG 3)

http://big3.com

ՅԱՆԳ 3 (YOUNG 3)

http://young3.com

ԱԼԲԱՆԻԱ

http://www.fshb.al

ԱԼԺԻՐ

http://www.fabbalgerie.dz

ԱՄՆ

 

1. Էն-Բի-Էյ (NBA)

2. Դաբլյու-Էն-Բի-Էյ (WNBA)

3. Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

4. Էն-Էյ-Այ-Էյ (NAIA)

5. Ջի ԼԻԳԱ (G LEAGUE)

6. Դաբլյու-Էն-Սի-Սի-Սի-Էյ (WNCCA)

 

 

http://www.nba.com

http://www.wnba.com

http://www.ncaa.com

http://www.naia.org

http://gleague.nba.com

http://www.espn.com

ԱՆԳՈԼԱ

http://www.fab.ao

ԱՆՏԻԳՈՒԱ ԵՎ ԲԱՐԲՈՒԴԱ

http://www.antiguabasketball.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.nbl.com.au (տղամարդիկ)
http://www.wnbl.com.au (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.australia.basketball

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.oebl.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

http://www.lnb.com.ar

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.argentina.basketball/tfb

ԲԱՀՐԵՅՆ

http://www.asia-basket.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.bbf.by

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.euromillionsbasketball.be

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.awbb.be

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

http://www.basket.ba

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.bgbasket.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://www.bblbasketball.com

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

 

1. Էլ-Էս-Բի (LSB)

 

http://www.lnb.com.br

 

http://www.ligasuperbasketball.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ligadebasquetefeminino.com.br

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

 

1. ՊՐՈ Ա (PRO A)

 

http://www.beko-bbl.de

 

http://www.2basketballbundesliga.de

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.dbbl.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.basketligaen.dk (տղամարդիկ)
http://dameligaen.dk (կանայք)

ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://portal.lnb.com.do

ԷԿՎԱԴՈՐ

http://www.feb.ec

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.basket.ee

ԹԱԻԼԱՆԴ

http://www.tbl.mthai.com

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.ftbb.org.tn

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tbl.org.tr

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.tbf.org.tr

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

 

1. ՍՐԻԿԱՆԴԻ ԳԱՎԱԹ (SRIKANDI CUP)

2. ՓԵՐԲԱՍԻ ԳԱՎԱԹ (PERBASI CUP)

 

http://www.nblindonesia.com

 

http://srikandicup.com

http://perbasi.web.geniussports.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mainbasket.com

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

https://www.basketballireland.ie

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.kki.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.acb.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.feb.es

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.basket.co.il

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ibasketball.co.il

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.legabasket.it (տղամարդիկ)
http://www.legabasketfemminile.it (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.fip.it

ԻՐԱՆ

http://www.iribf.ir

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.basket.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.plk.pl (տղամարդիկ)
http://www.basketligakobiet.pl (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://rozgrywki.pzkosz.pl

ԼԻԲԱՆԱՆ

http://www.flbb.com

ԼԻՏՎԱ

 

1. Էլ-Քեյ-Էլ (LKL)

2. Էլ-Էմ-Քեյ-Էլ (LMKL)

3. Էն-Քեյ-Էլ (NKL)

4. Քեյ-Քեյ-Էմ-Էլ (KKML)

5. ՄՈԹԵՐՈՒ (MOTERU)

 

 

http://www.lkl.lt (տղամարդիկ)

http://www.lmkl.lt (կանայք)

http://www.nklyga.lt

http://www.kkml.lt

http://www.moterulyga.lt

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hks-cbf.hr

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

http://www.fecabasket.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.nblcanada.com

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.basketball.org.cy

ԿԻՐԳԻԶԻԱ

http://www.basketball.kg

ԿՈՍՈՎՈ

http://www.basketbolli.com

ԿՈՏ դ'ԻՎՈՒԱՐ

http://www.fibbci.com

ԿՈՒԲԱ

http://www.latinbasket.com

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

http://site.fibaorganizer.com

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kbl.or.kr (տղամարդիկ)
http://www.wkbl.or.kr (կանայք)

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://www.basketballfederationindia.org

ՀՈՆԿՈՆԳ

http://www.basketball.org.hk

ՀՈՐԴԱՆԱՆ

http://www.jbf.jo

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

 

1. 2-ՐԴ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

2. ԱՏՏԻԿԵԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

3. ՀՎ. ԱՏՏԻԿԵԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.esake.gr (տղամարդիկ)

http://www.basket.gr (կանայք)

http://www.basketa2.gr

http://www.eska.gr

http://www.eskana.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.kosarsport.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

https://www.nbf.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.bleague.jp (տղամարդիկ)
https://www.wjbl.org (կանայք)
ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.japanbasketball.jp

ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ

http://mbf.web.geniussports.com

ՄԱԼԱՅԶԻԱ

http://maba.com.my (տղամարդիկ)
http://mwbl.com.my (կանայք)

ՄԱԿԱՈ

http://www.basketball.org.mo

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.mkf.mk

ՄԱՐՈԿԿՈ

http://www.frmbb.com

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

http://www.bbl.org.uk (տղամարդիկ)
http://www.wbbl.org.uk (կանայք)

ՄԵՔՍԻԿԱ

http://www.lnbp.com.mx

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://cibacopa.org

ՄՈԼԴՈՎԱ

http://www.fbrm.md

ՄՈՆՂՈԼԻԱ

http://mnba.mn/mnba

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.basketballleague.nl

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.nznbl.basketball

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://www.basketball.org.nz

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.basket.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://basketliganherr.se (տղամարդիկ)
http://basketligandam.se (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.superettanherr.sei

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.lnba.ch

ՈՒԳԱՆԴԱ

http://fuba.web.geniussports.com

ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ

http://site.fibaorganizer.com

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.fbu.ua

ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

http://www.fubb.org.uy

ՉԵԽԻԱ

http://www.cbf.cz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.zenskybasket.cz

ՉԵՌՆՈԳՈՐԻԱ

http://www.kscg.me

ՉԻԼԻ

http://www.lnb.cl

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

 

1. Էն-Բի-Էլ(NBL)

http://www.cba-chinaleague.com

http://www.cba.net.cn

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝http://sports.sina.com.cn/cba

ՊԵՐՈՒ

http://www.ligadelima.com

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpb.pt

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://live.fibaeurope.com

ՊՈՒԵՐՏՈ-ՌԻԿՈ

http://www.bsnpr.com

ՌՈՒԱՆԴԱ

http://ferwaba.web.geniussports.com

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frbaschet.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

 

1. ՊՐՈ ԼԻԳԱ 3X3 (PRO)

http://www.russiabasket.ru

 

http://3x3spb.ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://pro100basket.ru

ՍԱԼՎԱԴՈՐ

http://www.fesabal.com

ՍԱՈՒԴՅԱՆԱՐԱԲԻԱ

http://www.sbl.sa

ՍԵՆԵԳԱԼ

http://basketsenegal.com

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.kls.rs (տղամարդիկ)
http://www.zkls.kss.rs (կանայք)
ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.lige.kss.rs

ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ

http://www.bas.org.sg

ՍԻՐԻԱ

http://www.syrbf.org

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.basketliga.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.kzs.si

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

http://www.lpb.com.ve

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://serieavzla.com/web

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://www.vba.vn

ՎՐԱՍՏԱՆ

http://www.gbf.ge

ՔԱԹԱՐ

http://www.qatarbasketball.qa/ar

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

 

1. Փի-Բի-Էյ(PBA)

2. Փի-Բի-Էյ Դ (PBA D)

3. ՅՈՒ-Էյ-Էյ-Փի (UAAP)

4. ՄԵՏՐՈ ԼԻԳԱ (METRO)

5. Էմ-Փի-Բի-Էլ(MPBL)

 

 

http://www.pba.ph

http://pbadleague.inquirer.net

http://sports.abs-cbn.com/uaap

http://mmsf.web.geniussports.com

http://www.mpbl.web.geniussports.com

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.basket.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.lnb.fr (տղամարդիկ)
http://www.basketlfb.com (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ffbb.com

ԹԵՆԻՍ

Էյ-Թի-Փի (ATP) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.atpworldtour.com

Դաբլյու-Թի-Էյ (WTA) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.wtatennis.com

Այ-Թի-Էֆ (ITF) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.itftennis.com

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ՌՈԼԱՆԴ ԳԱՐՐՈՍ)

http://www.rolandgarros.com

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.usopen.org.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ausopen.com

ՈՒԻՄԲԼԴՈՆ

http://www.wimbledon.com

ԴԵՎԻՍԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.daviscup.com

ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.fedcup.com

ԽՈՊՄԱՆԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.hopmancup.com

ՆԵՔՍՏ ՋԵՆ Էյ-Թի-Փի ՖԻՆԱԼՍ
(NEXT GEN ATP FINALS)

http://www.nextgenatpfinals.com

ՉԵԽԻԱ ԷՔՍՏՐԱԼԻԳԱ

http://tenisovaextraliga.cz

ՀՈԿԵՅ ԽՈՏԻ ՎՐԱ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fih.ch

ԵՎՐՈԼԻԳԱ

http://www.ehlhockey.tv

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandhockey.co.uk

ԲԵԼԳԻԱ

https://www.hockeybelgium.lesoir.be

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.hockeyliga.de

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfeh.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.federhockey.it

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://www.hockeyindia.org

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.hockey.nl

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://www.fhtr.ru

ՖԼՈՐԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.floorball.org

ԴԱՆԻԱ

http://www.floorball.dk

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.innebandy.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.innebandy.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.swissunihockey.ch

ՉԵԽԻԱ

http://www.ceskyflorbal.cz

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.salibandy.fi

ՍԵՂԱՆԻ ԹԵՆԻՍ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ittf.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ettu.org

ՉԵԼԵՆՋԵ ՍԵՐԻԱ
(CHALLENGE SERIES)

http://challengerseries.net

Թի-Թի (TT) ԳԱՎԱԹ

http://www.tt-cup.com

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.en.ttbl.de

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.fftt.com

ԳՈԼՖ

http://www.golf.tv

ԿԵԼՏԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

http://www.gaa.ie

ԿՐԻԿԵՏ

http://www.icc-cricket.com

ՆԵԹԲՈԼ

http://www.netball.org

ՍԵՐՖԻՆԳ

http://www.worldsurfleague.com

ՀՅՈՌԼԻՆԳ

http://www.gaa.ie

ՁԻԵՐԻ ՎԱԶՔ

https://www.hippodrom.ru

TV ԽԱՂԵՐ

https://www.betgames.tv

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

http://www.binaryexpiries.com

ՍԵՂԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼ  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ http://www.tablesoccer.org
ՀԱՅԱՍՏԱՆ http://www.atsf.am

 

Եթե www.fifa.com և www.uefa.com կայքերում առկա է իրար հակասող տեղեկատվություն, ապա հիմք է ընդունվում «PDF» ֆորմատով հաշվետվությունը:

Եթե առկա են իրադարձությունների ելքեր, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է վերոնշյալ աղբյուրներում, ապա դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է կազմակերպիչը` նշելով տեղեկատվության աղբյուրը:

 

4.4. Խաղադրույքների ձևերը

 

Միայնակ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել կատարվող նվազագույն խաղադրույքի այլ չափ, օրինակ` Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Զույգեր խաղադրույքների համար նվազագույն խաղադրույքի չափը սահմանվում է 300 ՀՀ դրամ): Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը Միայնակ խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկ իրադարձության ելքը: Միայնակ խաղադրույքներն ընդունվում են ծրագրում ներկայացված ցանկացած իրադարձության համար: Միայնակ խաղադրույքի շահումը հավասար է խաղագումարի և շահումային գործակցի արտադրյալին:

 

Էքսպրես  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 300 (երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկից ավելի միմյանցից անկախ իրադարձությունների արդյունքները միաժամանակ (էքսպրեսում իրադարձությունների առավելագույն քանակը 30-ն է): Եթե էքսպրեսում գոնե մեկ իրադարձություն սխալ է գուշակվել, ամբողջ էքսպրեսը համարվում է տանուլ տրված: Էքսպրեսում կարելի է ընդգրկել իրարից կախում չունեցող ցանկացած իրադարձությունների ցանկացած համակցություն, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով սահմանված խաղերի կանոններով: Կազմակերպչի հայեցողությամբ որոշ իրադարձությունների համար կարող են էքսպրես խաղադրույքներ չընդունվել: էքսպրեսում չի կարելի ընդգրկել միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ: Միևնույն իրադարձությունը չի կարող մասնակցել էքսպրեսում մեկ անգամից ավելի: Եթե էքսպրեսում հայտնվել են միմյանց հետ կապակցված կամ միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ, ապա հաշվարկման համար մնում է առավելագույն շահումային գործակցով իրադարձությունը: էքսպրեսի շահումային գործակիցը հավասար է ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների շահումային գործակիցների արտադրյալին: էքսպրեսի շահումը հավասար է խաղադրույքի գումարի և էքսպրեսի շահումային գործակցի արտադրյալին:

Կազմակերպչի հայեցողությամբ մասնակցին կարող է տրվել էքսպրեսում չպարտվելու լրացուցիչ հնարավորություն, որի մասին նախապես կտեղեկացվի ծրագրում կամ կազմակերպչի ինտերնետային կայքում: Եթե էքսպրեսում ընդգրկված է վեց և ավելի իրադարձություն, և յուրաքանչյուր իրադարձության շահման գործակիցը պակաս չէ 1.7-ից, և այդ էքսպրեսում սխալ է կանխագուշակվել միայն մեկ իրադարձության ելքը, իսկ մնացած իրադարաձությունների խաղադրույքները շահել են սահմանված գործակիցներով, ապա այդ էքսպրեսը չի համարվում պարտված, իսկ խաղագումարը վերադարձվում է:

 

Համակարգ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող նվազագույն խաղադրույքը ամբողջ համակարգի համար սահմանվում է 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 30 (երեսուն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 հազար (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս խաղը նախօրոք ընտրված իրադարձությունների խմբից ընտրված թվով միաչափ, գոնե մեկ իրադարձությամբ իրարից տարբերվող էքսպրեսների (համակարգի տարբերակներ) լրիվ համակցություն է (իրադարձությունների առավելագույն քանակը համակարգում 16-ն է): Բնորոշվում է խաղադրույքի միևնույն չափով յուրաքանչյուր տարբերակի (էքսպրեսի) համար և իրադարձությունների միևնույն քանակով յուրաքանչյուր տարբերակում (էքսպրեսում): Համակարգում յուրաքանչյուր կոմբինացիա (տարբերակ) հաշվարկվում է որպես առանձին էքսպրես: Համակարգով խաղադրույքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել իրադարձությունների ընդհանուր քանակը համակարգի համար և իրադարձությունների քանակը մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար: Մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի մեծությունը որոշվում է համակարգով դրված խաղադրույքը բաժանելով տարբերակների (էքսպրեսների) քանակի վրա: Համակարգով շահումը հավասար է համակարգի մեջ ընդգրկված բոլոր շահած տարբերակների (էքսպրեսների) շահումների գումարին: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակը և հարաբերակցությունը որոշվում է կազմակերպչի կողմից և կազմակերպչի հայեցողությամբ ցանկացած պահի ենթակա է փոփոխման: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակի և հարաբերակցության ցուցակը հրապարակվում է ծրագրին կից կամ էլ դրանից առանձին:

Օրինակ` կատարենք 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք: Խաղադրույքի գումարը պայմանականորեն ընդունենք 3,000 դրամ:

Վերցնենք հետևյալ իրադարձությունները`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

Հ 1

Х

Հ 2

Ինտեր Մ.  Այաքս

1.5

4.2

7.5

Բայեր Լ. – Մայնց

1.75

3

5.5

Շարապովա  Մ. – Իվանովիչ Ա.

1.45

-

2.5

 

Ընտրենք իրադարձության ելքերը`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ինտեր Մ.  Այաքս

Հ 1

1.5

Բայեր Լ. – Մայնց

X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա.

Հ 2

2.5

 

Տարբերակների (էքսպրեսների) քանակը 2-ը 3-ից համակարգում 3-ն է, հետևաբար

 

տարբերակ (էքսպրես) 1

տարբերակ (էքսպրես) 2

տարբերակ (էքսպրես) 3

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձություն, ելք

գործակից

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

 

1 տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի չափը կլինի 1,000 դրամ (3,000 / 3 = 1,000):

Շահումները ըստ տարբերակների կլինեն.

1-ին տարբերակ = 1.5 x 3 x 1,000 դրամ = 4,500 դրամ;

2-րդ տարբերակ = 1.5 x 2.5 x 1,000 դրամ = 3,750 դրամ;

3-րդ տարբերակ = 2.5 x 3 x 1,000 դրամ = 7,500 դրամ:

Շահումը համակարգի համար հավասար կլինի բոլոր 3 տարբերակներով շահումների գումարին` 4,500 + 3,750 + 7,500 = 15,750 դրամ:

Այն դեպքում, երբ 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք կատարելիս 2 կամ ավելի իրադարձությունների ելքերը սխալ է գուշակվում, ապա խաղադրույքը համարվում է պարտված (բոլոր 3 տարբերակներն էլ չեն շահում): Եթե սխալ է գուշակվում ելքերից որևէ մեկը, ապա շահում է միայն 1 տարբերակ:

Օրինակ՝ ենթադրենք սխալ է գուշակվել Ինտեր Մ.  Այաքս մրցախաղի ելքը` խաղը ավարտվել է Այաքսի հաղթանակով: Այդ դեպքում 1-ին և 2-րդ տարբերակները համարվում են պարտված, իսկ համակարգի շահումը հավասար է լինում 3-րդ տարբերակի շահած գումարին` 7,500 դրամ:

 

Խաղադրույքների բոլոր ձևերում առավելագույն շահումը մեկ տոմսի համար, անկախ տոմսում ներառված խաղադրույքների քանակից, սահմանվում է 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Սպորտլոտո «5-ը 36-ից» խաղի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 25,000,000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ Սպորտլոտո «7-ը 42-ից» և Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» խաղերի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ:

 

4.4.1. Տոմսի փոփոխություն (Cheque redact)

 

Տոմսի փոփոխությունը (Cheque redact)  գործիք է (սույն՝ 4.4.1. կետի հետագա շարադրանքում, նաև՝ Գործիք), որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն արդեն իսկ կատարված խաղադրույքում կատարել իրադարձության ելքի փոփոխություն և/կամ ավելացում: 

Բուքմեյքերական կետում կոնկրետ իրադարձության ելքի համար Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է համակարգում համապատասխան նշանի առկայությամբ, իսկ ինտերնետով խաղադրույքներ կատարելիս Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է մասնակցի անձնական էջի խաղային պատուհանում Տոմսի փոփոխությունCheque redact») անվանումով համապատասխան կոճակի հայտնվելով:

Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված էքսպրես խաղադրույքների՝ դեռևս չսկսված (pre-match) իրադարձությունների ելքերը կարող են փոփոխվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերով: Փոխարինող իրադարձության ելքի՝ փոխարինման պահին գործակիցը պետք է հավասար կամ մեծ լինի փոխարինվող իրադարձության ելքի համար տվյալ պահին առաջարկվող գործակցից:

 

Օրինակ՝  ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս  Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է տվյալ իրադարձությունների ելքերից ցանկացածը փոփոխել մեկ այլ իրադարձության ելքով:

Օրինակ՝ «Յուվենտուս  Միլան Հ1 1.7»-ը փոխարինել «Ինտեր Մ. – Այաքս Հ1 2.0»-ով, եթե «Յուվենտուս  Միլան Հ1»-ի համար կազմակերպիչն այդ պահին առաջարկում է 2.0 կամ ավելի ցածր գործակից:

Այս դեպքում խաղադրույքը կունենա հետևյալ տեսքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Ինտեր Մ. – Այաքս

Հ 1

2.0

 

Գործիքի ակտիվության ժամանակահատվածում վերոգրյալ կանոնների պահպանումով փոփոխությունների քանակը չի սահմանափակվում:

Չի թույլատրվում խաղադրույքի որևէ իրադարձության ելքը փոխարինել նույն իրադարձության այլ ելքով:

Տոմսում նոր իրադարձության ելքի ավելացում. Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված միայնակ և էքսպրես խաղադրույքների ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերին կարող են ավելացվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքեր՝ բացառությամբ, եթե մեկ տոմսով կատարվել են մեկից ավել միայնակ խաղադրույքներ:

Միայնակ խաղադրույքում մեկ այլ իրադարձության ելք ավելացնելիս խաղադրույքը դառնում է էքսպրես: Նոր իրադարձության ելքի ավելացման արդյունքում ձևավորված էքսպրես խաղադրույքների վրա տարածվում են «Միջազգային Բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» վիճակախաղի (տոտալիզատորի) կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված էքսպրես խաղադրույքների նորմերը:

 

Օրինակ 1. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ միայնակ խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել տոմսում (օր՝ Յուվենտուս – Միլան Հ1 1.7)՝ սկզբնական միայնակ խաղադրույքը դարձնելով էքսպրես:

 

Օրինակ 2. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս – Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել (օր․՝ Բայեր Լ. – Մայնց Հ1) տոմսում՝ երկու իրադարձության ելքի վրա կատարված Էքսպրես խաղադրույքը դարձնելով 3 իրադրաձությունների ելքի վրա կատարված խաղադրույք:

Նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս ավելացվող իրադարձության ելքի նվազագույն գործակցի պահանջ չի սահմանվում: Ավելացվող խաղադրույքների քանակը սահմանափակվում է տվյալ ձևի խաղադրույքների համար՝ սույն կանոնակարգով սահմանվող խաղադրույքների առավելագույն քանակով:

Բուքմեյքերական կետում կատարված խաղադրույքների տոմսում իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակիցը վերադարձնում է նախորդ խաղադրույքի կտրոնը, որի դիմաց տրամադրվում է նոր՝ փոփոխված և/կամ ավելացված իրադարձության ելքով կտրոն:

Ինտերնետով կատարված խաղադրույքը փոփոխելիս համակարգը չի հաստատում խաղադրույքի հեռացումը, եթե փոփոխվող խաղադրույքի հեռացնելուց հետո Գործիքն ապաակտիվանում է:

Բուքմեյքերական կետում տոմսի իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակցին վերադարձվում է նախկին կտրոնը, եթե Գործիքի ապաակտիվանալու պատճառով իրադարձության ելքի փոփոխություն կամ ավելացում կատարել հնարավոր չէ: 

 

4.5. Խաղադրույք ընդունելու հիմնական կանոնները

 

4.5.1. Խաղադրույքներն ընդունվում են միայն այն անձանցից, ովքեր համաձայն են կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններին: Ցանկացած կատարված խաղադրույք հավաստիքն է այն բանի, որ մասնակիցը ծանոթացել է խաղի կանոններին և լիովին համաձայն է դրանց:

4.5.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը, բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Այն դեպքում, երբ ինչ-ինչ պատճառով խաղադրույքը կատարվել է իրադարձության փաստացի սկզբից հետո, այն համարվում է 1 գործակցով վճարման ենթակա, բացառությամբ On-line խաղադրույքների:

4.5.3. On-line խաղադույքները կազմակերպչի հայեցողությամբ ընդունվող խաղադրույքներ են, որոնք ընդունվում են իրադարձության ընթացքում: Այս դեպքում խաղադրույքներ կարող են ընդունվել միայն մինչև տվյալ իրադարձության ելքի հայտնի դառնալը: Իրադարձության ելքի հայտնի դառնալուց հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա: On-Line խաղադրույքներ ընդունելիս կազմակերպչի կողմից իրադարձության ընթացքի վերաբերյալ տրվող տեղեկատվությունը` մրցախաղի հաշիվ, խաղացած խաղաժամանակ և այլն, կրում է զուտ տեղեկատվական բնույթ և խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք չի հանդիսանում:

4.5.4. Կազմակերպիչն իրավունք ունի մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը ցանկացած պահի ետ վերադարձնել դրված խաղադրույքի գումարը: Այս դեպքում կատարված խաղադրույքը կամ խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա, որի մասին հայտարարությունը կազմակերպչի կողմից կատարվում է կամ ծրագրում համապատասխան փոփոխություն կատարելու, կամ էլ տեղեկատվության միջոցներով համապատասխան հայտարարություն տալու միջոցով:

Չի թույլատրվում խաղադրույք կատարել այն իրադարձության վրա, որին խաղադրույք կատարողը ունի անմիջական մասնակցություն, ինչպես նաև, եթե տվյալ իրադարձությունը համարվում է նախապես պայմանավորված: Օրինակ, եթե խաղադրույք կատարողը հանդիսանում է մրցախաղի մասնակից, մրցավար, թիմի սեփականատեր, մարզիչ կամ եթե Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) կազմակերպության գրավոր հիմնավորման հիման վրա մրցախաղի մասնակիցների, մրցավարների, մարզիչների կամ երկու թիմերի մեջ պայմանավորվածություն է եղել իրադարձության ավարտի համար և այլն: Խաղադրույք կատարելով, մասնակիցը հաստատում է, որ իրադարձության ելքը, որի վրա կատարել է խաղադրույքը, իրեն հայտնի չէ: Սույն պայմանների խախտման դեպքում, ինչպես նաև նախապես պայմանավորված իրադարձությունների վրա կատարված խաղադրույքների դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի չվճարել շահումը և խաղադրույքը համարել 1 գործակցով վճարման ենթակա:

4.5.5. Բոլոր դեպքերում, երբ խաղադրույքը համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա, այն ենթակա է վերադարձման, իսկ եթե խաղադրույքը ընդգրկված է «էքսպրեսում» կամ «համակարգում», ապա հաշվարկվում է «1» (մեկ) գործակցով, այսինքն չի ազդում «էքսպրեսում» կամ «համակարգում»  ընդգրկված մյուս իրադարձությունների արդյունքների վրա:

4.5.6. Բոլոր խաղադրույքները ընդունվում են առաջարկված ծրագրի (գծի) իրադարձությունների հիման վրա` ըստ կազմակերպչի սահմանած գործակիցների: Յուրաքանչյուր իրադարձության համար ծրագրում հատկացված է եզակի համար, ինչպես նաև նշված է տվյալ իրադարձության համար ընդունվող խաղադրույքի ընդունման ավարտի ամսաթիվն ու ժամանակը: Ծրագրում նշվող ամսաթիվն ու ժամանակը, որոնք ազդարարում են իրադարձության սկիզբը, կրում են տեղեկատվական բնույթ: Սխալ հրապարակված ամսաթիվը խաղադրույքը չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում: Այն դեպքում, եթե իրադարձությունը կայացել է նախապես հայտարարված ժամանակից շուտ կամ ուշ, խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա չի համարվում: Այդ դեպքում խաղադրույքները համարվում են վավեր, եթե դրանք կատարվել են մինչև տվյալ իրադարձության փաստացի սկիզբը: Իրադարձության փաստացի սկզբից հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են «1» գործակցով վճարման ենթակա (բացառությամբ On-line խաղադրույքների): Խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես իրադարձության սկիզբ ընդունվում է իրադարձության սկսվելու փաստացի ժամանակը, որը որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

«Իրադարձություն» սյունակում նշվում է մրցակից թիմերի կամ այն իրադարձությունների անվանումը, որի համար ընդունվում են խաղադրույքները: Իրադարձությունների ցուցակում առաջինը նշվում է այն թիմը, որի դաշտում անցկացվում է մրցախաղը: Եթե խաղը անցկացվում է այն թիմի դաշտում, որի անունը նշվում է երկրորդ տեղում, ապա այդ մրցախաղի վրա դրված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի` ա) երկու թիմերն էլ նույն քաղաքից են, բ) խաղերը անց են կացվում նույն քաղաքում, միջազգային մրցաշարերի դեպքում` նույն երկրում, գ) երբ երկրի գավաթային խաղի եզրափակիչ փուլն է:

Խաղը չեզոք դաշտ տեղափոխելը բոլոր դեպքերում խաղադրույքները չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում:

Այնուհետև ծրագրում նշվում են իրադարձությունների ելքերը, գործակիցները, ֆորան, տոտալը իրենց պայմանական նշանակումներով (օրինակ` հայերեն տարբերակ` ամիս, ամսաթիվ, իրադարձությունը ֆուտբոլ` Անգլիա – Բելգիա, իրադարձության ելքը` առաջին թիմի հաղթանակը  Հ1, գործակիցը` 1.28; Տոտալ` 2.5, Շատ` 1.7;  Քիչ` 2;  Ֆորան` առաջին թիմի համար -1.5; ռուսերեն տարբերակ` дата, событие, футбол Англия  Бельгия, исход. победа первой команды – П1, коэф.  1.28, Тотал  2.5, Больше  1.7, Меньше  2, Фора  для первой команды Ф1 -1.5):

Ծրագրում կարող են պարունակվել նաև այլ տեղեկություններ, որոնք խաղադրույքները կատարելիս ունեն էական նշանակություն և մասնակցին հնարավորություն են տալիս ճիշտ օգտվել ծրագրից, ինչպես նաև հասկանալ  դրանում առկա պայմանական նշանների իմաստն ու էությունը:

4.5.7. Թենիսի անհատական մրցաշարերում, ինչպես նաև խոշոր մրցաշարերի ավարտական փուլի մրցախաղերում, որոնք անցկացվում են մեկ երկրում, մրցակիցների կարգը զույգում կամավոր է:

4.5.8. Դեռևս չսկսված իրադարձությունը ոչ ավելի, քան 72 ժամով հետաձգվելու դեպքում խաղադրույքները պահպանվում են, իսկ 72 ժամը լրանալու դեպքում վերադարձվում, եթե այլ բան սույն կանոնակարգում նախատեսված չէ: Եթե 72 ժամվա ընթացքում հայտնի է դառնում իրադարձությունը 72 ժամից ավելի ժամկետով հետաձգելու մասին, ապա խաղադրույքների ուժի մեջ մնալու կամ վերադարձման վերաբերյալ վերջնական որոշումը ընդունում է բուքմեյքերական գրասենյակը: Եթե ԲԱԱ (NBA), ՀԱԼ (NHL), ՖԱԼ (NFL), բեյսբոլի (MLB) մրցախաղերը նշանակված օրը չեն կայացել, ապա խաղագումարները վերադարձվում են անմիջապես հաջորդ օրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սխալ ամսաթիվ է նշված եղել:

4.5.9. Սկսված իրադարձությունը կարող է ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել, այսինքն մինչև վերջ չընթանալ: Իրադարձությունը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացել են ոչ պակաս, քան բասկետբոլում ԲԱԱ (NBA) 40 րոպե, եվրոբասկետբոլում 35 րոպե, այս դեպքերում կայացած համարվող իրադարձության ելքը (փաստացի արդյունքը) իրադարձության ընդհատման պահին գրանցված արդյունքն է (բացառությամբ թենիսի): Մնացած դեպքերում իրադարձությունը համարվում է չկայացած, այդ թվում հավասար արդյունքի ժամանակ մրցախաղի դադարեցումը այն ձևերում, որտեղ ոչ ոքի արդյունքը չի թույլատրվում (բասկետբոլում, բեյսբոլում և ՀԱԼ (NHL)-ի Playoff սերիայում), և խաղադրույքները (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքները) վերադարձվելու ենթակա  են:

Եթե իրադարձությունը ընդհատվել է և համարվում է չկայացած, ապա այն ելքերը, որոնք նրա ընդհատման պահին որոշված են և կախված չեն իրադարձության վերջնական արդյունքից (օրինակ թիմը գոլ չի խփի, ով կխփի առաջին գոլը, առաջին խաղակեսի ելքը և այլն) հիմք են ընդունվում խաղադրույքների (այդ թվում` նաև On-line խաղադրույքների) հաշվարկման համար:

Եթե որևիցե ակտիվի վրա խաղադրույք է կատարվել և մինչ մասնակցի ընտրած սպառման ժամկետը տվյալ ակտիվը համաշխարհային շուկայում այլևս չի շրջանառվում, ապա խաղադրույքը 1 գործակցով վճարման ենթակա է համարվում միայն սպառման ժամկետի ավարտին:

4.5.10. Մեկ փուլի (տուրի) կամ մեկ խաղային օրվա վիճակագրական արդյունքների վրա կատարվող խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ, եթե մեկ կամ մի քանի իրադարձություններ (մրցախաղեր) կայացած չեն համարվում, ապա խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» գործակցով, բացառությամբ այն խաղադրույքների, որոնց արդյունքը միանշանակ պարզ է դարձել` անկախ մնացած իրադարձությունների (մրցախաղերի) կայացման փաստից:

Օրինակ` ենթադրենք Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության «Ա» սերիայի որևէ փուլի (տուրի) տասը հանդիպումներից (խաղերից) երկուսը չեն կայացել, հինգը ավարտվել են դաշտի տերերի հաղթանակով, երկուսը` հյուրերի հաղթանակով, մեկում գրանցվել է 2:2 հաշիվը:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե հինգում դաշտի տերերը կհաղթեն,

բ) փուլում 2:2 հաշիվ կգրանցվի, ապա այդ խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե երեքում հյուրերը կհաղթեն,

բ) փուլում խփված գոլերի ընդհանուր քանակը զույգ կլինի, ապա այդ խաղադրույքները վերադարձվելու ենթակա են (կհաշվարկվեն «1» գործակցով):

Եթե կատարվել է խաղադրույք, որ փուլում ոչ մի խաղի արդյունքում 2:2 հաշիվ չի գրանցվի, ապա այդ խաղադրույքը համարվում է պարտված:

4.5.11. Աշխատակիցների կամ ծրագրային խոտանի պատճառով առաջացած սխալների (ակնհայտ վրիպակներ ծրագրում, գործակիցներում, տոտալներում, ֆորաներում, տարբեր դիրքերում գործակիցների անհամապատասխանություն, ոչ բնորոշ, սխալ գործակիցներ և այլն) և խաղադրույքի անկոռեկտությունը հաստատող այլ փաստարկների դեպքում խաղադրույքը (ներառյալ On-line խաղադրույքը) համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա՝ անկախ խաղադրույքի շահելու կամ տանուլ տալու փաստից:

4.5.12. Եթե տեխնիկական սխալ է տեղի ունեցել, բայց այն չի ազդում իրադարձության արդյունքի վրա, ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է սահմանված գործակցով: Օրինակ` եթե Ռուսաստանի առաջնության ԲԿՄԱ-Զենիթ մրցախաղը ծրագրում հայտնվել է Իսպանիայի առաջնության ցուցակում, ապա այն կհաշվարկվի սահմանված գործակցով, եթե իհարկե Իսպանիայի առաջնությունում չկան նույնանուն թիմեր:

4.5.13. Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում խաղացողների ազգանունների, թիմերի, քաղաքների (որտեղ կատարվում է իրադարձությունը) անվանումների ոչ պատշաճ թարգմանության համար: Նման դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով վճարման ենթակա չեն համարվում:

Եթե ֆինանսական խաղերում մասնակիցը իր կատարած խաղադրույքի ակտիվի անվան մեջ սխալ գտնի և պահանջի (նամակով դիմի կազմակերպչի սպասարկման կենտրոն կայքում ներկայացված էլ. հասցեով) խաղադրույքի վերադարձ, ապա նրա խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա կհամարվի, մինչև խաղադրույքի սպառման ժամկետի լրանալը:

4.5.14. Խաղադրույքների ընդունման, ֆինանսական գործարքների իրականացման ժամանակ խարդախությունների, կեղծիքների բացահայտման դեպքում շահումները չեն վճարվում, իսկ մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության ՀՀ օրենսդրությամբ:

4.5.15. Վիճելի հարցերի վերաբերյալ բողոքները ընդունվում են իրադարձության ավարտից հետո 5 օրվա ընթացքում` գրավոր դիմումի տեսքով: Նախադեպը չունեցող, սույն կանոնակարգով չկարգավորվող վիճելի հարցերի քննարկման ժամանակ վերջնական որոշումը կայացնում է վիճակախաղի կազմակերպիչը:

 

4.5.16. «7-ը 42-ից» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 7-ից (յոթից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.17. «5-ը 36-ից» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 5-ից (հինգից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.18. «Զառեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե նետումից հետո զառերից մեկը կամ երկուսը կանգ են առնում կողմնային կողերի վրա կամ մնում են խաղային բաժակում, ապա հաղորդավարը կրկնում է տվյալ խաղը՝ կրկին նետելով զառերը;

բ) եթե զառերից մեկը կամ երկուսը նետումից հետո հայտնվում են խաղասեղանի սահմաններից դուրս, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

գ) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 2-ից (երկուսից) պակաս զառեր, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

դ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել զառերի համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

ե) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.19. Ապահովագրում (Страховка, cashout)  գործիք, որի միջոցով Մասնակիցը հնարավորություն կունենա մինչև իրադարձության ավարտը փակել իր խաղադրույքը Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարի դիմաց և հրաժարվել իրադարձության ելքի արդյունքում իր խաղադրույքի հնարավոր կորստից կամ շահումից: Այդ գործիքը հասանելի կլինի բոլոր այն խաղադրույքների համար, որոնց համար Ծրագրում առկա և ակտիվ կլինի Ապահովագրում (Страховка, cashout) հատուկ նշանը (կոճակը): Այդ դեպքում Մասնակիցը կարող է սեղմել կոճակը և տեսնել այն գումարը, որը Կազմակերպիչը առաջարկում է իր խաղադրույքի դիմաց: Կազմակերպչի կողմից տոմսի հնարավոր շահումի դիմաց կարող է առաջարկվել հնարավոր շահումից ցածր, բարձր կամ հավասար գումար, ինչպես նաև կարող է առաջարկ չարվել: Եթե Մասնակիցը համաձայն է ստանալ առաջարկվող գումարը, նա պետք է հաստատի իր կամքը՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը և իր խաղադրուքի դիմաց կստանա Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարը, որից հետո իր խաղադրույքը կփակվի: Եթե Մասնակիցը չի օգտվի այս գործիքից կամ համաձայն չի լինի առաջարկվող գումարին, նրա խաղադրույքը կշարունակի համարվել գործող մինչև իր ընտրած իրադարձության ավարտը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը կարող է հասանելի լինել խաղադրույք կատարելուց հետո մինչև իրադարձության ավարտը և այդ ընթացքում խաղադրույքի դիմաց առաջարկվող գումարի չափը կարող է փոփոխվել՝ կախված մի շարք հանգամանքներից (օրինակ՝ խաղադրույքի չափից, իրադարձության գործակցից, Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու ժամանակ այդ իրադարձության համար սահմանված գործակցից, կազմակերպչի սահմանած դիսկոնտից (վերջինս սահմանվում է կազմակերպչի հայեցողությամբ)): Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու դեպքում մասնակցին առաջարկվող գումարը վճարվում է նույն կարգով ինչ շահումը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի ակտիվացումը կամ ապաակտիվացումը պայմանավորված է կազմակերպչի հայեցողությամբ:

 

Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը ակտիվ լինելու դեպքում Մասնակիցը հնարավորություն ունի մինչև իրադարձության ավարտը ոչ միայն ամբողջությամբ փակել իր խաղադրույքը, այլ նաև մասնակի: Այսինքն՝ կատարված խաղադրույքի մի մասը ապահովագրում է՝ դրա դիմաց ստանալով ապահովագրած գումարը, իսկ մյուս մասը շարունակում է մնալ խաղի մեջ: Այս դեպքում Մասնակիցը սեղմում է համապատասխան կոճակը, որտեղ նշված է Կազմակերպչի կողմից առաջարկված ապահովագրման ենթակա գումարի չափը, որից հետո բացվում է պատուհան, որտեղ ընտրում է, թե ինչքանն է ցանկանում ապահովագրում անել և հաստատում է` սեղմելով համապատասխան կոճակը: Մասնակցին տրամադրվում է ապահովագրված գումարը՝ պահվելով Կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը, իսկ մնացած գումարը նույն գործակցով շարունակում է մնալ խաղի մեջ:

Օրինակ՝ Մասնակիցը կատարել է 1,000 դրամի խաղադրույք 2.2 գործակցով: Հաղթանակի դեպքում շահումը կկազմի 2,200 դրամ՝ (1,000 x 2.2): Եթե գործակիցը մնում է անփոփոխ, ապա Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ապահովագրման ենթակա գումարը կկազմի 900 դրամ` խաղադրույքի գումարից հանած Կազմակերպչի կողմից սահմանած դիսկոնտը (1,000 – 1,000x10%): Եթե Մասնակիցը ցանկանում է ապահովագրել 500 դրամը, ապա մյուս 500 դրամը շարունակում է մնալ խաղի մեջ: Ապահովագրվող գումարից (500 դրամ) Կազմակերպիչը պահում է 10%–ը, այսինքն 50 դրամը որպես դիսկոնտ, և 450 դրամը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին:

Իսկ եթե գործակիցը փոփոխվում է, օրինակ դառնում է 1.5, այդ դեպքում ապահովագրման ենթակա գումարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ գործակիցների հարաբերությունը (2.2/1.5) բազմապատկվում է խաղադրույքի գումարով, ապա ստացված արդյունքից հանվում է Կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը՝ (2.2/1.5 x 1,000) - (2.2/1.5 x 1,000)x10% = 1,320 դրամ: Այսինքն, գործակցի փոփոխության արդյունքում Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ապահովագրման ենթակա գումարը կկազմի 1,320 դրամ: Եթե Մասնակիցը ցանկանում է ապահովագրել 100 դրամ, Կազմակերպիչը այդ գումարից պահում է 10%–ը, այսինքն 10 դրամը որպես դիսկոնտ, և 90 դրամը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին: Խաղի մեջ շարունակում է մնալ (1,000 x 1,220/1,320) = 924 դրամ:

Ինտերնետով կատարված խաղադրույքների մասնակի ապահովագրում կատարելու դեպքում, վերոնշյալ հաշվարկի հիման վրա ապահովագրվող գումարը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին, իսկ տոմսը մնացած գումարով նույն գործակցով մնում է խաղի մեջ:

Բուքմեյքերական կետում կատարված խաղադրույքների մասնակի ապահովագրում կատարելու դեպքում Մասնակիցը Բուքմեյքերին է տալիս կատարված խաղադրույքի կտրոնը և հայտնում է, թե որքան գումար է ցանկանում ապահովագրել: Բուքմեյքերը Մասնակցին հետ է տալիս վերոնշյալ հաշվարկի հիման վրա ապահովագրվող գումարը, իսկ խաղի մեջ մնացող գումարի համար նույն գործակցով տալիս է նոր կտրոն:

 

4.5.20 «Բակկարա» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե ձախողվում է խաղաքարտի սկանավորումը, կամ էկրանին տվյալները չեն համապատասխանում խաղաքարտի տվյալներին, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե խաղաքարտը կամ խաղաքարտերը հայտնվում են ոչ համապատասխան տեղերում կամ խառնվում են, տեղի են ունենում տեխնիկական բնույթի խնդիրներ (տեխնիկական բնույթի անսարքություններ տաղավարում կամ խաղավարի կողմից թույլ տրված սխալ (երբ խաղաքարտերի բաժանման հերթականությունը խառնվում է)), խաղաքարտը վնասված է կամ նշվածք կա խաղաքարտի վրա, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

գ) եթե կա խաղավարի կողմից անվտանգության քարտի օգտագործման բացակայություն, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

դ) եթե խաղաթղթերի կապոցում առկա է շրջված խաղաքարտ կամ խաղաքարտեր, որոնց պատկերը կամ թիվը տեսանելի է խաղաքարտերի ոչ ճիշտ  խառնման հետևանքով, կամ առկա է սեղանից դուրս եկած խաղաքարտ, որոնք չեն երևում էկրանին խաղավարի թույլ տված սխալի հետևանքով, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի):

 

4.5.21 «Կենո» խաղի հատուկ դեպքեր

 

Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել, կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

Տեխնիկական խնդիրների պատճառով իրադարձության հեռարձակման բացակայությունը պատճառ չի հանդիսանում խաղատոմսի չեղարկման համար խաղադրույքների ընդունման կետերում:

 

4.5.22. «Պոկեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի կարդում խաղաքարտը կամ խաղասեղանի վրա գտնվող խաղաքարտը չի համապատասխանում սկաների ցուցադրված խաղաքարտին,  ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Խաղաքարտը (երը) հայտնվում են իր (իրենց) համար չնախատեսված տեղում (տեղերում) կամ փոխվում են տեղերով, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Ստուդիայում կամ խաղավարի սխալի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ, խաղաքարտերի բաժանման ընթացքը փոխվում է, կամ խաղաքարտը վնասվում է կամ նշվում է մեկ այլ կերպ, խաղաքարտն (երը) ընկնում է (են) սեղանից կամ հայտնվում չնախատեսված վայրում խաղավարի սխալի հետևանքով, կամ խաղաքարտերի խառնելու ընթացքում խաղաքարտը բացվում է, կամ խաղավարը մոռանում է օգտագործել պաշտպանիչ խաղաքարտը, կամ խաղավարը սխալվում է խաղաքարտը սկան անելու ընթացքում և սկաների ցուցանիշները չեն համապատասխանում խաղասեղանի վրա գտնվող խաղաքարտերի հետ, ապա բոլոր խաղադրույք­ները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

դ) Խաղաքարտի «վառվել»-ը – խաղի ընթացքում խաղաքարտը կարող է «վառվել», եթե. խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) խաղաքարտ է վերցնում և ցուցադրում այն բաց տարբերա­կով՝ նախքան խաղադրույքների ընդունման տվյալ փուլի ավարտը, կամ տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով խաղաքարտը հնարավոր չէ սկանավորել կամ հաշվարկել ծրագրի օգնությամբ։

«Վառվել»-ու գործընթացի դեպքում, խաղավարը ցուցադրում է մասնակիցներին խաղաքարտը բաց տարբերակով, հայտարարում է, որ տվյալ խաղաքարտը «վառվել» է, որից հետո խաղավարը տվյալ խաղաքարտը դնում է իր աջ կողմում՝ սեղանի եզրին (էկրանին՝ ձախ հատվածում), այնուհետև խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) վերցնում է նոր խաղաքարտ՝ «վառված»-ը փոխելու համար և շարունակում է խաղը։

ե) Եթե էկրանի վրա, խաղադրույքների որևէ կոնկրետ կետի գրաֆիկորեն ներկայացվող տեղեկատվությունը (օրինակ՝ գործակիցները, հաղթող կամ պարտվող ձեռքը) չի համապատասխանում տեսահեռարձակման տեղեկատվության հետ, համարվում է, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական խնդիր: Այս դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում  է խաղացողին, եթե խաղացողը ներկայացնում է բավարար ապացույցներ դրա վերաբերյալ՝ տեսագրություն կամ նկար:

 

4.5.23. «Հաջողակ 6» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 60-ից (վաթսունից) պակաս գնդակներ, առկա է խաղային սարքավորման անսարքություն, դուրս է եկել 6-ից պակաս գնդակ, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), գնդակը կամ գնդակները չեն երևում էկրանին խաղավարի գործողությունների պատճառով, ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի):

բ) Եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ խաղավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության:

գ) Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել, կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս, խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

 

4.6. Խաղադրույքների հիմնական տեսակները

 

4.6.1. Խաղադրույքներ իրադարձության փաստացի արդյունքի վրա

 

Կարելի է խաղադրույք կատարել իրադարձության ելքի վրա, առանց հաշվի առնելու ֆորան, եթե տրված են համապատասխան գործակիցները (իրադարձության առաջին մասնակցի հաղթանակը ծրագրում նշվում է «Հ1», ոչ ոքին՝ «X», իրադարձության երկրորդ մասնակցի հաղթանակը՝ «Հ2»): Այս դեպքում խաղադրույքի ելքը իրադարձության փաստացի արդյունքն է:

Կարելի է խաղադրույք կատարել այն բանի վրա, որ առաջին թիմը (իրադարձության մասնակիցը) չի պարտվի՝ «1X» , թիմերից որևէ մեկը կհաղթի, այսինքն խաղը ոչ ոքի չի ավարտվի՝ «12», երկրորդ թիմը (իրադարձության մասնակցը) չի պարտվի՝ «X2» , եթե տրված են համապատասխան գործակիցները:

 

4.6.2. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի հաղթանակի վրա` հաշվի առնելով ֆորան (հանդիկապը): Ասիական կրկնակի հանդիկապ և հաշվով հանդիկապ

 

- Ասիական կրկնակի հանդիկապ (Ֆորայի կրկնակի խաղադրույք): Սա ֆորայով խաղադրույք է, որտեղ ֆորայի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: 

Օրինակ` -0.25, +0.25, կամ -0.75, +0.75, բայց ոչ 0, -1, +1, -1.5, +1.5 և այլն:

- Տոտալի կրկնակի խաղադրույք: Սա տոտալով խաղադրույք է, որտեղ տոտալի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: Օրինակ` 2.25, 2.75, 3.25, բայց ոչ 2, 2.5, 3 և այլն:

Այսպիսի խաղադրույքը դիտարկվում է որպես երկու առանձին խաղադրույքների գումար` նույն գործակցով, կատարված խաղագումարի կես չափով և մոտակա հասարակ ֆորաների և հասարակ տոտալների սովորական նշանակությամբ` Ֆ -0.75 = Ֆ -0.5 և Ֆ -1, Տոտալ 2.25 = Տոտալ 2 և Տոտալ 2.5:

Ենթադրենք՝ ֆորան -0.25  է, իսկ գործակիցը` 2.2: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք -0.25 ֆորայով և 2.2  գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով: Ենթադրենք տոտալը 2.75 է, իսկ գործակիցը 2.75-ից շատ դեպքում` 2.4: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք 2.75 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով:

Կախված վերոհիշյալից և ֆորայի ու տոտալի սովորական նշանակությունից, հնարավոր է խաղադրույքի հաշվարկման 4 դեպք.

1. Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ շահել են): Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և գործակցի արտադրյալ:

2. Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և (Գործ. + 1) / 2 գործակցի արտադրյալ:

3. Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և 0.5 թվի արտադրյալ:

4. Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Ֆ1

Գործ.1

Ֆ2

Գործ.2

Տոտալ

Շատ

Քիչ

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

-0.25

2.2

+0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

Վերոհիշյալ դեպքերը դիտարկենք` ելնելով աղյուսակի տվյալներից.

1. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով: Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է:

Շահումը հավասար է 1000 դր. x 2.2 = 2200 դր.

2. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է` 1000 դր. x (2.4 + 1)/2 = 1700 դր.

3. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է 1000 դր. x 0.5 = 500 դր.

4. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

Այն դեպքում, երբ կրկնակի խաղադրույքն ընդգրկված է էքսպրեսի կամ համակարգի մեջ, խաղադրույքի գործակիցը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես կհաշվարկվեր միայնակ խաղադրույքի դեպքում:

 

Հաշվով հանդիկապ

Կարող են տրվել խաղադրույքներ, որոնց գործակիցները կբխեն մրցախաղի այն հաշվից, որը կստացվի ընթացիկ հաշիվը հանդիկապով (ֆորայով) փոփոխելուց հետո (երևակայական հաշիվ): Այսինքն խաղադրույքը տրվում է` ելնելով մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշվից:

Կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես խաղի հաշիվ ընդունվում է մրցախաղի ավարտից հետո փաստացի գրանցված և հանդիկապով փոփոխված հաշիվը:

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը 0:0 է, իսկ խաղի ելքի համար տրված գործակիցները` ըստ աղյուսակ 1-ի:

 

Աղյուսակ 1. Ընթացիկ հաշիվը (0:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.4

4

6.8

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (0:1): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը կլինի (0:1), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 2-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 2. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (0:1)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

2.15

3.6

2.7

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:1, որից ելնելով կհաղթեն X-ի (ոչ-ոքի) վրա կատարված հաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 3:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 3:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (1:0): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը այս դեպքում կլինի (1:0), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 3-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 3. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (1:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.18

5.8

11

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:0, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:1, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:3 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:3, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

4.6.3. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի (մասնակիցների) խփած գոլերի, հավաքած միավորների, խաղացած գեյմերի և այլնի քանակի վրա

 

Ծրագրում այդ քանակը կոչվում է «տոտալ», որն առաջարկվում է ըստ երկու ելքի` շատ և քիչ: Տոտալի հետ համընկնելու դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում է: Տոտալի զույգ  կամ կենտ լինելու վրա կատարված խաղադրույքի ժամանակ 0:0 (զրո - զրո) արդյունքը համարվում է զույգ:

 

4.6.4. Խաղադրույքներ իրադարձության կայացման ժամանակի վրա, թե երբ կկայանա այս կամ այն իրադարձությունը, օրինակ` երբ տեղի կունենա առաջին անկյունային հարվածը, առաջին գոլը և այլն: Ժամանակի հաշվարկման համար հաշվի չեն առնվում վայրկյանները: Օրինակ` առաջին գոլը խփվել է 10 րոպե 07 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 10 րոպե 59 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 11 րոպե 00 վայրկյանին`գրանցվում է 12-րդ րոպեին:

 

4.6.5. Խաղադրույքներ մրցույթներում հաղթելու կամ մրցաշարի հաջորդ փուլ դուրս գալու վրա։ 

 

4.6.6. Կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող են սահմանվել խաղադրույքի այլ տեսակներ։

 

4.6.7. Կարող են տրվել խաղադրույքներ երկու և ավելի իրադարձությունների ելքերի կանխատեսման համար։

 

Օրինակ 1. առաջին թիմի հաղթանակ և տոտալ ավել 2.5 գոլից։

Օրինակ 2. առաջին թիմը կհաղթի, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը կլինի շատ 3.5-ից և անկյունային հարվածների թիվը կլինի քիչ 10-ից, և այլն։

Օրինակ 3. դաշտի կենտրոնից խաղը կսկսի առաջին թիմը, առաջին գոլը կխփի երկրորդ թիմը և խաղը կավարտվի ոչ-ոքի։

Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ճիշտ է կանխատեսվել ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների ելքերը:

Խաղադրույքը համարվում է պարտված, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից որևէ մեկը ճիշտ չի կանխատեսվել:

Խաղադրույքը ենթակա է վերադարձման, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից գոնե մեկը ենթակա է վերադարձման, իսկ մյուսները համարվում են հաղթած:

Ենթադրենք`

օրինակ 1-ում մրցախաղը ընդհատվել է 2:1 հաշվի ժամանակ, խաղի 15-րդ րոպեին և չի շարունակվել (մրցախաղը համարվել է չկայացած),

օրինակ 2-ում մրցախաղը ավարտվել է 1:0 հաշվով, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը 5 է, իսկ անկյունային հարվածների թիվը` 10:

 

4.7․ Խաղադրույքներ ֆուտբոլում

 

Ֆուտբոլի մրցախաղերում խաղադրույքները ընդունվում են խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Հետխաղյա ավելացված խաղակեսերում և 11 մետրանոց հարվածաշարում գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս: Մրցավարի կողմից կոմպենսացված ժամանակը վերագրվում է համապատասխան խաղակեսի կամ խաղի հիմնական ժամանակին: Ֆուտբոլի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ սահմանված է 90 րոպե խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 45 րոպե տևողությամբ): Այլ ձևաչափով ֆուտբոլի մրցախաղերի դեպքում ծրագրում լինում է հատուկ նշում մրցախաղի անցկացման ձևաչափի վերաբերյալ: Ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր է նաև խաղի ընթացքում տեղի ունենա խաղի անցկացման ձևաչափի փոփոխություն: Նման դեպքերում բոլոր խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի ըստ վերջնական արդյունքի, եթե կազմակերպչի կողմից ծրագրում եղել է խաղի անցկացման ձևաչափի հնարավոր փոփոխման վերաբերյալ հատուկ նշում, իսկ վերջինիս՝ ծրագրում բացակայության դեպքում, բոլոր խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով, բացառությամբ այն խաղադրույքների, որոնց ելքերը արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի անցկացման ձևաչափից:

Ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»

- Մրցախաղում (խաղակեսում) երկրորդ թիմը չի պարտվի` «Ոչ ոքի-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝«Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ խաղակեսերի համեմաատական արդյունավետության վրա (որ խաղակեսում ավելի շատ գոլ կխփվի):

Առաջարկվում է երեք տարբերակ

ա. Առաջին խաղակեսը կլինի ավելի արդյունավետ՝ 1>2 (առաջին խաղակեսում կխփվի ավելի շատ գոլ, քան երկրորդում):

բ. Խաղակեսերի արդյունավետությունները կլինեն հավասար՝ 1=2 (առաջին և երկրորդ խաղակեսերում խփված գոլերի թիվը կլինի միմյանց հավասար):

գ. Երկրորդ խաղակեսը կլինի ավելի արդյունավետ՝ 1<2 (առաջին խաղակեսում կխփվի ավելի քիչ գոլ, քան երկրորդում):

- Խաղադրույքներ մրցախաղի վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

- Խաղադրույքներ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել միաժամանակ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը: Հնարավոր են հետևյալ 9 տարբերակները.

«Հ1Հ1» - Առաջին թիմի հաղթանակը և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«Հ1Ո» -Առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ոչ ոքի արդյունք մրցախաղում:

«Հ1Հ2» - Առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«ՈՀ1» - Ոչ ոքի արդյունք առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«ՈՈ» - Ոչ ոքի արդյունք և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«ՈՀ2» - Ոչ ոքի արդյունք առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ1» -Երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Ո» - Երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ոչ ոքի արդյունք մրցախաղում:

«Հ2Հ2» - Երկրորդ թիմի հաղթանակը և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջին (երկրորդ) թիմը գոլ կխփի (չի խփի):

- Խաղադրույքներ՝ երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն (չեն խփի):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերիից գոնե մեկը գոլ չի խփի (կխփի):

- Խաղադրույքներ՝ առաջին (երկրորդ) խաղակեսում դարպասի գրավում կգրանցվի (չի գրանցվի):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը մրցախաղում (խաղակեսում):

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի վերջին գոլը մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի վերջին գոլը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

Խփված միակ գնդակը համարվում է ինչպես առաջին, այնպես էլ վերջինը խփված գոլը:

Օրինակ՝ խաղը ավարտվել է 1:0 հաշվով, խփված միակ գնդակը համարվում է և՛ առաջին, և՛ վերջին խփված գոլը: Այսինքն՝ «Առաջին գոլը կխփի առաջին թիմը» և «Վերջին գոլը կխփի առաջին թիմը» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաղթած են:

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կսկսի խաղը դաշտի կենտրոնից:

Այս իրադարձության ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում կազմակերպչի կողմից ծրագրում նշված հեռուստաալիքները և եթերները: Եթե նշված տարբերակներից պարզ չի դառնում վերոնշյալ իրադարձության ելքը, հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում աղյուսակում զետեղված կայքերի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը: Եթե տեղեկատվության վերոհիշյալ աղբյուրներից պարզ չի դառնում այս ելքը, ապա վերջինիս վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում 11 մետրանոց հարված կնշանակվի (չի նշանակվի):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում դաշտից հեռացում (կարմիր քարտ) կլինի (չի լինի):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում ինքնագոլ կգրանցվի (չի գրանցվի):

Ինքնագոլը սեփական դարպասը խփած գնդակն է և որպես գոլ հաշվվում է այն թիմի օգտին, որի հաշվին գրանցվել է գնդակը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմի խաղացողին կտրվի առաջին զգուշացումը մրցախաղում (խաղակեսում), թե երկու թիմերը կստանան առաջին զգուշացումը միաժամանակ:

(Այն դեպքում, երբ ըստ մրցախաղի պաշտոնական արձանագրության, տրված մրցախաղում երկու թիմերում էլ զգուշացումը գրանցվել է նույն րոպեին նույն խաղային իրավիճակում, իսկ ծրագրում չի առաջարկվել այդ տարբերակը կազմակերպչի կողմից, «Առաջին զգուշացումը կստանա առաջին թիմը» և «Առաջին զգուշացումը կստանա երկրորդ թիմը» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքներըը հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով):

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կտրվի առաջին զգուշացումը թիմերից որևէ մեկի խաղացողին (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը կստանա (ոչ մեկը չի ստանա) հաջորդ զգուշացումը:

Եթե խաղացողը հեռացվել է դաշտից երկու զգուշացման հետևանքով, զգուշացումների (դեղին քարտերի) հաշվարկման ժամանակ հաշվի է առնվում միայն մեկը, ստացած երկրորդ զգուշացումը (դեղին քարտը) հաշվարկվում է որպես կարմիր քարտ:

Օրինակ՝ մրցախաղում որևէ խաղացող ստացել է երկու դեղին քարտ և հեռացվել է խաղադաշտից, և այլ զգուշացումներ տեղի չեն ունեցել մրցախաղում, ապա խաղադրույքները հաշվարկելիս համարվում է, որ մրցախաղում գրանցվել է մեկ դեղին քարտ և մեկ կարմիր քարտ:

Հեռացումների և զգուշացումերի հետ կապված խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում միայն մրցախաղի ընթացքում խաղադաշտում գտնվող խաղացողներին՝ խաղին անմիջական մասնակցություն ունենալու ժամանակ տրված հեռացումները և զգուշացումները: Պահեստային խաղացողներին կամ խաղին մասնակցած, բայց փոխարինված խաղացողներին, մարզչին կամ մարզչական անձնակազմին ցույց տրված զգուշացումները և հեռացումները հաշվի չեն առնվում հեռացումների և զգուշացումների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս, ինչպես նաև հաշվի չեն առնվում մրցախաղի ավարտն ազդարարող սուլիչից հետո տրված զգուշացումները և հեռացումները:

Զգուշացման կամ հեռացման գրանցման ժամանակը ընդունվում է մրցավարի կողմից դեղին կամ կարմիր քարտի ցուցադրման ժամանակը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների քանակով ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների իրացումների քանակը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների իրացումների թիվը զույգ է (կենտ է):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կիրացնի առաջին անկյունային հարվածը մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կիրացվի առաջին անկյունային հարվածը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը կիրացնի (ոչ մեկը չի իրացնի) հաջորդ անկյունային հարվածը:

Անկյունային հարվածը համարվում է իրացված՝ գնդակը անկյունային հարվածի նշակետից խաղի մեջ մտցնելուց հետո միայն: Անկյունային հարվածի գրանցման ժամանակը ընդունվում է մրցավարի կողմից անկյունային հարված նշանակելու ժամանակը: Նշանակված, բայց չիրացված անկյունային հարվածը հաշվի չի առնվում անկյունային հարվածների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում թիմերից որը կկատարի առաջին փոխարինումը (թիմերում փոխարինումները կկատարվեն միաժամանակ):

- Խաղադրույքներ՝ փոխարինումների թիվը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կկատարվի առաջին փոխարինումը մասնակից թիմերից որևէ մեկում (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ փոխարինման դուրս եկած խաղացողը գոլ կխփի (չի խփի):

- Խաղադրույքներ՝ առաջին փոխարինումը կլինի առաջին խաղակեսում (ընդմիջմանը, երկրորդ խաղակեսում):

- Խաղադրույքներ՝ տուգանային հարվածների թիվը մրցախաղում շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ խաղից դուրս վիճակների թիվը մրցախաղում շատ է (քիչ է) առաջարկված  տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում առաջին (երկրորդ) թիմի՝ գնդակին տիրելու ժամանակը՝ արտահայտված տոկոսով, շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից (տոկոսից):

- Խաղադրույքներ՝ առաջինը (վերջինը)

ա) մրցախաղում տեղի կունենա ազատ հարված դարպասից: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է ազատ հարված դարպասից և այն իրացվել է):

բ) մրցախաղում տեղի կունենա եզրային նետում: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է եզրային նետում և այն իրացվել է):

գ) մրցախաղում տեղի կունենա անկյունային հարված: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է անկյունային հարված և այն իրացվել է):

դ) մրցախաղում տեղի կունենա խաղի կանոնների խախտում: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է տուգանային հարված (այդ թվում 11 մետրանոց հարված) և այն իրացվել է):

ե) մրցախաղում կարձանագրվի խաղից դուրս վիճակ: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) արձանագրվել է խաղից դուրս վիճակ և խաղը վերսկսվել է ազատ հարվածով):

զ) մրցախաղում կգրանցվի գոլ: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից  առաջինը (վերջինը)  գրանցվել է գոլ):

«Ազատ հարված դարպասից», «Եզրային նետում», «Անկյունային հարված», «Տուգանային հարված», «11 մետրանոց հարված», «Ազատ հարված», «Խաղից դուրս վիճակ» և «Գոլ» իրադարձությունների գրանցման ժամանակը համարվում է մրցավարի (մրցավարների) կողմից վերջիններիս նշանակման (գրանցման) ժամանակը: Իսկ նշված իրադարձությունները համարվում են կայացած (իրացված), եթե.

 1. «Ազատ հարված դարպասից» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել նշակետից:
 2. «Եզրային նետում» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել եզրային նետումով:
 3. «Անկյունային հարված» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել անկյունային հարվածի նշակետից:
 4. «Տուգանային հարված» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել տուգանային հարվածով:
 5. «11 մետրանոց հարված» – եթե նշանակվել է և այն իրացվել է:
 6. «Ազատ հարված» – եթե նշանակվել է և այն իրացվել է նշակետից:
 7. «Խաղից դուրս վիճակ» – եթե  արձանագրվել է խաղից դուրս վիճակ և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել ազատ հարվածով:
 8. «Գոլ» – եթե արձանագրվել է մրցակցի դարպասի գրավում:

- Խաղադրույքներ՝ նշված խաղացողը մրցախաղում գոլ կխփի (չի խփի):

Վերոնշյալ խաղադրույքները հաշվարկելիս ինքնագոլը հաշվի չի առնվում: Եթե նշված խաղացողը ընդհանրապես խաղադաշտ դուրս չի գալիս մրցախաղի ընթացքում (խաղին չի մասնակցում), ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» (մեկ)  գործակցով:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում կգրանցվի արդյոք՝

ա) «Կրկնագոլ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ երկու և ոչ ավել գոլը):

բ) «Հեթ-տրիկ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ երեք և ոչ ավել գոլը):

գ) «Պոկեր» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ չորս և ոչ ավել գոլը):

դ) «Պենտա-տրիկ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ հինգ և ոչ ավել գոլը):

Այս ելքերը հաշվարկվում են հետևյալ սկզբունքով՝ պենտա-տրիկի գրանցումը մրցախաղում տվյալ խաղացողի կողմից չի նշանակում պոկերի, հեթ-տրիկի կամ կրկնագոլի գրանցում մրցախաղում տվյալ խաղացողի կողմից (նույն կերպ պոկերի գրանցումը չի նշանակում հեթ-տրիկի և կրկնագոլի գրանցում և հեթ-տրիկի գրանցումը չի նշանակում կրկնագոլի գրանցում մրցախաղում): Եթե մրցախաղում մրցակցի դարպասը խփվել է 5 (հինգ) գոլ նույն խաղացողի կողմից, չի նշանակում, որ խփված այս 5 (հինգ) գոլերի արդյունքում գրանցվել է և՛ հեթ-տրիկ, և՛ կրկնագոլ, այլ հաշվարկվում է ըստ վերջնական արդյունքի տեղի ունեցած ելքի: Իսկ եթե մրցախաղում գրանցվել է վերոնշյալ ելքերից երկուսը կամ ավելին տարբեր խաղացողների կողմից, ապա տվյալ ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

Օրինակ՝ նույն մրցախաղում գրանցվել է և՛ կրկնագոլ, և՛ պոկեր երկու տարբեր խաղացողների կողմից, ապա մրցախաղում «Կգրանցվի կրկնագոլ» և «Կգրանցվի պոկեր» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

- Խաղադրույքներ՝ ինչպես կխփվի տվյալ գոլը:

ա) Կլինի ինքնագոլ (եթե խաղացողը գրավում է սեփական թիմի դարպասը):

բ) Գլխի հարվածով (եթե գոլը խփվել է գլխի հարվածով մրցակցի դարպասը):

գ) Տուգանային հարվածից (եթե գոլը խփվել է տուգանային հարվածից մրցակցի դարպասը՝ առանց գնդակը խաղարկելու, անկյունային ուղիղ հարվածից գրանցված գոլը ևս համարվում է գոլ տուգանային հարվածից):

դ) 11 մետրանոցից (եթե գոլը խփվել է ուղիղ հարվածով, խաղարկված կամ 11 մետրանոց հարվածից հետ մղված գնդակով խփված գոլը հաշվի չի առնվում խաղադրույքը հաշվարկելիս):

ե) Խաղից (եթե գոլը խփվել է խաղից՝ ոտքի հարվածով կամ թույլատրելի այլ կերպ, բացառությամբ գլխի հարվածով, և եթե գոլը չի գրանցվել ո՛չ տուգանային հարվածից, ո՛չ 11 մետրանոց հարվածից և ո՛չ էլ գրանցվել է ինքնագոլ):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում տվյալ թիմը կտանի կամային հաղթանակ, թե ոչ:

Կամային է համարվում տրված թիմի տարած հաղթանակը մրցախաղի վերջնական արդյունքում այն բանից հետո, երբ թիմը պարտվելիս է եղել ընթացիկ որևէ հաշվի ժամանակ:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում գոլի հեղինակ դարձած խաղացողների մարզաշապիկների համարների գումարային ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

Ինքնագոլի հեղինակ դարձած խաղացողները հաշվի չեն առնվում վերոնշյալ խաղադրույքը հաշվարկելիս: Իսկ մեկից ավել գոլ խփած խաղացողների մարզաշապիկների համարները հաշվվում են մեկ անգամ:

- Խաղադրույքներ խփած գոլերի և մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել խփած գոլերը և մրցախաղի արդյունքը: Առաջարկվում են հետևյալ տարբերակները՝

1. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և Հ1 (Հ1-Ոչ ոքի)»

2. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և ոչ ոքի (Հ1-Հ2)»

3. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և Հ2 (Ոչ ոքի-Հ2)»

4. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ1(Հ1-Ոչ ոքի)»

5. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և ոչ ոքի (Հ1-Հ2)»

6. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ2 (Ոչ ոքի-Հ2)»:

Ծրագրում կազմակերպչի կողմից կարող են առաջարկվել նաև մրցախաղում հնարավոր այլ ելքեր ընդգրկող խաղադրույքներ:

- Խաղադրույքներ՝ քանի րոպե կավելացնի մրցավարը խաղի (խաղակեսի) վերջում:

Այս ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում՝

ա) պահեստային մրցավարի կողմից լուսատախտակի վրա ցուցադրված ժամանակը (րոպեն):

բ) հեռուստաէկրանին ցուցադրված՝ ավելացված ժամանակի (րոպեի) վերաբերյալ տեղեղեկատվությունը:

գ) աղյուսակում զետեղված կայքերի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը:

Վերոնշյալ խաղադրույքի հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող աղբյուրները նշված են ըստ առաջնահերթության: Եթե այս տարբերակներից և ոչ մեկից պարզ չի դառնում տվյալ խաղադրույքի ելքը, ապա վերոնշյալ ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ)  գործակցով:

Եթե ցուցադրված ավելացված ժամանակը (րոպեն) և փաստացի խաղացված ժամանակը տարբերվում են, խաղադրույքը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում ցուցադրված ժամանակը:

Եթե հեռուստաէկրանին կամ պահեստային մրցավարի կողմից լուսատախտակին ցուցադրված ավելացված ժամանակի (րոպեի) մասին տեղեկատվությունը հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով փոփոխվում է (ավելացվում կամ պակասեցվում է), ապա տվյալ իրադարձության ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են ըստ սկզբնական ցուցադրված տեղեկատվության:

Ֆուտբոլի մրցախաղերի արդյունքների (բացառությամբ «Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կսկսի խաղը դաշտի կենտրոնից» և «Խաղադրույքներ՝ քանի րոպե կավելացնի մրցավարը խաղի (խաղակեսի) վերջում» խաղադրույքների) հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:    

Ֆուտբոլի մրցախաղը (90 րոպե տևողությամբ), որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 70 րոպե: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ)  գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.8․ Խաղադրույքներ տափօղակով հոկեյում

 

Տափօղակով հոկեյի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկված խաղադրույքները ընդունվում են հիմնական ժամանակի համար, բացառությամբ «Խաղի հաղթող» ելքի, որի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում նաև լրացուցիչ ժամանակում կամ տուգանային հարվածաշարում գրանցված արդյունքը: Հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակում (овертайм) և տուգանային հարվածաշարում (серия буллитов) գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս:

Տափօղակով հոկեյի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղափուլում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) երկրորդ թիմը չի պարտվի՝ «Ոչ ոքի-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»:

- Մրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղափուլում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղափուլում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղափուլում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ՝ ով կլինի խաղի հաղթող:

Այս ելքի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում նաև հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակում (տուգանային հարվածաշարում) գրանցված արդյունքները:

Հնարավոր է լինեն առաջնություններ կամ մրցաշարեր, որտեղ մրցախաղի հիմնական ժամանակում գրանցված ոչ ոքի արդյունքից հետո միանգամից սկսվի տուգանային հարվածաշարը` առանց խաղը լրացուցիչ ժամանակ (овертайм) տեղափոխելու: Ինչպես նաև, ելնելով տվյալ առաջնության կամ մրցաշարի անցկացման պահանջներից, լրացուցիչ ժամանակը կարող է անցկացվել այնքան ժամանակ, մինչև թիմերից որևէ մեկը կհասնի հաջողության:

Կարող է նաև մրցախաղի հիմնական ժամանակում ոչ ոքի արդյունք գրանցվելուց հետո թիմերը ավարտեն խաղը ոչ ոքի արդյունքով: Այս դեպքում, եթե կազմակերպչի կողմից ծրագրում առաջարկվել է «Խաղի հաղթող» ելքը, այն հաշվարկվում է «1» (մեկ) գործակցով:

- Խաղադրույքներ մրցախաղի վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

- Խաղադրույքներ՝ առաջին (երկրորդ) թիմը գոլ կխփի (չի խփի):

- Խաղադրույքներ՝ երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն (չեն խփի):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի (ոչ մեկը չի խփի) առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ խաղացողի հավաքած միավորների վրա։

Տափօղակով հոկեյում խաղացողի հավաքած միավորները հավասար են տվյալ մրցախաղում նրա խփած գոլերի և կատարած գոլային փոխանցումների քանակի գումարին:

Եթե խփված գոլի գրոհին մասնակցել է ոչ թե մեկ,այլ մի քանի խաղացող, բոլորին կարող են տրվել միավորներ:

Խաղացողների հավաքած միավորների վրա կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում տվյալ առաջնության կամ մրցաշարի պաշտոնական կայքէջում տեղակայված տեղեկատվությունը:

- Խաղադրույքներ խփած գոլերի և մրցախաղի արդյունքի վրա:

 Գուշակել խփած գոլերը և մրցախաղի արդյունքը: Առաջարկվում են հետևյալ տարբերակները՝
1. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ1 (Հ1-Ոչ ոքի)»։

2. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և ոչ ոքի (Հ1-Հ2)»։

3. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ2 (Ոչ ոքի-Հ2)»:

- Խաղադրույքներ խաղափուլերի համեմաատական արդյունավետության վրա:

Որ խաղափուլում ավելի շատ գոլ կխփվի:

- Խաղադրույքներ՝ խաղի հաղթողը կորոշվի հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակում (տուգանային հարվածաշարում):

- Խաղադրույքներ մրցախաղի 2 րոպեանոց տուգանքների թվի վրա:

Այս ելքի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում ոչ թե 2 րոպեանոց տուգանքների քանակը, այլ նրանց ժամանակային գումարը:

Օրինակ. Մրցախաղում գրանցվել է 5 (հինգ) հատ 2 րոպեանոց տուգանք․ 2 (երկու) հատ 2 րոպեանոց տուգանք ստացել է առաջին թիմը և 3 (երեք) հատ 2 րոպեանոց տուգանք՝ երկրորդ թիմը: Այս դեպքում 2 րոպեանոց տուգանքների թվի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվվում է, որ առաջին թիմը ունեցել 4 րոպե (2x2) տուգանք, իսկ երկրորդը՝ 6 րոպե (2x3):

- Խաղադրույքներ մրցախաղի ընթացքում դարպասին կատարված նետումների թվի վրա:

Տափօղակով հոկեյի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների և մրցաշարերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում (բացառությամբ՝ «Խաղադրույքներ խաղացողի հավաքած միավորների վրա» խաղադրույքի):

Տափօղակով հոկեյի մրցախաղը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 50 րոպե: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Հավասար հաշվի ժամանակ ընդհատված և կայացած համարված տափօղակով հոկեյի մրցախաղերի «Խաղի հաղթող» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև տափօղակով հոկեյի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.9․ Խաղադրույքներ բասկետբոլում

 

Բասկետբոլում բոլոր խաղադրույքները համանման են ֆուտբոլային մրցախաղի խաղադրույքներին, բացառությամբ այն հանգամանքի, որ բասկետբոլում արդյունքը որոշվում է` հաշվի առնելով լրացուցիչ ժամանակը (օվերթայմը): Բացառություն են կազմում այն իրադարձությունները, որոնց համար ծրագրում տրված է ոչ-ոքի ելքը` «X»: Այդ դեպքում խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում խաղի հիմնական ժամանակը:

Բասկետբոլում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

- Ոչ ոքի (գծում «X» սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Բասկետբոլում թույլատրվում է ավելացնել դրական և պակասեցնել բացասական ֆորան: Այդ դեպքում գործակիցը նվազում է համապատասխան աղյուսակի համաձայն:

- Միավորների ընդհանուր քանակը մրցախաղում նշված թվից շատ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

- Միավորների ընդհանուր քանակը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

Թույլատրվում է նաև փոխել տոտալի քանակը` «շատի» դեպքում իջեցնել ընդհանուր արդյունավետության չափը, իսկ «քչի» դեպքում  ավելացնել:

Ընդունվում են խաղադրույքներ խաղի ընդհանուր միավորների զույգ կամ կենտ լինելու վերաբերյալ:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև բասկետբոլում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.10․ Խաղադրույքներ թենիսում

 

Թենիսի մրցախաղի անցկացման նախապես հայտարարված ձևաչափը խաղից առաջ կարող է փոփոխվել (օրինակ՝ մենախաղում, երրորդ՝ որոշիչ սեթի փոխարեն խաղարկվում է սուպեր թայ-բրեյք, կամ 5 սեթի փոխարեն՝ 3 սեթ): Նման դեպքերում խաղի «Հ1» և «Հ2» ելքերի և սեթերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի ըստ վերջնական արդյունքի, իսկ մնացած բոլոր խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ)  գործակցով:

Եթե թենիսի սկսված մրցախաղում թենիսիստներից (զույգերից) որևէ մեկը ինչ-որ պատճառով որակազրկվում է, հրաժարվում է խաղալ կամ ի վիճակի չէ շարունակել խաղը, խաղը վաղաժամ ավարտվում է, ապա մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.

Այն խաղադրույքները (այդ թվում վիճակագրական տվյալների վրա կատարված խաղադրույքները), որոնց ելքերը մրցախաղի դադարեցման պահին միանշանակ պարզ են դառնում ՝ ելնելով մրցախաղի անցկացման ձևաչափից, համարվում են կայացած և ենթակա են հաշվարկի: Մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Օրինակ՝ թենիսիստը (զույգը) հրաժարվում է շարունակել խաղը 4:4 (15:0) հաշվի ժամանակ: Այս դեպքում առաջին սեթի «Հ1» և «Հ2», «Տոտալ շատ (քիչ) 10.5-ից», «Տոտալ շատ (քիչ) 12.5-ից», «Ֆորա 1 (+1,5)», «Ֆորա 2 (-1,5)», «Ֆորա 1 (-1,5)», «Ֆորա 2 (+1,5)» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով, ինչպես նաև մրցախաղի «Հ1» և «Հ2», «Տոտալ շատ (քիչ) 21.5-ից», «Ֆորա 1 (+3,5)», «Ֆորա 2  (-3,5)», «Ֆորա 1 (-3,5)», «Ֆորա 2 (+3,5)» ելքերը: Մրցախաղի և սեթի տոտալի «Զույգ/կենտ» ելքերը ևս ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ)  գործակցով: Իսկ առաջին սեթի «Տոտալ շատ (քիչ) 6.5-ից», «Տոտալ շատ (քիչ) 7.5-ից», «Տոտալ շատ (քիչ) 8.5-ից», «Ֆորա 1 (+2,5)», «Ֆորա 2 (-2,5)», «Ֆորա 1 (-2,5)», «Ֆորա 2 (+2,5)» ելքերը ենթակա են հաշվարկի, ինչպես նաև 1-ից 8-րդ գեյմերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները: Առաջին սեթի 9-րդ գեյմի «Հ1» և «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով, իսկ 9-րդ գեյմի առաջին միավորի «Հ1» և «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի:

Եթե թենիսի մրցախաղի որոշիչ սեթը խաղարկվում է որպես սուպեր թայ-բրեյք, ապա այդ սեթի ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով, իսկ խաղի ֆորայի և տոտալի հաշվարկման ժամանակ սուպեր թայ-բրեյք սեթը հաշվվում է որպես մեկ գեյմ: Այսինքն սեթը համարվում է ավարտված 1:0 կամ 0:1 հաշվով:

Օրինակ՝ մրցախաղը ավարտվել է 6:3, 4:6 և 5:10 հաշվով, երրորդ՝ որոշիչ սեթը խաղացել են սուպեր թայ-բրեյք, այս դեպքում մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս խաղի վերջնական հաշիվը համարվում է 6:3, 4:6 և 0:1, այսինքն գեյմերի քանակը լինում է 20:

Մեկ գեյմ է հաշվարկվում նաև սեթի վերջում խաղարկվող թայ–բրեյքը (օրինակ՝ սեթում 6:6 հաշվից հետո խաղարկվող թայ–բրեյքը համարվում է տվյալ սեթի 13-րդ գեյմ, սեթը ավարտվում է 6:7 կամ 7:6 հաշվով):

Եթե մինչ մրցախաղի սկսվելը կողմերից որևէ մեկը հրաժարվում է մասնակցել մրցախաղին, ապա այդ մրցախաղի բոլոր ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Թիմային մրցաշարերում, երբ մրցակիցների անունները նշված են թիմերի (երկրների) անվանումներով (օրինակ՝ Իսպանիա–Շվեյցարիա), եթե կատարվում է թենիսիստի (զույգի) փոփոխություն (նախապես հայտավորված խաղացողի կամ զույգի, որի համար և առաջարկվել էին խաղադրույքներ), տվյալ մրցախաղի բոլոր ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ:

Թենիսի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (սեթում, գեյմում) կհաղթի առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ «Հ1»:

- Մրցախաղում (սեթում, գեյմում) կհաղթի երկրորդ թենիսիստը (զույգը)՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (սեթում) գեյմերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (սեթում) գեյմերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

-Խաղադրույքներ առաջին սեթի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել միաժամանակ առաջին սեթի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը: Հնարավոր են հետևյալ 4 տարբերակները.

«Հ1Հ1» – Առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«Հ1Հ2» – Առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ1» – Երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ2» – Երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ մրցախաղի (սեթի) վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի (սեթի) վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

- Խաղադրույքներ՝ թայ-բրեյք կլինի (չի լինի):

- Խաղադրույքներ՝ ով կվաստակի հաջորդ միավորը:

Թենիսի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների և մրցաշարերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Կազմակերպչի կողմից ծրագրում սխալ նշված որևէ մրցաշարի ծածկի, անցկացման վայրի կամ անվանման անհամապատասխանության դեպքում մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ:

Մրցավարի կողմից մրցակիցներից (զույգերից) որևէ մեկին շնորհված տուգանային միավորը (միավորները) հաշվի են առնվում խաղադրույքները հաշվարկելիս:

Օրինակ՝ (6:4), (3:2), (0:40) հաշվի ժամանակ մրցավարը 1 տուգանային միավոր է շնորհել երկրորդ թենիսիստին և հաշիվը դարձել է (6:4), (3:3): Այս դեպքում համարվում է, որ 2-րդ սեթի 6-րդ գեյմը հաղթել է երկրորդ թենիսիստը:

Հետաձգված կամ ընդհատված թենիսի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ մինչև մրցաշարի ավարտը, որի շրջանակներում այն անց էր կացվում:

         

4.11. Խաղադրույքներ վոլեյբոլում

 

Ֆորան և տոտալը վոլեյբոլի համար նշվում է միավորներով:

Վոլեյբոլում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները.

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ1» սյունակը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը (գծում «Հ2» սյունակը):

- Իրադարձության առաջին թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ1» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.1» սյունակում` շահման գործակիցը):

- Իրադարձության երկրորդ թիմի (մասնակցի) հաղթանակը` հաշվի առնելով ֆորան (գծի «Ֆ2» սյունակում նշված է ֆորան, իսկ «գործ.2» սյունակում շահման գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից մեծ է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Շատ» սյունակում`  շահումային գործակիցը):

- Միավորների թիվը մրցախաղում նշված թվից փոքր է (գծի «Տոտալ» սյունակում նշվում է միավորների ընդհանուր քանակը, իսկ «Քիչ» սյունակում` շահումային գործակիցը):

- Խաղադրույք վոլեյբոլի մրցախաղի կոնկրետ հաշվի վրա: Գծում համապատասխան սյունակները վերնագրված են 3:0, 3:1 և այլն:

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև վոլեյբոլում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

 

4.12․ Խաղադրույքներ ավտոմրցարշավներում

 

Ավտոմրցարշավներում խաղադրույքի ընդունման կանոնները.

ա) նախավարժանքի շրջանը մտնում է մրցարշավի մեջ,

բ) եթե երկու մրցարշավորդներն էլ դուրս են մնում մրցավազքից, ապա զույգում հաղթող է ճանաչվում նա, ով ավելի շատ շրջաններ է անցել,

գ) եթե մրցարշավորդը որակավորված է, ապա նա ավարտել է մրցարշավը:

Ավտոմրցարշավում կարելի է կատարել խաղադրույքների հետևյալ տեսակները․

- Մրցարշավորդի հաղթանակը արշավում:

- Մրցարշավորդը կգրավի 1-ից 3-րդ տեղը ներառյալ:

- Մրցարշավորդը կավարտի մրցարշավը (կորակավորվի):

- Մրցարշավորդը մրցարշավը չի ավարտի (չի որակավորվի):

- Մրցարշավորդը կանցնի մրցարշավի ամենաարագ շրջանը:

- Առաջին մրցարշավորդը արդյունքային արձանագրության մեջ կհայտնվի ավելի բարձր տեղում, քան երկրորդը (գծի «1» սյունակը):

- Երկրորդ մրցարշավորդը արդյունքային արձանագրության մեջ կհայտնվի ավելի բարձր տեղում, քան առաջինը (գծի «2» սյունակը):

Խաղադրույքներ ընդունվում են նաև ավտոմրցարշավում հնարավոր այլ իրադարձությունների վրա, որոնք արտացոլված կլինեն ծրագրում:

       

4.13․ Խաղադրույքներ բեյսբոլում

 

Բեյսբոլի մրցախաղերում խաղարկվում է 9-ը ինինգ (մրցափուլ): Բեյսբոլի մրցախաղերի վերջնական արդյունքի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի են առնվում հետխաղյա լրացուցիչ ինինգում (ինինգներում) գրանցված արդյունքները ևս: Եթե խաղը ավարտվում է ոչ ոքի արդունքով և հետխաղյա լրացուցիչ ինինգ (ինինգներ) չի խաղարկվում, կամ տվյալ մրցաշարի պահանջներից ելնելով խաղարկված հետխաղյա լրացուցիչ ինինգների արդյունքում կրկին գրանցվում է ոչ ոքի արդյունք, ապա «Հ1»-ի, «Հ2»-ի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Բեյսբոլի մրցախաղը՝ համաձայն «Մերսի Ռուլ» (Mercy Rule) օրենքի, կարող է ժամանակից շուտ ավարտվել: Նման դեպքերում մրցախաղը համարվում է կայացած՝ ընդհատման պահին գրանցված արդյունքով, և բոլոր խաղադրույքները հաշվարկվում են՝ հաշվի առնելով ընդհատման պահին գրանցված արդյունքը: («Մերսի Ռուլ» օրենքը գործում է, երբ մասնակից թիմերից որևէ մեկը ձեռք է բերում զգալի առավելություն մրցակցի նկատմամբ: Տարբեր երկրների առաջնություներում և մրցաշարերում պահանջվող առավելության չափը կարող է լինել տարբեր:)

Եթե մեկ օրում կայացել է նույն թիմերի երկու հանդիպում, իսկ ծրագրում կազմակերպչի կողմից առաջարկվել են գործակիցներ միայն մեկի համար, ապա տվյալ մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում առաջին խաղի արդյունքը:

Բեյսբոլի մրցախաղերում հնարավոր է նաև խաղի ընթացքում տեղի ունենա խաղի անցկացման ձևաչափի փոփոխություն (օրինակ 9-ը ինինգի փոխարեն խաղարկվի 7 ինինգ): Նման դեպքերում կազմակերպչի կողմից ծրագրում լինում է հատուկ նշում խաղի անցկացման ձևաչափի հնարավոր փոփոխման վերաբերյալ:

Բեյսբոլում ֆորայի և տոտալի չափը հաշվարկվում է միավորներով:

Բեյսբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Մրցախաղում կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

- Մրցախաղում կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում թիմերի անհատական վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ տրված ինինգի ելքերի՝ «Հ1», «Ոչ ոքի», «Հ2», ֆորաների և տոտալների վրա:

- Խաղադրույքներ են առաջարկվում նաև բեյսբոլի մրցախաղի առաջին 3, առաջին 5 և առաջին 7 ինինգների արդյունքում «Հ1», «Ոչ ոքի», «Հ2», ֆորաների և տոտալների համար:

Բեյսբոլի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Բեյսբոլի մրցախաղը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 5 ինինգ ամբողջությամբ: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Հավասար հաշվի ժամանակ ընդհատված և կայացած համարված բեյսբոլի մրցախաղերի «Հ1», «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով: Ընդհատված և կայացած համարված մրցախաղում չխաղարկված առանձին ինինգների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև բեյսբոլի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14. Խաղադրույքներ սնուկերում

 

Հիմնական խաղում ֆորան և տոտալը նշվում են խաղափուլերի քանակով, առանձին խաղափուլերում` միավորներով:

Սնուկերի կանոնների համաձայն, խաղափուլում հնարավոր է առաջանա պատային իրավիճակ, որի դեպքում մրցավարի որոշմամբ խաղափուլը վերախաղարկվում է: Նմանատիպ դեպքերում տվյալ խաղափուլի վրա կատարած խաղադրույքները հաշվարկվում են 1 (մեկ) գործակցով: Խաղի վերաբերյալ մնացած տեղեկատվությունը` իրադարձությունները, դրանց կայացման ժամանակը, հնարավոր ելքերը, որոնց կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից, խաղադրույքների ձևը, տեսակը և այլն արտացոլված են ծրագրում:

         

4.14.1. Խաղադրույքներ բադմինտոնում

 

Եթե բադմինտոնի սկսված մրցախաղում խաղացողներից (զույգերից) որևէ մեկը ինչ-որ պատճառով որակազրկվում է, հրաժարվում է խաղալ կամ ի վիճակի չէ շարունակել խաղը, խաղը վաղաժամ ավարտվում է, ապա մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.

Այն խաղադրույքները, որոնց ելքերը մրցախաղի դադարեցման պահին միանշանակ պարզ են դառնում՝ ելնելով մրցախաղի անցկացման ձևաչափից, համարվում են կայացած և ենթակա են հաշվարկի: Մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Օրինակ՝ խաղացողը հրաժարվում է շարունակել խաղը առաջին սեթում 19:20 հաշվի ժամանակ: Այս դեպքում առաջին սեթի «Հ1» և «Հ2», «Տոտալ շատ (քիչ) 40.5-ից», «Ֆորա 1 (+1,5)», «Ֆորա 2 (-1,5)», «Ֆորա 1 (-1,5)», «Ֆորա 2 (+1,5)» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով, ինչպես նաև մրցախաղի «Հ1» և «Հ2» ելքերը: Իսկ առաջին սեթի «Տոտալ շատ (քիչ) 38.5-ից», «Տոտալ շատ (քիչ) 39.5-ից», «Ֆորա 1 (+2,5)», «Ֆորա 2 (-2,5)», «Ֆորա 1 (-2,5)», «Ֆորա 2 (+2,5)», «Ֆորա 1 (+3,5)», «Ֆորա 2 (-3,5)», «Ֆորա 1 (-3,5)», «Ֆորա 2 (+3,5)» ելքերը ենթակա են հաշվարկի:

Բադմինտոնում ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով:

Եթե մինչ խաղը սկսվելը խաղացողներից (զույգերից) որևէ մեկը հրաժարվում է մասնակցել խաղին, ապա այդ մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Թիմային մրցաշարերում, երբ մրցակիցների անունները նշված են թիմերի (երկրների) անվանումներով (օրինակ՝ Չինաստան–Ինդոնեզիա), եթե կատարվում է խաղացողի (զույգի) փոփոխություն (նախապես հայտավորված խաղացողի կամ զույգի, որի համար և առաջարկվել էին խաղադրույքներ), տվյալ մրցախաղի բոլոր ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ:

Բադմինտոնի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի առաջին խաղացողը (զույգը)՝«Հ1»:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի երկրորդ խաղացողը (զույգը) ՝«Հ2»:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին խաղացողը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝«Ֆորա 1»-ը:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ խաղացողը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (սեթում) միավորների թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (սեթում) միավորների թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 - Խաղադրույքներ առաջին սեթի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել միաժամանակ առաջին սեթի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը: Հնարավոր են հետևյալ 4 տարբերակները.

«Հ1Հ1» – Առաջին խաղացողի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«Հ1Հ2» – Առաջին խաղացողի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և երկրորդ խաղացողի (զույգի) հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ1» – Երկրորդ խաղացողի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և առաջին խաղացողի (զույգի) հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ2» – Երկրորդ խաղացողի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ մրցախաղի (սեթի) վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի (սեթի) արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

Բադմինտոնի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում մրցաշարերի և առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Հետաձգված կամ ընդհատված բադմինտոնի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ մինչև մրցաշարի կամ առաջնության ավարտը, որի շրջանակներում այն անց էր կացվում:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև բադմինտոնի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.2. Խաղադրույքներ գնդակով հոկեյում

 

Գնդակով հոկեյի մրցախաղերում խաղադրույքը ընդունվում է խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Հետխաղյա ավելացված խաղակեսերում գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս: Գնդակով հոկեյի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ է սահմանված 90 րոպե խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 45 րոպե տևողությամբ), մրցախաղերը կարող են տեղի ունենալ նաև այլ ձևաչափով (60 րոպե, 70 րոպե և 80 րոպե տևողությամբ խաղ՝ համապատասխան 30, 35 և 40 րոպե տևողությամբ երկու խաղակեսերով)` ելնելով տվյալ առաջնության կամ մրցաշարի անցկացման պահանջներից: Այս ձևաչափերով մրցախաղերի ժամանակ ծրագրում կազմակերպչի կողմից լինում է ձևաչափի վերաբերյալ հատուկ նշում:

Գնդակով հոկեյի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)` «Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) երկրորդ թիմը չի պարտվի՝ «Հ2-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝«Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 -Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

Գնդակով հոկեյի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Գնդակով հոկեյի մրցախաղը (90 րոպե տևողությամբ), որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 70 րոպե: 60, 70 և 80 րոպե տևողությամբ մրցախաղերը, որոնք ընդհատվել և 24 ժամվա ընթացքում չեն շարունակվել կամ ավարտի չեն հասցվել, համարվում են կայացած, եթե խաղացվել է համապատասխանաբար 48, 56 և 64 րոպե: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև գնդակով հոկեյի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.3. Խաղադրույքներ խոտի վրա հոկեյում

 

Հոկեյ խոտի վրա մրցախաղերում խաղադրույքը ընդունվում է խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Հետխաղյա ավելացված ժամանակում (овертайм) և տուգանային հարվածաշարում (серия буллитов) գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս: Հոկեյ խոտի վրա մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ է սահմանված 60 րոպե խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 30 րոպե տևողությամբ կամ չորս քառորդներով՝ յուրաքանչյուրը 15 րոպե տևողությամբ), բայց մրցախաղերը կարող են տեղի ունենալ նաև հետևյալ ձևաչափով՝ 70 րոպե տևողությամբ խաղ (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 35 րոպե տևողությամբ կամ չորս քառորդներով՝ յուրաքանչյուրը 17 րոպե 30 վայրկյան տևողությամբ): Այս ձևաչափերով մրցախաղերի ժամանակ ծրագրում կազմակերպչի կողմից լինում է ձևաչափի վերաբերյալ հատուկ նշում:

Հոկեյ խոտի վրա մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) առաջին թիմը չի պարտվի «Հ1-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) երկրորդ թիմը չի պարտվի՝ «Ոչ ոքի-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝«Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

Հոկեյ խոտի վրա մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Հոկեյ խոտի վրա մրցախաղը (70 րոպե տևողությամբ), որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 55 րոպե: 60 րոպե տևողությամբ մրցախաղերը, որոնք ընդհատվել և 24 ժամվա ընթացքում չեն շարունակվել կամ ավարտի չեն հասցվել, համարվում են կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 47 րոպե: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև հոկեյ խոտի վրա մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.4. Խաղադրույքներ սեղանի թենիսում

 

Եթե սեղանի թենիսի սկսված մրցախաղում թենիսիստներից (զույգերից) որևէ մեկը ինչ-որ պատճառով որակազրկվում է, հրաժարվում է խաղալ կամ ի վիճակի չէ շարունակել խաղը, խաղը վաղաժամ ավարտվում է, ապա մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.

Այն խաղադրույքները, որոնց ելքերը մրցախաղի դադարեցման պահին միանշանակ պարզ են դառնում՝ ելնելով մրցախաղի անցկացման ձևաչափից, համարվում են կայացած և ենթակա են հաշվարկի: Մնացած ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Օրինակ՝ թենիսիստը (զույգը) հրաժարվում է շարունակել խաղը առաջին սեթում 9:10 հաշվի ժամանակ: Այս դեպքում առաջին սեթի «Հ1» և «Հ2», «Տոտալ շատ (քիչ) 20.5-ից», «Ֆորա 1 (+1,5)», «Ֆորա 2 (-1,5)», «Ֆորա 1 (-1,5)», «Ֆորա 2 (+1,5)» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով, ինչպես նաև մրցախաղի «Հ1» և «Հ2» ելքերը: Մրցաղաղի և սեթի տոտալի «Զույգ/կենտ» ելքերը ևս ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Իսկ առաջին սեթի «Տոտալ շատ (քիչ) 18.5-ից», «Տոտալ շատ (քիչ) 19.5-ից», «Ֆորա 1 (+2,5)», «Ֆորա 2 (-2,5)», «Ֆորա 1 (-2,5)», «Ֆորա 2 (+2,5)», «Ֆորա 1 (+3,5)», «Ֆորա 2 (-3,5)», «Ֆորա 1 (-3,5)», «Ֆորա 2 (+3,5)», «Ֆորա 1 (+4,5)», «Ֆորա 2 (-4,5)», «Ֆորա 1 (-4,5)», «Ֆորա 2 (+4,5)» ելքերը ենթակա են հաշվարկի:

Եթե մինչ մրցախաղի սկսվելը կողմերից որևէ մեկը հրաժարվում է մասնակցել մրցախաղին, ապա այդ մրցախաղի բոլոր ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Թիմային մրցաշարերում, երբ մրցակիցների անունները նշված են թիմերի (երկրների) անվանումներով (օրինակ՝ Իսպանիա–Շվեյցարիա), եթե կատարվում է թենիսիստի (զույգի) փոփոխություն (նախապես հայտավորված խաղացողի կամ զույգի, որի համար և առաջարկվել էին խաղադրույքներ), տվյալ մրցախաղի բոլոր ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ:

Սեղանի թենիսում ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով:

Սեղանի թենիսի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ «Հ1»:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի երկրորդ թենիսիստը (զույգը) ՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

- Մրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (սեթում) միավորների թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (սեթում) միավորների թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ մրցախաղի (սեթի) վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի (սեթի) արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

Սեղանի թենիսի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների և մրցաշարերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Հետաձգված կամ ընդհատված սեղանի թենիսի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ մինչև մրցաշարի ավարտը, որի շրջանակներում այն անց էր կացվում:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև սեղանի թենիսի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.5. Խաղադրույքներ սեղանի ֆուտբոլում

 

Սեղանի ֆուտբոլի մրցախաղերի (գեյմերի) տևողության ժամանակային սահմանափակում  չկա: Մրցախաղը բաղկացած է 1 (մեկ), 3 (երեք) կամ 5 (հինգ) գեյմերից: 1 (մեկ) գեյմից բաղկացած մրցախաղում հաղթում է այն խաղացողը (զույգը), որը հաղթում է գեյմը: 3 (Երեք) գեյմից բաղկացած մրցախաղում հաղթում է երկու գեյմերում հաղթած խաղացողը (զույգը), իսկ 5 (հինգ) գեյմից բաղկացած մրցախաղում՝ երեք գեյմերում հաղթած խաղացողը (զույգը): Գեյմը հաղթում է այն խաղացողը (զույգը), որը կխփի 5 (հինգ) կամ 7 (յոթ) գոլ՝ կախված անցկացվող առաջնության կամ մրցաշարի պահանջներից:

Հնարավոր է նաև, որ մրցախաղերը անցկացվեն այլ ձևաչափով: Նման դեպքերում ծրագրում կազմակերպչի կողմից լինում է հատուկ նշում մրցախաղի անցկացման ձևաչափի վերաբերյալ:

5 (Հինգ) գոլով հաղթանակի դեպքում, եթե վճռորոշ գեյմում հաշիվը դառնում է 4:4, ապա միայն մրցախաղի վճռորոշ գեյմը խաղարկվում է այնքան, մինչև խաղացողներից (զույգերից) մեկը կհասնի 2 միավորի առավելության մրցակցի նկատմամբ, բայց առավելագույն հաշիվը չի կարող գերազանցել 8-ը: Այսինքն, եթե վճռորոշ գեյմում հաշիվը դառնում է 4:4, ապա գեյմը շարունակվում է և կարող է ավարտվել 4:6, 6:4, 5:7, 7:5, 6:8 կամ 8:6 հաշվով: Հաշիվը 7:7 դառնալուց հետո գեյմը ավարտվում է 8:7 կամ 7:8 հաշվով:

7 (Յոթ) գոլով հաղթանակի դեպքում, եթե գեյմում հաշիվը դառնում է 6:6, ապա գեյմը խաղարկվում է այնքան, մինչև խաղացողներից (զույգերից) մեկը կհասնի 2 միավորի առավելության մրցակցի նկատմամբ, բայց առավելագույն հաշիվը չի կարող գերազանցել 8-ը: Այսինքն, եթե գեյմում հաշիվը դառնում է 6:6, ապա գեյմը շարունակվում է և կարող է ավարտվել 6:8 կամ 8:6: Հաշիվը 7:7 դառնալուց հետո գեյմը ավարտվում է 8:7 կամ 7:8 հաշվով:

 

Սեղանի ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

 

- Մրցախաղում (գեյմում) կհաղթի առաջին խաղացողը (զույգը)՝ «Հ1»:

 

- Մրցախաղում (գեյմում) կհաղթի երկրորդ խաղացողը (զույգը)՝ «Հ2»:

 

- Մրցախաղում (գեյմում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին խաղացողը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Մրցախաղում (գեյմում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ խաղացողը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (գեյմում) խաղացողի (զույգի) խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (գեյմում) խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (գեյմում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղի (գեյմի) վերջնական հաշվի վրա:

 

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

Սեղանի ֆուտբոլի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում մրցաշարերի և առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Սեղանի ֆուտբոլի մրցախաղը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ)  գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև սեղանի ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.6. Խաղադրույքներ Ռեգբիում (Ռեգբի Լիգա և Ռեգբի Միություն)

 

Ռեգբիի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ սահմանված է 80 րոպե խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 40 րոպե տևողությամբ): Ռեգբիի մրցախաղերում խաղադրույքը ընդունվում է խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Հետխաղյա ավելացված խաղակեսերում կամ լրացուցիչ ժամանակում գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս: Կազմակերպչի կողմից ծրագրում խաղադրույքներ են առաջարկվում նաև Ռեգբիի տարատեսակների՝ Ռեգբի 7 (յոթ)-ի, Ռեգբի 9 (ինը) և Ռեգբի 10 (տասը)-ի համար, որտեղ խաղակեսերի տևողությունը համապատասխանաբար 7, 9 և 10 րոպե է: Այս ձևաչափերով մրցախաղերի ժամանակ ծրագրում կազմակերպչի կողմից լինում է ձևաչափի վերաբերյալ հատուկ նշում:

Ռեգբիի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները:

 

Ռեգբիում ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով (բացառությամբ փորձերի քանակի վրա առաջարկված տոտալների):

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի առաջին թիմը՝«Հ1»:

 

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝«Հ2»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում թիմերի կողմից կատարված փորձերի քանակի վրա՝  «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը կկատարի հաջորդ փորձը (փորձ ընդհանրապես չի լինի):

 

Ռեգբիի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Ռեգբիի մրցախաղը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 65 րոպե: Ռեգբի 7, Ռեգբի 9 և Ռեգբի 10 մրցախաղերը համարվում են կայացած, եթե խաղացվել է խաղը ամբողջությամբ: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև Ռեգբիի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.7. Խաղադրույքներ Ամերիկյան ֆուտբոլում

 

Ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ է սահմանված 60 րոպե մաքուր խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 30 րոպե կամ չորս քառորդներով՝ յուրաքանչյուրը 15 րոպե տևողությամբ): Ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են` հաշվի առնելով հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակը: Եթե խաղը ավարտվում է «ոչ ոքի» արդյունքով և հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակ չի խաղարկվում, կամ տվյալ մրցաշարի պահանջներից ելնելով խաղարկված հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակի արդյունքում կրկին գրանցվում է «ոչ ոքի» արդյունք, ապա «Հ1»-ի և «Հ2»-ի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

 

Ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները:

 

Ամերիկյան ֆուտբոլում ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի երկրորդ թիմը ՝ «Հ2»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

Ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղն, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 50 րոպե: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Հավասար հաշվի ժամանակ ընդհատված և կայացած համարված ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերի «Հ1», «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև ամերիկյան ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.8.  Խաղադրույքներ Ավստրալական ֆուտբոլում

 

Ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ է սահմանված 80 րոպե մաքուր խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 40 րոպե կամ չորս քառորդներով՝ յուրաքանչյուրը 20 րոպե տևողությամբ): Կանանց առաջնությունների համար հիմնական ժամանակ է սահմանված 60 րոպե մաքուր խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 30 րոպե կամ չորս քառորդներով՝ յուրաքանչյուրը 15 րոպե տևողությամբ): Ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են՝ հաշվի առնելով հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակը: Եթե խաղը ավարտվում է «ոչ ոքի» արդյունքով և հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակ չի խաղարկվում, կամ տվյալ մրցաշարի պահանջներից ելնելով խաղարկված հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակի արդյունքում կրկին գրանցվում է «ոչ ոքի» արդյունք, ապա «Հ1»-ի և «Հ2»-ի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

Ավստրալական ֆուտբոլի որոշ մրցաշարերի մրցախաղերում հնարավոր է խաղի ընթացքում տեղի ունենա խաղի ձևաչափի փոփոխություն: Նման դեպքերում բոլոր խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի ըստ վերջնական արդյունքի, եթե կազմակերպչի կողմից ծրագրում եղել է խաղի անցկացման ձևաչափի հնարավոր փոփոխման հավանականության վերաբերյալ հատուկ նշում: Վերջինիս՝ ծրագրում բացակայության դեպքում, բոլոր խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով, բացառությամբ այն խաղադրույքների, որոնց ելքերը արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի անցկացման ձևաչափից:

 

Ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները:

 

Ավստրալական ֆուտբոլում ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են միավորներով:

Գոլերի` 6 միավորանոց, և բիհայնդների՝ 1 միավորանոց դարպասի գրավումների համար առաջարկված տոտալները հաշվարկելիս հաշվի են առնվում խփված գոլերի և բիհայնդների ոչ թե միավորները, այլ քանակը:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի երկրորդ թիմը ՝ «Հ2»:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի անհատական վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի կատարած բիհայնդերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում) թիմերի անհատական կատարած բիհայնդների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը առաջինը կվաստակի ծրագրում առաջարկված թվով միավորներ մրցախաղում (խաղակեսում, քառորդում):

 

Ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղն, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 65 րոպե: 60 րոպեանոց մրցախաղերը համարվում են կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 50 րոպե: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Հավասար հաշվի ժամանակ ընդհատված և կայացած համարված ավստրալիական ֆուտբոլի մրցախաղերի «Հ1» և «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

 Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև ավստրալական ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.9. Խաղադրույքներ Կյոռլինգում

 

Կյոռլինգի մրցախաղը բաղկացած է 10 էնդերից (խաղափուլերից): Կյոռլինգի մրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի են առնվում հետխաղյա լրացուցիչ էնդում (էնդերում) գրանցված արդյունքները: Եթե խաղը ավարտվում է «ոչ ոքի» արդյունքով և հետխաղյա լրացուցիչ էնդ (էնդեր) չի խաղարկվում, ելնելով անցակացվող մրցաշարի կամ առաջնության պահանջներից, ապա «Հ1»-ի և «Հ2»-ի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով:

 

Կյոռլինգի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները:

 

Թիմերից որևէ մեկին շնորհված տուգանային միավորը (միավորները) հաշվի է առնվում մրցախաղի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս:

 

- Մրցախաղում (էնդում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Մրցախաղում (էնդում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

 

- Ոչ ոքի մրցախաղում (էնդում)՝ «Ոչ ոքի»:

 

- Մրցախաղում (էնդում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Մրցախաղում (էնդում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (էնդում) միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (էնդում) միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

Կյոռլինգի մրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում առաջնությունների պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Կյոռլինգի մրցախաղը, որն ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է կայացած, եթե խաղացվել է առնվազն 5 էնդ ամբողջությամբ: Մնացած դեպքերում մրցախաղերը համարվում են չկայացած: Հավասար հաշվի ժամանակ ընդհատված և կայացած համարված կյոռլինգի մրցախաղերի «Հ1» և «Հ2» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները ենթակա են հաշվարկի «1» (մեկ) գործակցով: Ընդհատված և չկայացած համարված մրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն իրադարձության վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև կյոռլինգի մրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.10. Խաղադրույքներ Կիբերֆուտբոլում

 

Կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղերում խաղադրույքները ընդունվում են խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Տեսամրցախաղերը անցկացվում են 2x7, 2x6 կամ 2x5 ձևաչափով (երկու խաղակես՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 7, 6 կամ 5 րոպե տևողությամբ)՝ կախված անցկացվող առաջնության պահանջներից:

Կիբերֆուտբոլում տեսամրցախաղի ժամանակացույցի ցուցադրած ընթացիկ րոպեն կարող է տարբերվել տեսամրցախաղի իրական ժամանակից: Օրինակ, եթե կիբերֆուտբոլի անցկացման րոպեն ընտրված է 10 րոպե (2x5), տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը մինչև 90 րոպե կհասնի իրական 10 րոպեում: Այսինքն, օրինակ, իրական 8-րդ րոպեին տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը կարող է ցույց տալ 72-րդ րոպեն:

 

Կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Ոչ ոք իտեսամրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) երկրորդ թիմը չի պարտվի` «Ոչ ոքի-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղակեսում) առաջին (երկրորդ) թիմը գոլ կխփի (չի խփի):

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղակեսում) երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն (չեն խփի):

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղակեսում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղի վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել տեսամրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

 

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը տեսամրցախաղում (խաղակեսում):

 

Կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում տեսամրցախաղերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Տեխնիկական կամ որևէ այլ խնդրի պատճառով տեսամրցախաղի հեռուստաեթերի խափանումը և խաղային գրաֆիկայի թերությունները հիմք չեն խաղադրույքները «1» (մեկ) գործակցով հաշվարկելու համար:

Որևէ պատճառով գրանցված տեխնիկական հաղթանակը (պարտությունը) հիմք չէ խաղադրույքների հաշվարկման համար: Այս դեպքում տեսամրցախաղը համարվում է չկայացած և բոլոր խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղը, որը տեխնիկական կամ որևէ այլ պատճատով ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված տեսամրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով: Կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղը համարվում է կայացած, եթե այն խաղացվել է ամբողջությամբ:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև կիբերֆուտբոլի տեսամրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.11. Խաղադրույքներ Կիբերբասկետբոլում

 

Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղերի ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են՝ հաշվի առնելով հետխաղյա լրացուցիչ ժամանակը ևս (овертайм): Այն դեպքում երբ տեսամրցախաղը ավարտվում է «ոչ ոքի» արդյունքով և առաջարկված չի եղել տեսամրցախաղի «Ոչ ոքի» ելքը, ապա տեսամրցախաղի «Հ1» և «Հ2» ելքերը հաշվարկվում են «1» գործակցով: Տեսամրցախաղերը անցկացվում են 4x5 կամ 4x4 ձևաչափով (չորս քառորդ՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 կամ 4 րոպե տևողությամբ): 12 րոպեանոց քառորդներով տեսամրցախաղերը անցկացվում են 4x5 ձևաչափով, իսկ 10 րոպեանոց քառորդներով տեսամրցախաղերը 4x4: Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղի ժամանակացույցի ցուցադրած ընթացիկ րոպեն կարող է տարբերվել տեսամրցախաղի իրական ժամանակից: Օրինակ, եթե կիբերբասկետբոլի անցկացման րոպեն ընտրվում է 16 րոպե (4x4), տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը մինչև 40 րոպե կհասնի իրական 16 րոպեում (մաքուր ժամանակ): Այսինքն, օրինակ, իրական 12-րդ րոպեին տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը կարող է ցույց տալ 30-րդ րոպեն:

 

Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Ոչ ոքի տեսամրցախաղում (քառորդում)՝ «Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) առաջին թիմը չի պարտվի՝ «Հ1-Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) երկրորդ թիմը չի պարտվի՝ «Ոչ ոքի-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Տեսամրցախաղում (քառորդում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (քառորդում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (քառորդում) թիմերի անհատական վաստակած միավորների ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (քառորդում) թիմերի վաստակած միավորների ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ՝ լրացուցիչ ժամանակ կլինի (չի լինի):

 

Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում տեսամրցախաղերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Տեխնիկական կամ որևէ այլ խնդրի պատճառով տեսամրցախաղի հեռուստաեթերի խափանումը և խաղային գրաֆիկայի թերությունները հիմք չեն խաղադրույքները «1» (մեկ) գործակցով հաշվարկելու համար:

Որևէ պատճառով գրանցված տեխնիկական հաղթանակը (պարտությունը) հիմք չէ խաղադրույքների հաշվարկման համար: Այս դեպքում տեսամրցախաղը համարվում է չկայացած և բոլոր խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղը, որը տեխնիկական կամ որևէ այլ պատճատով ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված տեսամրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով: Կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղը համարվում է կայացած, եթե այն խաղացվել է ամբողջությամբ:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև կիբերբասկետբոլի տեսամրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.12. Խաղադրույքներ Կիբերհոկեյում

 

Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղերի ելքերի համար առաջարկված խաղադրույքները ընդունվում են հիմնական ժամանակի համար: Տեսամրցախաղերը անցկացվում են 3x4 կամ 3x5 ձևաչափով (երեք խաղափուլ՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4 կամ 5 րոպե տևողությամբ): Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղի ժամանակացույցի ցուցադրած ընթացիկ րոպեն կարող է տարբերվել տեսամրցախաղի իրական ժամանակից: Օրինակ, եթե կիբերհոկեյի անցկացման րոպեն ընտրվում է 12 րոպե (3x4), տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը մինչև 60 րոպե կհասնի իրական 12 րոպեում (մաքուր ժամանակ): Այսինքն, օրինակ, իրական 4-րդ րոպեին տեսամրցախաղի ընթացիկ րոպեն ցուցադրող ժամանակացույցը կարող է ցույց տալ 20-րդ րոպեն:

 

Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

 

- Ոչ ոքի տեսամրցախաղում (խաղափուլում)՝ «Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) երկրորդ թիմը չի պարտվի՝ «Ոչ ոքի-Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»:

 

- Տեսամրցախաղում (խաղափուլում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (խաղափուլում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (խաղափուլում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղափուլում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղի վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել տեսամրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղափուլում) առաջին (երկրորդ) թիմը գոլ կխփի (չի խփի):

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (խաղափուլում) երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն (չեն խփի):

 

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի (ոչ մեկը չի խփի) առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը տեսամրցախաղում:

 

Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում տեսամրցախաղերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Տեխնիկական կամ որևէ այլ խնդրի պատճառով տեսամրցախաղի հեռուստաեթերի խափանումը և խաղային գրաֆիկայի թերությունները հիմք չեն խաղադրույքները «1» (մեկ) գործակցով հաշվարկելու համար:

Որևէ պատճառով գրանցված տեխնիկական հաղթանակը (պարտությունը) հիմք չէ խաղադրույքների հաշվարկման համար: Այս դեպքում տեսամրցախաղը համարվում է չկայացած և բոլոր խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղը, որը տեխնիկական կամ որևէ այլ պատճատով ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված տեսամրցախաղերի այն ելքերը, որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով: Կիբերհոկեյի տեսամրցախաղը համարվում է կայացած, եթե այն խաղացվել է ամբողջությամբ:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև կիբերհոկեյի տեսամրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.14.13. Խաղադրույքներ Կիբերթենիսում

 

Կիբերթենիսում խաղադրույքները առաջարկվում են 3 (երեք) սեթից բաղկացած տեսամրցախաղերի համար, որոնք անցկացվում են և՛ գրունտի, և՛ խոտի, և՛ գորգի վրա: Կիբերթենիսի տեսամրցախաղերում ֆորան և տոտալը հաշվվում են գեյմերով: Սեթի վերջում խաղարկվող թայ–բրեյքը հաշվարկվում է մեկ գեյմ (օրինակ՝ սեթում 6:6 հաշվից հետո խաղարկվող թայ–բրեյքը համարվում է տվյալ սեթի 13-րդ գեյմ, սեթը ավարտվում է 6:7 կամ 7:6 հաշվով):

 

Կիբերթենիսի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

 

- Տեսամրցախաղում (սեթում, գեյմում) կհաղթի առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ «Հ1»:

 

- Տեսամրցախաղում (սեթում, գեյմում) կհաղթի երկրորդ թենիսիստը (զույգը)՝ «Հ2»:

 

- Տեսամրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 1»-ը:

 

- Տեսամրցախաղում (սեթում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թենիսիստը (զույգը)՝ հաշվի առնելով ֆորան՝ «Ֆորա 2»-ը:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղում (սեթում) գեյմերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

 

- Խաղադրույքներ՝ տեսամրցախաղում (սեթում) գեյմերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

 

- Խաղադրույքներ առաջին սեթի և ամբողջ տեսամրցախաղի արդյունքի վրա:

 

Գուշակել միաժամանակ առաջին սեթի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը: Հնարավոր են հետևյալ 4 տարբերակները.

«Հ1Հ1» - Առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ տեսամրցախաղում:

«Հ1Հ2» - Առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը տեսամրցախաղում:

«Հ2Հ1» -Երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը առաջին սեթում և առաջին թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը տեսամրցախաղում:

«Հ2Հ2» - Երկրորդ թենիսիստի (զույգի) հաղթանակը և՛ առաջին սեթում, և՛ ամբողջ տեսամրցախաղում:

 

- Խաղադրույքներ տեսամրցախաղի (սեթի) վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել տեսամրցախաղի (սեթի) վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

 

- Խաղադրույքներ՝ թայ-բրեյք կլինի (չի լինի):

 

- Խաղադրույքներ՝ ով կվաստակի հաջորդ միավորը:

 

Կիբերթենիսի տեսամրցախաղերի արդյունքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում տեսամրցախաղերի պաշտոնական կայքէջերը, որոնք ներկայացված են աղյուսակում:

Տեխնիկական կամ որևէ այլ խնդրի պատճառով տեսամրցախաղի հեռուստաեթերի խափանումը և խաղային գրաֆիկայի թերությունները հիմք չեն խաղադրույքները «1» (մեկ) գործակցով հաշվարկելու համար:

Որևէ պատճառով գրանցված տեխնիկական հաղթանակը (պարտությունը) հիմք չէ խաղադրույքների հաշվարկման համար: Այս դեպքում տեսամրցախաղը համարվում է չկայացած և բոլոր խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

Կիբերթենիսի տեսամրցախաղը, որը տեխնիկական կամ որևէ այլ պատճատով ընդհատվել է և 24 ժամվա ընթացքում չի շարունակվել կամ ավարտի չի հասցվել, համարվում է չկայացած: Ընդհատված և չկայացած համարված տեսամրցախաղերի այն ելքերը (այդ թվում վիճակագրական տվյալների վրա կատարված խաղադրույքները), որոնք ընդհատման պահին արդեն միանշանակ պարզ են դարձել և կախված չեն մրցախաղի վերջնական արդյունքից, ենթակա են հաշվարկի, իսկ մնացած խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով: Կիբերթենիսի տեսամրցախաղը համարվում է կայացած, եթե այն խաղացվել է ամբողջությամբ:

Խաղադրույքներ են ընդունվում նաև կիբերթենիսի տեսամրցախաղերում հնարավոր այլ ելքերի վրա, որոնք առաջարկված կլինեն ծրագրում կազմակերպչի կողմից:

 

4.15․ Խաղադրույքներ «Ինչ, Որտեղ, Երբ» հեռուստախաղում

 

«Ինչ, Որտեղ, Երբ» հեռուստախաղի կանոնների համաձայն, գիտակները կարող են օգտվել «Վճռական ռաունդի» իրավունքից, որի դեպքում խաղն ավարտվում է 6:0 կամ 0:6 հաշվով: Նմանատիպ դեպքերում հաղթանակների վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են ըստ վերջնական արդյունքի, իսկ ֆորան և տոտալը հաշվարկվում են հնչած հարցերի (կայացած ռաունդների) քանակով: Խաղի վերաբերյալ մնացած տեղեկատվությունը` իրադարձությունները, դրանց կայացման ժամանակը, հնարավոր ելքերը, որոնց կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից, խաղադրույքների ձևը, տեսակը և այլն արտացոլված են ծրագրում:

         

4.16. Խաղադրույքներ «Շների կամ ձիերի մրցավազքում, մոտոսպորտային մրցավազքում» (Արագ խաղեր)

 

Խաղադրույքներն ընդունվում են մրցավազքի վերջնական արդյունքի վրա՝ հետևյալ տարբերակներով՝

 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին տեղը (կճանաչվի մրցավազքի հաղթող),
 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին կամ երկրորդ տեղը,
 • Ընտրված մասնակիցը կզբաղեցնի առաջին, երկրորդ կամ երրորդ տեղը,
 • Ընտրված երկու մասնակիցները կզբաղեցնեն առաջին և երկրորդ տեղերն՝ ըստ նշված հերթականության (հաղթող զույգ),
 • Ընտրված երեք մասնակիցները կզբաղեցնեն առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերն՝ ըստ նշված հերթականության (հաղթող եռյակ):

 

4.17․ Խաղադրույքներ «7-ը 42-ից» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված սև և դեղին, 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա: 

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը 42 (քառասուներկու) սև և դեղին գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրում է (դուրս է բերում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

«7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Ընտրված համարանիշով գնդակը կխաղարկվի
 • Ընտրված համարանիշով գնդակը չի խաղարկվի
 • Երկու ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Երեք ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Չորս ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կենտ համարանիշերով գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ զույգ համարանիշերով գնդակներ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված վերջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված վերջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված առաջին երկու գնդակների համարանիշերը կլինեն կենտ թվեր
 • Խաղարկված առաջին երկու գնդակների համարանիշերը կլինեն զույգ թվեր
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ, իսկ երկրորդինը՝ զույգ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ, իսկ երկրորդինը՝ կենտ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի կենտ թիվ, իսկ վերջինինը՝ զույգ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի համարանիշը կլինի զույգ թիվ, իսկ վերջինինը՝ կենտ
 • Խաղարկված առաջին գնդակի գույնը կլինի դեղին
 • Խաղարկված առաջին գնդակի գույնը կլինի սև
 • Խաղարկված վերջին գնդակի գույնը կլինի դեղին
 • Խաղարկված վերջին գնդակի գույնը կլինի սև
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սև գնդակներ
 • Խաղարկված առաջին և երկրորդ գնդակները կլինեն միևնույն գույնի
 • Խաղարկված առաջին և երկրորդ գնդակները կլինեն տարբեր գույների
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 100.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 125.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 125.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 150.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 150.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 175.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 175.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 200.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 73.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված դեղին գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Դեղին գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սև գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Սև գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն յոթ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ վեց դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ հինգ դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու դեղին գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ դեղին գնդակ
 • Կխաղարկվեն յոթ սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ վեց սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ հինգ սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք սև գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու սև գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ սև գնդակ
 • Չի խաղարկվի ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից ոչ մեկը
 • Կխաղարկվի ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե մեկը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե երկուսը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե երեքը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե չորսը
 • Կխաղարկվեն ընտրված յոթ համարանիշերով գնդակներից գոնե հինգը

 

4.18․ Խաղադրույքներ «5-ը 36-ից» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«5-ը 36-ից» (հինգը երեսունվեցից) խաղ է՝ հիմնված կապույտ, կանաչ, կարմիր և սպիտակ, 1-ից 36 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը 36 (երեսունվեց) գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրում է 5 (հինգ) հատը: Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

«5-ը 36-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Ընտրված համարանիշով գնդակը կխաղարկվի
 • Ընտրված համարանիշով գնդակը չի խաղարկվի
 • Երկու ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Երեք ընտրված համարանիշերով գնդակները կխաղարկվեն
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կենտ համարանիշերով գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ զույգ համարանիշերով գնդակներ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի կենտ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը կլինի զույգ թիվ
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը փոքր կլինի 92.5-ից
 • Խաղարկված գնդակների համարանիշերի գումարը մեծ կլինի 92.5-ից
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ սպիտակ գնդակ
 • Սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված սպիտակ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կանաչ գնդակ
 • Կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կանաչ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կարմիր գնդակ
 • Կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կարմիր գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվի գոնե մեկ կապույտ գնդակ
 • Կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը փոքր կլինի 1.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը փոքր կլինի 2.5-ից
 • Խաղարկված կապույտ գնդակների քանակը մեծ կլինի 3.5-ից
 • Կխաղարկվեն հինգ կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ սպիտակ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու սպիտակ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք սպիտակ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք սպիտակ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կանաչ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կանաչ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կանաչ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կանաչ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կարմիր գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կարմիր գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կարմիր գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կարմիր գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվի ուղիղ մեկ կապույտ գնդակ
 • Ուղիղ մեկ կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երկու կապույտ գնդակներ
 • Ուղիղ երկու կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ երեք կապույտ գնդակներ
 • Ուղիղ երեք կապույտ գնդակ չի խաղարկվի
 • Կխաղարկվեն ուղիղ չորս կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ամենաքիչը երեք միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ամենաքիչը չորս միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հինգ միևնույն գույնի գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կանաչ, քան կարմիր և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կարմիր, քան կանաչ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ և կապույտ, քան կանաչ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ սպիտակ, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան սպիտակ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով սպիտակ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կանաչ և կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կանաչ, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան կանաչ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կանաչ և կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր, քան կապույտ գնդակներ
 • Կխաղարկվեն ավելի շատ կապույտ, քան կարմիր գնդակներ
 • Կխաղարկվեն հավասար քանակով կարմիր և կապույտ գնդակներ

 

4.19. Խաղադրույքներ «Զառերի Մենամարտ» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Զառերի Մենամարտ»-ը խաղ է, որի ընթացքում Խաղավարը տարբեր գույնի (կարմիր և կապույտ) երկու խաղային զառերը (յուրաքանչյուրը՝ 1-6 կետերի նշագրումներով) տեղադրում է բաժակի մեջ, թափահարում դրանք ու նետում խաղասեղանի վրա: Հաղթող է համարվում այն գույնի զառը, որի վերին հատվածի վրա առկա կետերի քանակը ավելի մեծ է, երբ վերջիններս սեղանի վրա են գցվում և անշարժ մնում։ Երբ 2 գույների խաղային զառերի վերին հատվածի վրա առկա կետերի քանակը հավասար է լինում, գրանցվում է ոչ-ոքի: 

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 3 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում:

Խաղը կենդանի հեռարձակվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում:

Խաղադրույքները կատարվում են զառերի նետման արդյունքի հատկանիշների վրա՝ խաղային զառի գույնով և յուրաքանչյուր զառի վերին հատվածի վրա առկա կետերի նշումների քանակով կազմված համակցության հիման վրա:

Մասնակիցները կարող են խաղադրույք կատարել մեկ կամ մի քանի ելքերի վրա՝ 1 փուլով:

«Զառերի Մենամարտ» խաղում  կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի․

· Հաղթում է կարմիր զառը

· Ոչ-ոքի

· Հաղթում է կապույտ զառը

· Ընտրված թիվն ընկնում է կարմիր զառի վրա

· Ընտրված թիվն ընկնում է կապույտ զառի վրա

· Ընկնում է ընտրված կարմիր և կապույտ զառերի կոմբինացիան

· Կարմիր զառի կետերի թիվը կլինի կենտ

· Կարմիր զառի կետերի թիվը կլինի զույգ

· Կապույտ զառի կետերի թիվը կլինի կենտ

· Կապույտ զառի կետերի թիվը կլինի զույգ

· Երկու զառերի կետերի թիվը կլինի կենտ

· Երկու զառերի կետերի թիվը կլինի զույգ

· Կարմիր զառի կետերի քանակը կլինի 3,5-ից պակաս

· Կարմիր զառի կետերի քանակը կլինի 3,5-ից ավելի

· Կապույտ զառի կետերի քանակը կլինի 3,5-ից պակաս

· Կապույտ զառի կետերի քանակը կլինի 3,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 4,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 4,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 5,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 5,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 6,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 6,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումորը կլինի 7,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 7,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 8,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 8,5-ից ավելի

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից պակաս

· Ընկած զառերի կետերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից ավելի

 

4.20․ Մասնակիցը կարող է ֆինանսական խաղադրույքներ կատարել Ընկերության կայքի «Ֆինանսական Խաղադրույքներ» բաժնում: Մասնակիցը խաղադրույք է կատարում կայքում առաջարկված ակտիվներից ցանկացածի վրա, իր իսկ նախընտրած սպառման ժամկետներում, որոնք նույնպես առաջարկվում են կազմակերպչի կողմից, գուշակելով ակտիվ(ներ)ի գինը, գնային հարաբերակցությունը, տատանման ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև»:

Մասնակիցը կարող է խաղադրույք կատարել կայքում առկա հետևյալ խմբի ակտիվների վրա՝

1. Արտարժույթներ (Արժույթներ) – օրինակ՝ ՀՀ դրամ (AMD), ԱՄՆ դոլար (USD):

2. Հումքային ապրանքներ – օրինակ՝ ոսկի (GOLD), սուրճ (COFFEE)։

3. Ինդեքսներ – օրինակ՝ Նասդաք ֆյուչեր (NASDAQ FUTURE):

4. Բաժնետոմսեր – օրինակ՝ Ռենո (RENAULT), Ֆեյսբուք (FACEBOOK)։

Յուրաքանչյուր ակտիվ համաշխարհային շուկայում ունի առևտրային կոնկրետ ժամեր, հետևաբար, յուրաքանչյուր ակտիվի վրա խաղադրույք կարելի է կատարել, կախված կոնկրետ ակտիվի առևտրային ժամերից: Երբ ակտիվի առևտրային ժամն ավարտվում է, տվյալ ակտիվի վրա խաղադրույք այլևս չի առաջարկվում:

Չեղարկման հրահանգի ֆունկցիա (Отмена)  ինտերնետ կայքով մասնակիցների համար մշակված եզակի գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս խաղադրույքը կատարելուց հետո 35 վայրկյանների ընթացքում չեղարկել խաղադրույքը: Եթե այդ ընթացքում խաղադրույքը չի չեղարկվում, ապա այն ավտոմատ ընդունվում է համակարգի կողմից: Այս ֆունկացիայից ինտերնետ կայքով մասնակիցը կարող է օգտվել վերջին 25 գործողությունների ընթացքում ոչ ավել, քան կատարված գործողությունների 20%-ը: Եթե ինտերնետ կայքով մասնակիցների կողմից չեղարկումների քանակը գերազանցում է սահմանված քանակը, այդ ֆունկցիան ապաակտիվանում է: Այն կարող է նորից վերագործարկվել կազմակերպչի հայեցողությամբ:

4.20.1․  Ամենօրյա խաղադրույքներ (Ежедневные) – խաղադրույքի այս տեսակում անհրաժեշտ է գուշակել ակտիվի գնի կամ ակտիվների հարաբերակցության ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև», ընտրելով ակտիվը կամ դրանց հարաբերակցությունը, առաջարկվող խաղադրույքի սպառման ժամկետը և մուտքագրելով խաղադրույքի գումարը: Խաղադրույքի այս տեսակում սպառման նվազագույն ժամկետը 15 (տասնհինգ) րոպեն է, իսկ առավելագույն ժամկետը՝ խաղադրույքի կատարման օրվա վերջին առևտրային րոպեները: Սպառման ժամկետներն ու ակտիվները կամ գնային հարաբերակցությունները առաջարկվում են կազմակերպչի կողմից: Օրինակ՝ 17.04.2014 12:30-ի դրությամբ կատարել ենք խաղադրույք EUR/USD-ի վրա, երբ գնային հարաբերակցությունը 1.3695 է, կարծել ենք, որ հարաբերակցությունը կբարձրանա և ընտրել «Վերև» օպցիոնը, ընտրելով առաջարկվող սպառման ժամկետներից 13:00-ն: Նույն ամսաթվի ժամը 13:00-ին EUR/USD հարաբերակցության գինը բարձրացել է և դարձել 1.3697, հետևաբար խաղադրույքը համարվել է հաղթած: Եթե ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3690, ապա խաղադրույքը կհամարվեր պարտված: Եթե 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3695, ելքը կգրանցվեր Թայ և խաղադրույքը կշահեր 1 գործակցով:

Խաղադրույքի այս տեսակի համար գործում է «Խաղադրույքների Խորհրդատու» գործիքը, որը կրում է տեղեկատվական բնույթ:

Երկարաժամկետ խաղադրույքներ (Долгосрочные խաղադրույքի այս տեսակում անհրաժեշտ է գուշակել ակտիվի գնի կամ գների հարաբերակցության ուղղությունը՝ «վերև» կամ «ներքև», ընտրելով ակտիվը, խաղադրույքի սպառման ժամկետը և մուտքագրելով խաղադրույքի գումարը: Այստեղ՝ ի տարբերություն Ամենօրյա խաղադրույքների (Ежедневные), մասնակցին հնարավորություն է տրվում ընտրել առաջարկվող սպառման ժամկետ, որը կարող է լինել մինչև մեկ տարի: Օրինակ՝ 17.04.2014 12:30-ի դրությամբ կատարել ենք խաղադրույք EUR/USD-ի վրա, երբ գնային հարաբերակցությունը 1.3695 էր, կարծել ենք, որ EUR/USD հարաբերակցության գինը կբարձրանա և ընտրել՝ «Վերև» օպցիոնը, ընտրելով առաջարկվող սպառման ժամկետներից 19.04.2014 ժամը 13:00-ն: 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին EUR-ի գինը բարձրացել է և հետևաբար հարաբերակցությունը նույնպես բարձրացել է և դարձել 1.3726: Խաղադրույքը հաշվարկվել է որպես հաղթած: Եթե 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3690, ապա խաղադրույքը կհամարվեր պարտված: Եթե 19.04.2014-ին ժամը 13:00-ին հարաբերակցությունը լիներ 1.3695, ելքը կգրանցվեր Թայ և խաղադրույքը կշահեր 1 (մեկ) գործակցով:

Կարճաժամկետ (Краткосрочные խաղադրույքի այս տեսակում մասնակցին առաջարկվում են 30, 60, 120, 180, 300 վայրկյան տևողությամբ սպառման ժամկետներ: Սա նշանակում է, որ ցանկացած ակտիվի վրա կատարված խաղադրույքի ելքը հայտնի կդառնա ընտրած վայրկյանների սպառման ժամանակ ակտիվի համար համաշխարհային շուկայում առաջարկված գնի վրա հիմնվելով: Այս օպցիոնի դեպքում սպառման վայրկյանները հետ հաշվարկի տեսքով հայտնվում են խաղային հաշվի ներքևի մասում՝ Կարճաժամկետ (Краткосрочные)-ի «Ընթացիկ Խաղադրույքներ» բաժնում:

Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Կարճաժամկետ խաղադրույքների տեսակներում ակտիվների գնային հարաբարեկցության գոնե մեկ բաղադրիչը արտարժույթ է:

Զույգեր (Парные– ինչպես Երկարաժամկետ խաղադրույքներում, այստեղ նույնպես մասնակիցը պետք է գուշակի՝ արդյոք հարաբերակցության գինը կբարձրանա թե կիջնի: Ի տարբերություն Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Կարճաժամկետ խաղադրույքների, այստեղ գնային հարաբերակցությունների ոչ մի բաղադրիչը արտարժույթ չի: Օրինակ՝ մասնակիցն ընտրել է Apple ընդդեմ Google: Apple–ի արժեքը համաշխարհային շուկայում 486 դոլլար է, Google–ի արժեքը՝ 871, Հարաբերակցության գինն այս դեպքում կլինի 486/871 = 0.55: Երբ Apple–ը ներկայացրեց իր նոր Iphone 5S–ը, Apple–ի արժեքը ի համեմատ Google–ի շատ ավելի բարձր էր, հետևաբար հարաբերակցության գինը նույնպես բարձրացավ: Եթե մասնակիցը կարծում է, որ հաջորդ շաբաթ սպասվող Google–ի շահույթները կբարձրացնեն շուկայական գնահատականները, ապա պետք է ընտրի «ներքև», որը կնշանակի Google–ի գնի բարձրացում:

4.20.2․ Ներքոնշյալ գործողություններն ակտիվ են այն ժամանակ, երբ կատարված խաղադրույքը դեռ «Ընթացիկ Խաղադրույքներ» բաժնում է, այսինքն ընտրված սպառման ժամկետը դեռ չի լրացել: Գործողություններն ոչ բոլոր դեպքերում են հնարավոր:

Կրկնել խաղադրույքը – այս գործողությամբ մասնակիցը կարող է կրկնել իր խաղադրույքը, քանի դեռ ընտրված ակտիվի վրա հնարավոր է խաղադրույք կատարել: Սա հնարավորություն է տալիս կրկին խաղադրույք կատարել կարճ ժամանակում, կրկնօրինակելով հիմնական խաղադրույքի բոլոր պայմանները, բացի ակտիվի մուտքային գնից: Խաղադրույքի կրկնապատկման դեպքում փոփոխվում են ակտիվի նախնական մուտքային գինը և սկսման ժամկետը: Սեղմելով «Կրկնել խաղադրույքը» կոճակը, մասնակցի կատարած խաղադրույքը կրկնօրինակվում է պահպանելով՝

ա) նախնական խաղադրույքի միևնույն ակտիվը,

բ) նախնական խաղադրույքի միևնույն սպառման ժամկետը,

գ) նախնական խաղադրույքի միևնույն ուղղությունը (Վերև/Ներքև),

դ) նախնական խաղադրույքի միևնույն գումարը:

Կրկնված խաղադրույքը համակարգում գրանցվում է որպես նոր խաղադրույք:

Փակել խաղադրույքը – մասնակիցը կարող է փակել իր խաղադրույքը առաջարկվող որոշակի շահման դիմաց: Այսինքն, ստանալով որոշակի շահում, հրաժարվել խաղադրույքի հնարավոր ելքի շահումից: Փակել խաղադրույքը հնարավոր է խաղադրույքի սպառումից մեկ ժամ առաջվանից սկսած մինչ խաղադրույքի սպառումը: Խաղադրույքը փակելու համար առաջարկվող գինը կարող է լինել համեմատաբար բարձր/շահավետ նախնական կատարված խաղադրույքի համեմատ, կարող է լինել ցածր նախնական կատարված խաղադրույքի համեմատ կամ ընդհանրապես չլինել: Եթե մասնակիցը հրաժարվում է (չի ընդունում) Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարից(ը), ապա խաղադրույքը շարունակում է համարվել գործող մինչև խաղադրույքի համար ընտրված սպառման ժամկետի ավարտը:

Խաղադրույք փակել հնարավոր է միայն կազմակերպչի կողմից սահմանված որոշակի ակտիվների համար:

 

4.21․ Խաղադրույքներ «Տոտո Բինգո» խաղում    

 

Այս Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում լոտոտրոնը մեկ առ մեկ պատահական հերթականությամբ ընտրում է (առանձնացնում է) բոլոր 90 (իննսուն) գնդակները: Խաղի կենդանի հեռարձակումը փոխանցվում է իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և/կամ ինտերնետով՝ ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության համար նախատեսված գործակցով բազմապատկելու արդյունքում:

«Տոտո Բինգո» խաղում կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

1. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնհինգ թվերից բոլորը կամ տասնչորսը կամ տասներեքը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

2. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնչորս թվերից բոլորը կամ տասներեքը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

3. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներեք թվերից բոլորը կամ տասներկուսը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

4. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից բոլորը կամ տասնմեկը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

5. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից բոլորը կամ տասը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

6. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից բոլորը կամ ինը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

7. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից բոլորը կամ ութը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

8. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից բոլորը կամ յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

9 .Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից բոլորը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

10. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված վեց թվերից բոլորը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

11. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված հինգ թվերից բոլորը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

12. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված չորս թվերից բոլորը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

13. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված երեք թվերից բոլորը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

14. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված երկու թվերից բոլորը կամ մեկը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

15. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 21 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնի ընտրված մեկ թիվը

16. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակները կլինեն զույգ

17. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 1 կենտ

18. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 2 կենտ

19. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 67 միջակայքի թիվ է) երեք գնդակները կլինեն կենտ

20. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակները կլինեն զույգ

21. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 1 կենտ

22.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 2 կենտ

23. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 3 կենտ

24. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 66 միջակայքի թիվ է) չորս գնդակները կլինեն կենտ

25. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակները կլինեն զույգ

26. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 1 կենտ

27. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 2 կենտ

28. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 3 կենտ

29.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 4 կենտ

30. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 65 միջակայքի թիվ է) հինգ գնդակները կլինեն կենտ

31. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակները կլինեն զույգ

32.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 1 կենտ

33.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 2 կենտ

34. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 3 կենտ

35. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 4 կենտ

36. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 5 կենտ

37. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդից սկսած (n-ը 1-ից 64 միջակայքի թիվ է) վեց գնդակները կլինեն կենտ

38. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակները կլինեն զույգ

39. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 1 կենտ

40. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 2 կենտ

41. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 3 կենտ

42. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 4 կենտ

43. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 5 կենտ

44. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 6 կենտ

45. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 63 միջակայքի թիվ է) յոթ գնդակները կլինեն կենտ

46. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակները կլինեն զույգ

47. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 1 կենտ

48. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 2 կենտ

49. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 3 կենտ

50. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 4 կենտ

51. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 5 կենտ

52. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 6 կենտ

53. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 7 կենտ

54. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 62 միջակայքի թիվ է) ութ գնդակները կլինեն կենտ

55. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակները կլինեն զույգ

56. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է ինը գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 1 կենտ

57. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 2 կենտ

58. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 3 կենտ

59. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 4 կենտ

60. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 5 կենտ

61. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 6 կենտ

62. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 7 կենտ

63. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 8 կենտ

64. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 61 միջակայքի թիվ է) ինը գնդակները կլինեն կենտ

65. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակները կլինեն զույգ

66. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 9 զույգ և 1 կենտ

67. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 2 կենտ

68.  Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 7 զույգ և 3 կենտ

69.Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 4 կենտ

70. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 5 կենտ

71. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 6 կենտ

72. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 7 կենտ

73. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 8 կենտ

74. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակներից կլինեն 1 զույգ և 9 կենտ

75. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 60 միջակայքի թիվ է) տասը գնդակները կլինեն կենտ

76. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակները կլինեն զույգ

77. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 10 զույգ և 1 կենտ

78. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 9 զույգ և 2 կենտ

79. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 8 զույգ և 3 կենտ

80. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գդակներից կլինեն 7 զույգ և 4 կենտ

81. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 6 զույգ և 5 կենտ,

82. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 5 զույգ և 6 կենտ

83. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 4 զույգ և 7 կենտ

84. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 3 զույգ և 8 կենտ

85. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակներից կլինեն 2 զույգ և 9 կենտ

86. Լոտոտրոնից դուրս բերված առաջին 70 գնդակներից n-րդիցսկսած (n-ը 1-ից 59 միջակայքի թիվ է) տասնմեկ գնդակները կլինեն կենտ։

Սույն խաղադրույքների համարակալված 1-15-ը կազմակերպիչը պայմանականորեն կդասակարգի որպես «Բինգո Բլից», իսկ 16-86-ը՝ «Բինգո զույգ և կենտ»:

         

4.22․ Սպորտլոտո «5-ը 36-ից»

 

«5-ը 36-ից» (հինգը երեսունվեցից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 36 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 3-5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 36 (երեսունվեց) գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է 5 (հինգ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատաս­խան գործակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություն: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը  իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 5 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 25  միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[Խաղադրույքի գումար] x [իրադարձության գործակից] x [25 մլն․] / [շահումների հանրագումար]

 

Սպորտլոտո «5-ը 36-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված վեց թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 5 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված հինգ թվերից հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

 

4.23․ Սպորտլոտո «7-ը 42-ից»

 

«7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 42 (քառասուներկու)  գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է (դուրս է բերվում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում:  Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 7 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[Խաղադրույքի գումար] x [իրադարձության գործակից] x [50 մլն] / [շահումների հանրագումար]

 

Սպորտլոտո «7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնչորս թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներեք թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը (ընդ որում յուրաքանչյուր համընկնման համար կազմակերպիչը կսահմանի գործակիցներ)

 

4.24․ Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից»

 

Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» (յոթը քառասուներկուսից) խաղ է՝ հիմնված 1-ից 42 թվերով համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 42 (քառասուներկու) սև և դեղին գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրվում է (դուրս է բերվում) 7 (յոթ) հատը:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրա­քան­չյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդուն­ման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գոր­­­­ծակիցների: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է 250 դրամը իրադարձության գործակցով բազմապատկելով: Եթե մեկ խաղի ընթացքում 7 թվի համընկնում ունեցել են մեկից ավել մասնակիցներ և այդպիսի շահումների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը, ապա յուրաքանչյուր հաղթողի շահումը հաշ­վարկ­վում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

[50 մլն․] / [շահողների քանակ]

 

Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» խաղի վերաբերյալ կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասներկու թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 12 թվով հնարավոր է կազմել 792 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասնմեկ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 11 թվով հնարավոր է կազմել 330 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված տասը թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 10 թվով հնարավոր է կազմել 120 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ինը կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 9 թվով հնարավոր է կազմել 36 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն)
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված ութ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 8 թվով հնարավոր է կազմել 8 համակցություն)  յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը (ընդ որում յուրաքանչյուր շահող համակցությունների շահումները կգումարվեն )
 • Լոտոտրոնից դուրս բերված 7 գնդակների վրա նշագրված թվերի հետ կհամընկնեն ընտրված յոթ թվերից կազմված յոթ թվանի յուրաքանչյուր համակցությունների թվերից (ընդ որում 7 թվով հնարավոր է կազմել 1 համակցություն) յոթը կամ վեցը կամ հինգը կամ չորսը կամ երեքը կամ երկուսը: 

 

4.25․ Խաղադրույքներ «Պատերազմ» խաղում

 

 «Պատերազմ»–ը խաղ է` հիմնված խաղաքարտերի պատահական խաղարկման (դուրս բերման) վրա: Այս Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 1 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղարկություն ունի իր հերթական համարը: Խաղի աղբյուրը կներկայացվի բուքմեյքերական կետում և/կամ խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված ինտերնետային կայքում: Խաղի հեռարձակման պաշտոնական աղբյուրը՝ https://ru.tonybet.com/betgamestv կայքն է:

Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և/կամ ինտերնետով՝ ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության համար նախատեսված գործակցով բազմապատկելու արդյունքում:

 

Խաղի ընթացքը

 

Խաղավարը խառնում է 4 երանգներից (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) բաղկացած 6 կապուկ խաղաքարտերը (յուրաքանչյուրում 52 խաղաքարտ, որոնցում առկա են 13-ական քարտ (երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը, վալետ, թագուհի, թագավոր, տուզ, ընդ որում խաղաքարտերը նշված են ըստ մեծության, որտեղ երկուսն ամենափոքր քարտն է, իսկ տուզն՝ ամենամեծը) և տեղավորում արկղի մեջ: Յուրաքանչյուր խաղաքարտն ունի եզակի գծիկային կոդ, որով խաղաքարտը, արկղի մեջից դուրս բերելիս, սկանավորվում է սեղանին հարմարեցված սկաների միջոցով:

Յուրաքանչյուր խաղարկության ընթացքում խաղավարը (դիլերը) սեղանի «խաղացող» (player) և «խաղավար» (dealer) հատվածներում տեղադրում է արկղի միջից դուրս բերված մեկական խաղաքարտ՝ երեսով դեպի վեր (տեսանելի): Միշտ առաջին խաղաքարտը տեղադրվում է սեղանի «խաղացող» հատվածում: Խաղադրույքների պատմությունը հասանելի է «Արդյունքեր» (results) էջում:

«Պատերազմ» խաղում կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

1. Սեղանի՝ «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտը մեծ կլինի սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտից:

2. Սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտը մեծ կլինի սեղանի «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտից:

3. Սեղանի «խաղացող» (player) հատվածի խաղաքարտը հավասար կլինի սեղանի «խաղավար» (dealer) հատվածի խաղաքարտին:

 

Հատուկ դեպքեր

 

Խաղի ընթացքում՝ նախքան խաղարկության սկսելը, խաղաքարտերի արկղը կարող է փոխարինվել այլ խաղաքարտերով արկղով:

Խաղաքարտերի դուրս բերումը կարող է չեղարկվել հետևյալ պատճառներով․

1. խաղաքարտն ընթերցող սարքը (սկաները) սխալ է կարդացել խաղաքարտը, կամ կարդացածը չի համապատասխանում սեղանին դրված խաղաքարտին;

2. խաղաքարտերը տեղադրվում են սեղանի վրա ոչ ճիշտ հերթականությամբ;

3. տեխնիկական խնդիրների դեպքում (ինտերնետ կապի խափանում, տեխնիկական խոչնդոտ, դիլերի սխալ);

4. խաղաքարտերի վրա առկա է նշան կամ խաղաքարտը վնասված է;

5. խաղարկողի սխալի հետևանքով խաղաքարտը ընկնում է սեղանից կամ չի երևում էկրանին;

6. խաղաքարտերի կապուկում հայտնվել են երեսն ի վեր քարտեր, և ոչ ճիշտ խառնելու արդյունքում խաղաքարտի թիվը կամ նկարը տեսանելի են դարձել:

Չեղարկման ժամանակ տվյալ խաղարկության վրա կատարված բոլոր խաղադրույքները չեղարկվում են և վերադարձվում են խաղացողներին 1 գործակցով:

Խաղաքարտը կարող է «վառվել» հետևյալ դեպքերում․

- խաղարկողը բացում է քարտը արկղից և ցույց է տալիս դեմքով՝ մինչև խաղադրույքների կատարման ավարտը;

խաղաքարտը հնարավոր չէ սկանավորել կամ տեխնիկական պատճառով ծրագիրը չի կարդում այն:

Այս դեպքում խաղարկողը բոլոր խաղացողներին ցույց է տալիս խաղաքարտը դեմքով դեպի վեր և հայտարարում է, որ տվյալ խաղաքարտը «վառվելու» է: Այնուհետև տեղավորում է խաղաքարտն օգտագործված խաղաքարտերի համար նախատեսված արկղում և վերցնում է նոր քարտ արկղից՝ տեղադրելով այն «վառված» քարտի փոխարեն:

         

4.26․ Այլ խաղադրույքներ

 

Սույն կանոնակարգով սահմանված պայմաններին համապատասխան կարող են խաղադրույքներ ընդունվել նաև սույն կանոնակարգով չնախատեսված այլ իրադարձությունների կապակցությամբ: Այս դեպքում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր իրադարձության առանձնահատկությունները, ծրագրում սահմանվում են տվյալ իրադարձության (իրադարձությունների) այն ելքը (ելքերը), որին (որոնց) կազմակերպիչը տրամադրում է շահման գործակից:

 

4.27. Խաղադրույքներ «Բակկարա» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Բակկարա»-ն խաղ է` հիմնված խաղաքարտերի պատահական բաժանման վրա: «Բակկարա» խաղը անցկացվում է ամեն օր, յուրաքանչյուր 2 րոպեն մեկ անգամ՝ իրա­կան ժամանակում: Խաղը կենդանի հեռարձակվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում:      

 

Խաղի ընթացքը

 

«Բակկարա» խաղն ընթանում է Խաղացողի և Բանկիրի միջև: Յուրաքանչյուր խաղափուլում երկուական բաց խաղաքարտ է բաժանվում Խաղացողին և Բանկիրին: Խաղաքարտերի բաժանումն ընթանում է մեկական խաղաքարտերով: Խաղացողը միշտ ստանում է առաջին խաղաքարտը: Կարող է նաև Խաղացողին և/ կամ Բանկիրին բաժանվել նաև երրորդ խաղաքարտը: Խաղի նպատակն է` հավաքել միավորներ, որոնց հանրագումարը հնարավորինս մոտ կամ հավասար կլինի 9 միավորին: Խաղում հաղթում է 9 միավորին ավելի մոտ միավորներ ունեցողը: «Ոչ ոքի» արդյունք գրանցվում է, երբ Խաղացողը և Բանկիրը հավաքում են հավասար միավորներ:

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտից բաղկացած 8 կապոց: Խաղաքարտերի արժեքները հետևյալն են՝

- «2–9» խաղաքարտերի արժեքը հավասար է իրենց անվանական արժեքին;

- «Վալետ», «Թագուհի», «Արքա» և «10» խաղաքարտերը հավասար են 0-ի;

- «Տուզ»խաղաքարտը հավասար է 1-ի:

«Բակկարա» խաղում հաշվի է առնվում միայն խաղաքարտերի արժեքը, խաղաքարտերի երանգը հաշվի չի առնվում:

 Խաղացողների միավորները հաշվելու համար գումարվում են նրանց մոտ առկա խաղաքարտերի արժեքները: Եթե գումարը հավասար է 1–9, ապա հաշվարկվում է համապատասխան միավորով: Եթե գումարը հավասարվում է երկնիշ թվի, ապա թվի առաջին նիշը հաշվի չի առնվում, իսկ միավորների գումարը որոշվում է տվյալ թվի միայն երկրորդ նիշով: Օրինակ ՝ «Ինը» և «Չորս» արժեքն ունեցող խաղաքարտերի գումարը 13 է, հետևաբար արդյունքը կլինի 3: «Յոթ» և «Ութ» խաղաքարտերի գումարը 15 է, որի արդյունքն էլ կլինի 5, իսկ եթե գումարը 10 է, ապա՝ 0:

Մասնակիցները կարող են խաղադրույք կատարել մեկ կամ մի քանի ելքերի վրա՝ 3 փուլով:

Մասնակիցների կողմից առաջին փուլի խաղադրույքները կարող են կատարվել խաղաքարտերի բաժանումից առաջ: Մասնակիցները երկրորդ փուլի խաղադրույքները կարող են կատարել, երբ Խաղացողը ստանում է առաջին խաղաքարտը: Երրորդ փուլի խաղադրույքները կարող են կատարվել, երբ Բանկիրը ստանում է առաջին խաղաքարտը:

 

«Բակկարա» խաղում  կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի․

· Խաղացողի հաղթանակ

· Բանկիրի հաղթանակ

· Ոչ-ոքի

· Խաղացողի Զույգ – Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն միևնույն արժեքը (օրինակ «Սրտի Տուզ»  և «Խաչի Տուզ»)

· Բանկիրի Զույգ – Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն միևնույն արժեքը (օրինակ՝ «Սրտի Վալետ» և «Խաչի Վալետ»)

· Ցանկացածի մոտ Զույգ – Խաղացողի և/կամ Բանկիրի մոտ առաջին երկու խաղաքարտերը ունեն միևնույն արժեքը (օրինակ «Սրտի Վալետ» և «Խաչի Վալետ»)

·  Կատարյալ Զույգ – նույն երանգի և արժեքի խաղաքարտերի զույգ Խաղացողի և/կամ Բանկիրի մոտ (օրինակ երկու «Սրտի Արքա»)

·  Փոքր –  Խաղացողին և Բանկիրին միասին բաժանվում են թվով 4 խաղաքարտեր

·  Մեծ – Խաղացողին և Բանկիրին միասին բաժանվում են թվով 5 կամ ավելի խաղաքարտեր

·  Կխաղարկվեն ավելի շատ կարմիր խաղաքարտեր

·  Կխաղարկվեն ավելի շատ սև խաղաքարտեր

·  Կխաղարկվեն հավասար քանակությամբ սև և կարմիր խաղաքարտեր

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի կարմիր

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի սև

·  Բոլոր խաղարկված խաղաքարտերը կլինեն միևնույն երանգի

·  Խաղացողի առաջին երկու խաղաքարտերը կլինեն միևնույն երանգի

·  Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը կլինեն միևնույն երանգի

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի ագռավ

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի սիրտ

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի խաչ

·  Հաջորդ խաղաքարտը կլինի ագուռ

·  Բանկիրի և խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի փոքր 9.5-ից

·  Բանկիրի և խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների  գումարը կլինի մեծ 9.5-ից

·  Բանկիրի և խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի զույգ

·  Բանկիրի և խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի կենտ

·  Խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի զույգ

·  Խաղացողի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի կենտ

·  Բանկիրի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի զույգ

·  Բանկիրի խաղաքարտերի արժեքների գումարը կլինի կենտ

 

4.28. Խաղադրույքներ «Կենո» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Կենո»-ն խաղ է` հիմնված 1-ից 80 թվերով հերթականությամբ համարակալված գնդակներից 20-ի պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա: Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 1 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում 80 գնդակներից պատահականության սկզբունքով, մեկ առ մեկ, խաղարկվում է 20 գնդակը: Խաղը հեռարձակվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

 

«Կենո» խաղում կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

- Ընտրված 1 թվով գնդակը կխաղարկվի

- Ընտրված 2 թվերով գնդակներից 1-ը կխաղարկվի

- Ընտրված 2 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 3 թվերով գնդակներից 2-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 3 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 4 թվերով գնդակներից 2-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 4 թվերով գնդակներից 3-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 4 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 5 թվերով գնդակներից 2-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 5 թվերով գնդակներից 3-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 5 թվերով գնդակներից 4-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 5 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 6 թվերով գնդակներից 3-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 6 թվերով գնդակներից 4-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 6 թվերով գնդակներից 5-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 6 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 7 թվերով գնդակներից 3-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 7 թվերով գնդակներից 4-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 7 թվերով գնդակներից  5-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 7 թվերով գնդակներից  6-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 7 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

- Ընտրված 8 թվերով գնդակներից 4-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 8 թվերով գնդակներից 5-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 8 թվերով գնդակներից 6-ը կխաղարկվեն

- Ընտրված 8 թվերով գնդակներից  7-ը կխաղարկվեն

Ընտրված 8 թվերով գնդակները կխաղարկվեն

 

4.29. Խաղադրույքներ «Պոկեր» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Պոկեր»-ը խաղ է՝ հիմնված բաժանված խաղաքարտերով կազմաված համակցությունների խաղարկման վրա: Խաղի ընթացքում Խաղավարը բաժանում է 12 բաց խաղաքարտ 6 ձեռքի համար (յուրաքանչյուր ձեռքին 2-ական խաղաքարտ): Այնուհետև բաժանվում է 5 ընդհանուր խաղաքարտ (սկզբում՝ 3 խաղաքարտերը, այնուհետև հաջորդաբար 4-րդ և 5-րդ խաղաքարտերը): Խաղի նպատակն է կազմել 5 խաղաքարտերից բաղկացած լավագույն համակցություն՝ օգտագործելով ձեռքում գտնվող և ընդհանուր խաղաքարտերը:         

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում:

Մասնակիցները խաղադրույքներ կարող են կատարել մեկ կամ մի քանի ելքերի վրա՝ 4 փուլով.

-Առաջին փուլի խաղադրույքները կատարվում են մինչև խաղաքարտերի բաժանումը:

-Երկրոդ փուլի խաղադրույքները կատարվում են 6 ձեռքերի խաղաքարտերը բաժանելուց հետո:

-Երրորդ փուլի խաղադրույքները կատարվում են առաջին 3 ընդհանուր խաղաքարտերը բաժանելուց հետո:

- Չորրորդ փուլի խաղադրույքները կատարվում են 4-րդ ընդհանուր խաղաքարտը բաժանելուց հետո:

Յուրաքանչյուր փուլից հետո խաղադրույքների գործակիցները թարմացվում են: Այդ թարմացումները նախորդ փուլերում կատարված խաղադրույքների գործակիցների վրա ազդեցություն չեն թողնում:

 

«Պոկեր» խաղում  կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Կհաղթի ձեռք 1-ը 
 • Կհաղթի ձեռք 2-ը 
 • Կհաղթի ձեռք 3-ը 
 • Կհաղթի ձեռք 4-ը 
 • Կհաղթի ձեռք 5-ը 
 • Կհաղթի ձեռք 6-ը 
 • Կհաղթի Բարձր Խաղաքարտը (օր․՝ A♥,  8♠, 6♦, 4♣, 2♥)
 • Կհաղթի Մեկ Զույգ համակցությունը (օր․՝ 6♦, 6♥, կամ K♣, K♥)
 • Կհաղթի Երկու Զույգ համակցությունը (օր․՝ K♣, K♥, 6♦, 6♥)
 • Հաղթեց Եռյակ համակցությունը (օր․՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦)
 • Կհաղթի Սթրեյթ համակցությունը (Ցանկացած 5 հաջորդականություն) (օր․՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠)
 • Կհաղթի Ֆլեշ համակցությունը (Ցանկացած 5 նույնատիպ)  (օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣)
 • Կհաղթի Ֆուլ Հաուս համակցությունը (1 զույգ և 3 նույնարժեք) (օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠)
 • Կհաղթի Քառյակ համակցությունը (4 նույնարժեք) (օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦)
 • Կհաղթի Սթրեյթ Ֆլեշ համակցությունը (Նույնատիպ 5 հաջորդականություն) (օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦)
 • Կհաղթի Ռոյալ ֆլեշ համակցությունը  (Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտ­վում է մեկանոցով) (օր․՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥)։

 

4.30 Խաղադրույքներ «Հաջողակ 6» խաղում (Հեռուստախաղ (TV Games))

 

«Հաջողակ 6»-ը խաղ է՝ հիմնված կարմիր և կապույտ, 0-ից 9 թվերով համարակալված 60 գնդակներից 6-ի պատահական խաղարկման (դուրս բերման, ընտրման) վրա: 60 գնդակներից 30-ը կարմիր գույնի և 30-ը կապույտ գույնի գնդակներ են: Գնդակների վրա առկա են նշումներ՝ 0-ից 9 թվերով: Թվերի ընդհանուր հանրագումարը հավասար է 270-ի: Կարմիր գնդակների թվերի ընդհանուր գումարը հավասար է 138-ի, իսկ կապույտ գնդակների թվերի ընդհանուր գումարը՝ 132-ի:

Խաղերն անցկացվում են ամեն օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ՝ իրական ժամանակում: Խաղի ընթացքում խաղային սարքավորումից 60 գնդակներից պատահական կերպով, մեկ առ մեկ, ընտրում են (դուրս են բերում) 6 հատը և տեղադրվում են խաղային սարքավորման համապատասխան 6 հատվածներում (A-2 հատված, B-2 հատված, C-2 հատված) ձախից աջ հերթականությամբ:

Խաղի կենդանի հեռարձակումը իրականացվում է ինտերնետով, իրական ժամանակում: Յուրաքանչյուր խաղ ունի իր հերթական համարը: Խաղադրույքներ կարելի է կատարել խաղադրույքների ընդունման կետերում և ինտերնետով, ըստ առաջարկվող իրադարձությունների և դրանց համապատասխան գործակիցների: Իրադարձության ճշգրիտ կանխատեսման դեպքում շահման չափը որոշվում է խաղադրույքի գումարը իրադարձության գործակցով բազմապատկման արդյունքում: Խաղադրույք կատարելիս հնարավոր չէ համատեղել մեկից ավելի իրադարձություններ:

 

«Հաջողակ 6» խաղում  կարելի է կատարել խաղադրույքներ ըստ հետևյալ ելքերի.

 • Ընտրված թվի գնդակը ընկնում է A գոտում
 • Ընտրված թվի գնդակը ընկնում է B գոտում
 • Ընտրված թվի գնդակը ընկնում է C գոտում
 • A գոտում ընկած գնդակների թվերը կլինեն ընտրված 2 թվերը
 • B գոտում ընկած գնդակների թվերը կլինեն ընտրված 2 թվերը
 • C գոտում ընկած գնդակների թվերը կլինեն ընտրված 2 թվերը
 • Ընտրված թվով գնդակի քանակը ընկած գնդակների մեջ կլինի 1,5-ից ավելի
 • Ըտրված թվով գնդակի քանակը ընկած գնդակների մեջ կլինի 1,5-ից պակաս
 • Ըտրված թվով գնդակի քանակը ընկած գնդակների մեջ  կլինի զույգ
 • Ըտրված թվով գնդակի քանակը ընկած գնդակների մեջ  կլինի կենտ
 • Ընկած կարմիր գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 13,5-ից պակաս
 • Ընկած կարմիր գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 13,5-ից ավելի
 • Ընկած կապույտ գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 12,5-ից պակաս
 • Ընկած կապույտ գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 12,5-ից ավելի
 • A-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից պակաս
 • A-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից ավելի
 • B-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից պակաս
 • B-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից ավելի
 • C-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից պակաս
 • C-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 9,5-ից ավելի
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի զույգ
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի  կենտ
 • Ընկած զույգ թվերով գնդակների քանակը կլինի 2,5-ից պակաս
 • Ընկած զույգ թվերով գնդակների քանակը կլինի 2,5-ից ավելի
 • Ընկած կենտ թվերով գնդակների քանակը կլինի 2,5-ից պակաս
 • Ընկած կենտ թվերով գնդակների քանակը կլինի 2,5-ից ավելի
 • A-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի զույգ
 • A-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի կենտ
 • B-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի զույգ
 • B-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի կենտ
 • C-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի զույգ
 • C-գոտում ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի կենտ
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 26,5-ից պակաս
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 26,5-ից ավելի
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 15,5-ից պակաս
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 15,5-ից ավելի
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 38,5-ից պակաս
 • Ընկած գնդակների թվերի հանրագումարը կլինի 38,5-ից ավելի

 

5. Ակցիաներ և բոնուսներ

 

Կազմակերպիչը բոնուսներ և գործող ակցիաներին մասնակցելու հնարավորություն է տրամադրում իր կայքում գրանցված այն մասնակիցներին, ովքեր օգտվում են իր ծառայություններից ժամանցային նպատակներով: Անվճար խաղադրույքները, բոնուսները և ակցիաներին մասնակցելու հնարավորությունը կմերժվեն և կկասեցվեն այն հաճախորդների համար, ովքեր կչարաշահեն այդ առաջարկի նպատակային օգտագործումը։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնելու բոնուսային առաջարկը վերջինիս ցանկացած չարաշահման դեպքում և անմիջապես կասեցնելու խախտողի հաշվեհամարը։ Չարաշահումը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում, մի քանի հաշվեհամարների բացումը մեկից ավելի բոնուսներ ստանալու նպատակով։ Մասնակիցները՝ բոնուսային գումարներ պարունակող իրենց Հաշվեհամարներից խաղագումարները կարող են հանել, առաջին հերթին, կատարած կանխիկ դեպոզիտների մնացորդներից, որից հետո միայն՝ Հաշվեհամարի բոնուսային գումարներից։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնելու մասնակցին տրված բոնուսը, եթե նրա կողմից մուտքագրված դեպոզիտը չի օգտագործվել խաղադրույք կատարելու նպատակով։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև կասեցնելու բոնուսը և խաղադրույքներից ստացած շահումները՝ ամբողջ բոնուսային գումարի կամ նրա մի մասի չափով այն դեպքում, երբ կասկածի, որ տեղի է ունեցել բոնուսի չարաշահում։

Մասնակիցը կկարողանա ստանալ կամ օգտվել միայն այն առաջարկներից, որոնք հասանելի են իրեն։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով փոխել շնորհվող բոնուսների պայմանները և մասնակիցների  շրջանակը, որոնց հասանելի են բոնուսները։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև իր հայեցողությամբ և ցանկացած ժամանակ առաջարկել հատուկ բոնուս կոնկրետ հաճախորդին կամ հաճախորդների խմբին, դադարեցնել բոնուսային առաջարկը առանց որևէ նախազգուշացման կամ փոխհատուցման, փոխել բոնուսային առաջարկի պայմանները և/կամ փոխակերպել բոնուսային առաջարկի մի տեսակը մեկ այլով։

Նմանատիպ  ակցիաների շրջանակներում (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիան, առաջին մուտքագրման բոնուսը, «Հրավիրիր Ընկերոջդ» և անվճար խաղադրույքները), միայն մեկ բոնուս է հասանելի յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փոստի հասցեի, կրեդիտ քարտի և ինտերնետային վճարման հաշվեհամարի համար:

         

5.1. Որոշակի քանակով կամ որոշակի գործակցով էքսպրեսների բոնուսային գործակից

 

Կազմակերպիչը իրավունք ունի մասնակցի հնարավոր շահումը ավելացնելու նպատակով որոշակի պայմաններին բավարարող էքսպրես խաղադրույքների համար սահմանել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից։ Այդպիսի պայմաններ կարող են լինել էքսպրես խաղադրույքի՝ որոշակի սահմանված խաղադրույքներից կազմված լինելը, որոշակի նվազագույն քանակի իրադարձությունների առկայությունը էքսպրեսում, էքսպրեսը կազմող իրադարձությունների գործակիցների նվազագույն մեծությունը, ինչպես նաև այդ պայմանների համադրությունը և/կամ այլ պայմաններ։ Միաժամանակ մի քանի պայման բավարարելու դեպքում մասնակցի էքսպրես խաղադրույքի շահումը բազմապատկվում է այդ պայմանների համապատասխան լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցներից առավելագույնով։ Որոշ ֆիքսված խաղադրույքների համադրություն հանդիսացող էքսպրեսի համար կազմակերպիչը կարող է նաև սահմանել անփոփոխ խաղադրույքի չափ։

Օրինակ 1․ Կազմակերպիչը նվազագույնը 10 իրադարձություն պարունակող էքսպրեսի համար սահմանել է լրացուցիչ 1.1 բազմապատիկ գործակից, իսկ 1.7 և բարձր գործակցով նվազագույնը 4 իրադարձությունների ելքերից կազմված էքսպրեսի համար՝ համապատասխանաբար լրացուցիչ 1.2 բազմապատիկ գործակից։

Տարբերակ 1․ Մասնակիցը կազմել է 10 իրադարձություններից էքսպրես, որի ընդհանուր գործակիցը իրադարձությունների գործակիցների պարզ բազմապատկմամբ ստացվել է 20։ Այդ էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատկվի լրացուցիչ 1.1 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 20 x 1.1 = 22,000 դրամ)։

Տարբերակ 2․ Մասնակիցը կազմել է 5 իրադարձություններից էքսպրես, ընդ որում, յուրաքանչյուր իրադարձության ելքի գործակիցը հավասար է 2, էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը հավասար է 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32։ Այդ էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատվկի լրացուցիչ 1.2 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 32 x 1.2 = 38,400 դրամ):

Տարբերակ 3․ Մասնակիցը կազմել է 10 իրադարձություններից էքսպրես, ընդ որում, յուրաքանչյուր իրադարձության ելքի գործակիցը հավասար է 2, ըստ այդմ էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը հավասար է 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024։ Այս էքսպրեսը բավարարում է թե' առաջին և թե' երկրորդ պայմանին։ Այս էքսպրես խաղադրույքով հաղթելու դեպքում մրցակցի շահումը կբազմապատվկի լրացուցիչ 1.2 գործակցով (օրինակ՝ եթե խաղադրույքը եղել է 1,000 դրամ, ապա վերջնական շահումը կկազմի 1,000 x 1,024 x 1.2 = 1,228,800 դրամ):

Օրինակ 2. Կազմակերպիչը հայտարարել է որոշակի 15 իրադարձություններից բաղկացած էքսպրես անփոփոխ 1,000 դրամ խաղադրույքի չափով և նշել, որ 15 ելքերից 15-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում էքսպրեսի ընդհանուր գործակիցը կկազմի 1,000, 14-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 600, 13-ը ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 300, իսկ 3 և ավելի ելքեր սխալ գուշակելու դեպքում էքսպրեսը կհամարվի պարտված։

Մասնակիցը նման էքսպրեսի 15 ելք ճիշտ կանխատեսելու դեպքում կստանա 1,000 x 1,000 = 1,000,000 դրամ, 14 ելք ճիշտ կանխատեսելու դեպքում՝ 1,000 x 600 = 600,000 դրամ, 13 ելք ճիշտ գուշակելու դեպքում՝ 1,000 x 300 = 300,000 դրամ։

         

5.2. Թոփ էքսպրեսի բոնուս

 

Կազմակերպչի հայեցողությամբ, կամայական թվով իրադարձություններից ընտրված ելքերի որոշակի համադրությունից կազմված էքսպրեսի նկատմամբ կարող է կիրառվել լրացուցիչ գործակից։ Այդպիսի էքսպրեսը կոչվում է «Թոփ Էքսպրես»։ Այդպիսով, հաշվի առնելով լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցը (որի չափը որոշվում է կազմակերպչի կողմից) այդ ընտրության արդյունք հանդիսացող էքսպրեսի վերջնական գործակիցը ավելի մեծ կլինի, քան էքսպրեսում մասնակցող իրադարձությունների ելքերի գործակիցների բազմապատիկը։ Կազմակերպչի կողմից «Թոփ էքսպրեսի» իրադարձությունները կարող են ընտրվել թե ընթացող, և թե դեռևս չսկսված իրադարձությունների ցանկից։ Միևնույն ժամանակ կարող են գործել մի քանի «Թոփ էքսպրեսներ»։ «Թոփ էքսպրեսի» մաս կազմող իրադարձությունների ելքերի քանակը որոշվում է կազմակերպչի հայեցողությամբ և ենթակա չէ փոփոխության մասնակցի կողմից` առանց լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի կորստի։ «Թոփ էքսպրեսով» խաղադրույք կատարելու հնարավորության ժամկետը սահմանում է կազմակերպիչը, այդպիսի էքսպրեսները առանց ծանուցման կարող են ավելացվել կազմակերպչի կայքում և ծրագրում և նույն կերպ, առանց ծանուցման, հեռացվել կայքից և ծրագրից։ «Թոփ էքսպրեսի» համար կազմակերպիչը կարող է նաև սահմանվել մինիմալ խաղադրույքի չափ։

Օրինակ՝ կազմակերպիչը հետևյալ իրադարձությունների ելքերի համադրությունը հայտարարել է «Թոփ էքսպրես».

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

Շահման  գործակից

Ինտեր Մ. – Այաքս

Հ 1

1.5

Բայեր Լ. – Մայնց

X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա.

Հ 2

2.5

 

Թոփ էքսպրեսի լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցը հայտարարվել է 1.2, իսկ մասնակցի խաղադրույքը՝ 1000 դրամ։

Նշված երեք իրադարձությունների արդյունքները՝ ելքերի հետ համընկնելու դեպքում, խաղացողի շահումը կլինի 1,000 x 1.5 x 3 x 2.5 x 1.2 = 13,500 դրամ, որտեղ 1,000 դրամը մասնակցի խաղադրույքն է, 1.5-ը, 3-ը և 2.5-ը՝ իրադարձությունների համապատասխան ելքերի գործակիցներն են, իսկ 1.2-ն՝ էքսպրեսի լրացուցիչ բազմապատիկ գործակիցն է։ Ինչպես կարելի է տեսնել հավասարման մեջ՝ մասնակցի խաղադրույքը բազմապատկվում է բոլոր իրադարձությունների ելքերի համապատասխան գործակցով և «Թոփ էքսպրեսի» լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցով։

         

5.3. Շահումը նորից դնելու բոնուսային գործակից

 

Խաղադրույքը շահելու դեպքում մասնակիցը իրավունք ունի շահած գումարով կամ դրա մի մասով կատարել հերթական խաղադրույքը՝ առանց գումարը առձեռն կանխիկ կամ իր հաշվին անկանխիկ ստանալու։ Նման դեպքում կազմակերպիչը իրավունք ունի սահմանել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից, որը գործում է միայն շահած խաղադրույքների դեպքում։ Կազմակերպիչը իրավունք ունի սահմանափակել լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի առարկա հանդիսացող խաղադրույքների ցանկը և իրավունք ունի այդ խաղադրույքների ցանկը փոփոխել առանց նախօրոք ծանուցման։ Լրացուցիչ բազմապատիկ գործակցի չափը որոշում է կազմակերպիչը, այն կարող է տարբեր լինել տարբեր տիպերի խաղադրույքների և սպորտաձևերի համար, և ենթակա է փոփոխության առանց ծանուցման։

Օրինակ՝ մասնակիցը որևէ տիպի խաղադրույք է կատարել և շահել է 1,000 դրամ։ Նոր խաղադրույք կատարելու պահին կազմակերպիչը սահմանել է լրացուցիչ բազմապատիկ գործակից միայնակ և էքսպրես խաղադրույքների համար, համապատասխանաբար 1.1 և 1.2։

Տարբերակ 1. Մասնակիցը որոշում է առանց իր շահումը ստանալու շահած գումարի չափով կատարել նոր խաղադրույք, որը 2.0 գործակցով միայնակ խաղադրույք է։ Այդ նոր խաղադրույքով շահելու դեպքում նրա ընդհանուր շահումը կկազմի 1,000 x 2.0 x 1.1 = 2,200 դրամ։

Տարբերակ 2. Մասնակիցը որոշում է առանց իր շահումը ստանալու՝ շահած գումարի չափով կատարել նոր խաղադրույք, որը 4.0 ընդհանուր գործակցով էքսպրես է։ Այդ նոր խաղադրույքով շահելու դեպքում նրա ընդհանուր շահումը կկազմի 1,000 x 4.0 x 1.2 = 5,000 դրամ։

 

5.4. «Հրավիրիր ընկերոջդ» գովազդային ակցիա

 

«Հրավիրիր ընկերոջդ» գովազդային ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Առաջարկվելու դեպքում բոնուսը հասանելի է միայն արդեն գրանցված մասնակիցներին, ովքեր ունեն խաղային  հաշվեհամար («հրավիրող») և ովքեր գրանցման համար Կայք են ուղղորդում ընկերոջը կամ գործընկերոջը, ովքեր չունեն և երբևէ չեն ունեցել խաղային հաշվեհամար («հրավիրվող»)։ Հրավիրողներին արգելվում է ուղղորդել իրենց ընտանիքի անդամին, արգելվում է նաև ուղղորդել մեկից ավելի ընկերներ միևնույն ընտանիքից կամ նրանց, ում հետ համատեղ նրանք ունեն կրեդիտային կամ դեբետային քարտ կամ էլեկտրոնային վճարման հաշվեհամար։ Այն դեպքում, երբ կազմակերպիչը հիմնավոր կասկածներ ունենա, որ հրավիրողը օգտագործել է սպամ, էլեկտրոնային փոստի տարածման մեծ ցուցակներ կամ էլեկտրոնային փոստի չարաշահման որևէ այլ տեսակ նոր մասնակիցներ ուղղորդելու համար, հրավիրողին բոնուս չի շնորհվի։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել կամ սահմանել մասնակցի կողմից օրեկան ուղարկվող հրավերների թույլատրելի քանակը: Երբ այս սահմանը լրանում է, մասնակիցը տեղեկացվում է այդ մասին կայքի «Հրավիրիր ընկերոջդ» էջում։

Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում մերժելու բոնուսը հրավիրողին և չեղյալ հայտարարելու մեկ կամ ավելի հրավիրվողների կողմից կատարվող խաղադրույքները, եթե կազմակերպիչը կասկածներ ունենա, որ հրավիրողը և/կամ հրավիրվողը չարաշահել են բոնուսային առաջարկի նպատակային օգտագործումը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ հրավիրվողները կատարում են նույնատիպ կամ շատ նման դեպոզիտներ ու խաղադրույքներ։ Կազմակերպիչը նաև իրեն իրավունք է վերապահում արգելափակելու հրավիրողին և նրա կողմից հրավիրվողներին «Հրավիրիր ընկերոջդ» ակցիային մասնակցելու հնարավորությունից, կասեցնելու հրավիրողի և նրա կողմից հրավիրվողների հաշվեհամարը բոնուսի չարաշահման և/կամ խարդախության հետաքննության ընթացքում և վերացնելու այդ հաշվեհամար(ներ)ը։

Որպեսզի հրավիրողը և հրավիրվողը բոնուս ստանան, Հաշվեհամար բացած հրավիրվողը պետք է կատարի առնվազն կազմակերպչի կողմից նշված չափով մուտքագրում իր հաշվեհամարին, ապա պետք է կատարի առնվազն կազմակերպչի կողմից սահմանված գումարի խաղադրույքներ սահմանված քանակով իրադարձությունների վրա: Այս դեպքում կատարվող խաղադրույքների համար կարող է սահմանվել նաև գործակիցների նվազագույն մեծությունը: Ակցիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները կտեղադրվեն կազմակերպչի կայքի ակցիաներին հատկացված էջում:

Օրինակ՝ որպեսզի հրավիրողը ստանա բոնուս, հրավիրվողից կարող է պահանջվել, որ նա իր հաշվեհամարին մուտքագրի առնվազն 5000 դրամ,  կատարի 10 առանձին խաղադրույքներ առնվազն 3 հնարավոր ելքեր ունեցող սպորտային իրադարձությունների վրա, որոնց գործակիցները պետք է լինեն 1.50 և ավել։ 10 խաղադրույքներից յուրաքանչյուրը պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն խաղադրույքի տարբեր տեսակներ 1 մրցաշարի վրա, կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցաշարերի վրա)։ Պահանջվող խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մուտքագրվող գումարի կրկնապատիկը:

Եթե հրավիրվողը պարտվի իր առաջին խաղադրույքը, նրա Հաշվեհամարի վրա կազմակերպչի հայեցողությամբ կվերադարձվի խաղադրույքի մի որոշակի մաս (ինչը առանձին նշվում է Կայքի ակցիային հատկացված էջում)։ Հրավիրվողի կողմից բոլոր պահանջվող խաղադրույքները կատարելուց հետո, կազմակերպչի նշած ժամկետի ընթացքում հրավիրողի Հաշվեհամարի վրա կփոխանցվի նախապես սահմանված բոնուսը։ Բոնուսը հաշվեհամարից դուրս բերելու համար հրավիրողի բոնուսային գումարով պետք է կազմակերպչի նշած պայմաններին բավարարող գործողություններ կատարվեն: Օրինակ՝ բոնուսային գումարի առնվազն եռապատիկի չափով խաղադրույք կատարվի առնվազն 3 հնարավոր ելքեր ունեցող սպորտային իրադարձությունների վրա, որոնց գործակիցները պետք է լինեն նվազագույնը 1.50։ Եթե բոնուսային գումարով կատարվում է մեկից ավելի խաղադրույք, յուրաքանչյուր խաղադրույք պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն խաղադրույքի տարբեր տեսակներ 1 մրցաշարի վրա, կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցաշարերի վրա)։

Հրավիրվողի բոնուսները ներառնում են, բայց չեն սահմանափակվում, պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի բոնուսը, առաջին մուտքագրման տոկոսային բոնուսը, կամ կազմակերպչի հայեցողությամբ որևէ այլ տիպի բոնուս։

Եթե առաջին անգամ գրանցվողը բավարարում է միաժամանակ մի քանի բոնուսային ակցիաների պայմաններին, ապա կազմակերպիչը իրավունք ունի իր միանձնյա որոշմամբ սահմանել, թե այդ բոնուսներից (կամ բոնուսների համադրությունից) որն է հասանելի տվյալ հաճախորդին։ Մասնավորապես, հրավիրվողը, որը գրանցվել է առաջին մուտքագրման բոնուսային ակցիայի և առաջին մուտքագրման մասնակի վերադարձի ակցիաների ժամանակ, կկարողանա օգտվել այդ ակցիաներից միայն մեկի շնորհներից՝ կազմակերպչի հայեցողությամբ։

«Հրավիրիր ընկերոջդ» ակցիայի նկատմամբ կարող են կիրառվել նաև այլ պայմաններ։ Կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող է անցկացվել ամսվա լավագույն հրավիրողի կոչման հավակնության մրցույթ, որում հաղթող կճանաչվի այն հրավիրողը, որը մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպչին է ուղղորդել առավելագույն քանակով վավեր հրավիրվողների։ Բոլոր այդ պայմանները կարելի է գտնել կազմակերպչի կայքում՝ «Ակցիայի Պայմաններ ու Դրույթներ» հատվածում։

 

5.5. Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիա

 

Պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Կազմակեպիչը իրավունք ունի մասնակիցներին առաջարկել մեկ կամ մի քանի պարտված խաղադրույքների, կամ որոշակի ժամանակահատվածում պարտված ընդհանուր խաղագումարի մասնակի վերադարձի ակցիա։ Նման ակցիաների համար կազմակերպիչը իրավասու է սահմանել որոշակի պայմաններ: Օրինակ՝ ակցիան առաջարկել այն մասնակիցներին, որոնք իրենց խաղային հաշվին կկատարեն պահանջվող նվազագույն գումարի մուտքագրում, կամ որոնց պարտված ընդհանուր խաղագումարը որոշակի ժամանակահատվածում կկազմի ավել, քան կազմակերպչի կողմից սահմանված նվազագույն գումարը, և այլն: Կազմակերպչի կողմից կսահմանվեն նաև ակցիայի լրացուցիչ պայմաններ, օրինակ՝ վերադարձվող գումարի և սահմանված ժամկետում պարտված խաղագումարի հարաբերակցություն, վերադարձվող գումարի առավելագույն չափ, խաղադրույքների տեսակներ, որոնցում պարտված գումարը ենթակա է մասնակի վերադարձի և այլն։ Ակցիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները կտեղադրվեն կազմակերպչի կայքի ակցիաներին հատկացված էջում:

Օրինակ 1․ Կազմակերպիչը առնվազն 10,000 դրամ մուտքագրող մասնակիցների համար հայտարարել է առաջին շաբաթում միայն ֆուտբոլի և թենիսի վրա կատարված և պարտված խաղադրույքների 100% վերադարձի ակցիա: Վերադարձվող գումարի առավելագույն չափը սահմանվել է 50,000 դրամ։ Մասնակիցը իր խաղային հաշվին մուտք է արել 150,000 դրամ, որից 110,000 դրամով խաղադրույք է կատարել թենիսի և ֆուտբոլի վրա և պարտվել: Այս դեպքում մասնակցին կվերադաձվի 50,000 դրամ։

Օրինակ 2․ Կազմակերպիչը ակցիայի համար կարող է սահմանել հետևյալ պայմանները՝

– Եթե մասնակիցը մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել 150 000 դրամից մինչև 250 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 5%-ը։

– Եթե մասնակիցը մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել 251 000 դրամից մինչև 400 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 7%-ը։

– Եթե մասնակիցը՝ մեկ ամսվա ընթացքում կատարած բոլոր խաղադրույքների արդյունքում ընդհանուր հաշվով տանուլ է տվել ավելի քան 400 000 դրամ, նրան վերադարձվում է տանուլ տված գումարի 10%-ը։

Բոնուսը տրամադրվում է միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան ամսվա ընթացքում խաղացողը ոչ մի անգամ գումար դուրս չի բերել իր հաշվից։ Ամսվա սկիզբ կարող է սահմանվել օրացույցային ամսվա ցանկացած օր, երբ մասնակիցը կկատարի իր առաջին խաղադրույքը, մինչև հաջորդ ամսվա նույն օրը։ Կազմակերպիչը ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ իրավասու է փոխել տանուլ տրված գումարի և բոնուսային գումարի հարաբերակցությունը։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։

Բոնուսային գումարը դուրս բերելու համար կազմակերպիչը կարող է սահմանել հավելյալ պայմաններ, օրինակ՝  մասնակիցը պետք է բոնուսային գումարի առնվազն եռապատիկի չափով 1.50 և բարձր գործակցով մեկ կամ ավելի խաղադրույք կատարի առնվազն 3 կամ ավելի պոտենցիալ ելքերով իրադարձության վրա (բոնուսային գումարով կատարվող խաղադրույքների նվազագույն չափը, ինչպես նաև խաղադրույքների գործակիցների նվազագույն մեծությունը կարող են տարբերվել), ընդ որում յուրաքանչյուր խաղադրույք պետք է կատարվի տարբեր շուկաների վրա (այսինքն՝ խաղադրույքի տարբեր տեսակներ մեկ մրցախաղի վրա կամ խաղադրույքի մեկ տեսակ տարբեր մրցախաղերի վրա)։

Եթե դուրս բերման պայմանները չեն բավարարվել և/կամ եթե կազմակերպիչը կասկածներ ունի, որ տեղի է ունեցել բոնուսի չարաշահում, և մասնակցի կողմից կատարվում է դուրս բերման հայցում, կազմակերպիչը իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնելու բոնուսային առաջարկը և բոնուսային գումարով խաղադրույք կատարելուց ունեցած շահումները։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով փոխելու պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի ակցիայի պայմանները որոշակի հաճախորդների համար։

Եթե մասնակիցը բավարարում է միաժամանակ մի քանի բոնուսային ակցիաների պայմանների, ապա կազմակերպիչը իրավունք ունի իր միանձնյա որոշմամբ սահմանել, թե այդ բոնուսներից որն է գործում տվյալ հաճախորդի համար։

 

5.6. Առաջին մուտքագրման բոնուսային գումարի ակցիա

 

Առաջին մուտքագրման բոնուսային գումարի ակցիան գործում է այն ժամանակ, երբ այն առաջարկված է կազմակերպչի կայքում: Այն կարող է հասանելի լինել կայքի մեկ կամ մի քանի լեզուներով տարբերակներում և կազմակերպչի կողմից ընտրված երկրներից մասնակիցների համար։ Երբ ակցիան հասանելի է լինում, այն հստակ կերպով ցուցադրվում է կազմակերպչի Կայքի համապատասխան էջում։<